Canllawiau ar Lenwi eich Cais am Gyfle  

Mae’r canllawiau hyn yn dangos ichi sut i lenwi’r ffurflen gais am gyfle.
Mae’r cais am gyfle yn gais ar-lein am y cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi Twf Swyddi Cymru 
 • Prentisiaethau (Ar gyfer rhai prentisiaethau, rydych yn gwneud cais yn uniongyrchol ar wefan y cwmni)

Rhowch amser i'ch hun i gwblhau'r cais swydd wag. Gall cyflogwr ddweud os yw cais wedi cael ei ruthro felly cymerwch eich amser. Gall wneud byd o wahaniaeth i'ch helpu i mewn i waith.

(Efallai yr hoffech argraffu’r canllawiau hyn fel y gallwch eu dilyn wrth lenwi eich ffurflen gais.)

Gwybodaeth Bwysig Iawn

 Arbedwch amser drwy lenwi Eich Proffil yn fanwl i ddechrau  

 Bydd yr hyn sydd wedi’i gadw yn Eich Proffil yn cael ei gadw yn eich Cais am Gyfle

 NI FYDD yr hyn a roddwch yn y Cais am Gyfle yn cael ei arbed yn Eich Proffil

 

Noder

Os ydych yn gwneud cais drwy CV dim ond yr adrannau a ganlyn y bydd angen i chi eu llenwi yn yr adran Eich Proffil:

 • Manylion Personol
 • Datganiad Personol
 • Ieithoedd

 

Pam y dylwn i lenwi Eich Proffil yn gyntaf?

Eich Proffil yw eich cyfle i nodi eich sgiliau a’ch cryfderau, eich addysg, eich cyflogaeth a’ch profiad gwaith.
Yna gallwch:

 • Logio i mewn i Eich Proffil a chael mynediad i’r wybodaeth am eich swyddi fel y gallwch gyfeirio ati pan fyddwch yn gwneud cais am gyfleoedd ar safleoedd eraill
 • Cadw’r holl wybodaeth am eich swyddi, datganiadau personol a chymwysterau mewn un man
 • Defnyddio’r wybodaeth yn Eich Proffil i’w rhoi yn eich CV

Awgrymiadau Gwych

Rhowch eich HOLL fanylion yn Eich Proffil yn gyntaf a chadwch hwn cyn mynd i’r Proffil Cyfleoedd.

 

Canllaw cam wrth gam ar lenwi ceisiadau am gyfleoedd

Cam 1 - Logiwch i mewn neu Cofrestrwch


 

 Eich Proffil

Yn hafan Gyrfa Cymru o dan Eich Proffil, cliciwch ar logio i mewn neu gofrestru .


 

 • Newydd i’r wefan?
  Cofrestrwch gyda Gyrfa Cymru nawr (cadwch eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair yn ddiogel)
 • Eisoes wedi cofrestru?
  Logiwch i mewn a byddwch yn gweld bod y wybodaeth y gwnaethoch ei rhoi yn y proffil blaenorol wedi’i chadw.

  Pwysig: Defnyddiwch y camau isod i wirio eich manylion oherwydd, os na wnewch hyn, mae’n bosibl y bydd neges gwall yn ymddangos pan fyddwch yn gwneud cais am swyddi neu brentisiaethau Twf Swyddi Cymru.

 

Cam 2 - Cwblhewch neu golygwch Eich Proffil

Byddwch yn gweld blwch ar y sgrin o’r enw: Golygu'ch Proffil. Cliciwch ar y blychau i’w llenwi, i’w golygu neu i wirio bod eich manylion yn gywir.

Rydym yn Argymell:

Ar gyfer gwneud cais am swyddi neu brentisiaethau, rydym yn argymell eich bod yn llenwi’r adrannau canlynol gyda chymaint o fanylion â phosibl:

 • Manylion Personol
 • Cymwysterau
 • Profiad sy’n gysylltiedig â gwaith
 • Cyflogaeth
 • Datganiad Personol
 • Ieithoedd

Llenwch yr adrannau Diddordebau a Phrofiadau yn lle hynny os nad oes gennych Brofiad o Weithio neu Brofiad sy’n gysylltiedig â gwaith. Mae’r rhain hefyd yn dangos i gyflogwyr y sgiliau sydd gennych.

 • Diddordebau
 • Profiadau
 • Tystysgrifau a Gwobrau

 

 Mae’r Manylion Personol yn cynnwys eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt.

Yr adrannau y mae’n rhaid eu llenwi yw:

 • Enw cyntaf, Cyfenw, Dyddiad Geni
 • Enw defnyddiwr, Statws Cyflogaeth
 • Cyfeiriad e-bost, Rhif Ffôn Cartref, Rhif Ffôn Symudol
 • Cyfeiriad, Cod Post

Dylai’r wybodaeth uchod fod wedi’i chynnwys eisoes ers i chi gofrestru gyda Gyrfa Cymru, felly mae’n bosibl mai dim ond ei gwirio fydd raid.

