Wedi cael trefn ar fy mywyd, rwy nawr yn dechrau fy musnes fy hun

Mae Nicola Mably, sy’n fam sengl 36 oed, o Ben-y-bont ar Ogwr yn sefydlu busnes ar ei liwt ei hun er mwyn helpu menywod gyda thasgau trydanol o amgylch y cartref, ar ôl cwblhau prentisiaeth Lefel 3 mewn gosod gwaith trydanol.

Yn y gorffennol, roedd bywyd cartref Nicola yn anodd, ond mae wedi trawsnewid ei bywyd ac wedi dilyn cyfres o gyrsiau sydd wedi ei rhoi ar y llwybr i ddod o hyd i’w galwedigaeth fel trydanwr a hyd yn oed sefydlu ei busnes ei hun.

Meddai Nicola “Am y tro cyntaf yn fy mywyd, dw i’n teimlo fy mod i’n rheoli pethau ac yn edrych ymlaen yn hytrach nag ofni’r dyfodol.

“Dechreuais ymddiddori mewn trydaneg bron i ddeng mlynedd yn ôl ar ôl llwyddo i osod popty newydd yn fy ngartre wrth ddilyn cyfarwyddiadau fy nhad dros y ffôn.

“Roeddwn i wedi dotio cymaint ar ôl trwsio rhywbeth fy hun, ac wedi fy ysgogi i ddefnyddio’r sgìl hwnnw a gwneud defnydd da ohono.

“Yn wir, roeddwn i mor gyffrous nes i mi fynd yn syth i’r coleg y diwrnod canlynol a dechrau pori drwy’r cyrsiau y gallwn eu dilyn.

“Roedd staff y coleg mor gyfeillgar a pharod eu cymorth wrth drin a thrafod y dewisiadau oedd ar gael.

“Yn y lle cyntaf, cofrestrais i wneud cwrs rhagarweiniol blwyddyn o hyd mewn gwaith gosod trydanol yng Ngholeg Pen-y-bont cyn dilyn prentisiaeth Lefel 3 ran-amser am bedair blynedd mewn peirianneg a gwaith gosod trydanol.

“Ers cwblhau’r brentisiaeth, dw i wedi ennill pob math o sgiliau a chymwysterau newydd sydd wedi fy helpu i sicrhau sawl swydd wahanol, gan gynnwys y gwaith mwyaf diweddar ar gyfer cwmni ynni adnewyddadwy o’r enw Green Heart Energy.

“Cefais flas aruthrol ar y gwaith hwnnw, ond nawr bod y prosiect wedi dod i ben, dw i’n bwriadu defnyddio’r holl sgiliau a’r cymwysterau dw i wedi’u dysgu er mwyn sefydlu fy musnes fy hun fel menyw mân dasgau. Dw i’n sefydlu’r busnes gyda Liam, fy mab ieuengaf, sy’n dilyn cwrs peirianneg drydanol yng Ngholeg Pen-y-bont ar hyn o bryd.”“Byddwn ni’n dechrau trwy weithio min nos ac ar y penwythnos wrth ddatblygu’r busnes, cyn mynd yn llawn amser gobeithio. Mae’n gyfnod hynod o gyffrous, ac alla i ddim disgwyl dechrau arni.”

“Dy’ch chi byth yn rhy hen i ddysgu, a byddwn i’n annog unrhyw un sydd â diddordeb angerddol mewn rhywbeth neu sydd am ddysgu crefft newydd hyd yn oed , i roi cynnig arni achos dy’ch chi byth yn gwybod i ble y gall eich harwain.”

Cafodd Nicola drefn ar ei bywyd ac ennill y cymwysterau oedd eu hangen arni i ddechrau ei busnes ei hunan.

Ewch am yr help sydd ei angen arnoch i wneud yr un peth - ewch i dudalennau Porth Sgiliau neu ffoniwch 0800 028 4844 i siarad ag un o’n cynghorwyr. 


 

Ddim yn siŵr pa gwrs i’w wneud?

Mae miloedd o gyrsiau ar gael yng Nghymru, lle ydw i'n cychwyn? Rydych yn cychwyn yma gyda'n cyfeiriadur cyrsiau. Dyma'r rhestr helaethaf o gyrsiau yng Nghymru.

Chwiliwch am gwrs i siwtio chi


 

Ddim yn siŵr pa sgiliau sydd arnoch chi eu hangen?

Ydych chi wedi penderfynu ar yrfa ond ddim yn gwybod pa sgiliau fydd o gymorth? Os ddefnyddiwch chi ein hadnodd ni i chwilio am yrfa, bydd yr holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch chi i fynd amdani, o fanylion y cyflog cyfartalog i swyddi gwag a chyrsiau perthnasol, ar flaenau eich bysedd.

  Rhowch gynnig ar ein hadnodd i chwilio am yrfa 


 

Eisiau dechrau busnes eich hun?

Oes gennych syniad hoffwch ei ddatblygu i fod yn fusnes? Gallwn eich helpu i ddechrau arni a gwella eich siawns o lwyddo.

Gwelwch beth sydd ei angen i ddechrau eich busnes eich hun

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

webchat icon Sgwrs Ar-lein

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Stori Nicola

Canfod yr yrfa iawn i chi

Rhowch gynnig ar ein chwiliad gyrfa >


  • Dim tweets o hyd

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English