Ailhyfforddi

Dyw’r ganllaw hon ddim yn trafod pob sefyllfa bosibl. Dylech gysylltu â’r sefydliadau perthnasol am ragor o fanylion. 

 • Cyrsiau hyfforddi

  Cyrsiau hyfforddi

  • Os nad ydych wedi bod yn y gwaith ers amser, efallai byddwch yn penderfynu mai’r ffordd orau i ddod i hyd i swydd yw gwneud cwrs hyfforddi.
  • Gan fod llawer o gyrsiau hyfforddi ar gael, syniad da yw penderfynu pa fath o astudio rydych eisiau ei wneud, pam, a pha gymwysterau rydych eisiau eu cael o’r cwrs. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn dewis y cwrs hyfforddi gorau ar gyfer y swydd rydych ei heisiau. Cymerwch olwg ar ein tudalen Cael Syniadau.
  • Cewch ddewis astudio neu ddysgu’n:
   • amser llawn,
   • rhan-amser,
   • trwy gwrs byr (o ychydig o oriau i ychydig o wythnosau), neu am sawl blwyddyn.
  • Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith leol.
 • Dysgu seiliedig ar waith i oedolion yng Nghymru

  • Mae Dysgu Seiliedig ar Waith i Oedolion yng Nghymru ar gyfer pobl 18+ oed sydd wedi bod yn ddi-waith ers 6 mis neu fwy. Mae mynediad cynnar ar gael i rai grwpiau o bobl.
  • Mae’n darparu rhaglen sydd wedi’i haddasu i fodloni’ch anghenion unigol a allai gynnwys cyfarwyddyd, profiad gwaith, hyfforddiant a chymwysterau.
  • Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith leol.
 • Twf Swyddi Cymru

  • Mae Twf Swyddi Cymru yn rhoi cyfle gwaith am chwe mis i bobl ifanc 16 i 24 oed ddi-waith sy’n ‘barod am swydd’. Mae’r rhai sy’n gadael yr ysgol yn gymwys os nad ydyn nhw mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.
  • Mae’r gwaith:-
   • yn cael ei dalu ar lefel yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu’n uwch; ac ar gael
   • am o leiaf 25 awr yr wythnos; ac
   • am o leiaf 6 mis.
  • Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith leol.
 • Rhaglenni Prentisiaeth

  • Mae prentisiaethau yn darparu hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc ac oedolion sydd eisiau dysgu sgiliau newydd ac ennill cymwysterau tra’n gweithio. 
  • Am ragor o wybodaeth ar raglenni prentisiaeth yng Nghymru, ewch i  www.gyrfacymru.com, neu ffonio 0800 100 900.
 • Help i sefydlu’ch busnes eich hun

  • Weithiau mae swyddfeydd Canolfan Byd Gwaith yn hysbysebu manylion am gyfleoedd hunangyflogaeth i bobl ddi-waith, yn cynnwys gwaith contract a chyfleoedd comisiwn yn unig. Efallai byddant yn gallu rhoi gwybodaeth i chi ar gychwyn busnes bach neu drefnu masnachfraint (franchise). Os oes angen gwybodaeth arnoch, siaradwch â’ch cynghorydd personol.
  • Gall swyddfeydd Canolfan Byd Gwaith eich cyfeirio i’ch Clwb Menter lleol. Mae Clybiau Menter yn cael eu rhedeg gan fusnesau lleol ac yn gallu rhoi cyngor a chymorth i bobl ddi-waith sydd eisiau dechrau eu busnesau eu hunain. Mae mwy o wybodaeth am Glybiau Menter ar wefan yr Adran Gwaith a Phensiynau yn www.dwp.gov.uk.
 • business.wales.gov.uk

  • Yng Nghymru, mae business.wales.gov.uk yn rhaglen Llywodraeth Cymru sy’n ceisio helpu pobl sydd eisiau dechrau, cynnal neu ehangu busnes yng Nghymru. Cewch gysylltu â’u llinell gymorth ar 03000 6 03000. Eu gwefan yw: www.business.wales.gov.uk.
  • Os ydych rhwng 18 a 30 oed ac mae syniad busnes gennych, mae’n bosibl bydd Ymddiriedolaeth y Tywysog yn gallu helpu gyda chyngor ac ariannu. Y wefan yw: www.princes-trust.org.uk.
  • Am gyngor cyffredinol am hunangyflogaeth, gwelwch rhestr wirio hunangyflogaeth.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English