Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Orthodontydd

Orthodontydd

Cyflwyniad

Fel Orthodontydd, byddwch yn archwilio, yn diagnosio ac yn trin problemau deintiol. Hefyd, byddwch yn dylunio teclynnau sy'n cael eu gosod wrth y dannedd i'w sythu.

Gweithgareddau Gwaith

Mae gan rai Orthodontyddion apwyntiadau brys, pan fyddant yn gallu gweld unrhyw gleifion sydd wedi torri'u teclyn.

Fel Orthodontydd, byddwch yn gosod teclynnau wrth ddannedd eich cleifion i wella symudiadau'u ceg a'u golwg. Weithiau, mae'r rhain yn cael eu galw'n sythwyr dannedd, neu 'bres'.

Bydd y teclynnau sy'n cael eu gosod wrth y dannedd yn newid safle'r dannedd ac yn eu sythu. Yn gyntaf, byddwch yn cynnal apwyntiad cychwynnol i archwilio dannedd y claf a thynnu pelydrau-X, ffotograffau a modelau plastr o'r dannedd. Bydd hyn yn dangos cynnydd y dannedd trwy gydol camau sythu'r dannedd.

Pan fyddwch wedi cynllunio pa declyn i'w osod wrth ddannedd eich claf, byddwch yn siarad â Swyddogion Deintyddol a Chynorthwywyr Technegol Deintyddol. Mae'r teclynnau gallech chi fod yn eu gosod yn cynnwys:

 • Gwifrau-bwa
 • Platiau brathu
 • Bracedau
 • Elastigau
 • Ehangwyr
 • Dargadwyr sefydlog
 • Invisalign
 • Ffenderydd gwefus
 • Gardiau ceg

Ar ôl i chi dderbyn y teclynnau hyn, byddwch yn eu gosod wrth ddannedd y claf. Yn gyntaf, byddwch yn glanhau a sychu'u dannedd, yna'n ychwanegu glud arbenigol.

Yna, bydd y teclynnau'n cael eu gosod wrth y dannedd yn eu hunion safle, o dan olau uwchfioled. Yna, bydd y cyfan yn cael ei gadw yn ei le gyda bandiau elastig.

Pan fyddwch wedi gorffen, byddwch yn siarad am ofal y teclyn. Bydd hyn yn cynnwys rhoi cwyr orthdontig i'r claf ei ddefnyddio os bydd y deintgig yn brifo.

Gallech gynghori'r claf i beidio â bwyta nac yfed unrhyw fwydydd asidig, fel afalau, orennau a thomatos, oherwydd gallent achosi difrod i'r teclyn.

Yna, byddwch yn gweld y claf mewn apwyntiadau rheolaidd i weld sut mae'n dod yn ei flaen ac i newid gwifrau neu fandiau elastig os bydd angen.

Pan ddaw diwedd cyfnod gwisgo'r teclyn, bydd apwyntiad gan y claf i dynnu'r teclyn. Yna, byddwch yn defnyddio mowld arall i siapio'r dannedd newydd.

Bydd y mowld hwn yna'n gallu cael ei ddefnyddio i greu dargadwr. Bydd angen i'r claf wisgo hwn am ychydig fisoedd neu hyd yn oed am weddill ei oes.

Mae'n bosibl y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn fantais wrth i chi chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Orthodontydd, bydd arnoch angen:

 • sgiliau cyfathrebu da
 • natur garedig a thosturiol i dawelu meddyliau cleifion nerfus
 • bod yn fedrus â'ch dwylo a gallu defnyddio amrywiaeth o offer a chyfarpar
 • amynedd a sylw i fanylion

Mae angen sgiliau arwain tîm a rheoli busnes ar Orthodontyddion mewn practis deintyddol cyffredinol.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy’n cael eu rhoi isod yn rhai bras:

 • Cychwynnol: £33,500

Oriau gwaith

Mae'r rhan fwyaf o Orthodontyddion sy'n gweithio mewn practis deintyddol cyffredinol a'r rhai sy'n gweithio yn y gymuned yn gweithio o 9:00yb tan 5:30yh, dydd Llun i ddydd Gwener. Hefyd, gallech fod yn gweithio ar ddydd Sadwrn ac yn cynnig gwasanaeth brys 24 awr y dydd.

Ble allwn i weithio?

Mae Orthodontyddion yn gweithio mewn practis deintyddol cyffredinol, yn y GIG neu i'w cwmni eu hunain. Mae cyfleoedd ar gael i Orthodontyddion mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ar hyd a lled y DU.

Hunangyflogaeth

Mae'r rhan fwyaf o Orthodontyddion yn hunangyflogedig mewn practis deintyddol cyffredinol, yn cynnig gofal drwy'r GIG neu yn breifat. Mae'r rhan fwyaf o Orthodontyddion yn cynnig gwasanaethau'r GIG a phreifat.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar wefan swyddi'r GIG, mewn cyfnodolion proffesiynol, ac ar hysbysfyrddau swyddi arbenigol a chyffredinol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

I fod yn Orthodontydd, bydd angen i chi hyfforddi'n Ddeintydd i ddechrau. Bydd hyn yn cynnwys cwblhau cwrs gradd 5 mlynedd mewn deintyddiaeth. Yna, bydd angen i chi arbenigo mewn Orthodonteg.