 Cynnwys eich rhif ffôn

 • Mae’n rhaid i chi lenwi’r blychau Rhif ffôn cartref A Rhif ffôn symudol, felly os dim ond rhif ffôn symudol sydd gennych, rhowch yr un rhif yn ddau flwch
 • Os dim ond rhif ffôn cartref sydd gennych, rhowch y rhif hwnnw yn y ddau flwch
 • Rhaid i chi gynnwys rhif ffôn, felly, os nad oes gennych un, gofynnwch i berthynas a allwch ei ddefnyddio fel pwynt cyswllt ar gyfer cyflogwyr a fydd yn ceisio cysylltu â chi ar ôl ichi gyflwyno cais

 

 Cymwysterau

1. Cliciwch ‘Ychwanegu man astudio’

Rhaid i chi lenwi'r holl flychau – Enw'r ysgol neu'r coleg, a'r dyddiad gorffen.

2. Cliciwch ‘Ychwanegu cymhwyster’

Rhaid i chi lenwi'r blychau canlynol neu byddwch yn cael neges wall yn y Proffil Swydd:

 • Enw'r cwrs
 • Math o gymhwyster (dylai hyn fod wedi ei ysgrifennu ar dystysgrifau neu waith cwrs. Efallai y gall eich athro neu diwtor eich helpu. Efallai y byddwch yn adnabod y math o gymhwyster wrth i chi edrych trwy'r gwymplen.)
 • Gradd, a ph'un a yw'r radd wedi'i chadarnhau neu'n ddisgwyliedig
 • Pwnc craidd (Cliciwch ar y pwnc yn rhestr y gwymplen, sy'n cyd-fynd orau â'r cymhwyster. Os nad ydych yn siŵr, dewiswch 'arall' o'r gwymplen)
 • Dyddiad gorffen (mis a blwyddyn) neu, os ydych yn dal i astudio, ticiwch 'Yn dal i astudio'r cwrs hwn'

3. Cliciwch 'cadw'.

 Sut i adael y dudalen os nad ydych am gadw’r wybodaeth

 • Cliciwch canslo i gau hwn ar waelod y blwch ger y botwm ‘Cadw’

Nodyn Pwysig: PEIDIWCH â chadw os na allwch lenwi'r holl flychau, gan y bydd hyn yn ymddangos fel gwall yn ddiweddarach, ac efallai na fyddwch yn gallu gwneud cais am swydd.

 

 Profiad cysylltiedig â gwaith

Profiad Cysylltiedig â Gwaith yw unrhyw brofiad di-dâl yr ydych wedi’i gael gyda chyflogwr. Mae’n bosibl bod eich ysgol wedi eich anfon am wythnos at gyflogwr. Profiad gwaith yw hwn. Mae’n bosibl eich bod hefyd wedi cynorthwyo cwmni perthynas neu ffrind a byddai hyn yn cyfri fel profiad gwaith hefyd.

 

 Cyflogaeth

Cyflogaeth yw unrhyw swyddi â thâl yr ydych wedi’u cael. Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi bod mewn cyflogaeth eto. Gadewch yr adran cyflogaeth yn wag. Ar ôl i chi gael gwaith, gallwch ddychwelyd ac ychwanegu swyddi newydd.

 

 Datganiad Personol

Fel arfer gyda datganiad personol ar gyfer cais am swydd neu gwrs, ceir blwch gwag lle gofynnir i chi nodi eich sgiliau, eich cryfderau a’ch profiad yn fanwl.

 Ysgrifennu Datganiad Personol

Gwnewch nodyn o’r sgiliau, y cryfderau a’r profiad y mae’r cyflogwr yn gofyn amdanynt yn y disgrifiad swydd. Nodwch enghreifftiau o’ch bywyd a fyddai’n dangos bod gennych y priodweddau hyn.

Sgiliau yw’r hyn y gallwch ei wneud.
Cryfderau yw’r sgiliau yr ydych yn ei gwneud orau.
Profiad yw’r hyn rydych wedi’i wneud sy’n dangos eich sgiliau a’ch cryfderau.

 • Gallwch ddefnyddio enghreifftiau o’ch cyflogaeth, ysgol, coleg, addysg, profiad gwaith, hobïau a gwaith gwirfoddol
 • Dewiswch enghreifftiau o bryd y gwnaethoch ddangos sgiliau da yn ymwneud â chyfathrebu, gwaith tîm, trefnu a datrys problemau. Yna ychwanegwch enghreifftiau o bryd y gwnaethoch brofi eich bod yn ddibynadwy a hyblyg a dangos y gallu i ddysgu sgiliau newydd

Ewch i’n Canllaw ar gwblhau Datganiad Personol i gael rhagor o gymorth.

