Gwella'ch siawns - cyflogadwyedd

Beth yw cyflogadwyedd?

Efallai bod rhai o’r ffeithiau a restrir isod yn rhai amlwg. Rydym yn gwybod bod lefel y gystadleuaeth heddiw yn golygu bod cyflogwyr yn cael dewis o lawer iawn o ymgeiswyr. Ond y bobl sy’n gallu dangos bod y sgiliau cyflogadwyedd ganddynt yw’r rhai sy’n cael y swyddi!

Mae cyflogwyr eisiau staff fydd yn dod i’r gwaith yn rheolaidd, ar amser ac yn barod i weithio’n galed. Maen nhw angen pobl sy’n gallu gweithio mewn tîm a dod ymlaen yn dda gyda phob math o gwsmeriaid a chleientiaid. Hefyd, maen nhw angen gweithwyr sy’n gyfrifol ac yn fodlon dysgu. Mae bron pob swydd yn defnyddio rhyw fath o dechnoleg y dyddiau hyn. Felly, mae sgiliau TG a sgiliau rhif sylfaenol yn cael eu hystyried yn ddefnyddiol iawn.

Mae cyflogwyr angen pobl sy’n gallu gwneud swydd benodol a gall fod angen cymwysterau, profiad a sgiliau arbennig i wneud y gwaith hwnnw. Ond mae angen pobl sy’n gallu ffitio i mewn i’r sefydliad a helpu’r cwmni i lwyddo. Mae sgiliau cyflogadwyedd yn cael eu galw’n sgiliau allweddol neu sgiliau sylfaenol weithiau.

Rhestr o sgiliau cyflogadwyedd sylfaenol:

undefined

Sut mae ennill y sgiliau hyn?

Meddyliwch am beth rydych yn ei wneud yn barod. Efallai bod rhai o’r sgiliau hyn gennych yn barod. Y newyddion da yw eich bod yn gallu gwneud rhywbeth eich hun i ddatblygu’r sgiliau hyn ymhellach. Rydych yn gwybod yn barod mai ymarfer yw’r ffordd orau i wella. Ac mae’r un peth yn wir am sgiliau cyflogadwyedd.

  • Ydych chi mewn addysg (yr ysgol, y coleg neu’r brifysgol)?
    Os yw’ch cwrs yn rhoi cyfle i ennill profiad tu allan i’r ystafell ddosbarth – ewch amdani!  Gallai hyn gynnwys lleoliad gwaith neu brosiect gwaith. Mae rhai cyrsiau yn cynnwys ymweliadau a siaradwyr gwadd. Peidiwch â cholli allan. Cymerwch ran, gofyn cwestiynau, gwneud ymchwil ar y cwmni, siarad â chyflogeion. Os oes cyfle i weithio gyda chwsmeriaid, ewch amdani! 
    Oes pethau yn digwydd yn eich ysgol, coleg neu brifysgol ar wahân i wersi neu ddarlithoedd? Mae’r ysgol, y coleg neu’r brifysgol yn cynnig rhai o’r cyfleoedd gorau i wneud gweithgareddau tu allan i’r ystafell ddosbarth. Byddwch yn sicr o ddarganfod rhywbeth. Efallai bydd clwb chwaraeon, gweithgareddau codi arian neu waith gwirfoddol. Ewch i ddarganfod a chymryd rhan.
  • Ydych chi’n chwilio am waith?
    Efallai bod gennych brofiad gwaith o’ch swyddi blaenorol. Mae bod yn ddi-waith am gyfnod hir yn gallu bod yn amser anodd yn eich bywyd. Bydd angen i chi gadw’ch sgiliau cyflogadwyedd yn gyfredol a chadw’ch cymhelliad. Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol, cyrsiau neu waith gwirfoddol yn gallu helpu gyda hynny. Er mwyn cael gwybod am gyrsiau lleol, cewch ddefnyddio’r offeryn Chwilio am Gwrs. Ar gyfer gwaith gwirfoddol yng Nghymru gwelwch y cyfleoedd ar wefan Gwirfoddoli Cymru.

