Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Periodontydd

Periodontydd

Cyflwyniad

Fel Periodontydd, byddwch yn Ddeintydd sy'n arbenigo ar lid a chlefydau geneuol.

Adwaenir hefyd fel

 • Periodontydd Meddygol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Periodontydd, byddwch yn delio â phobl sydd â llid a chlefydau geneuol (y geg).

Pan fyddwch yn gweld claf am y tro cyntaf, byddwch yn edrych ar ei hanes deintyddol a meddygol. Bydd hyn yn dweud wrthych p'un a oes gan y claf hanes o glefyd deintiol, clefyd y galon neu ddiabetes. Yna, byddwch yn archwilio deintgig ac iechyd deintiol cyffredinol y claf. Mae Periodontyddion yn chwilio am enciliad y deintgig, sut mae'r dannedd yn ffitio gyda'i gilydd ac a yw unrhyw ddannedd yn rhydd.

Yna, byddwch yn tynnu rhai pelydrau-X a fydd yn dangos iechyd esgyrn yr ên i chi islaw llinell y deintgig.

Ar ôl gorffen eich archwiliad, byddwch yn ystyried yr opsiynau ar gyfer y claf.

Mae rhai o'r gweithdrefnau gallech chi fod yn eu defnyddio wedi'u cynnwys isod:

Digennu a phlaenio'r gwreiddyn

Yma, byddwch yn glanhau'r dannedd yn ofalus i gael gwared ar unrhyw blac. Bydd hyn yn cael gwared ar unrhyw wenwynau sy'n niweidiol i iechyd y claf.

Llawdriniaeth impio'r deintgig

Yma, byddwch yn atgyweirio gwreiddiau'r dannedd. I wneud hyn, byddwch yn mynd â rhywfaint o feinwe'r deintgig o'r daflod ac yn ei rhoi dros yr ardal sydd wedi'i dinoethi.

Mewnblaniadau deintiol

Mae Periodontyddion yn defnyddio mewnblaniadau deintiol yn lle dannedd coll. Mae'r mathau o fewnblaniadau yn cynnwys:

 • Mewnblaniad mewnesgyrnol. Yma, byddwch yn cynnal llawdriniaeth i osod sgriwiau a silindrau yn yr asgwrn i ddal un neu fwy o ddannedd yn eu lle.
 • Mewnblaniad isberiosteol. Dyma fewnblaniad sy'n cael ei roi ar yr asgwrn a gall gael ei ddefnyddio ar gyfer pobl sy'n methu gwisgo dannedd gosod.

Gweithdrefn lleihau poced

Yma, byddwch yn plygu meinwe'r deintgig yn ôl ac yn cael gwared ar y bacteria yn y dant.

Mae'n bosibl y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn fantais wrth i chi chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Beriodontydd, bydd arnoch angen:

 • y gallu i dawelu a sicrhau cleifion pryderus
 • personoliaeth hyderus, gyfeillgar ac allblyg
 • stamina a ffitrwydd corfforol
 • y gallu i weithredu'n gyflym ac yn ddigynnwrf o dan bwysau
 • sgiliau gwaith tîm i weithio'n rhan o'r tîm deintyddol
 • sgiliau trefnu
 • bod yn fedrus â'ch dwylo a gallu talu sylw i fanylion

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy’n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Yn dechrau: £33,500
Oriau gwaith Fel arfer, byddwch yn gweithio o 9:00yb tan 5:30yh, dydd Llun i ddydd Gwener. Gall fod angen i chi weithio ar ddydd Sadwrn hefyd. Ble allwn i weithio? Mae Periodontyddion yn gweithio mewn practisau deintyddol cyffredinol ac yn y GIG (mewn ysbytai ac yn y gymuned). Mae cyfleoedd ar gael i Beriodontyddion mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ar hyd a lled y DU. Mae'r rhan fwyaf o Beriodontyddion yn gweithio mewn practis cyffredinol.Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newyddion lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Dod o Hyd i Swydd (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi a chysylltu â chyflogwyr posibl. Gwnewch yn siwr bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol a fydd yn apelio at ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein herthygl Gwybodaeth Gyffredinol, 'Dod o hyd i waith ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Fel arfer, i fod yn Beriodontydd, bydd angen i chi gwblhau cwrs gradd 5 mlynedd mewn deintyddiaeth. Yna, bydd angen i chi arbenigo mewn periodonteg.

