Ces i wared ar y stres a dechrau ar swydd fy mreuddwydion

Penderfynodd rheolwr archfarchnad droi cefn ar fanwerthu a dechrau ei fusnes ei hun yn clipio cŵn ar ôl colli tair stôn o bwysau oherwydd straen ei swydd.

Penderfynodd Dylan Wyn Davies, 35, o Landysul, sy’n dueddol o ddioddef straen ac iselder, y byddai’n newid gyrfa a dilyn ei freuddwyd o weithio gydag anifeiliaid ar ôl teimlo bod ei swydd flaenorol wedi ei lethu. 

Meddai, “Roeddwn i’n gweithio oriau dwl ac roedd y cydbwysedd rhwng fy oriau gwaith a’m horiau personol wedi diflannu’n llwyr. Roeddwn i gymaint dan straen ac yn teimlo mor ddiflas nes imi benderfynu cymryd rheolaeth ar fy mywyd a dilyn fy mreuddwyd o weithio gyda chŵn neu geffylau.”

Yn 2014, ar ôl dilyn cwrs Lefel 3 City and Guilds wedi’i ariannu’n rhannol mewn Prydferthu Cŵn yn Broffesiynol, aeth Dylan ati i sefydlu ei fusnes clipio cŵn ei hun ym mis Mawrth 2015 

Treuliodd Dylan gryn amser yn ymchwilio i’r ffordd orau o sefydlu ei fusnes ei hun gan dderbyn llawer o gyngor oddi wrth ei ffrind, Georgia Stafford-Fuller, a oedd eisoes yn rhedeg busnes clipio cŵn llwyddiannus yn Llanelli. Erbyn hyn mae’n astudio ar gyfer diploma uwch mewn prydferthu cŵn yn broffesiynol.

“Roeddwn yn reit nerfus wrth fynd ati i sefydlu’r busnes, yn enwedig o ystyried fy mod i’n berson gofidus beth bynnag, ond cefais gymaint o gyngor gwych a chefnogaeth a roddodd hwb i’m hyder wrth imi fynd ati o’r diwedd i lansio Cwtch Cuts y llynedd.”

Mewn cwta 12 mis, mae Dylan wedi llwyddo i sefydlu cronfa gref o gwsmeriaid ar draws de orllewin Cymru ac agor parlwr prydferthu parhaol ar gyfer cŵn yn Aberaeron. Llwyddodd hefyd i ennill gwobrau fel Exemplary Handler of the Year yn 2014 a Master Groomer of the Year yn 2015, sy’n wobrau anrhydeddus dros ben yn y maes prydferthu cŵn.

 “Rwyf wrth fy modd bod y busnes yn tyfu a datblygu. Rwy’n cael llawer o fusnes wrth i gwsmeriaid bodlon argymell fy enw yn ogystal â’r bobl sydd wedi dod yn gwsmeriaid rheolaidd.

“Rwy’n teimlo mor falch o’r hyn rwyf wedi’i gyflawni mewn cyfnod mor fyr, ac mae’n anhygoel ’mod i’n cael gwneud rhywbeth sy’n rhoi cymaint o foddhad i mi. Rwyf mor hapus ’mod i wedi mynd amdani a newid gyrfa oherwydd nawr mae gen i ddisgwyliadau ar gyfer fy nyfodol.

“Ar hyn o bryd, rydyn ni’n arbenigo mewn Daeargwn Cymreig a Labradwdls ond rwyf wrthi’n dilyn diploma uwch mewn prydferthu cŵn er mwyn datblygu fy sgiliau ymhellach gan obeithio gweithio gydag amrywiaeth ehangach o gŵn yn y dyfodol. Fedrwch chi byth gael yr holl sgiliau sydd arnoch chi eu hangen felly rwy’n credu ei bod hi’n bwysig parhau i ddysgu er mwyn imi ddatblygu i fod y gorau yn y diwydiant hwn.”

Cafodd Dylan wared ar ei stres ac ennill y sgiliau oedd eu hangen i ddechrau gyrfa ei freuddwydion.

Ewch am yr help sydd ei angen arnoch i wneud yr un peth - ewch i dudalennau Porth Sgiliau neu ffoniwch 0800 028 4844 i siarad ag un o’n cynghorwyr. 


 

Eisiau dechrau busnes eich hun?

Oes gennych syniad hoffwch ei ddatblygu i fod yn fusnes? Gallwn eich helpu i ddechrau arni a gwella eich siawns o lwyddo.

Gwelwch beth sydd ei angen i ddechrau eich busnes eich hun


 

Ddim yn siŵr pa gwrs i’w wneud?

Mae miloedd o gyrsiau ar gael yng Nghymru, lle ydw i'n cychwyn? Rydych yn cychwyn yma gyda'n cyfeiriadur cyrsiau. Dyma'r rhestr helaethaf o gyrsiau yng Nghymru.

Chwiliwch am gwrs i siwtio chi


 

Angen help i ddewis gyrfa?

Wyddoch chi beth yw'r llwybrau gyrfaol sy'n gweddu orau i'ch personoliaeth? Neu, yn fwy pwysig, pa swyddi sy'n cyfateb orau i'ch sgiliau? Os nad ydych wedi bod yn llwyddiannus mewn cyfweliadau - efallai mai'r rheswm am hynny yw nad yw'r swyddi rydych wedi bod yn ceisio amdanynt wedi bod yn gywir i chi. Gall ein Cwis Syniadau eich helpu i benderfynu pa yrfa sy'n addas i chi.

Pa yrfa sy'n addas i chi?

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Stori Dylan

Canfod yr yrfa iawn i chi

Rhowch gynnig ar ein chwiliad gyrfa >


  • Dim tweets o hyd

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English