Cymerwch olwg ar enghraifft o Ddatganiad Personol - Alex am syniadau ar beth i'w ysgrifennu yn eich datganiad personol eich hun.

Cysylltwch â ni os hoffech gael rhagor o gyngor am lunio datganiad personol.

 

 Ieithoedd

Yn Ieithoedd, gofynnir a ydych yn siarad Cymraeg, ac ai Cymraeg yw eich iaith gyntaf. Rhaid i chi ateb y cwestiynau hyn. Os ydych yn siarad ieithoedd eraill yn rhugl, ceir cwymplen ar gyfer rhestru’r rhain.

 

 Diddordebau

Yn Diddordebau, ceir cwestiynau am eich hobïau. Y pwynt allweddol yma yw cynnwys y diddordebau sy’n dangos sgiliau y gallai cyflogwr fod â diddordeb ynddynt. Er enghraifft, a ydych yn mwynhau gweithio ar eich car neu eich beic? Yna gallwch egluro pa atgyweiriadau rydych yn eu gwneud ar y car neu’r beic. Mae hyn yn dangos eich sgiliau ymarferol a’ch gwybodaeth fecanyddol.

 

 Profiadau a Chyflawniadau

Yn Profiadau, ceir cwestiynau am waith gwirfoddol neu sut rydych yn cynorthwyo yn y gymuned.

 

 Enghreifftiau o brofiadau a chyflawniadau

 • Mae’n bosibl eich bod yn gwirfoddoli yn eich siop elusen leol. Gallwch egluro eich bod yn cwrdd ac yn siarad â chwsmeriaid ac yn eu cynorthwyo i ganfod eitemau yn y siop. Mae hyn yn dangos bod gennych sgiliau gwasanaethau i gwsmeriaid
 • Mae’n bosibl eich bod yn cynorthwyo eich cymydog oedrannus neu berthynas. Gallwch nodi eich bod yn helpu gyda siopa, coginio a glanhau. Gallai’r sgiliau sydd gennych yn sgil hyn gynnwys eich bod yn ddibynadwy gan eich bod yn ymdrin ag arian pobl eraill. Mae’n bosibl ei fod hefyd yn dangos bod gennych sgiliau ymarferol eraill fel coginio a chynnal safonau glendid uchel

 

 Tystysgrifau a Gwobrau

Gall Tystysgrifau a Gwobrau gynnwys unrhyw beth yr ydych wedi’i gael fel gwobr am gyflawniad.

 

  Enghreifftiau o dystysgrifau a gwobrau

 • Mae’r Wobr COMPACT mewn ysgolion yn dangos bod gennych bresenoldeb rhagorol. Byddai hyn o ddiddordeb i gyflogwyr gan eu bod yn hoffi gwybod bod pobl yn ddibynadwy a bod ganddynt bresenoldeb da. Mae’n bosibl hefyd eich bod wedi ennill gwobrau chwaraeon, y gallwch eu cynnwys yn yr adran hon
 • Mae’r tystysgrifau y gellid eu cynnwys yn yr adran hon yn cynnwys Hylendid Bwyd, Iechyd a Diogelwch, Cymorth Cyntaf, Gwobr Efydd mewn Achub Bywyd a Cherdyn CSCS

 

Cam 3 - Ewch i’r Dudalen cyfleoedd i wneud cais am swyddi

Rydych wedi cwblhau’r adrannau uchod, felly nawr:

 • Hofran dros y tab Swyddi a Hyfforddiant ar frig y dudalen a bydd cwymplen yn ymddangos
 • Cliciwch ar y blwch glas ‘Chwilio am Brentisiaethau, Twf Swyddi Cymru, a Swyddi Gwag
 • Cliciwch ar y tab Chwilio a chanfod swydd yr hoffech wneud cais amdani drwy gynnwys y termau chwilio
 • Cliciwch ar y cyfle yr hoffech wneud cais amdano
 • Darllenwch y disgrifiad swydd ac os ydych am wneud cais, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud Cais’ (Nid yw hyn yn golygu eich bod wedi gwneud cais ar y cam hwn)