Mae nifer bach o brifysgolion yn cynnal cyrsiau 4 blynedd i raddedigion. I gael lle, bydd angen gradd (o leiaf 2:1) arnoch fel arfer mewn pwnc biofeddygol, gwyddoniaeth neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol. Mae gofynion mynediad yn amrywio, felly cadarnhewch gyda'r brifysgol sydd o ddiddordeb i chi.

Mae cyrsiau gradd yn cwmpasu meysydd fel anatomeg, biocemeg, ffisioleg, patholeg a deunyddiau deintyddol. Mae'r rhain yn cael eu cyfuno â datblygiad sgiliau clinigol ym mhob disgyblaeth ddeintyddol.

Ar ôl graddio, bydd angen i chi arbenigo mewn periodonteg. Wedyn, rhaid i chi gofrestru gyda'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol cyn y gallwch ddechrau gweithio fel Periodontydd.

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau', am ragor o fanylion.

Hyfforddiant

Ar ôl eich gradd, bydd angen i chi gwblhau'r Rhaglen Sylfaen Ddeintyddol/Hyfforddiant Galwedigaethol. Dyma hyfforddiant cysylltiedig â gwaith mewn practis deintyddol cymeradwy.

Fel arfer, bydd Blwyddyn Sylfaen/Hyfforddiant Galwedigaethol 1 (DF1) yn digwydd mewn practis deintyddol cyffredinol. Dyma flwyddyn angenrheidiol i unrhyw fyfyriwr gradd yn y DU sy'n dymuno gweithio ym maes deintyddiaeth y GIG.

I'r rhan fwyaf o ddeintyddion sylfaen, mae Blwyddyn Sylfaen 2 (DF2) yn cynnwys swyddi 6 neu 12 mis mewn ysbyty neu'r Gwasanaeth Deintyddol Gofal Sylfaenol â Chyflog. Mae rhai rhaglenni'n cynnwys profiad mewn gofal sylfaenol cyffredinol. Nid yw'r ail flwyddyn hon yn hanfodol ac mae'n cael ei chwblhau'n aml gan Ddeintyddion sy'n dymuno mynd ymlaen i ddilyn llwybr hyfforddi arbenigol, fel Periodonteg.

Dilyniant

Yn dilyn eich hyfforddiant, bydd Periodontyddion fel arfer yn dechrau gweithio mewn practis fel Cymheiriaid (fe'u gelwir hefyd yn 'berfformwyr' yn y GIG yng Nghymru a Lloegr). Fel arfer, mae Cymheiriaid yn hunangyflogedig; mae rhai practisau yn cyflogi cynorthwywyr. Ar ôl ennill profiad, mae llawer o Gymheiriaid yn dewis dod yn Berchenogion Practis, trwy brynu practis oddi wrth Periodontydd sy'n ymddeol neu brynu i bractis presennol fel Partner.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon yn cael ei heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw euogfarn, rhybuddiad, cerydd neu rybudd sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae angen i chi ddatgelu gwybodaeth am euogfarnau heb ddarfod yn unig, os gofynnir i chi wneud hynny.

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio mewn swydd gwasanaeth cwsmeriaid neu ofal cwsmeriaid yn ddefnyddiol ar gyfer dechrau ar yr yrfa hon.

Cymwysterau

Fel arfer, i gael lle ar gwrs gradd mewn deintyddiaeth, mae angen:

 • 3 Safon Uwch, gyda chemeg a bioleg yn hanfodol fel arfer
 • TGAU gradd C/4 ac uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall (A*-C neu 9 - 4), gan gynnwys Saesneg, mathemateg, cemeg, ffiseg a bioleg.

Gall cymwysterau cyfwerth, fel Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, fod yn dderbyniol ar gyfer cael lle. Gwiriwch wefannau colegau/prifysgolion yn ofalus.

Gallai BTEC lefel 3 fod yn dderbyniol ar gyfer cael lle hefyd. Fodd bynnag, bydd rhai prifysgolion yn derbyn y rhain ochr yn ochr â'r Safon Uwch academaidd uchod yn unig.

Gwiriwch wefannau colegau/prifysgolion yn ofalus.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

British Dental Association (BDA)

Cyfeiriad 64 Wimpole Street, London W1G 8YS

Ffôn 020 7935 0875

E-bost enquiries@bda.org

Gwefan www.bda.org

General Dental Council (GDC)

Cyfeiriad 37 Wimpole Street, London W1G 8DQ

Ffôn 0845 2224141

Gwefan www.gdc-uk.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English