Preifatrwydd

Cyffredinol

Rydym wedi diweddaru ein polisi preifatrwydd er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio'n llawn â rheoliadau newydd GDPR a dd aw i rym ar 25 Mai, 2018. Cliciwch y ddolen i ddarllen y polisi llawn.

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (“Gyrfa Cymru”) yn is-gwmni sy’n llwyr berchen i Lywodraeth Cymru.  Mae’r datganiad preifatrwydd hwn (ynghyd â’n Telerau ac Amodau Gwefan a'n Polisi Cwcis):

 • Yn egluro sut mae Gyrfa Cymru yn cydymffurfio â chyfreithiau diogelu data y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd a chanllawiau gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae hyn yn cynnwys y wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanoch chi, sut yr ydym yn ei defnyddio a’r sefydliadau y gallem rannu’r wybodaeth gyda hwy.
 • Yn berthnasol i holl wasanaethau Gyrfa Cymru, gan gynnwys cyfweliadau wyneb yn wyneb a sesiynau grŵp, trafodaethau ffôn, cyswllt dros y we a chyfryngau cymdeithasol.   

Bydd unrhyw newidiadau i’r datganiad preifatrwydd yn cael eu cofnodi yma ac awgrymwn eich bod, wrth ichi ddefnyddio gwasanaethau Gyrfa Cymru dros amser, yn dod yn ôl i gael diweddariadau. 

I bwrpas y Ddeddf Diogelu Data 1998 (“y Ddeddf”) y rheolydd data yw Career Choices Dewis Gyrfa Ltd sydd wedi ei gofrestru o dan y Ddeddf â rhif cofrestru Z2762561.


Pa wybodaeth y bydd Gyrfa Cymru yn ei chasglu am gleientiaid?

Mae Gyrfa Cymru yn canolbwyntio ar helpu unigolion i ddatblygu’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd ei hangen arnynt er mwyn gwneud penderfyniadau gyrfa a gallu rheoli eu cynlluniau gyrfa a datblygu yn annibynnol. Er mwyn gwneud hyn mae angen inni wybod:

Gwybodaeth Bersonol

 • eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost er mwyn inni allu cadw mewn cysylltiad gyda chi;
 • manylion am eich sgiliau, eich talentau, eich cymwysterau, diddordebau, profiad gwaith a bywyd a allai gynnwys gwybodaeth am gyflyrau iechyd a/neu darddiad ethnig. (Gweler  isod os gwelwch yn dda am fanylion ynglŷn â sut y byddwn yn trin gwybodaeth sensitif). Mae hyn yn gymorth inni ddarparu gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfa a fydd yn ateb eich anghenion.)

Gwybodaeth sensitif

Yn ogystal â’r defnydd a nodir uchod, mae’r data hwn yn gymorth inni wneud yn siŵr ein bod yn trin ein cleientiaid yn briodol ac yn deg e.e. gwybodaeth am darddiad ethnig pobl ac anabledd. Hefyd, er mwyn i Gyrfa Cymru gydymffurfio gyda deddfwriaeth gydraddoldeb, gallasai fod angen inni ddarparu’r math hon o wybodaeth i sefydliadau sy’n gyfrifol am sicrhau ein bod yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol. Mae unrhyw wybodaeth y byddwn yn ei darparu yn y cyd-destun hwnnw yn ddienw fel na ellir ei phriodoli i unrhyw unigolyn penodol. Nid oes unrhyw orfodaeth arnoch i ddarparu gwybodaeth sensitif, ac nid oes angen ichi ddarparu’r wybodaeth hon er mwyn defnyddio ein gwasanaethau.

Sut y byddwn ni’n cael gwybodaeth am gleientiaid? 

Gennych chi yn bennaf, trwy’r cyswllt y byddwch yn ei gael gyda staff Gyrfa Cymru gan gynnwys y broses gofrestru a/neu trwy’r wybodaeth a gofnodir ar wefan Gyrfa Cymru. Mae gofyn cyfreithiol i ysgolion ddarparu gwybodaeth i Gyrfa Cymru yn gymorth inni ddarparu gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd i bobl ifanc 14 – 19 oed. Bydd colegau a sefydliadau hyfforddiant hefyd yn darparu gwybodaeth debyg inni am eu dysgwyr 16 - 19 oed sy’n defnyddio gwasanaethau Gyrfa Cymru.

