Canllawiau ar gyflogaeth i weithwyr hŷn

Nid oes gan unrhyw un ddyddiad 'ar ei orau cyn'

Mae ymchwil yn dangos y bydd un o bob tri o bobl o oedran gweithio yng Nghymru dros eu hanner cant erbyn 2022.  (Amcanestyniadau poblogaeth Llywodraeth Cymru, 2014)

Nid oes oedran ymddeol statudol mewn grym mwyach a gallwch ddewis gweithio’n hirach i hybu’ch pensiwn neu efallai y byddwch angen gwneud hynny. Mae gwaith yn gallu bod yn ffordd bwysig i’ch helpu i fyw bywyd mwy cyfforddus yn ariannol, ac yn fwy iach a hapus hefyd. Gall olygu’ch bod chi’n dal mewn cysylltiad â phobl a gall roi ymdeimlad o bwrpas i chi hefyd.

Nawr yn fwy nag erioed, mae’n amlwg bod gweithwyr hŷn yn rhan hanfodol o’r gweithlu a dyfodol ein heconomi. Felly, os ydych chi’n 50 oed neu drosodd ac yn chwilio am ffyrdd i barhau i weithio, neu chwilio am yrfa newydd – nawr yw’r amser i baratoi.

Beth yw gweithiwr hŷn?

Mae pobl yn byw ac yn aros yn iachach am gyfnod hirach, ac mae swydd dda yn gallu bod yn rhan bwysig o fywyd iach a bodlon. Mae oedran cyfartalog gadael y farchnad waith wedi cynyddu dros y ddau ddegawd diwethaf, ond mae’n dal yn is na’r hyn oedd ym 1950 ac nid yw’n cyd-fynd â’r cynnydd mewn disgwyliad oes (Disgwyliad oes – amcanestyniadau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn seiliedig ar 2014).

Efallai y bydd rhai’n synnu i ddeall mai’r diffiniad o weithiwr hŷn yw rhywun 50 oed a throsodd, ac eto, efallai’ch bod yn teimlo bod gennych chi gymaint i’w gyflawni o hyd!

A gyda’r dystiolaeth yn dangos nad yw perfformiad gwybyddol yn dangos unrhyw ostyngiad amlwg tan ar ôl i rywun basio 70 oed (Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 2011), fel gweithiwr hŷn â degawdau o brofiadau, rydych chi’n gaffaeliad pwysicach nag erioed i gyflogwyr ledled Cymru.

Pam nawr?

Mae’r data’n dangos bod nifer y gweithwyr dros 50 oed yng Nghymru wedi cynyddu bron i chwarter - 24.8% - rhwng 2006 a 2016 (Tabl ystadegau sector â blaenoriaeth, Medi 2017). Mae’n amlwg eich bod chi’n grŵp gwerthfawr o bobl, ac yn allweddol i economi Cymru.

Beth sy’n cael ei wneud?

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch ‘Nid oes gan unrhyw un Ddyddiad ar ei Orau Cyn’, sy’n dangos eich gwerth i’r gweithle.

Beth alla i ei wneud?

Os ydych chi’n nesáu at eich 50 neu’n hŷn, dyma gamau syml i’ch helpu i achub y blaen ar bethau.

1. Nodwch pa sgiliau sydd gennych chi a sut gallai’r rhain eich helpu i barhau i weithio neu gychwyn gyrfa newydd.

2. Ewch ati i ddiweddaru’ch sgiliau a chwilio am gyfleoedd hyfforddiant a datblygu.

3. Defnyddiwch eich sgiliau i chwilio am swydd newydd sy’n addas i chi. Os nad ydych chi wedi chwilio ers amser maith, mae ffyrdd newydd bellach i ddenu sylw yn ogystal â’r hen ddulliau traddodiadol.


Hanes Tony

Mae Tony Hendrickson, 54 oed o Dreganna, yn rheolwr llogi beics i elusen beics Pedal Power yng Nghaerdydd. Dechreuodd weithio i’r elusen y llynedd ar ôl cael ei ddiswyddo o’i swydd flaenorol.

Ac yntau’n feiciwr brwd, dywedodd mai gwerthoedd cynhwysol y cwmni oedd yn ei ddenu: “Yr unigolyn – nid oedran mae Pedal Power yn ei weld.”

Darllenwch stori Tony...


Adnoddau

Os oes gennych chi ddiddordeb, neu os ydych chi hyd yn oed yn poeni am werthu’ch hun i ddarpar gyflogwr, neu ddim yn gwybod ble i ddechrau gwneud newidiadau er mwyn aros mewn gwaith, rydym ni wedi paratoi pecyn cymorth i’ch helpu.

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys cyngor ar gynllunio at y dyfodol gan gynnwys deall sut mae’ch sgiliau a’ch profiad yn werthfawr, sut i gofleidio gweithio hyblyg, chwilio am waith, paratoi ar gyfer cyfweliadau, cynghorion sgwennu CV ac efallai meddwl am broses bontio fwy sefydlog i ymddeoliad pan rydych chi’n barod.

Pecyn cymorth i bobl dros 50 oed: Eich helpu i gynllunio ar gyfer gwaith a bywyd (PDF 2.75MB, yn agor mewn ffenestr newydd)

Porth Sgiliau

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Canfod yr yrfa iawn i chi

Rhowch gynnig ar ein chwiliad gyrfa >


  • Dim tweets o hyd

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English