Deall y farchnad swyddi

Understanding the job market 

 • Rydym i gyd yn wynebu penderfyniadau eithaf mawr yn ein bywydau. Ar ryw adeg, efallai bydd rhaid i chi ddewis ysgol neu goleg, pa gyrsiau i’w gwneud, pa yrfa rydych eisiau ei chael, neu efallai ble hoffech sefydlu busnes newydd.
 • Pa un a ydych yn cynllunio’ch gyrfa, dychwelyd i’r gwaith, ysgrifennu cynllun busnes, chwilio am swydd, eisiau neu efallai rhoi cyngor, bydd yn well os yw’r wybodaeth ddiweddaraf gennych.

 

Pam ddylwn i ddeall y farchnad waith?

 • Gall deall y farchnad waith eich helpu i wneud y penderfyniad gorau pan fyddwch eisiau dychwelyd i’r gwaith, newid swydd neu symud i le newydd. Gall eich helpu i ddod i wybod y farchnad lafur ar gyfer y swydd neu’r ddinas honno. Er enghraifft, os ydych yn beiriannydd ac rydych yn symud i dref heb ffatrïoedd, fe allai fod yn anodd dod o hyd i swydd. Bydd edrych ar wybodaeth am y farchnad waith cyn i chi symud yn eich helpu i wneud penderfyniad da.
 • Mae dealltwriaeth ar y farchnad waith yn seiliedig ar Wybodaeth Marchnad Lafur ddiweddar. Mae hyn yn cael ei alw’n Hysbysrwydd Marchnad Lafur yn aml. Yn syml, Gwybodaeth Marchnad Lafur yw gwybodaeth am swyddi a’r bobl sy’n gwneud y swyddi hynny. Gall ddweud wrthym ni beth sydd wedi digwydd i’r farchnad waith yn y gorffennol, beth sy’n digwydd nawr a beth sy’n debygol o ddigwydd yn y dyfodol.
 • Mae deall y farchnad waith yn bwysig os ydych eisiau dychwelyd i’r gwaith. Po fwyaf rydych yn ei deall, gorau byddwch yn gallu gwneud penderfyniadau.

 

Sut all fy helpu i ddychwelyd i’r gwaith neu newid gyrfa?

Gall deall y farchnad waith eich helpu i weld:

 • Ble mae’r swyddi nawr;
 • Ble mae’r swyddi yn debygol o fod yn y dyfodol;
 • Pa sgiliau sydd eu hangen fwyaf
 • Y cyflog neu dâl a gewch fel cyflogai newydd ac ar ôl pum mlynedd
 • Llwybrau mynediad i swydd
 • Gwerth cymharol cymwysterau penodol, profiad neu hyfforddiant drwy ystyried pa gwrs dylwn ei wneud, ble dylwn wneud y cwrs hwnnw, ac a fydd fy mhrofiad yn cyfrif?

Gall y wybodaeth hon fod yn arf bwerus. Gall deall y farchnad waith leol roi trosolwg o’ch sector swyddi, eich ardal, cyflogwyr yn eich ardal, eich cydweithwyr, eich addysg a’ch rhagolygon incwm. Cewch ddefnyddio’r wybodaeth hon i wneud dewisiadau, i wneud newidiadau ac i weithio tuag at y dyfodol rydych ei eisiau.

Ble alla i ddod o hyd i wybodaeth ddibynadwy am y farchnad waith?

 • Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am y farchnad waith ym mhobman. Yn ogystal â gwybodaeth marchnad waith ffurfiol, sydd ar gael yma, ar wefannau marchnad lafur swyddogol a gwefannau gyrfaoedd eraill, mae gwledd o wybodaeth anffurfiol sydd yr un mor bwysig.
 • Ffynonellau gwybodaeth da yw adroddiadau teledu am y diwydiannau sy’n ehangu neu’n cwtori a chwmnïau sy’n cyflogi neu’n diswyddo.
 • Mae erthyglau ar gwmnïau newydd yn gweithgynhyrchu, er enghraifft, cynhyrchion ynni carbon isel, yn gallu darparu cliwiau i’r galwedigaethau a diwydiannau sy’n debygol o dyfu a pha rai allai fod yn gostwng.
 • Sylwch nad yw un stori papur newydd, neu sawl adroddiad teledu, ddim yn dangos tueddiad o angenrheidrwydd, felly mae’n bwysig gwirio rhagor o ffynonellau i gael y darlun llawn.

Pwyntiau Pwysig

 • Ceisiwch gadw i fyny
  Gall y farchnad waith newid yn aml. Ymunwch â rhestri postio, darllen adroddiadau marchnad lafur misol a dilyn digwyddiadau newydd i gadw i fyny â’r datblygiadau diweddaraf.
 • Peidiwch â dibynnu ar sïon
  Mae Gwybodaeth Marchnad Lafur yn ceisio adlewyrchu’r darlun cyfan. Gall gwybodaeth storïol fod yn wir, ond ni ddylech ddibynnu arno i dynnu casgliad cyffredinol. Bydd ymchwil da yn talu ar ei ganfed yn y tymor hir.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English