Enillydd Gwobr Ysbrydoli! yn ailafael mewn addysg ac yn dysgu darllen yn 34 oed

John Spence

Mae gweithiwr meddygol a gafodd ei ddiagnosio â dyslecsia difrifol yn 34 oed wedi ennill gwobr am ddysgu.

Cafodd John Spence ei fwlio yn yr ysgol am nad oedd e’n gallu darllen. Erbyn gadael, roedd ei hyder yn deilchion a dechreuodd ddioddef atal dweud.

Ymunodd â’r Fyddin, gan wasanaethu yn Affganistan ac Irac fel gweithiwr meddygol. Dim ond ar ôl gadael y Fyddin a dechrau cwrs meddyginiaeth frys i gleifion cyn mynd i’r ysbyty y sylwodd unrhyw un nad oedd yn gallu darllen neu ysgrifennu.

Anogodd hyfforddwr John iddo ailafael mewn addysg fel oedolyn i wireddu ei freuddwyd o weithio ym maes meddygaeth. Cofrestrodd gyda’r Brifysgol Agored lle y canfu arbenigwyr bod ganddo ddyslecsia difrifol, ADHD, a syndrom Meares-Irlen.

Nawr, ar ôl ailafael mewn addysg, mae ganddo radd yn y gwyddorau meddygol ac yn rhedeg ei gwmni ei hun yn hyfforddi meddygon o bedwar ban byd. Eleni, enillodd John y wobr Newid Bywyd a gwobr Enillydd Cyffredinol y Flwyddyn yng Ngwobrau Ysbrydoli!

Goresgyn rhwystrau

“Yn yr ysgol, roeddwn i’n gorfod sefyll ar ben cadair i ddarllen yn y dosbarth tra byddai pawb arall yn chwerthin. Roedd athrawon yn dweud wrtha i mod i’n dda i ddim ac nad oeddwn i’n haeddu cael fy nysgu gyda’r lleill. Mae’r fyddin yn waith corfforol iawn felly roedd hi’n hawdd cuddio. Ond roeddwn i wastad yn gwybod y byddwn i’n warthus mewn arholiad.

“Pan ddatgelwyd fy nghyfrinach, roeddwn i’n teimlo bod popeth yn chwalu, ond daeth y Brifysgol Agored yn deulu i mi nad oeddwn i wedi’i gael erioed. Cefais help ganddyn nhw bob cam o’r ffordd – fe drefnon nhw gyfrifiadur a meddalwedd i mi, a’r llyfrau yr oedd eu hangen arna i.

“Roeddwn nhw’n methu credu fy mod i wedi cyrraedd lle’r oeddwn i. Roeddwn i wedi tyfu i fyny yn meddwl fod pawb yn gweld geiriau yn troelli ac yn neidio ar y dudalen wrth ddarllen. Bob tro roeddwn i’n ffonio swyddfa Caerdydd, roeddwn i’n gallu teimlo’r cyffro. Roedd pawb yn fy nghefnogi, doeddwn i erioed wedi cael hynny o’r blaen.”

Ailafael mewn addysg

Cwblhaodd John dystysgrif addysg, yna diploma, ac wyth mlynedd ar ôl dychwelyd i fyd addysg, cwblhaodd radd anrhydedd BSc. Y llynedd, graddiodd gyda 2:1 mewn Gwyddorau Iechyd Meddygol yn 46 oed.

“Mae addysg wedi newid fy mywyd yn llwyr. Trueni nad oedd gan fy athrawon ffydd ynof a’u bod wedi fy labelu fel bachgen ‘drwg’. Bellach, rydw i’n sylweddoli pa mor bwerus yw addysg a sut y gall un person yn sylwi ar eich cryfderau newid eich bywyd.

“Doeddwn i byth yn dychmygu y gallai bywyd fod fel hyn. Fe wnes i fethu yn fy addysg y tro cyntaf, ond rydw i mor falch o gael ail gyfle.”

Eisiau dychwelyd i fyd dysgu?

Gallwch ddysgu a diweddaru eich sgiliau mewn sawl ffordd, ac ar gyflymder sy’n gweddu i chi.

Mwy am gyrsiau, opsiynau a chyllid.


 

Di-waith ac yn chwilio am swydd?

Mae’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yn cael ei theilwra ar eich cyfer chi ac yn cynnig lleoliadau gwaith o safon uchel a hyfforddiant penodol i’ch helpu chi i ennill yr hyder, y sgiliau a’r profiad sydd eu hangen arnoch i gael swydd.

  Rhagor o wybodaeth am y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd


 

Byw yng Nghymoedd De Cymru?

Os ydych chi’n byw yn y Cymoedd ac angen gwella’ch cyfle o ddod o hyd i swydd efallai mai’r Rhaglen Fynediad yw’r ateb i chi. Gallech fod yn gymwys am grant hyfforddiant galwedigaethol a chymorth wedi’i deilwra.

 Rhagor o wybodaeth am Mynediad


 

Angen help i weld pa gymorth sydd ar gael?

Am ennill mwy o sgiliau? Chwilio am gymorth i ddod o hyd i waith? Cyfeiriadur o raglenni ledled Cymru yw Llwybrau Cyflogaeth a allai eich helpu i wella’ch sgiliau a dod o hyd i swydd.

 Gwybodaeth am gymorth y gallech fod yn gymwys i’w gael yng Nghymru


 

Meddwl am yrfa ym maes iechyd?

Mae iechyd yn sector eang ei gwmpas gyda nifer o swyddi lle mae’r galw yn cynyddu. Mae angen mwy o weithwyr proffesiynol a gweithwyr cymorth ym maes gofal iechyd.

 Dyma ragor o wybodaeth am yrfa ym maes iechyd yng Nghymru.


 

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Canfod yr yrfa iawn i chi

Rhowch gynnig ar ein chwiliad gyrfa >


  • Dim tweets o hyd

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English