“Enillais sgiliau a phrofiad i’w gwneud yn haws i gael swydd”

David Hopkins

Mae David Hopkins, 44 oed, tad sengl o Gasnewydd ar ei ffordd nôl i fyd gwaith ar ôl rhoi’r gorau i’w swydd fel gyrrwr wagen fforch godi 13 mlynedd yn ôl i ofalu’n llawn amser am ei gyn wraig.

Ar ôl i’w briodas chwalu ychydig flynyddoedd yn ôl roedd yn awyddus i ddychwelyd i weithio. Ond gan mai ef yw prif geidwad ei fab, sydd bellach yn 11 oed, roedd yn ei chael hi’n anodd dod o hyd i swydd a fyddai’n rhoi’r hyblygrwydd iddo weithio o amgylch oriau ysgol.

Meddai David: “Roedd rhoi’r gorau i weithio i ofalu am fy ngwraig yn ddewis amlwg ar y pryd ond mae gofalu am rywun yn ymrwymiad llawn amser, felly roedd hi’n amhosibl i mi weithio hefyd.

Trafferth dod o hyd i waith

“Pan ddechreuais chwilio am waith dair blynedd yn ôl ychydig iawn o swyddi addas oedd ar gael – doedd dim llawer o lefydd yn cynnig y math o weithio hyblyg ro’n i ei angen.

“Cefais ychydig o gyfweliadau ond fawr ddim adborth heblaw mod i wedi cael cyfweliad da. Ro’n i’n cael yr argraff fod cwmnïau’n poeni am fy nghyflogi gan nad o’n i wedi gweithio ers cymaint o amser ac nad oedd gen i'r sgiliau a’r cymwysterau perthnasol roedden nhw’n chwilio amdanyn nhw.

“Cafodd fy ngwrthod dro ar ôl tro effaith ar fy hyder ac ro’n i’n dechrau anobeithio am allu dychwelyd i weithio o gwbl.

Cymorth i gael swydd

“Pan awgrymodd fy ngweithiwr cymorth yn y Ganolfan Waith y dylwn i ymuno â’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd fe wnes i fachu’r cyfle. Cefais gymorth i gael swydd gyda Jewson yng Nghasnewydd a oedd yn cyd-fynd â’m profiad gwaith a’m sgiliau blaenorol. Roedd y cwmni yn fodlon i mi weithio oriau hyblyg hefyd, dydyn nhw ddim yn poeni pryd dwi’n dechrau a gorffen, cyn belled mod i’n gwneud y gwaith yn dda.

“Mae pawb yn Jewson wedi bod yn gyfeillgar a chefnogol. Maen nhw wedi bod mor groesawgar ac wedi fy helpu pan fo angen. Ro’n i mor nerfus ar y dechrau ond nawr dwi’n teimlo mod i wedi setlo ac yn mwynhau’n arw yno.

Hyder yn ôl

“Dwi’n teimlo’n llawer gwell nawr mod i nôl yn gweithio yn lle eistedd gartref yn gwneud dim byd. Y peth gorau am y rhaglen i mi yw gwella’r teimlad o hunanwerth gan fy mod i’n ddiwyd ac yn gwneud rhywbeth cynhyrchiol a gwerth chweil gyda fy amser. Dim ond hanner fy lleoliad dwi wedi’i gwblhau ond mae yna sôn yn barod am swydd barhaol bosibl ar y diwedd, a byddai hynny’n wych.

“Cyn i mi ddechrau’r rhaglen ro’n i’n poeni am ddychwelyd i’r gwaith. Nawr dwi’n gwybod, hyd yn oed os na fydda i’n cael swydd barhaol ar ddiwedd fy lleoliad, fy mod wedi ennill sgiliau gwerthfawr a phrofiad perthnasol a ddylai fod yn gymorth i mi ddod o hyd i swydd arall.”

 


 

Di-waith ac yn chwilio am swydd?

Mae’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yn cael ei theilwra ar eich cyfer chi ac yn cynnig lleoliadau gwaith o safon uchel a hyfforddiant penodol i’ch helpu chi i ennill yr hyder, y sgiliau a’r profiad sydd eu hangen arnoch i gael swydd.

  Rhagor o wybodaeth am y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd


 

Byw yng Nghymoedd De Cymru?

Os ydych chi’n byw yn y Cymoedd ac angen gwella’ch cyfle o ddod o hyd i swydd efallai mai’r Rhaglen Fynediad yw’r ateb i chi. Gallech fod yn gymwys am grant hyfforddiant galwedigaethol a chymorth wedi’i deilwra.

 Rhagor o wybodaeth am Mynediad


 

Angen help i weld pa gymorth sydd ar gael?

Am ennill mwy o sgiliau? Chwilio am gymorth i ddod o hyd i waith? Cyfeiriadur o raglenni ledled Cymru yw Llwybrau Cyflogaeth a allai eich helpu i wella’ch sgiliau a dod o hyd i swydd.

 Gwybodaeth am gymorth y gallech fod yn gymwys i’w gael yng Nghymru


 

Mynnwch yrfa yn y sector Manwerthu!

Os ydych chi’n chwilio am yrfa sy’n rhoi cyfle i chi gyfarfod pobl newydd bob dydd, gweithio mewn amgylchedd ffyniannus a phrysur a chael cyfle i ddringo’r ysgol yrfa yna Manwerthu yw’r maes i chi.

 Rhagor o wybodaeth am yrfa ym maes manwerthu

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Stori David

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Canfod yr yrfa iawn i chi

Rhowch gynnig ar ein chwiliad gyrfa >


  • Dim tweets o hyd

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English