Dewis Da - Y Gymraeg yn y gweithle

Dwyieithrwydd yn fantais fawr

Dwy iaith, dwywaith y sgiliau. Mae ymchwil diweddar yn dangos bod y gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg a'r Saesneg yn rhoi mantais bwysig i chi pa un a ydych yn chwilio am swydd neu eisiau datblygu'ch gyrfa. 

Mae'r Gyfraith yng Nghymru yn golygu bod rhaid i wasanaethau cyhoeddus drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal. Mae hynny'n golygu twf yn y galw am bobl sy'n gallu cyfathrebu'n dda yn y ddwy iaith. 

Beth yw manteision dwyieithrwydd?

Dros y misoedd nesaf byddwn yn cynnal cyfres o erthyglau sy'n archwilio 6 phrif fantais ynglŷn â sut mae dysgu, gwella a defnyddio'ch Cymraeg yn ddewis da - beth bynnag yw'ch oedran.    

 

Pa mor bwysig yw'r Gymraeg i gyflogwyr?

Mae mwy o bobl yn dewis i ddefnyddio'r Gymraeg wrth gyrchu gwasanaethau, ac o ganlyniad i hynny, mae ymchwil yn dangos bod mwy a mwy o gyflogwyr yn chwilio am staff sydd â sgiliau iaith Gymraeg ar hyd a lled Cymru. Fodd bynnag, mae cyfleoedd yn dibynnu ar y math o fusnes, y swydd ei hun a'r lleoliad. Dyma beth sydd gan rai cyflogwyr i'w ddweud am werth dwyieithrwydd...

“Gall iaith ychwanegol fod yn fantais bersonol a phroffesiynol enfawr.  Rydym yn ddyfal yn chwilio am staff sy’n siarad Cymraeg ac yn annog ein staff i ddysgu’r iaith."
Alison Inker, Rheolwraig yn Vidal Sassoon, Caerdydd

"Mae bod yn ddwyieithog yn fantais er mwyn cael eich cyflogi yng Nghymru heddiw.  Polisi’r Cyngor yw mai dim ond pobl sy’n gallu siarad Cymraeg a Saesneg sy’n cael eu cyflogi yn ein Canolfannau Galwadau a’n Canolfannau Cwsmeriaid. Mae’n bwysig bod y staff sy’n ateb y ffôn ac yn ymdrin ag ymholiadau’r cyhoedd wyneb yn wyneb yn gallu siarad eu dewis iaith.”
Llinos Evans, Swyddog Polisi a Phartneriaeth, Cyngor Sir Caerfyrddin

Gallai sgiliau dwyieithrwydd fod yn ddefnyddiol mewn unrhyw swydd ond yn enwedig mewn swyddi sy'n cynnwys cyfathrebu â phobl. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cydnabod chwe maes blaenoriaeth lle mae galw am bobl sydd â sgiliau dwyieithrwydd fwyaf tebygol o godi. Fodd bynnag, mae'r gallu i ddefnyddio Cymraeg yn sgil defnyddiol beth bynnag rydych yn ei ddewis o ran gyrfa.  

Mae Cymraeg yn un o amrediad eang o sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw. 

Edrychwch ar ein hastudiaethau achos gan gyflogwyr a gwrando ar rai podlediaid i gael gwybod beth mae cyflogwyr go iawn yn ei feddwl am sgiliau iaith Gymraeg.


Astudiaethau achos a phodlediaid

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English