Cwblhau cais am swydd, llythyr eglurhaol ac e-bost

P’un a ydych yn ysgrifennu llythyr, yn cwblhau cais am swydd neu’n gwneud galwad ffôn, dyma yw eich cyfle cyntaf i greu argraff ar gyflogwr. Dim ond os byddwch yn llwyddo yn y cam hwn y cewch gyfle i fynd am gyfweliad.

Cwblhau ffurflenni cais am swydd

 • Darllenwch y cwestiynau’n ofalus er mwyn sicrhau eich bod yn deall beth sydd angen i chi ei wneud
 • Sicrhewch eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau’n fanwl gywir
 • Ceisiwch gynnwys cymaint o wybodaeth ag y gallwch wrth ateb pob cwestiwn
 • Byddwch yn gywir. Edrychwch fwy nag unwaith ar yr enwau a’r dyddiadau er mwyn sicrhau eu bod yn gywir

Ysgrifennu Datganiad Personol ar gyfer cais am swydd

Un o rannau pwysicaf ffurflen gais am swydd yw’r Datganiad Personol. Blwch gwag yw hwn fel arfer sy’n gofyn i chi ysgrifennu am eich sgiliau, eich cryfderau a’ch profiad a sut maent yn cyd-fynd â’r swydd rydych yn gwneud cais amdani.

 • Edrychwch ar y swydd-ddisgrifiad i weld pa sgiliau a phrofiad mae’r cyflogwr yn gofyn amdanynt
 • Meddyliwch am enghreifftiau o’ch bywyd sy’n profi i’r cyflogwr eich bod yn meddu ar y sgiliau a’r profiad y mae’n yn chwilio amdanynt
 • Gallwch gael cymorth i feddwl am enghreifftiau yn yr adran sut i ysgrifennu datganiad personol ac o esiampl o Ddatganiad Personol

Ateb Cwestiynau Cymwyseddau mewn ffurflenni cais 

Gall ffurflenni cais ofyn i chi hefyd roi enghreifftiau o’ch gwaith neu’ch bywyd sy’n dangos eich bod yn meddu ar y sgiliau y maent yn chwilio amdanynt. Gelwir y rhain yn gwestiynau cymwyseddau.

Cymorth gyda: sut i ateb cwestiynau mewn ceisiadau a chyfweliadau

Edrych ar: atebion enghreifftiol i gwestiynau cymwyseddau

Ysgrifennu llythyr eglurhaol neu e-bost i fynd gyda’ch cais am swydd neu CV

Rhowch y wybodaeth ganlynol yn eich e-bost neu lythyr eglurhaol yn y drefn hon:

 • Nodwch pa swydd rydych yn gwneud cais amdani a’r cyfeirnod swydd os oes un ar gael
 • Dywedwch ble y gwelsoch y swydd yn cael ei hysbysebu (er enghraifft, ar Indeed)
 • Ysgrifennwch baragraff byr sy’n crynhoi eich prif sgiliau. (Sicrhewch fod eich sgiliau yn cyd-fynd â’r sgiliau y mae’r cyflogwr eu hangen)
 • Cofiwch ddiolch i’r cyflogwr am ei amser. Efallai yr hoffech ychwanegu rhywbeth megis ‘Edrychaf ymlaen at glywed gennych yn fuan’
 • Os byddwch yn dechrau gydag ‘Annwyl Syr’ neu ‘Annwyl Fadam’, dylech orffen drwy ddefnyddio ‘Yr eiddoch yn gywir’. Defnyddiwch ‘Yn gywir’ dim ond os byddwch yn ysgrifennu at rywun gan ddefnyddio’i enw. Peidiwch â defnyddio unrhyw ddywediad arall i gloi.

Gweler enghraifft o lythyrau eglurhaol yn ein Llyfryn CV.

Rhestr Wirio

 • Dylech wirio’r sillafu a’r gramadeg. Sicrhewch nad oes unrhyw gamgymeriadau sillafu na chamgymeriadau teipio
 • Sicrhewch fod popeth rydych wedi’i ysgrifennu yn gywir. Edrychwch fwy nag unwaith ar yr enwau a’r dyddiadau er mwyn sicrhau eu bod yn gywir
 • Cofiwch gadw copi o’r cais am swydd, llythyr eglurhaol neu gynnwys yr e-bost ar eich cyfrifiadur. Gallwch ei ddefnyddio yn sail i lythyrau eraill. Gallwch hefyd gyfeirio yn ôl ato i weld beth rydych wedi’i ysgrifennu os bydd y cyflogwr yn gofyn i chi fynd am gyfweliad neu’n eich ffonio

6 ffordd i’ch helpu i chwilio am waith

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English