Sut i lunio CV

undefined 

Beth yw CV?

Mae CV yn gyfle i chi ‘werthu’ eich hun i gyflogwr. Mae’n hysbyseb o’ch sgiliau a’ch profiad. Mae’n bwysig creu argraff dda!
Rhaid i’ch CV fod:
 • Yn glir, wedi’i osod ac wedi’i gyflwyno’n dda 
 • Wedi’i gynhyrchu ar brosesydd geiriau
 • Dim mwy na 2 ochr o bapur A4
 • Bod yn uniongyrchol ac yn ffeithiol

Oes gwahanol fathau o CV?

Mae gwahanol fathau o CV. Mae gennym ni rai enghreifftiau i chi a thempledi ar y wefan hon. Mae’n rhaid i chi benderfynu pa fath o CV sy’n iawn i chi ac i’r swydd rydych yn chwilio amdani. Mae’n bosibl y byddwch angen defnyddio diwyg gwahanol a phwysleisio sgiliau gwahanol. Gall y wefan eich helpu gyda hynny.

Pryd fyddwn i’n defnyddio CV?

 • Ceisiadau am swyddi
  Bydd llawer o gyflogwyr yn gofyn am gopi o’ch CV pan fyddwch yn gwneud cais am swydd.
  Peidiwch ag anfon CV yn unig – cofiwch anfon llythyr eglurhaol hefyd. Os ydych yn anfon eich CV drwy e-bost, cofiwch gynnwys neges yn yr e-bost. 
 • Llenwi ffurflen gais
  Bydd CV cyfredol yn eich helpu i lenwi ffurflenni cais. Bydd yn cynnwys yr holl fanylion a dyddiadau o’ch hanes addysg a gwaith. Copïwch y manylion yn ofalus ar y ffurflen.
 • Chwilio am swydd
  Os ydych yn cysylltu â chyflogwyr i weld a oes ganddynt unrhyw swyddi ar gael cewch anfon eich CV neu alw heibio gyda chopi. Os ydych yn anfon eich CV, peidiwch ag anghofio cynnwys llythyr eglurhaol.
 • Cysylltiadau ffôn
  Bydd rhaid cyflogwyr yn rhoi cyfweliad cychwynnol ar y ffôn. Byddan nhw’n gofyn i chi am eich sgiliau a phrofiadau. Bydd CV wrth law yn rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ateb eu cwestiynau.
 • Cyfweliadau
  Gall eich CV eich helpu i baratoi am gyfweliad. Edrychwch ar beth rydych yn ei ddweud yn eich CV cyn mynd i’ch cyfweliad.

Beth ddylwn i ei gynnwys yn fy CV?

Darllenwch drwy’r daflen hon cyn dechrau defnyddio’r Adeiladydd CV. Cewch brintio copi a’i gadw wrth i chi lunio’ch CV ar-lein.

Manylion personol
 
Mae angen cynnwys -

 • • Eich enw llawn 
 • • Cyfeiriad 
 • • Ffôn / rhif symudol
 • • Cyfeiriad e-bost 

Chi sy’n penderfynu a fyddech yn cynnwys eich oed, statws priodasol a chenedligrwydd.

Proffil personol
Mae’n rhaid i hyn fod yn ddatganiad byr amdanoch chi – dylai gynnwys rhywbeth amdanoch chi a’ch goliau:

 • • 4 neu 5 llinell yn iawn
 • • Defnyddiwch eiriau gweithredol – mae gennym ni rai enghreifftiau ar y wefan i’ch helpu. 
 • • Edrychwch ar y disgrifiad swydd a’i ddefnyddio fel canllaw i ysgrifennu’r adran hon.

Addysg a chymwysterau
Dylai’r adran hon o’ch CV ddechrau gyda’ch cymhwyster mwyaf diweddar/uchaf: 

 • • Cofiwch gynnwys y cymwysterau sydd fwyaf perthnasol i’r swydd neu’r math o swydd rydych yn gobeithio ei gael. 
 • • Cofiwch lenwi’r dudalen gyda rhestr o gymwysterau, er enghraifft os oes gennych radd ni fydd angen nodi’ch canlyniadau TGAU i gyd. (Oni bai bod y swydd yn gofyn i chi gael pynciau TGAU penodol fel Mathemateg, Saesneg, Cymraeg neu Wyddoniaeth). 

Hyfforddiant
Cofiwch gynnwys unrhyw hyfforddiant rydych wedi’i wneud sy’n berthnasol i’r swydd rydych yn ceisio amdani: 

 • • Cewch gynnwys hyfforddiant anffurfiol, er enghraifft dysgu i baentio ac addurno gartref neu hyfforddiant yn y gwaith gyda chyflogwr. Hefyd, cewch gynnwys hyfforddiant mwy ffurfiol, er enghraifft dosbarth nos neu gwrs byr a wnewch tra byddwch yn y gwaith. Y peth pwysicaf yw cadw’r manylion yn fyr ac yn berthnasol! 
 • • Cofiwch – os ydych yn dweud y gallwch wneud rhywbeth, mae’n bosibl y bydd rhywun yn gofyn amdano yn y cyfweliad!

Sgiliau
Mae’r adran hon yn rhoi modd i chi amlinellu’ch sgiliau: 

 • • Dylech ganolbwyntio ar y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y swydd. Darllenwch y disgrifiad swydd neu’r hysbyseb swydd. 
 • • Defnyddiwch bwyntiau bwled. 
 • • Byddwch yn bositif – mae gennym ni rai geiriau ar y wefan hon i’ch helpu.
 • • Cofiwch – os ydych yn dweud y gallwch wneud rhywbeth, mae’n bosibl y bydd rhywun yn gofyn am dystiolaeth neu fwy o wybodaeth yn y cyfweliad.

