‘Roedd colli fy ngwaith yn ddechrau newydd i mi’

Roedd Lewis Pike, 27, o Langyfelach, Abertawe wedi gweithio yn y Gwasanaeth Ansolfedd yn Abertawe am chwe blynedd mewn swydd weinyddol pan gyhoeddwyd diswyddiadau.

Mae’n cyfaddef nad oedd y gwaith yn ei herio a’i fod wedi bod yn chwarae gyda’r syniad o newid gyrfa ychydig fisoedd cyn y cyhoeddiad y byddai diswyddiadau.

“Roeddwn i wedi bod yn meddwl am fod yn frocer morgeisi ar ôl prynu tŷ ac roedd gen i gryn ddiddordeb yn y maes.

“Cefais hyd yn oed sgwrs â ffrind teulu a oedd yn frocer morgeisi am beth oedd angen i mi ei wneud i gael fy nhroed drwy’r drws. Ymchwiliais i gyrsiau a chyllid ar-lein ac fe wnes i alw yn swyddfa Gyrfa Cymru yn Abertawe i gael rhagor o wybodaeth.”

Clywodd Lewis am gyllid ReAct sy’n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop ac sy’n talu costau cyrsiau hyfforddiant ar gyfer gweithwyr sydd wedi colli eu swyddi.

Ychwanegodd: “Ond roedd hyn cyn cyhoeddi diswyddiadau yn y gwaith, felly wnes i ddim meddwl rhyw lawer am y peth.

“Fy mwriad oedd aros mewn gwaith llawn amser yn y Gwasanaeth Ansolfedd, astudio i fod yn frocer morgeisi yn fy amser hamdden, sefyll fy arholiadau a dod o hyd i swydd newydd.”

Ond pan gyhoeddwyd diswyddiadau, cysylltodd Lewis â Gyrfa Cymru eto a chafodd gyllid i dalu costau ei gwrs i ailhyfforddi fel brocer morgeisi - a oedd yn golygu ei fod yn gallu dechrau ar ei yrfa newydd yn llawer cynt na’r disgwyl.

Dywedodd Lewis: “Llwyddais yn fy arholiad, priodais ychydig ddyddiau’n ddiweddarach, gorffennais weithio’n swyddogol yn y Gwasanaeth Ansolfedd yr wythnos ganlynol a dechreuais weithio i’m cyflogwr newydd - y broceriaid morgeisi annibynnol First Financial Solutions yng Nghastell-nedd – yr wythnos ganlynol.

“Allai pethau ddim fod wedi gweithio allan yn well. Roedd y cyngor a’r cymorth gyrfa a dderbyniais yn amhrisiadwy.

“Byddwn yn argymell bod unrhyw un sydd angen help gyrfaoedd neu gyngor yn defnyddio’r Porth Sgiliau i Oedolion i weld beth sy’n cael ei gynnig.”

Mae Lewis yn un o filoedd o bobl sydd wedi derbyn help gan y cynlluniau sydd ar gael drwy’r Porth Sgiliau i Oedolion ers ei lansio ym mis Ionawr 2015.


Newydd gael eich diswyddo?

Gall colli eich swydd neu wynebu'r posibilrwydd o fod yn ddi-waith droi eich bywyd wyneb i waered. Rydym yma i’ch helpu i ddychwelyd i’r gwaith.

 Gwelwch sut gallwn eich helpu i ymdopi â diswyddiad


 

Ddim yn siŵr pa sgiliau sydd arnoch chi eu hangen?

Ydych chi wedi penderfynu ar yrfa ond ddim yn gwybod pa sgiliau fydd o gymorth? Os ddefnyddiwch chi ein hadnodd ni i chwilio am yrfa, bydd yr holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch chi i fynd amdani, o fanylion y cyflog cyfartalog i swyddi gwag a chyrsiau perthnasol, ar flaenau eich bysedd.

  Rhowch gynnig ar ein hadnodd i chwilio am yrfa 


Eisiau siarad â rhywun am eich opsiynau?

Mae siarad â rhywun yn ffordd wych o gael gwybod mwy am yr opsiynau sydd ar gael ichi, yn enwedig os yw'r unigolyn hwnnw yn deall beth sy'n rhoi boddhad ichi ac yn gwybod sut i ddod o hyd i'ch talentau a'ch cryfderau cudd. 

 Cysylltwch i drafod eich opsiynau

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

webchat icon Sgwrs Ar-lein

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

  • Dim tweets o hyd

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English