Gall ein gwefan hefyd ddefnyddio gwasanaeth cofnodi ar gyfer gwefannau sy’n gallu cofnodi cliciau llygoden, symudiadau llygoden, sgrolio tudalennau ac unrhyw destun a gaiff ei deipio ar ffurflenni gwefannau. Defnyddir data sy’n cael eu casglu gan y gwasanaeth hwn i wella defnyddioldeb ein gwefan. Caiff y wybodaeth sy’n cael ei chasglu ei storio a’i defnyddio ar gyfer adroddiadau cyfanredol ac ystadegol ac ni chaiff ei rhannu gyda neb arall.

Sut y byddwn yn defnyddio gwybodaeth am gleientiaid?

Yn ogystal â defnyddio’r wybodaeth i’ch helpu chi gyda’ch cynlluniau gyrfa a datblygu, gallem hefyd ddefnyddio gwybodaeth am gleientiaid er mwyn:

 • Eich helpu i ddefnyddio’r amrywiol wasanaethau a gynigir gan Gyrfa Cymru pan fyddwch wedi cytuno i wneud hyn.
 • Ein cynorthwyo i gadw cofnodion yn fewnol.
 • Ein cynorthwyo i wella ein gwasanaethau wyneb yn wyneb, gwasanaethau ffôn a gwasanaethau ar y wefan.
 • Ein galluogi i gysylltu â chi yn gyfnodol er mwyn rhoi gwybod ichi am wasanaethau newydd neu wybodaeth arall yr ydym yn teimlo a allai fod yn ddefnyddiol ichi wrth wneud penderfyniadau a chynlluniau gyrfa.
 • Darparu gwybodaeth i Lywodraeth Cymru ynglŷn â’r modd y mae gwasanaethau Gyrfa Cymru yn cael eu defnyddio gan gleientiaid ar sail yr hyn a nodir isod.
 • Helpu oedolion ifanc i ymgysylltu a datblygu mewn addysg a hyfforddiant.

Sut y byddwn yn storio Gwybodaeth am gleientiaid ac a yw’r wybodaeth yn cael ei storio’n ddiogel?

Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei darparu trwy eich cyswllt gyda Gyrfa Cymru yn cael ei chadw ar Gronfa Ddata Wybodaeth Cleientiaid (o’r enw IO). Mae’r wybodaeth y byddwch yn ei darparu trwy Gyrfacymru.com yn cael ei chadw ar wahân ar gronfa ddata’r wefan ei hun. Mae’r ddwy system yn cael eu cadw ar weinyddion diogel sydd wedi eu lleoli yn yr UE. Ni fyddwn, ar unrhyw gyfrif, yn trosglwyddo eich data y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd heb ichi fynegi eich caniatâd.

Rydym yn ymroddedig i sicrhau fod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad heb awdurdod, rydym wedi gosod trefnau ymarferol, electroneg a rheolaethol addas er mwyn gwarchod a diogelu’r wybodaeth y byddwn yn ei chasglu. Rydym yn defnyddio amgryptio data sensitif a gesglir neu a drosglwyddir.

Gyda phwy y gallasem ni rannu’r wybodaeth am gleientiaid?

Sefydliadau a all eich helpu i wneud cynnydd gyda’ch cynlluniau gyrfa a chyrff sy’n gyfrifol am sicrhau fod Gyrfa Cymru yn ateb ei ofynion a safonau cytundebol mewn perthynas ag ansawdd ei wasanaeth. Mae’r rhain yn cynnwys:
 • Rheolwyr a staff ysgol;
 • Sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch;
 • Darparwyr hyfforddiant;
 • Awdurdodau Lleol;
 • Llywodraeth Cymru;
 • Estyn (arolygwyr sefydliadau sy’n darparu addysg a sgiliau yng Nghymru)

