Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Beth yw Twf Swyddi Cymru?

What is Jobs Growth Wales image

 • Cyfle i gael swydd chwe mis am dâl yw Twf Swyddi Cymru
 • Mae’n talu o leiaf yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol
 • Bydd gennych gontract ysgrifenedig gan eich cyflogwyr
 • Cewch gyfle i gael y profiad gwaith sydd ei angen arnoch
 • Gallwch gael help a mentora ychwanegol tra byddwch yn y swydd os oes gennych anabledd neu os ydych yn wynebu rhwystrau eraill
 • Ariennir Twf Swyddi Cymru gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Ydw i’n gymwys i wneud cais am swydd wag Twf Swyddi Cymru?

Er mwyn bod yn gymwys i wneud cais am swydd wag Twf Swyddi Cymru mae’n rhaid eich bod:

 • Rhwng 16 a 24 oed
 • Yn byw yng Nghymru
 • Ddim eisoes mewn cyflogaeth llawn amser (mae cyflogaeth llawn amser yn 16 awr yr wythnos a throsodd)
 • Heb gwblhau 6 mis llawn mewn swydd wag Twf Swyddi Cymru o’r blaen
 • Heb gael eich atgyfeirio na chymryd rhan yn y Rhaglen Waith neu’r Rhaglen Dewis Gwaith (Holwch eich cynghorydd yn y Ganolfan Byd Gwaith i gadarnhau eich bod wedi cofrestru)
 • Ddim mewn addysg amser llawn (16 awr a throsodd yw addysg amser llawn)
 • Ddim yn dilyn rhaglen dysgu seiliedig ar waith Llywodraeth Cymru
Peidiwch â gwneud cais os na allwch fodloni’r holl ofynion cymhwysedd.

 

Sut gallaf brofi fy mod i’n gymwys ar gyfer Twf Swyddi Cymru?

Mae’n rhaid i chi allu darparu’r dogfennau canlynol:

Sut mae gwneud cais am swydd wag?

Mae llawer o swyddi y gallech eu gwneud ar gael drwy Twf Swyddi Cymru. Mae swyddi a chyflogwyr newydd yn hysbysebu bob dydd felly cofiwch gadw golwg ar y wefan.

 • Ewch i’n tudalen chwilio a dewiswch swyddi gwag ‘Twf Swyddi Cymru’ i chwilio am swyddi sydd o ddiddordeb i chi
 • Sicrhewch eich bod wedi cofrestru ar ein safle
 • Mae’n rhaid i chi gadarnhau eich bod yn gymwys i wneud cais am gyfleoedd swyddi cyn gwneud cais
 • Dylech logio i mewn a chwblhau’r cais am swydd. (Gweler ein Canllawiau i Gwblhau eich Cais am Swydd i gael cymorth)
 • Dylech gyflwyno eich cais. (Dylech ddarllen drwy’r cais eto a sicrhau eich bod yn fodlon arno)
 • Bydd y cyflogwr yn anfon e-bost atoch a fydd yn rhoi gwybod beth fydd yn digwydd nesaf
 • Dylech gadw golwg ar eich ceisiadau yn Fy Swyddi

Pa gymorth sydd ar gael i wneud cais am swydd Twf Swyddi Cymru?

Cysylltwch â ni yn Gyrfa Cymru os hoffech gael cymorth i:

 • Gael gwybod am y sgiliau a’r gallu sydd gennych, a sut y gallant eich helpu i gael y swydd yr hoffech ei chael
 • Gwneud cais am swyddi Twf Swyddi Cymru
 • Cael rhagor o wybodaeth am ofynion cymhwyster a’r dystiolaeth sydd angen ei darparu

Edrychwch ar ein Canllawiau i Gwblhau eich Cais am Swydd ar-lein.

Neu, gallwch ein ffonio ar 0800 028 4844.
Os byddwch yn cael problemau â’r ffurflen gais ar-lein gallwch ffonio ein llinell cymorth technegol ar 0845 434 8334.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English