Cyflogaeth a phrofiad gwaith
Cewch gynnwys pob math o ‘waith’ yn yr adran hon. Cewch gynnwys gwaith â thâl ac unrhyw brofiad rydych wedi’i gael. Peidiwch ag anghofio cynnwys unrhyw waith gwirfoddol rydych wedi’i wneud. 

 • • Rhaid cynnwys enw’r cyflogwr. Does dim angen cynnwys cyfeiriad llawn. 
 • • Rhaid cynnwys y dyddiadau pan oeddech yn cael eich cyflogi.  
 • • Rhaid cynnwys manylion am eich swydd. Esboniwch eich dyletswyddau a chyfrifoldebau. Ysgrifennwch fwy o fanylion am unrhyw rolau sy’n berthnasol i’r swydd rydych yn ceisio amdani. 
 • • Ceisiwch beidio â gadael bylchau yn eich hanes gwaith. Os oes bwlch, bydd rhaid ei esbonio ond byddwch yn bositif!

Gwybodaeth ychwanegol
Defnyddiwch yr adran hon i ychwanegu unrhyw wybodaeth arall sy’n berthnasol yn eich barn chi. Cewch gynnwys chwaraeon, gweithgareddau cymunedol, diddordebau, cyflawniadau, trwydded yrru ac ati.

 • • Cadwch yr adran hon yn fyr ac yn berthnasol i’r swydd rydych yn ceisio amdani. 
 • • Defnyddiwch bwyntiau bwled

Geirdaon
Mae ‘geirdaon ar gael ar gais’ yn iawn. 

 • • Bydd rhaid i chi ddarparu geirdaon – 2 o bobl fel arfer.  
 • • Siaradwch ag o leiaf ddau ganolwr posibl. Dylai un fod yn gysylltiedig â gwaith os yn bosibl.  
 • • Gallai’r llall fod yn athro neu ddarlithydd neu rywun sydd wedi eich adnabod yn ddigon hir i roi geirda cymeriad i chi.
 

Beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano?

Os oes angen rhywun ar gyflogwr ar gyfer rôl arbennig, er enghraifft cogydd, garddwr, cyfrifydd neu feddyg, bydd rhaid profi ar eich CV bod gennych y cymwysterau a’r profiad sy’n gysylltiedig â’r swydd a hysbysebir. Mae hyn yn golygu y byddwch angen cael gwybod cymaint â phosibl am y swydd cyn i chi ysgrifennu’ch CV. Gwiriwch y disgrifiad swydd ac unrhyw wybodaeth arall sydd ar gael.
Cewch ddod o hyd i wybodaeth am amrywiaeth eang o swyddi a gyrfaoedd yn www.gyrfacymru.com

Hefyd bydd cyflogwyr yn edrych am bobl sy’n debygol o fod yn weithwyr da. Fel canllaw, mae llawer o gyflogwyr yn dweud eu bod yn gwerthfawrogi’r nodweddion hyn mwyaf:

 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Gallu gweithio fel rhan o dîm
 • Gallu gweithio ar eich pen eich hun os oes angen
 • Sgiliau trefnu da
 • Brwdfrydedd
 • Dibynadwyedd
 • Gallu rheoli amser yn dda a phrydlondeb
 • Gallu ymddiried ynoch
 • Gallu dilyn cyfarwyddiadau
 • Gweithio’n dda dan bwysau
 • Cymhelliad

 

Dw i eisiau gweithio fel...

Oes angen syniadau arnoch? Help i ddechrau arni

Adeiladydd CV

Fersiwn brintiedig

PDF file Cyngor CV. pdf

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch eicon:

Cofrestru

Pam?

Cewch fynediad i bopeth drwy gofrestru ar ein gwefan am ddim.

Cewch gadw’ch proffil gyrfa mewn lle hwylus a diogel

Cewch gofnodi’ch cynnydd wrth ddefnyddio’r offeryn cyllunio gyrfa, Gyrfa+

Cewch fynediad i wybodaeth, fideos a gwefannau rydych wedi’u defnyddio.

1.Manylion amdanoch

2.Manylion y cyfrif

O leiaf 8 nod
Drwy glicio'r blwch rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno â Thelerau Gwasanaeth Gyrfa Cymru. Polisi Preifatrwydd

3.Manylion Personol

Wedi anghofio'ch Cyfrinair?

Er mwyn ailosod eich cyfrinair, rhaid i chi lenwi'r canlynol

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Byddwch yn derbyn e-bost yn fuan i ailosod eich cyfrinair
neu Canslo i gau

Cyfrinair Dros Dro

Rydych wedi cael cyfrinair dros dro. Rhowch gyfrinair newydd.

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Rhowch eich cyfrinair newydd a'i gadarnhau.
Nid oedd y cyfrineiriau yn matsio.
Rhaid derbyn telerau ac amodau.
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys os gwelwch yn dda.
Mae'r cyfeiriad e-bost hwnnw'n bodoli eisoes. Dewiswch un arall.
Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus

Rhowch eich cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda. Gellir defnyddio hyn i ailosod eich cyfrinair os ydych wedi'i anghofio:

Neu Canslo i gau

Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus. Caewch y ffenestr hon a logio i mewn gyda'ch cyfrinair newydd.