O golli swydd i fod yn hunangyflogedig 

Roedd Richard Hamilton, cyn-athro 51 mlwydd oed o’r Bont-faen, Bro Morgannwg yn Gyfarwyddwr Addysg Awyr Agored yng Ngholeg yr Iwerydd – sy’n rhan o gastell deuddegfed ganrif Sain Dunwyd ger Llanilltud Fawr – pan gafodd ei ddiswyddo wedi saith mlynedd yn y swydd honno.

Bu’n gweithio yn y coleg ers ugain mlynedd i gyd, felly roedd dychwelyd i’r farchnad waith yn dipyn o sioc i’r system.

“Roeddwn i angen i rywun fy rhoi i ar ben ffordd. Mae pobl yn meddwl eich bod chi’n gwybod beth i’w wneud ac yn gwybod eich ffordd o gwmpas y system – o hawlio budd-daliadau i chwilio am waith. Ond doedd ’da fi ddim clem.

“Es i swyddfa Gyrfa Cymru, ac fe wnaethon nhw ofyn beth oeddwn i am ei wneud. Dywedais y byddwn i’n hoffi gloywi a gwella fy sgiliau, oherwydd er y gallwn i newid a dilyn trywydd a gyrfa arall, roeddwn i wedi gweithio yn y maes antur awyr agored am 35 mlynedd, felly roedd gen i ddigonedd o brofiad a chysylltiadau gwych."

Clywodd Richard am gyllid ReAct sy’n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop ac sy’n talu costau cyrsiau hyfforddiant ar gyfer gweithwyr sydd wedi colli eu swyddi.

“Dilynais gwrs wythnos ar fyw yn y gwyllt, a oedd yn rhoi sylw i bopeth o sut i fyw yn yr awyr agored i dasgau fel codi llochesi, cynnau tân a fforio am fwyd. Hefyd, dilynais ddau gwrs ar sut i ddefnyddio rhaffau’n ddiogel o uchder - at ddibenion hamdden ac achub.

“Fe ychwanegodd y cyrsiau hyn at fy sgiliau antur awyr agored, fel y gallwn sefydlu fy nghwmni fy hun maes o law - The Adventure Alternative."  

Meddai Richard, sy’n dad i bedair o ferched: “Penderfynais ar yr enw The Alternative Adventure gan fy mod i’n awyddus iawn i symud oddi wrth y syniad o antur awyr agored fel rhywbeth ‘macho’.  

“Mae bod yn yr awyr agored o fudd i ddynion a menywod ac yn ffordd wych i rieni dreulio amser gyda’u plant – felly mae cryn bwyslais ar addysg awyr agored.

“Doeddwn i ddim wedi bwriadu sefydlu fy musnes fy hun, ond dyna fel y digwyddodd pethau. Nawr, rwy’n edrych ymlaen yn eiddgar i’r dyfodol ac yn teimlo’n hapusach nag erioed.

“Fe roddodd y cyngor a’r cymorth gyrfa a dderbyniais fi ar ben ffordd.

“Byddwn yn argymell bod unrhyw un sydd angen help gyrfaoedd neu gyngor yn defnyddio’r Porth Sgiliau i Oedolion i weld beth sy’n cael ei gynnig."

Mae Richard yn un o filoedd o bobl sydd wedi derbyn help gan y cynlluniau sydd ar gael drwy’r Porth Sgiliau i Oedolion ers ei lansio ym mis Ionawr 2015.


Angen help i ddewis gyrfa?

Wyddoch chi beth yw'r llwybrau gyrfaol sy'n gweddu orau i'ch personoliaeth? Neu, yn fwy pwysig, pa swyddi sy'n cyfateb orau i'ch sgiliau? Os nad ydych wedi bod yn llwyddiannus mewn cyfweliadau - efallai mai'r rheswm am hynny yw nad yw'r swyddi rydych wedi bod yn ceisio amdanynt wedi bod yn gywir i chi. Gall ein Cwis Syniadau eich helpu i benderfynu pa yrfa sy'n addas i chi.

 Pa yrfa sy'n addas i chi?


Ddim yn siŵr pa sgiliau sydd arnoch chi eu hangen?

Ydych chi wedi penderfynu ar yrfa ond ddim yn gwybod pa sgiliau fydd o gymorth? Os ddefnyddiwch chi ein hadnodd ni i chwilio am yrfa, bydd yr holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch chi i fynd amdani, o fanylion y cyflog cyfartalog i swyddi gwag a chyrsiau perthnasol, ar flaenau eich bysedd.

  Rhowch gynnig ar ein hadnodd i chwilio am yrfa 


Eisiau dechrau busnes eich hun?

Oes gennych syniad hoffwch ei ddatblygu i fod yn fusnes? Gallwn eich helpu i ddechrau arni a gwella eich siawns o lwyddo.

 Gwelwch beth sydd ei angen i ddechrau eich busnes eich hun

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

webchat icon Sgwrs Ar-lein

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Canfod yr yrfa iawn i chi

Rhowch gynnig ar ein chwiliad gyrfa >


  • Dim tweets o hyd

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English