Pan fyddwn yn rhoi gwybodaeth i sefydliadau eraill am ein cleientiaid, byddwn yn gwneud hynny yn hynod ofalus. Mae Gyrfa Cymru yn derbyn y safonau a’r cyfarwyddyd a gynhwysir yng Nghytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI), a gefnogir gan Lywodraeth Cymru fel arferion gorau ar gyfer rhannu gwybodaeth am gleientiaid rhwng sefydliadau. Yn ogystal â’r cyrff hynny a nodir uchod, gall Gyrfa Cymru rannu gwybodaeth am gleientiaid gyda sefydliadau eraill y maent wedi datblygu Protocol Rhannu Gwybodaeth gyda hwy trwy  WASPI e.e. staff awdurdod lleol sy’n gyfrifol am gymorth i ddysgwyr a chynllunio addysgol;

Os bydd Gyrfa Cymru neu ran sylweddol o’i asedau yn cael eu caffael gan drydydd parti, bydd eich data personol yn cael ei drosglwyddo i’r parti hwnnw fel rhan o unrhyw drosglwyddiad o’r fath. Oni bai y cytunir fel arall gennych chi, bydd yr endid hwnnw yn parhau i ddefnyddio eich data personol yn gyson â’r sail y’i defnyddir ar hyn o bryd gan Gyrfa Cymru (fel y manylir yn y polisi preifatrwydd hwn).

Trwy roi gwybodaeth i ni, rydych yn cytuno i’ch gwybodaeth gael ei ddatgelu i’r partïon allanol y cyfeirir atynt uchod. Heb ddatgeliad o’r fath, ni fydd modd i Gyrfa Cymru ddarparu’r gwasanaethau a gynigir.

Beth yw eich hawliau i breifatrwydd?

Gallwch reoli’r wybodaeth a gedwir gan Gyrfa Cymru amdanoch mewn nifer o ffyrdd:
 • Gallwch ofyn i Gyrfa Cymru beidio cadw gwybodaeth bersonol amdanoch chi ar ein Cronfa Ddata Wybodaeth Cleientiaid (IO), sy’n cofnodi manylion eich cyswllt gyda’n staff;
 • Gallwch ofyn inni beidio gyrru gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei chadw amdanoch chi i sefydliadau eraill;
 • Gallwch ofyn am fanylion am y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chadw amdanoch chi ar ffurf cais gwrthrych am wybodaeth. Rhaid i geisiadau o’r fath fod yn ysgrifenedig ac mae’n rhaid iddynt gynnwys manylion am y wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn.
 • Cewch ddefnyddio llawer o’n gwasanaethau gwybodaeth ar-lein sydd ar gael trwy GyrfaCymru.com, heb ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol.

Os dymunwch weithredu ar unrhyw un o’r materion hyn, ysgrifennwch at Paul Powell, os gwelwch yn dda, ar y cyfeiriad post neu e-bost a ddarperir ar ddiwedd y datganiad preifatrwydd. Nodwch eich enw, dyddiad geni a’ch cyfeiriad er mwyn sicrhau y gallwn ddod o hyd i’ch cofnod cywir.

Fodd bynnag, mae rhai pwyntiau pwysig i’w hystyried sy’n effeithio ar eich preifatrwydd:

Datgeliad a Diogelu

Mae gan Gyrfa Cymru ddyletswydd gofal tuag atoch chi a thuag at y cyhoedd yn gyffredinol y mae’n rhaid inni, yn gyfreithiol, ei ystyried bob tro y byddwch yn cysylltu â ni. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, enghraifft lle byddwn yn pryderu ac yn credu’n rhesymol eich bod:

 • Mewn perygl o niwed gan eraill
 • Mewn perygl o achosi niwed i chi eich hun, neu i eraill
 • Gallai cuddio gwybodaeth yr ydych wedi ei darparu niweidio atal neu ganfod trosedd neu weithred anghyfreithlon, neu ddal neu erlyn troseddwyr;

Mewn amgylchiadau o’r fath, rhaid i Gyrfa Cymru gyfeirio’r mater i asiantaeth briodol e.e. Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Heddlu a byddwn yn rhoi gwybod i’r cleientiaid yr effeithir arnynt ein bod wedi cysylltu gydag asiantaeth gyfeirio (oni bai y byddai hysbysiad o’r fath yn niweidio pwrpas datguddiad o’r fath).

