Helpu Susan i wireddu ei photensial gyrfa

undefined

Pan gyrhaeddodd Susan Hurford groesffordd yn ei gyrfa, roedd hi’n poeni y byddai effaith damwain car yn ei hatal rhag cyflawni eu goliau gyrfa. Ond gyda chymorth gan Gyrfa Cymru, mae Susan yn y broses o sefydlu ei busnes recriwtio ei hun bellach i helpu eraill i gael gwaith.

Cafodd Susan anaf difrifol i’r ymennydd pan aeth cerbyd i mewn i’w char. Doedd hi ddim yn gallu gweithio am dair blynedd. Roedd hi’n benderfynol o beidio â digalonni oherwydd y ddamwain a chollodd hyder, ond aeth ati’n frwd i fynd yn ôl i’r gwaith eto er gwaethaf ei phryderon.

“Dw i wedi gweithio bob amser, a doeddwn i ddim yn fodlon â’r syniad o fod yn ddi-waith. Mae fy mhlant wedi tyfu i fyny ac yn byw i ffwrdd o’r cartref, ac roeddwn yn benderfynol o wella a mynd yn ôl i’r gwaith.  Roedd gwell gen i weithio mewn swyddfa a dw i wedi gweithio mewn sectorau masnachol a cyhoeddus a swyddi Cynorthwyydd Personol uwch.  Roeddwn yn poeni am fy rhagolygon swyddi yn lleol oherwydd diffyg recriwtio a’r dirwasgiad, a bwlch yn fy CV oherwydd y ddamwain.”

Cafodd Susan ei chyfeirio at y swyddfa Gyrfa Cymru yn Abertawe y llynedd i drafod opsiynau gyda chynghorydd gyrfa i oedolion. Yn ystod cyfres o gyfweliadau un i un, roedd cynghorydd Gyrfa Cymru Michele Austin wedi gweithio gyda Susan, yn darparu cyngor a chyfarwyddyd parhaus ar yr opsiynau cyflogaeth a gyrfa ar gael. Trefnodd Michele wiriad sgiliau am ddim i edrych ar y swyddi a gyrfaoedd a fyddai’n gweddu orau i gryfderau a gwendidau Susan.

“Roedd y ddamwain car wedi fy ngorfodi i newid y modd dwi’n meddwl am waith. Dw i’n gweithio’n wahanol iawn ac yn cynllunio fy llwyth gwaith i leihau pwysau. Fy ngobaith i oedd dod o hyd i ffordd i gynnig cymorth swyddfa dros dro sy’n fwy cost effeithlon i sefydliadau lleol. Roedd Gyrfa Cymru wedi rhoi mewnwelediad i’r sialensau y gallwn fod wedi’u eu hwynebu a’m cyfeirio at ffynonellau lleol ar gyfer gwybodaeth a chyfarwyddyd.”  

Bellach, mae Susan yn y broses o sefydlu Temp2co, ei busnes recriwtio ei hun yn Abertawe. Mae hi’n darparu cymorth swyddfa dros dro contract uniongyrchol i gyflogwyr lleol. Roedd Gyrfa Cymru wedi rhoi Susan mewn cysylltiad â sefydliadau a allai helpu gyda mentora a grantiau busnes. Mae Susan wedi comisiynu gwefan ac mae cardiau busnes wedi’u hargraffu. Mae hi wedi cael llawer o frwdfrydedd cychwynnol gan gyflogwyr ac wedi ennill hyder.  

Dywedodd Michele Austin o Gyrfa Cymru:  “Mae Susan yn fenyw hynod. Mae hi’n enghraifft arbennig o beth allwch ei wneud os oes agwedd bositif gennych. Roedd angen hwb ar ei hyder ac anogaeth i wireddu ei photensial gyrfa, a dyna ni. Rydym yn gweithio gyda llawer o oedolion, pa un a ydyn nhw wedi’u diswyddo, neu’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl salwch neu gyfnod hir i ffwrdd o’r gwaith, i’w helpu i gael y wybodaeth, y cyngor a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddod o hyd i swyddi. Mae hi’n amser anodd yn y farchnad swyddi, felly rydym eisiau sicrhau bod pobl yng Nghymru mor barod â phosibl i gael gwaith.”

 

Llun: Susan Hurford a Michele Austin o Gyrfa Cymru