‘Newidiodd gwrs cyfrifiadurol fy mywyd’ 

Enillodd Lynda Sullivan, 51 oed, o Drelái, Caerdydd,  Wobr Dysgu Gweithredol ar gyfer Iechyd a Lles yng Ngwobrau Dysgu Oedolion Inspire! 2013 – ar ôl i un cwrs cyfrifiadurol ei helpu i ymgyrchu’n llwyddiannus i achub meysydd chwarae lleol a sefydlu timau pêl-droed i bobl ifanc. 

“Roeddwn i’n arfer dioddef iselder ysbryd, pyliau o banig a phyliau o bryder. Prin iawn wnes i adael y tŷ am dair blynedd. Pan ddaeth llyfryn drwy’r drws yn hysbysebu cyrsiau dysgu i oedolion, rwy’n cofio ei ddarllen ac yn crio, gan feddwl ‘Allwn i byth â gwneud unrhyw gwrs – alla i ddim gadael y tŷ hyd yn oed.”

Ond ddeufis yn ddiweddarach, diolch i agwedd benderfynol Lynda i drechu ei salwch, penderfynodd adael y tŷ a cherdded i Ganolfan Addysg Oedolion Llanfihangel gerllaw.

Meddai: “Roeddwn i mor nerfus - prin y gallwn i siarad â’r staff. Ond fe ges i groeso cynnes ganddyn nhw. Dywedais wrthyn nhw am fy salwch ac roedden nhw’n llawn cydymdeimlad. Cofrestrais ar y cwrs Cyfrifiaduron i Ddechreuwyr. Roeddwn i’n nerfus iawn ar ddiwrnod cyntaf y cwrs ac yn dechrau pryderu. Ond roedd y tiwtor yn cydymdeimlo ac yn fy annog drwy’r amser.”

Pan glywodd Lynda am benderfyniad Cyngor Caerdydd i adeiladu ar feysydd chwarae lleol, roedd cyfle iddi roi ei sgiliau cyfrifiadurol ar waith. “Fe es ati i e-bostio pobl, dechrau deiseb ac ysgrifennu llawer o lythyrau, gan ddefnyddio’r cyfrifiadur i wirio fy sillafu. Ar ôl dwy flynedd hir fe lwyddodd ein hymgyrch i achub y maes chwarae. 

“Ar ôl hynny aethom ati i sefydlu Pentrefwyr Gardd Trelái a gweithredu yn y gymuned. Sefydlais dimau pêl-droed ar y maes, ac erbyn hyn mae naw tîm ar gyfer grwpiau oedran rhwng wyth a 18 oed. Rwy’n derbyn rhestr o gemau bob mis ac yn defnyddio’r sgiliau cyfrifiadurol a ddysgais yn y Ganolfan Addysg Oedolion i’w postio ar y wefan elygardenvillagers.co.uk sy’n cynnwys materion lleol hefyd.” 

Meddai Lynda: "Mae mynychu’r cwrs cyfrifiadurol wedi newid fy mywyd. Yn ogystal â dysgu sgiliau newydd, fe wellodd fy hyder yn sylweddol. 

“Fe ges i’r hyder wedyn i chwilio am swydd, ac erbyn hyn rwy’n gweithio fel gweithiwr cymorth mewn cartref gofal lleol. Rwyf wedi mynd ymlaen i wneud rhagor o gyrsiau hefyd, gan gynnwys diploma mewn gofal cymdeithasol. 

“Byddwn yn cynghori unrhyw un sy’n meddwl am yrfaoedd a dysgu i fynd amdani. Fe newidiodd fy mywyd er gwell.

“Byddwn yn argymell bod unrhyw un sydd angen cymorth gyrfaoedd yn cysylltu â’r Porth Sgiliau i Oedolion.”

Mae Lynda yn un o filoedd o bobl sydd wedi derbyn help gan y cynlluniau sydd ar gael drwy’r Porth Sgiliau i Oedolion ers ei lansio ym mis Ionawr 2015.


Ddim yn siŵr pa sgiliau sydd arnoch chi eu hangen?

Ydych chi wedi penderfynu ar yrfa ond ddim yn gwybod pa sgiliau fydd o gymorth? Os ddefnyddiwch chi ein hadnodd ni i chwilio am yrfa, bydd yr holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch chi i fynd amdani, o fanylion y cyflog cyfartalog i swyddi gwag a chyrsiau perthnasol, ar flaenau eich bysedd.

  Rhowch gynnig ar ein hadnodd i chwilio am yrfa 


Ddim yn siŵr pa gwrs i’w wneud?

Mae miloedd o gyrsiau ar gael yng Nghymru, lle ydw i'n cychwyn? Rydych yn cychwyn yma gyda'n cyfeiriadur cyrsiau. Dyma'r rhestr helaethaf o gyrsiau yng Nghymru.

 Chwiliwch am gwrs i siwtio chi


A yw dysgu'n rhy ddrud?

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i helpu'r bobl sydd ei angen fwyaf. Os ydych yn cael trafferth dod o hyd i'r arian i dalu am eich hyfforddiant, ac mae hyn yn eich dal yn ôl rhag dysgu sgiliau, mae cymorth ar gael. Mae'n dibynnu ar eich amgylchiadau personol. Ond os ydych yn barod i fuddsoddi amser, ymdrech a beth bynnag y gallwch ei fforddio, er mwyn gwella'ch sgiliau, yna fe fuddsoddwn ni ynoch chi.

 Edrychwch i weld pa raglen gyllid sy'n gywir i chi

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

webchat icon Sgwrs Ar-lein

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Canfod yr yrfa iawn i chi

Rhowch gynnig ar ein chwiliad gyrfa >


  • Dim tweets o hyd

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English