Cymorth Gyrfa Cymru sy’n ateb eich anghenion

Mae darparu gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd a fydd yn gweddu orau i’ch anghenion yn ddibynnol i raddau sylweddol arnoch chi yn cyflwyno gwybodaeth bersonol sy’n berthnasol i’ch cynlluniau gyrfa a datblygiad. Yn yr un modd, mae rhoi cymorth ichi allu rheoli eich penderfyniadau gyrfa yn well yn gofyn ein bod yn edrych yn ôl dros gyswllt blaenorol gyda chi er mwyn gweld eich cynnydd, neu beth allai fod yn achosi anawsterau wrth weithredu eich cynlluniau.

Preifatrwydd a Gyrfacymru.com

Er bod rhywfaint o wybodaeth ar Gyrfacymru.com y gellir ei defnyddio gan bob defnyddiwr, mae rhannau eraill o’r wefan yn gofyn ichi fynd trwy broses gofrestru syml lle byddwn yn gofyn ichi ddarparu lefel sylfaenol o wybodaeth bersonol. Mae’r wybodaeth yr ydych yn ei darparu inni yn rhwym i ofynion ac amodau’r datganiad preifatrwydd hwn. Gellir gweld Telerau ac Amodau Defnyddio gwefan Gyrfa Cymru yma: Telerau ac Amodau

Cwcis 

Mae Gyrfa Cymru yn defnyddio technoleg i gasglu gwybodaeth am y sut y defnyddir y wefan ac i wahaniaethu rhyngoch chi a defnyddwyr eraill ein gwefan er mwyn gwella eich profiad wrth bori trwy’r wefan. Er mwyn casglu’r wybodaeth, mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. I gael mwy o wybodaeth gweler ein polisi cwcis.

Gall Gyrfacymru.com gynnwys dolenni sy’n eich galluogi i ymweld â gwefannau eraill diddorol yn hawdd. Fodd bynnag, pan fyddwch wedi defnyddio’r dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech sylwi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan newydd y byddwch yn ymweld â hi. Felly ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei darparu wrth ymweld â gwefannau o’r fath gan nad yw gwefannau o’r fath yn cael eu rheoli gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech gymryd gofal ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

Bydd unrhyw ddogfennau unigol y byddwch yn eu cynhyrchu trwy ddefnyddio’r wefan yn cael eu monitro gan Gyrfa Cymru er mwyn sicrhau eu bod yn berthnasol ac yn briodol i gefnogi eich cynlluniau gyrfa a datblygiad. Trwy ddefnyddio Gyrfacymru.com i gynhyrchu neu i gadw gwybodaeth rydych yn cytuno i’r broses fonitro hon.

Cywirdeb ac Ansawdd

Os byddwch yn credu fod unrhyw wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanoch chi yn anghywir neu’n anghyflawn, cysylltwch â Nikki Lawrence, Cyfarwyddwr Adnoddau, ar y cyfeiriad post neu e-bost isod. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth y canfyddir ei bod yn anghywir yn ddiymdroi

Er mwyn sicrhau ansawdd y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu, mae’n bosib y byddwn yn recordio’r cyswllt wyneb yn wyneb, dros y ffôn a safleoedd rhwydweithio cymdeithasol a gawn gyda chleientiaid i ddibenion monitro. Pan fyddwn yn defnyddio cyswllt wedi ei recordio gyda chleientiaid yn gymorth i hyfforddi ein staff, maent yn cael eu defnyddio’n ddi-enw fel na ellir ei briodoli i unrhyw unigolyn penodol. 

Cysylltwch â Gyrfa Cymru

Os bydd gennych chi unrhyw ymholiadau cysylltiedig â’r datganiad preifatrwydd hwn, os dymunwch wneud cais am wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch gan Gyrfa Cymru neu os hoffech ddiweddaru eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â:

Paul Powel
Gyrfa Cymru,
53 Heol Siarl,
Caerdydd,
Cymru, CF10 2GD
neu gyrrwch e-bost inni ar: 
personal.data@careerswales.com