Llwybrau Cyflogaeth

Porth Sgiliau

Nôl i Porth Sgiliau

Am ennill mwy o sgiliau? Chwilio am help i ddod o hyd i waith? Awyddus i symud ymlaen i swydd well?

Chwilia i weld pa gymorth y mae gen ti hawl iddo yng Nghymru. Cyfeiriadur yw Llwybrau Cyflogaeth o'r rhaglenni sydd ar gael ledled Cymru i dy gefnogi i gynyddu dy sgiliau a dy gyfleoedd cyflogaeth.

Dechrau

Sut mae'n gweithio

  1. Ateba ambell i gwestiwn syml er mwyn i ni allu teilwra'r opsiynau sydd ar gael i ti
  2. Edrycha ar y canlyniadau a phenderfyna pa raglenni sydd o ddiddordeb i ti
  3. Cysyllta â Gyrfa Cymru neu gyda'r rhaglen yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth
  4. Darllena fwy am sut y galli di ddatblygu dy sgiliau a symud ymlaen yn dy swydd

*Noder mai crynodeb o'r cymhwysedd a'r cymorth sydd ar gael yw'r cyfeiriadur hwn. Am fanylion llawn ac i weld a wyt ti'n gymwys cysyllta â'r darparwr neu ffonia Gyrfa Cymru ar 0800 028 4844.

Bydd yr wybodaeth a roddwch isod ond yn cael ei defnyddio i ddod o hyd i raglenni addas y byddwch o bosib yn gymwys ar eu cyfer tra byddwch ar y wefan hon. Ni chaiff yr wybodaeth a roddwch ei chadw at ddefnydd pellach yn y dyfodol. Os hoffech drafod eich opsiynau ymhellach gyda Chynghorydd Gyrfaoedd bydd gofyn i chi roi eich manylion cyswllt ar ddiwedd y broses. I gael rhagor o fanylion am sut caiff eich gwybodaeth ei phrosesu a’i rhannu cymerwch olwg ar ein hadran ar breifatrwydd.

Cwblha ein ffurflen 3 cham cyflym i wela pa raglenni sy'n addas i ti

Dilys Cam 1

Dweud ambell beth am dy hun Golygu

Mae pob maes yn orfodol

Ble rwyt ti'n byw?

Mae meini prawf cymhwysedd ar gyfer rhai rhaglenni yn benodol i god post

Maes ddilys Maes annilys
Maes ddilys Maes annilys

Beth yw dy Ddyddiad Geni?

Mae meini prawf cymhwysedd ar gyfer rhai rhaglenni yn benodol i oedran

Maes ddilys Maes annilys

Beth yw dy ryw?

Bydd hyn yn ein helpu i ddewis y rhaglenni sydd fwyaf addas i ti.

Maes ddilys Maes annilys

Dilys Cam 2

Cyflogaeth a Chymwysterau Golygu

Bydd angen i ti lenwi pob maes heblaw eu bod wedi'u nodi fel rhai dewisol

Beth yw dy statws cyflogaeth?

Mae meini prawf cymhwysedd ar gyfer rhai rhaglenni yn amrywio yn ôl statws cyflogaeth.

Maes ddilys Maes annilys

Niswyddo?

Ticiwch y blwch os yw'r canlynol yn wir

Ym mha sector rydych chi'n gweithio?

(Dewiswch y sector sydd fwyaf perthnasol i'ch swydd)

Maes ddilys Maes annilys

Beth yw eich cymhwyster uchaf?

Mae meini prawf cymhwysedd ar gyfer rhai rhaglenni yn amrywio yn dibynnu ar eich lefel o gymhwyster.

Maes ddilys Maes annilys

Wyt ti'n dilyn cwrs hyfforddiant neu addysgol?

Mae meini prawf cymhwysedd ar gyfer rhai rhaglenni yn amrywio yn ôl statws hyfforddiant.

Maes ddilys Maes annilys

Ble rydych chi'n astudio/hyfforddi?

Mae meini prawf cymhwysedd ar gyfer rhai rhaglenni yn benodol i ble rydych chi'n astudio.

Maes ddilys Maes annilys

Wyt ti wedi ymrestru neu'n aros i ddechrau ar gwrs hyfforddiant llawn amser?

Gall ymrestru neu aros i ddechrau ar gwrs hyfforddiant llawn amser effeithio ar gymhwysedd ar gyfer rhai rhaglenni.

Maes ddilys Maes annilys

Wyt ti am ddechrau busnes?

Mae rhai rhaglenni yn addas ar gyfer rhai sy'n dechrau busnes

Maes ddilys Maes annilys

Dilys Cam 3

Amgylchiadau Arbennig Golygu

*Noder bod yr adran hon yn ddewisol. Os nad oes amgylchiadau isod yn berthnasol i chi, cliciwch 'Dangosa Raglenni Addas i mi' i weld eich canlyniadau.

Oes angen i ni gael gwybod am unrhyw amgylchiadau arbennig?

Gall y rhaglenni sydd wedi'u rhestru amrywio yn ôl eich amgylchiadau

Maes ddilys Maes annilys

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English