Gosod y sylfeini ar gyfer dyfodol gwell

Laying foundations for better future 

Mae nawr myfyriwr o Goleg Castell-nedd Port Talbot sy’n astudio Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Briciau wedi cymryd rhan mewn nifer o weithdai ‘Sgiliau Bywyd’ amrywiol fel rhan o fenter a arweiniwyd gan Gyrfa Cymru i annog myfyrwyr i fynd ymlaen i addysg bellach, hyfforddiant neu gyflogaeth ar ôl cwblhau eu cwrs yn llwyddiannus.

Prosiect ASKE (Attitude, Skills and Knowledge for Employment) oedd yr un cyntaf o’i fath yng Nghymru ac fe’i cyflwynwyd gan Gynghorwyr Gyrfa Cymru yn y coleg, sef Debbie James-Haley a Michele David. Ei nod oedd rhoi hyder a sgiliau allweddol angenrheidiol i fyfyrwyr sydd mewn perygl o ddiweithdra yn y dyfodol i gael gwaith amser llawn, hyfforddiant neu barhau mewn addysg.

Mae’r rhaglen, sy’n rhedeg dros 6 mis, yn cynnwys gweithdai ymarferol a rhyngweithiol fel trin arian, adeiladu hyder, cyflwyno’ch hunan, gosod goliau, llunio CV, ymddygiad yn y gwaith a gwella sgiliau sylfaenol fel Saesneg, Mathemateg a TGCh y mae cyflogwyr yn dweud sy’n bwysig yn y gweithle.

Bydd myfyrwyr yn cael cyfarwyddyd ac anogaeth ar ystyried eu dewisiadau ar gyfer y dyfodol gyda chymorth parhaus gan staff Coleg Castell-nedd Port Talbot a Gyrfa Cymru. Y nod yn y pen draw yw sicrhau bod y myfyrwyr yn cadw mewn cysylltiad â Gyrfa Cymru a gwella eu siawns o ddod o hyd i waith, hyfforddiant neu addysg uwch ar ôl cwblhau eu cwrs.

Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni, mae’n gyffredin iawn bod y rhai sy’n gadael yr ysgol neu’r coleg yn cael trafferth yn dod o hyd i waith, ac mae Gyrfa Cymru yn cynnig cefnogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc cyn iddynt wynebu’r rhwystrau o’r fath. Mae atal yn well nag adfer, ac mae Gyrfa Cymru yn ceisio arfogi myfyrwyr gyda’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i fynd i mewn i’r byd gwaith erbyn iddynt adael y byd addysg.

Meddai Ray Collier, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Gyrfa Cymru: “Mae bod yn NEET (heb fod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant) yn gallu niweidio hunanhyder pobl ifanc a’u rhagolygon hirdymor yn ddifrifol. Nod y prosiect ASKE yw ymgysylltu â myfyrwyr, gwella presenoldeb, hybu sgiliau cyflogadwyedd a chyflawniad. Bydd ymyrraeth yn rhoi anogaeth ychwanegol i’r myfyrwyr hynny sydd mewn perygl o heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant i atal hynny. Mae hyn yn helpu’r unigolyn ac yn cynnig manteision economaidd a chymdeithasol hirdymor i’r wlad gyfan.”