Marc Gyrfa Cymru


 Beth yw Marc Gyrfa Cymru?

 • Gwobr yw'r 'Marc' a gynlluniwyd gan Gyrfa Cymru i gydnabod ymrwymiad i wella ansawdd yn barhaus mewn sefydliad addysgol er mwyn bodloni gofynion Llywodraeth Cymru a gaiff eu hamlinellu yn Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith: fframwaith i bobl ifanc 11 i 19 oed yng Nghymru.
 • Mae Gyrfa Cymru wedi datblygu Marc Gyrfa Cymru mewn partneriaeth gydweithredol â darparwyr dysgu i gynorthwyo eu prosesau i gael gwell canlyniadau i bob dysgwr.
 • Bydd Marc Gyrfa Cymru yn cydnabod sefydliadau sydd wedi dangos eu bod wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i sicrhau proses o welliant parhaus. 
 • Nod y rhaglen yw rhoi'r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc i reoli eu bywyd gwaith, p'un a ydynt yn gadael addysg yn 16, 18 neu'n 21 oed fel bod ganddynt yr wybodaeth diweddaraf am arferion gwaith a'u deall er mwyn gwneud dewisiadau gyrfa effeithiol.
 • Pam gweithio tuag at Farc Gyrfa Cymru?

  Datblygwyd Marc Gyrfa Cymru yn dilyn cyflwyniad y Fframwaith Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith (GaBG) fel rhan o'r Cwricwlwm Diwygiedig (2008)

  Fe’i cynlluniwyd i fodloni:

  • Hawl statudol Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg gyrfaoedd a’r byd gwaith i bobl ifanc 11 i 19 oed yng Nghymru.

  A chyfrannu at:

  • Graidd dysgu’ y Llwybrau Dysgu 14 -19 
  • Cymhelliant Estyn i feithrin gallu i hunanarfarnu a gwella
  • Agweddau ar y Fframwaith Arolygu Cyffredin (SEF)

  Ceir manteision sylweddol yn sgil bod yn rhan o’r broses:

Beth yw'r Broses

 • Marc Gyrfa Cymru - Diagram o'r broses

  Gweld Diagram o'r broses Marc Gyrfa Cymru - Canllaw gam wrth gam i gyflawni Marc Gyrfa Cymru.

 • Cam 1 - Awdit a Hunan-werthuso

  Awdit

  Y cam cyntaf yw gwneud AWDIT gweithgareddau a phrofiadau rydych yn eu cynnig i'ch dysgwyr yn unol â datganiadau ystod Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith ym mhob Cyfnod Allweddol. Dechreuwch arni gan ddefnyddio ein awdit:

  Mae Fframwaith Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith yn disgrifio'r ystod o gyd-destunau lle dylai dysgwyr gael cyfle i ddatblygu eu sgiliau, agweddau a gwerthoedd. 

  Hunan-werthuso

  Hunan-werthuso yn unol â 5 Maes Arolygu Estyn

  Bydd hunan-werthuso yn eich helpu i feddwl am bob agwedd ar eich darpariaeth GBG, drwy gasglu tystiolaeth am gryfderau a meysydd i'w datblygu.

  Gweld ein nodiadau cefnogol ar gyfer hunanarfarnu. (546.5KB)

  Syniadau i'ch Helpu i Gwrdd â Chanlyniadau Dysgu Gofynion Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith

   

 • Cam 2 - Cynllunio Datblygiad

  Yr ail gam yw i greu cynllun datblygu.

  Bydd eich archwiliad a hunan-werthusiad yn eich cefnogi wrth nodi meysydd i'w datblygu yn eich darpariaeth Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith.

  Bydd cynllun datblygu yn eich helpu i flaenoriaethu, cynllunio a gweithredu sut yr ewch ati i wneud gwelliannau.

 • Cam 3 - Tystiolaeth o Lwyddiant

  Tra byddwch yn llunio eich cynllun datblygu GBG bydd angen i chi feddwl hefyd am sut byddwch yn gwerthuso effeith eich cynlluniau.

  Rydych angen sefydlu sylfaen nawr fel eich bod modd mesur gwelliant yn ddiweddarach.

  Meddyliwch, efallai mai cael adnodd neu weithgaredd newydd yn ei el fydd y cam cyntaf, ond sut byddwch yn cyfiawnhau bod eich myfyrwyr wedi gwella eu dysgu?

  Rhai awgrymiadau: 

  • Holiaduron cyn ac ar ôl - Bydd hyn yn eich galluogi i asesu unrhyw welliannau yn nealltwriaeth y disgybl o bwnc penodol e.e. Dewisiadau 16+
  • Tynnu lluniau - Mae tynnu lluniau yn ffordd dda i ddangos i eraill yr hyn a ddigwyddodd ac yn ffordd o gadw cofnod o'r digwyddiadau rydych wedi'u trefnu
  • Cael adborth cyffredinol - Mae gofyn i fyfyrwyr ysgrifennu ar nodiadau 'post-it' neu bapur siart ar ddiwedd sesiwn yn ffordd effeithiol i gael adborth cyflym a syml
 • Cam 4 - Gweithredu

  Nawr eich bod wedi archwilio, hunan-werthuso a chreu eich cynllun datblygu rydych yn barod i'w roi ar waith!

  Mewn awyrgylch byd gwaith prysur mae'n hawdd colli golwg ar bethau weithiau ond mae cadw ar darged gyda'r Cynllun Datblygu yn sicrhau bod y darpariaeth GBG yn effeithiol ac yn gyfredol. 

  Achlysuron a gynllunnir fel cyfarfodydd rheolaidd yn eich helpu i fonitro cynnydd eich cynllun gweithredu, a bydd amserlenni realistig yn y cynllun yn eich helpu i gadw'r datblygiad ar drac.

 • Cam 5 - Adolygu

  Mae cynnydd yn cael ei adolygu bob tymor yn ystod cytundeb partneriaeth.

  Mae casglu tystiolaeth ac adolygu cynnydd yn gam allweddol tuag at gyflawni Marc Gyrfa Cymru. Cewch gasglu tystiolaeth am y cynnydd a wnaed a phenderfynu beth i'w wneud er mwyn helpu i gynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf.

 • Cam 6 -Adrodd

  Mae Marc Gyrfa Cymru yn cynnig achrediad ar gyfer eich proses datblygiad parhaus felly dywedwch wrth eraill am eich llwyddiannau!

  Gwnewch yn siwr fod cydweithwyr, rhieni a llywodraethwyr yn gwybod am yr hyn yr ydych wedi'i gyflawni a sut rydych yn gwella Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith i'ch disgyblion.

  Rhannwch y newyddion:

  • Ar gyfryngau cymdeithasol eich ysgol/coleg- Cofiwch drydar Gyrfa Cymru fel y gallwn rannu'r newyddion da!    Twitter
  • Mewn cylchlythyr
  • Mewn nosweithiau rhieni
  • Mewn cyfarfodydd adran a staff
  • Gyda'ch llywodraethwyr

Mae gen i ddiddordeb - Beth nesaf?

Os ydych yn barod i gychwyn y broses achredu, cysylltwch â'ch Cydlynydd Gyrfaoedd a Byd Gwaith Rhanbarthol a all eich cefnogi gyda dechrau ar y broses achredu.

I ddechrau arni bydd angen arwyddo ein Datganiad Ymrwymiad (PDF, 152KB, agor mewn ffenestr newydd)

Gwybod mwy am sut all cyflogwyr gefnogi'r cwricwlwm - 
Mynediad i'r Gyfnewidfa Addysg Busnes

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English