Sut i ysgrifennu Datganiad Personol

Fel arfer, blwch gwag yw’r datganiad personol ar gyfer gwneud cais am swydd neu gwrs sy’n gofyn i chi ysgrifennu am eich sgiliau, eich cryfderau a’ch profiad yn fanwl.

Felly, sut i gychwyn arni? Beth ddylid ei gynnwys yn y datganiad personol?

Ar gyfer cais am swyddi dylech nodi’r hyn y mae’r cyflogwyr yn gofyn amdano yn y swydd-ddisgrifiad. Meddyliwch am enghreifftiau o’ch bywyd sy’n dangos bod gennych y sgiliau hynny – gwaith, ysgol, coleg, addysg, profiad gwaith, diddordebau a gwirfoddoli.

Gallwch greu eich datganiad personol drwy ateb y cwestiynau hyn.

Esboniwch eich Profiad

Byddwch yn benodol. Edrychwch ar y swydd-ddisgrifiad a defnyddiwch enghreifftiau perthnasol.

 • Beth rydych chi’n ei wneud yn ystod diwrnod arferol yn y gwaith, profiad gwaith neu wirfoddoli?
 • Pa feddalwedd TG, peiriannau, neu offer technegol rydych wedi’u defnyddio? Sut y gwnaethoch chi eu defnyddio yn eich swydd?
 • Pa sgiliau newydd rydych chi wedi eu dysgu drwy eich gwaith, profiad gwaith neu wirfoddoli?

Siaradwch am eich Sgiliau

Ysgrifennwch am y sgiliau sydd gennych a fyddai o ddiddordeb i gyflogwyr, megis:

  Sgiliau cyfathrebu

 • Pryd wnaethoch chi siarad â phobl eraill er mwyn esbonio rhywbeth iddyn nhw, a’u bod wedi deall yn iawn?
 • Pryd wnaethoch chi barhau i fod yn gwrtais hyd yn oed mewn sefyllfa anodd?
 • Pryd wnaethoch chi wrando’n dda a mabwysiadu agwedd ofalgar?

  Gwaith Tîm

 • Ydych chi wedi bod yn rhan o dîm chwaraeon, neu mewn grŵp ble roedd rhaid i chi gydweithio?
 • Sut deimlad oedd gweithio mewn tîm?
 • Beth oedd eich swyddogaeth chi yn y tîm?
 • Pa gyfraniad wnaethoch chi at y tîm?

  Dibynadwyedd

 • Beth allwch chi ei ddweud wrthym am adegau pan wnaethoch yn siŵr eich bod ar amser, ac yn mynychu’n rheolaidd?
 • Oes gennych chi enghraifft o adeg ble y gwnaethoch barhau i weithio ar rywbeth nes eich bod wedi’i wneud yn iawn?

  Gweithgar

 • Ym mha bethau rydych yn gweithio’n galed er mwyn llwyddo?
 • Pa nod rydych wedi’i osod i chi eich hun ac wedi’i gyrraedd?

  Dysgu sgiliau newydd

 • Pa sgiliau newydd rydych chi wedi’u dysgu?
 • Beth rydych chi’n ei fwynhau am ddysgu sgiliau newydd?
 • Pryd wnaethoch chi gymell eich hun i ddysgu rhywbeth newydd?

  Hyblygrwydd

 • Pryd oeddech chi’n hyblyg er mwyn helpu rhywun hyd yn oed pan nad oedd hynny’n gyfleus?

  Sgiliau trefnu

 • Pryd wnaethoch chi gynllunio a pharatoi rhywbeth a fu’n llwyddiannus?
 • Sut wnaethoch chi drefnu pethau?

  Datrys problemau

 • Pryd y cawsoch broblem a llwyddo i’w datrys?
 • Sut deimlad oedd datrys y broblem a gawsoch?

COFIWCH: Edrychwch ar eich sillafu. Mae cyflogwyr eisiau gweld ceisiadau cywir.

Datganiad Personol Enghreifftiol - Alex

Cymerwch olwg ar:

Datganiadau Personol-
mathau eraill:

Mae angen gwybodaeth benodol mewn rhai datganiadau personol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth os byddwch yn ysgrifennu datganiad personol er mwyn gwneud cais ar gyfer:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English