Cam 4 - Gwiriwch eich manylion

Mae gennych y dewis nawr i drosglwyddo Eich Proffil i’ch cais ar-lein

 • Ticiwch y blychau yn yr adrannau yr hoffech eu trosglwyddo o Eich Proffil
 • Cliciwch ar y trionglau bach sy’n gwymplen, a gallwch ddewis y swyddi a’r cymwysterau penodol i’w trosglwyddo i’ch cais
 • Cliciwch ar 'Cadw a Pharhau'
 • Gwiriwch a ydych yn gymwys i wneud cais, ac, os ydych, ticiwch y blychau perthnasol ac yna cliciwch ar ‘Cadw a Pharhau’
 • Mae’r adrannau eraill (adrannau 3, 4 a 5) yn dangos eich manylion personol i’w gwirio. Os ydynt yn gywir, cliciwch ar ‘Cadw a Pharhau’ nes eich bod yn cyrraedd Adran 6, ‘Rhesymau dros wneud cais’

  Beth i'w wneud os gwelwch neges am wall

Os bydd neges am wall yn ymddangos, bydd yn dweud – ‘! Missing or invalid information please check’.

Mae gennych 2 ddewis os bydd hyn yn digwydd:

1.Ewch yn ôl i Eich Proffil i wneud newidiadau

 • Gwnewch nodyn o’r adrannau a restrir fel rhai sy’n cynnwys gwallau. Er enghraifft, efallai y rhestrir y rhain fel ‘Cyflogaeth’ neu ‘Cymwysterau’
 • Gwnewch nodyn o’r rhain neu cofiwch nhw
 • Os ydych am i’r wybodaeth hon gael ei chadw ar gyfer ceisiadau eraill am swyddi, cliciwch ar y ddolen i Eich Proffil.. Byddwch yn gweld y ddolen hon ger y brawddegau tuag at frig y dudalen: "Cofiwch na fydd y wybodaeth a roddwch isod yn cael ei chadw yn Eich Proffil. Os hoffech i’r wybodaeth hon gael ei defnyddio eto mewn ceisiadau eraill am swyddi, ewch i Eich Proffil."
 • Cliciwch ar yr adrannau lle y nodwyd bod gwall a gwnewch y newidiadau angenrheidiol
 • Ar ôl i chi wneud y newidiadau, ewch yn ôl i’r Dudalen cyfleoedd. Bydd y swydd yr oeddech yn gwneud cais amdani wedi’i rhestru yn ‘Cyfleoedd y mae gennyf ddiddordeb ynddynt’ ar eich tudalen cyfleoedd personol

2. Gwneud newidiadau yn y cais am gyfle

Os gwnewch hyn, NI FYDD Y WYBODAETH YN CAEL EI CHADW. Mae hyn yn golygu y bydd yr un neges am wall yn ymddangos eto y tro nesaf y byddwch yn gwneud cais a bydd yn rhaid i chi wneud yr un newidiadau. Felly, mae’n werth gwneud y cywiriadau ar unwaith yn Eich Proffil. Bydd y rhain yn cael eu cadw ac ni ddylech weld neges am wall bob tro y byddwch yn gwneud cais.

 

Cam 5 - Gwiriwch eich Datganiad Personol

Os byddwch yn ei ychwanegu at y cais am swydd, NI FYDD YN CAEL EI GADW yn Eich Proffil. Os ydych am ei gadw, ewch i Eich Proffil i newid eich datganiad personol a bydd yn cael ei gadw.

Ewch i’n Canllaw ar gwblhau Datganiad Personol i gael rhagor o gymorth.

Cymerwch olwg ar enghraifft o Ddatganiad Personol - Alex am syniadau ar beth i'w ysgrifennu yn eich datganiad personol eich hun.

Cysylltwch â ni os hoffech gael rhagor o gyngor am lunio datganiad personol.

 

Cam 6 - Cyflwyno eich cais

Darllenwch drwy eich cais yn ofalus i wneud yn siŵr ei fod yn gywir, nad oes unrhyw wallau sillafu ac nad ydych wedi anghofio cynnwys unrhyw wybodaeth.

Os ydych am newid unrhyw beth, yna cliciwch ar yr eicon pensil, a fydd yn eich dychwelyd i’r adran i wneud newidiadau. (Er gwybodaeth: Os gwnewch newidiadau yn y Proffil Cyfleoedd, NI FYDDANT YN CAEL EU CADW. Os ydych am eu cadw, bydd angen i chi ddychwelyd i Eich Proffil)

Os ydych yn hapus gyda’r cais, yna cliciwch ar ‘Anfon eich cais’ a byddwch wedi gwneud cais. Yna bydd y cyflogwr yn cysylltu â chi ynghylch y cyfle.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn logio ymlaen yn rheolaidd i wirio a yw’r cyflogwr wedi cysylltu â chi. Ni fydd cyflogwyr bob tro’n eich ffonio neu’n anfon e-bost atoch, ond yn hytrach bydd yn cysylltu â chi drwy wefan Gyrfa Cymru.

Pob lwc gyda’ch cais!

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English