“Fe ges i gymorth i ddychwelyd i’r gwaith ar ôl seibiant o ddeng mlynedd”

Sara Roy

Penderfynodd Sara Roy, 49 oed, o Wrecsam roi’r gorau i’w gwaith yn 2006 i ofalu am ei mam wedi iddi gael diagnosis o glefyd Alzheimer.

Gyda merch yn ei harddegau i ofalu amdani hefyd roedd hi’n ei chael hi’n amhosibl ymdopi â gweithio a gofalu am y ddwy ohonyn nhw.

Pan fu farw ei mam y llynedd doedd Sara ddim yn gwybod beth i’w wneud ac nid oedd yr hyder i ddychwelyd i’r gwaith ganddi.

Meddai Sara: “Ar ôl bod i ffwrdd o’r byd gwaith am ddeng mlynedd ro’n i’n teimlo allan ohoni o ran y sgiliau oedd eu hangen arnaf i wneud y gwaith clerigol ro’n i’n ei wneud cynt.

Teimlo ar goll ac allan ohoni

“Gyda’r byd digidol yn dod i reoli popeth a rhaglenni newydd yn cael eu cynhyrchu o hyd ro’n i’n ymwybodol iawn ei bod yn debygol na fyddai’r cymwysterau neu’r cymwyseddau priodol gen i oedd eu hangen i gael swydd weinyddol.

“Ro’n i’n teimlo ar goll ac allan ohoni’n llwyr ac a dweud y gwir ro’n i’n teimlo fy mod i’n rhy hen i ddychwelyd i weithio fwy na thebyg.

“Fe es i’r Ganolfan Waith leol i gael cymorth, cyngor a chefnogaeth ac fe awgrymon nhw y dylwn i roi cynnig ar y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd.

“Doeddwn i ddim wedi clywed am y rhaglen ond cefais sicrwydd y byddai’n rhoi’r cyfle i mi loywi fy sgiliau cyfredol, ennill profiad ymarferol a chael cyfle i gael swydd barhaol ar y diwedd.

“Roedd yn swnio’n gyfle perffaith felly manteisiais arno’n syth.

Gloywi sgiliau cyfredol a dysgu rhai newydd

“Ro’n i’n teimlo fy mod i’n cael fy nghefnogi a chefais fy sicrhau fod yna lawer o gyfleoedd ar gael i mi, yn enwedig gyda fy mhrofiad blaenorol a’m geirda gwych.

“Fe wnes i gwrs digidol rhan-amser fel rhan o’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd i’m helpu i oresgyn fy niffyg hyder yn y maes. Cefais gymorth i wella fy CV a’m sgiliau cyfweliad hefyd.

“Cyn pen dim ro’n i wedi cael lleoliad dau fis gyda KWT Accounting fel cynorthwyydd cyfrifon. Ro’n i’n nerfus iawn ar fy niwrnod cyntaf ond dwi’n teimlo fod fy hyder wedi gwella llawer dros y misoedd diwethaf ac ro’n i’n dysgu sgiliau newydd bob dydd.

Ar ben ffordd

“Mae fy mhennaeth, Ken, yn rhoi llawer o anogaeth i mi ac yn treulio amser yn fy hyfforddi i ddefnyddio unrhyw raglenni, systemau neu dechnegau newydd dwi eu hangen i wneud fy swydd mor effeithlon â phosibl.

“Mae’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd wedi bod yn ffordd wych o’m helpu i ddychwelyd i’r gwaith a throi cefn ar unrhyw bryderon oedd gen i am fy oedran a’m gallu.

“Fe fyddwn i’n argymell y rhaglen i unrhyw un sydd angen ychydig o gymorth, cefnogaeth a chyngor i ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cael seibiant gyrfa.”


 

Di-waith ac yn chwilio am swydd?

Mae’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yn cael ei theilwra ar eich cyfer chi ac yn cynnig lleoliadau gwaith o safon uchel a hyfforddiant penodol i’ch helpu chi i ennill yr hyder, y sgiliau a’r profiad sydd eu hangen arnoch i gael swydd.

  Rhagor o wybodaeth am y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd


 

Angen help i weld pa gymorth sydd ar gael?

Am ennill mwy o sgiliau? Chwilio am gymorth i ddod o hyd i waith? Cyfeiriadur o raglenni ledled Cymru yw Llwybrau Cyflogaeth a allai eich helpu i wella’ch sgiliau a dod o hyd i swydd.

 Gwybodaeth am gymorth y gallech fod yn gymwys i’w gael yng Nghymru


 

Am weithio mewn Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol?

Ni fyddai busnesau’n gallu gweithio heb wasanaethau ariannol a phroffesiynol, o fancio bob dydd, yswiriant, cyngor ar drethi, cyfrifyddu a phensiynau, i benseiri, cyfreithwyr ac adnoddau dynol. Mae’r gwasanaethau hyn yn helpu i gefnogi busnesau i wella cynhyrchiant.

 Rhagor o wybodaeth am Wasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Stori Sara

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Canfod yr yrfa iawn i chi

Rhowch gynnig ar ein chwiliad gyrfa >


  • Dim tweets o hyd

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English