Cyfarfyddiad lwcus yn arwain at newid gyrfa

Roedd Pete Selley wedi bod yn gyrru tacsis am dros chwe blynedd, pan ddaeth Beth Williams, hefyd o Landudno, i’w gar a rhoi nodyn iddo’n esbonio ei bod hi’n hollol fyddar ac i ble’r oedd hi eisiau mynd.

Cafodd Pete ei sbarduno gymaint gan y profiad, nes iddo benderfynu dysgu Iaith Arwyddion Prydain er mwyn cyfathrebu â phobl fyddar. Ers hynny, mae wedi dod yn weithiwr cymorth cyfathrebu sy’n helpu pobl fyddar i fynd ar gyrsiau coleg.

Meddai Pete “I ddechrau, penderfynais wneud cwrs rhagarweiniol 10 wythnos mewn iaith arwyddion er mwyn gallu cyfathrebu ag unrhyw berson byddar a ddoi i’r tacsi. Cefais flas aruthrol arni, ac ar ôl gorffen y cwrs rhagarweiniol, penderfynais ddysgu mwy am weithio gyda phobl hollol fyddar.

“Felly, cofrestrais i wneud cwrs iaith arwyddion rhan-amser Lefel 1 ochr yn ochr â gyrru tacsis. Ar ben hynny, roeddwn i’n awyddus i ddeall mwy am gyfathrebu â phobl fyddar o ddydd i ddydd felly cysylltais â Joanne, merch Beth, sy’n gweithio fel dehonglydd iaith arwyddion.

“Pan eglurais wrth Joanne bod ei mam wedi fy ysbrydoli i ddysgu iaith arwyddion a dilyn cwrs er mwyn gweithio gyda phobl fyddar, roedd hi’n emosiynol iawn.

“Mae Joanne wedi bod yn hollbwysig i’m dysgu. Mae hi wedi bod o help mawr i mi gan fy ngalluogi i ddod i adnabod y gymuned pobl fyddar, rhywbeth sydd wedi caniatáu i ni ddatblygu fy sgiliau ymhellach fyth.  

“Ers gorffen fy nghymhwyster lefel un, dw i wedi dilyn cyfres o gyrsiau eraill ac erbyn hyn mae gen i gymwysterau NVQ hyd at lefel 6 mewn Iaith Arwyddion Prydain yn ogystal â chymhwyster addysgu. Erbyn hyn, dw i’n rhedeg cyrsiau ymwybyddiaeth o bobl fyddar ar gyfer staff ac athrawon coleg i’w helpu i gyfathrebu â phobl fyddar a thrwm eu clyw.

“Cyn i mi gyfarfod â Beth, roeddwn i’n berffaith hapus yn gyrru fy nhacsi, ond heb wybod hynny, mae hi wedi newid fy mywyd yn llwyr. 

“Dilyn cyrsiau Iaith Arwyddion Prydain ac addysgu yw’r peth gorau dw i wedi’i wneud erioed. Yn ogystal ag ennill pob math o sgiliau a chymwysterau newydd, dw i hefyd wedi llwyddo i ganfod gyrfa gwerth chweil yr wyf wrth fy modd gyda hi.

“Byddwn yn annog unrhyw un i ystyried dysgu a herio’u hunain, naill ai i ennill sgil newydd neu wella’r sgiliau sydd gennych eisoes. Does wybod ble y gallech fynd wedyn.”

Newidiodd Pete ei fywyd trwy ddysgu’r sgiliau angenrheidiol i ddechrau gyrfa y mae’n ei charu. 

Ewch am yr help sydd ei angen arnoch i wneud yr un peth  – ewch i dudalennau Porth Sgiliau neu ffoniwch 0800 028 4844 i siarad ag un o’n cynghorwyr. 

 


 

Ddim yn siŵr pa sgiliau sydd arnoch chi eu hangen?

Ydych chi wedi penderfynu ar yrfa ond ddim yn gwybod pa sgiliau fydd o gymorth? Os ddefnyddiwch chi ein hadnodd ni i chwilio am yrfa, bydd yr holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch chi i fynd amdani, o fanylion y cyflog cyfartalog i swyddi gwag a chyrsiau perthnasol, ar flaenau eich bysedd.

  Rhowch gynnig ar ein hadnodd i chwilio am yrfa 


 

Ddim yn siŵr pa gwrs i’w wneud?

Mae miloedd o gyrsiau ar gael yng Nghymru, lle ydw i'n cychwyn? Rydych yn cychwyn yma gyda'n cyfeiriadur cyrsiau. Dyma'r rhestr helaethaf o gyrsiau yng Nghymru.

Chwiliwch am gwrs i siwtio chi


 

Eisiau siarad â ni am eich opsiynau?

Mae trafod pethau gyda rhywun yn ffordd wych o archwilio eich opsiynau, yn enwedig os yw'r person hwnnw'n eich deall chi, ac yn gwybod sut i nabod y cryfderau a'r talentau sydd gennych dan yr wyneb.

Cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

webchat icon Sgwrs Ar-lein

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Stori Pete

Canfod yr yrfa iawn i chi

Rhowch gynnig ar ein chwiliad gyrfa >


  • Dim tweets o hyd

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English