Oriau gwaith a gweithwyr ifanc

Ydych chi dan 18 oed ac eisiau gweithio?

Pryd alla i ddechrau gweithio’n amser llawn?
Cewch weithio’n amser llawn pan nad ydych mewn addysg orfodol, sef y dydd Gwener olaf ym mis Mehefin yn y flwyddyn ysgol pan fyddwch yn troi’n 16 oed. Felly, os yw’ch pen-blwydd rhwng diwedd mis Mehefin a diwedd mis Awst, byddwch yn gallu dechrau gwaith amser llawn os ydych yn dal yn 15 oed.  

Oes angen Rhif Yswiriant Gwladol arnaf i weithio’n amser llawn?
Oes, os nad ydych wedi derbyn hwn eto, bydd angen gwneud cais amdano. Ffoniwch y Ganolfan Byd Gwaith ar  0845 600 0643 – llinellau ar agor 8.00 am tan 6.00 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ble alla i ddod o hyd i swyddi gwag?
Defnyddiwch ein cyfleusterau chwilio am waith i ddarganfod pa gyfleoedd sydd ar y wefan hon:

Job Vacancies

Swyddi Gwag


Apprenticeship icon

Prentisiaethau


Jobs Growth Wales icon

Twf Swyddi Cymru


Mae gofyn i bobl yn ffordd wych o fynd ati. Rhowch wybod i bobl eich bod yn chwilio am waith. Mae llawer iawn o bobl yn cael gwaith fel hyn. Dylech siarad â chynghorydd gyrfa hefyd; byddant yn gallu eich cynghori am gyfleoedd lleol.

Beth am waith rhan-amser?
Cewch wneud hyn pan fyddwch yn dal yn yr ysgol. Ond mae rheolau! Mae rheolau’n bodoli oherwydd bod gormod o bobl ifanc wedi bod yn gweithio oriau hir am gyflog isel iawn, a gallai hynny effeithio ar eich bywyd yn yr ysgol.

Beth yw’r rheolau?
Mae eich awdurdod lleol yn gosod y rheolau hyn, felly efallai byddan nhw’n amrywio o ardal i ardal, felly rhaid gwirio. Cysylltwch â’ch Adran Addysg leol. Dyma’r rheolau cyffredinol:

Os ydych dan 13 oed, allwch chi ddim gweithio, ac eithrio’r swyddi hyn:

 • teledu
 • theatr
 • modelu
 • gweithgareddau tebyg


Gwelwch Direct Gov am wybodaeth bellach. 

Os ydych yn 13 oed neu’n hŷn cewch weithio ond mae’r rheolau hyn mewn grym:

Beth na alla i ei wneud?
Allwch chi ddim gweithio: 

 • heb drwydded gyflogaeth.  Cewch y rhain gan adran addysg eich cyngor lleol, os yw is-ddeddfau’n dweud bod angen  un. Eich cyngor lleol sy’n penderfynu
 • mewn unrhyw gyd-destun diwydiannol fel ffatri neu safle diwydiannol
 • yn ystod oriau ysgol
 • cyn 7.00 am neu ar ôl 7.00 pm
 • am fwy nag un awr cyn yr ysgol (cewch weithio cyn yr ysgol dim ond os yw is-ddeddfau lleol yn caniatáu)
 • am fwy na phedair awr heb gymryd egwyl am o leiaf un awr
 • mewn unrhyw swyddi mae eich is-ddeddfau lleol neu ddeddfwriaeth arall yn dweud na allwch ei wneud – fel arfer tafarndai a siopau betio ac ati.
 • mewn unrhyw waith sy’n niweidiol i’ch iechyd, lles neu addysg
 • heb gael toriau pythefnos o unrhyw  waith yn ystod gwyliau’r ysgol ym mhob blwyddyn calendr


Ydy’r rheolau’n gwahanol yn ystod y Tymor Ysgol?
Ydyn, cewch weithio hyd at uchafswm o 12 awr yr wythnos. Mae hyn yn cynnwys:

 • uchafswm o ddwy awr ar ddiwrnodau ysgol a dydd Sul
 • uchafswm o bump awr ar ddydd Sadwrn os ydych yn 13 i 14 oed, neu wyth awr os ydych yn 15 i 16 oed.


Beth am wyliau’r Ysgol?
Os ydych yn 13 i 14 oed, cewch weithio uchafswm o 25 awr yr wythnos. Mae hyn yn cynnwys:

 • uchafswm o bump awr o ddydd Llun i ddydd Gwener a dydd Sadwrn
 • uchafswm o ddwy awr ar ddydd Sul

Os ydych yn 15 i 16 oed cewch weithio uchafswm o 35 awr yr wythnos. Mae hyn yn cynnwys:

 • uchafswm o wyth awr o ddydd Llun i ddydd Gwener a dydd Sadwrn
 • uchafswm o ddwy awr ar ddydd Sul

Gwaith dan 18 oed - Gwybodaeth Bellach

Direct Gov- gwybodaeth a chyngor ar lawer o faterion yn ymwneud â gwaith, gan gynnwys gweithio rhan amser os ydych chi dan 16 oed.
Cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol - am fanylion ynghylch is-ddeddfau lleol ar weithio os ydych chi'n iau nag oedran gadael yr ysgol ac ynghylch gwneud cais am drwyddedau gweithio.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English