"Dylech ystyried eich gweithgareddau i gyd," meddai Ali Moran sy’n ymgynghorydd Adnoddau Dynol yn Workplace Law Group. "Er enghraifft, mae gwarchod plant yn dangos agwedd gyfrifol, dibynadwyedd a gonestrwydd. Mae bod mewn clybiau chwaraeon yn gallu arddangos arweinyddiaeth, trefniadaeth a bod yn chwaraewr tîm," meddai.

Ond peidiwch â phoeni os nad yw chwaraeon neu warchod plant at eich dant. Y newyddion da yw bod darparwyr addysg yn sylweddoli bod rhaid dysgu sgiliau proffesiynol. Mae rhai yn cynnig modiwlau a chynlluniau, fel rhaglen World of Work Prifysgol John Moores yn Lerpwl, a phrosiect dysgu seiliedig ar waith Prifysgol Glasgow Caledonian, sef Real WoRLD.

Fydd profiad gwaith yn fy helpu?

Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad gwaith yn fawr. Mae’n dangos brwdfrydedd, mae’n ffordd wych i archwilio dewisiadau gyrfa posibl, ac fe allech gael geirda ohono hefyd.

"Mae angen gwneud pethau ychwanegol i sefyll allan," meddai Claire. "Ceisiwch gael lleoliad gwaith haf – hyd yn oed os yw am bythefnos. Gall eich helpu i gynllunio eich llwybr gyrfa."

Mae’n rhaid i chi feddwl beth sy’n gwneud i chi sefyll allan o bobl eraill.

Mae’r National Council for Work Experience yn cyflwyno marc ansawdd i gyflogwyr sydd wedi dangos eu bod yn bodloni safon cenedlaethol ar gyfer profiad gwaith, ac mae ganddynt restr o gwmnïau achrededig. Mae’r Llywodraeth newydd lansio cynllun newydd hefyd, sef Talent Pool, i baru graddedigion newydd â rhaglenni interniaeth byr.

Roedd Vicki Martin, hyfforddwr swyddi 22 oed,  wedi dewis i gael profiad mewn gwaith ffilm tra ei bod yn astudio yn y brifysgol. "Mae profiad gwaith yn gwneud i chi sefyll ar eich traed," meddai. "Dw i wedi helpu gyda phrosiectau yn y gymuned ac wedi cael cyfle i siarad â llawer o wahanol fathau o bobl, sef y gwaith dwi’n ei wneud nawr – o gefnogi pobl gydag anawsterau dysgu yn eu gweithleoedd."

 

Beth am waith gwirfoddol?

Bydd gwaith gwirfoddol yn gwella’ch CV hefyd. "Mae’n dangos menter a bod yn barod i gymryd rhan," meddai Ali. Lle da i ddechrau yw’r elusen wirfoddoli ieuenctid V sy’n canolbwyntio ar annog rhai 16 i 25 oed i wirfoddoli. Cewch chwilio am gyfleoedd yn eich ardal leol, neu ymgeisio am arian i roi cychwyn ar eich prosiect eich hun hyd yn oed.

Gallech edrych i mewn i gynlluniau blwyddyn fwlch hefyd, fel The Year In Industry (YINI), sy’n dod o hyd i leoliadau â thâl i fyfyrwyr prifysgol cyn neu yn ystod eu graddau.

Beth os dw i eisiau ennill tra fy mod yn dysgu?

Mae Prentisiaethau yn cynnig dysgu seiliedig ar waith a hyfforddiant i ffwrdd o’r swydd, ac maen nhw’n opsiwn da i’r rhai sydd eisiau mwy o brofiad cyflogadwyedd. Roedd Prentis Ifanc y Flwyddyn 2009 Tashi French, 16 oed, wedi dod yn brentis tra ei bod yn gwneud ei harholiadau TGAU. "Rhoddodd hwb i’m hyder oherwydd eich bod yn cwrdd â phobl newydd o ysgolion gwahanol ac rydych mewn amgylchedd newydd,” esboniodd Tashi. “Amgylchedd oedolion yw e, felly mae’n rhaid i chi newydd y ffordd rydych yn ymddwyn."

Sgiliau y mae cyflogwyr eu hangen

Pa sgiliau mae cyflogwyr eu hangen a sut i'w hennill

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English