‘Roedd colli fy swydd yn dipyn o sioc, ond fe wnaeth hyfforddiant fy rhoi ar ben ffordd’

Roedd Richard Wilkes, 53 oed o Gaerdydd, wedi gweithio ar lwyfannau olew am flynyddoedd lawer pan gafodd ei swydd ei dileu. Roedd wrthi’n chwilio am waith arall pan ddywedodd ffrind wrtho y gallai gael arian i ddysgu sgiliau newydd gyda’r nod o sicrhau swydd newydd iddo.

Meddai Richard “Fe es i swyddfa Gyrfa Cymru yn Heol Siarl, Caerdydd, i ddysgu mwy am yr arian hwn – a chefais gymorth gan y staff i wneud cais amdano.”

Elwodd Richard ar gyllid ReAct, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, ac sy’n talu costau cyrsiau hyfforddi ar gyfer gweithwyr sydd wedi colli gwaith.

“Dilynais gwrs rhaffau am wythnos ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae’n gwrs arbenigol, ac yn arbennig o ddefnyddiol i rai sy’n gweithio ar lwyfannau olew ac yn y sector diwydiannol, gan ei fod yn dileu’r angen am sgaffaldiau.

“Roedd yn gwrs gwerth chweil, ac yn golygu fy mod i’n gallu cael fy ystyried am amrywiaeth ehangach o swyddi.

“Ychydig wythnosau ar ôl cwblhau’r cwrs, cefais waith gyda Dow Corning yn y Barri, Bro Morgannwg,” meddai Richard. Safle gweithgynhyrchu diwydiannol mawr sy’n arbenigo ar gynhyrchu deunyddiau silicon yw Dow Corning. 

Ychwanegodd: “Mae fy nyletswyddau i yno’n cynnwys ynysu pibellau, tebyg i’r hyn wnewch chi yn eich atig, ond ar raddfa ddiwydiannol. 

“Fe wnes i elwa’n fawr iawn ar y cymorth gyrfaol ges i. Byddwn ni’n argymell y dylai unrhyw un sydd angen cymorth gyrfaol gysylltu â’r Porth Sgiliau i Oedolion i ddechrau.”

Mae Richard yn un o filoedd o bobl sydd wedi derbyn help gan y rhaglenni sydd ar gael drwy’r Porth Sgiliau i Oedolion ers ei lansio ym mis Ionawr 2015.


Eisiau siarad â rhywun am eich opsiynau?

Mae siarad â rhywun yn ffordd wych o gael gwybod mwy am yr opsiynau sydd ar gael ichi, yn enwedig os yw'r unigolyn hwnnw yn deall beth sy'n rhoi boddhad ichi ac yn gwybod sut i ddod o hyd i'ch talentau a'ch cryfderau cudd. 

 Cysylltwch i drafod eich opsiynau


Newydd gael eich diswyddo?

Gall colli eich swydd neu wynebu'r posibilrwydd o fod yn ddi-waith droi eich bywyd wyneb i waered. Rydym yma i’ch helpu i ddychwelyd i’r gwaith.

 Gwelwch sut gallwn eich helpu i ymdopi â diswyddiad


Ddim yn siŵr pa sgiliau sydd arnoch chi eu hangen?

Ydych chi wedi penderfynu ar yrfa ond ddim yn gwybod pa sgiliau fydd o gymorth? Os ddefnyddiwch chi ein hadnodd ni i chwilio am yrfa, bydd yr holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch chi i fynd amdani, o fanylion y cyflog cyfartalog i swyddi gwag a chyrsiau perthnasol, ar flaenau eich bysedd.

  Rhowch gynnig ar ein hadnodd i chwilio am yrfa 

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

webchat icon Sgwrs Ar-lein

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Cael eich ysbrydoli

Loading the player ...

Rope Access Supervisor

Eisiau gwylio mwy o fideos?

Canfod yr yrfa iawn i chi

Rhowch gynnig ar ein chwiliad gyrfa >


  • Dim tweets o hyd

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English