Mae nifer bach o brifysgolion yn cynnal cyrsiau 4 blynedd i raddedigion. I gael lle, bydd angen gradd (o leiaf 2:1) arnoch fel arfer mewn pwnc Biomeddygol, Gwyddoniaeth neu Weithiwr Gofal Iechyd proffesiynol. Mae gofynion mynediad yn amrywio, felly cadarnhewch gyda'r brifysgol sydd o ddiddordeb i chi.

Mae cyrsiau gradd yn cwmpasu meysydd fel Anatomeg, Biocemeg, Ffisioleg, Patholeg a Deunyddiau Deintyddol. Mae'r rhain yn cael eu cyfuno â datblygiad sgiliau clinigol ym mhob disgyblaeth ddeintyddol.

Ar ôl graddio, bydd angen i chi arbenigo mewn Orthodonteg. Wedyn, rhaid i chi gofrestru gyda'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol cyn y gallwch ddechrau gweithio fel Orthodontydd.

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Hyfforddiant

Ar ôl eich gradd, bydd angen i chi gwblhau'r Rhaglen Sylfaen Ddeintyddol/Hyfforddiant Galwedigaethol. Dyma hyfforddiant cysylltiedig â gwaith mewn practis deintyddol cymeradwy.

Fel arfer, bydd Blwyddyn Sylfaen/Hyfforddiant Galwedigaethol 1 (DF1) yn digwydd mewn practis deintyddol cyffredinol. Dyma flwyddyn angenrheidiol i unrhyw fyfyriwr gradd yn y DU sy'n dymuno gweithio ym maes deintyddiaeth y GIG.

I'r rhan fwyaf o ddeintyddion sylfaen, mae Blwyddyn Sylfaen 2 (DF2) yn cynnwys swyddi 6 neu 12 mis mewn ysbyty neu'r Gwasanaeth Deintyddol Gofal Sylfaenol â Chyflog. Mae rhai rhaglenni'n cynnwys profiad mewn gofal sylfaenol cyffredinol. Nid yw'r ail flwyddyn hon yn hanfodol ac mae'n cael ei chwblhau'n aml gan Ddeintyddion sy'n dymuno mynd ymlaen i ddilyn llwybr hyfforddi arbenigol, fel Orthodonteg.

Dilyniant

Yn dilyn eich hyfforddiant, bydd Orthodontyddion fel arfer yn dechrau gweithio mewn practis fel Cymheiriaid (fe'u gelwir hefyd yn 'berfformwyr' yn y GIG yng Nghymru a Lloegr). Fel arfer, mae Cymheiriaid yn hunangyflogedig; mae rhai practisau yn cyflogi cynorthwywyr. Ar ôl ennill profiad, mae llawer o Gymheiriaid yn dewis dod yn Berchenogion Practis, trwy brynu practis oddi wrth Orthodontydd sy'n ymddeol neu brynu i bractis presennol fel Partner.

Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon yn cael ei heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw euogfarn, rhybuddiad, cerydd neu rybudd sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae angen i chi ddatgelu gwybodaeth am euogfarnau heb ddarfod yn unig, os gofynnir i chi wneud hynny.

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio mewn swydd gwasanaeth cwsmeriaid neu ofal cwsmeriaid yn ddefnyddiol ar gyfer dechrau ar yr yrfa hon.

Cymwysterau

Fel arfer, i gael lle ar gwrs gradd mewn deintyddiaeth, mae angen:

 • 3 Safon Uwch, gyda chemeg a bioleg yn hanfodol fel arfer
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall (A*-C neu 9 - 4), gan gynnwys Saesneg, mathemateg, cemeg, ffiseg a bioleg

Gall cymwysterau cyfwerth, fel Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, fod yn dderbyniol ar gyfer cael lle. Gwiriwch wefannau colegau/prifysgolion yn ofalus.

Gallai BTEC lefel 3 fod yn dderbyniol ar gyfer cael lle hefyd. Fodd bynnag, bydd rhai prifysgolion yn derbyn y rhain ochr yn ochr â'r Safon Uwch academaidd uchod yn unig. Eto, gwiriwch wefannau colegau/prifysgolion yn ofalus.

Mae ychydig brifysgolion yn cynnig deintyddiaeth â blwyddyn ragarweiniol i fyfyrwyr heb y Safon Uwch gofynnol mewn gwyddoniaeth. Oherwydd hyn, bydd y cwrs gradd yn para 6 blynedd, nid 5.

Ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau deintyddiaeth, bydd angen i chi sefyll Prawf Dawn Glinigol y DU (UKCAT), ynghyd â gwneud cais drwy UCAS.

Nid prawf o wybodaeth yw UKCAT ond fe'i lluniwyd yn hytrach i wneud yn siwr bod y gallu meddyliol, yr agwedd a'r ymddygiad proffesiynol gennych i fod yn Orthodontydd. Os byddwch yn gwneud cais i ysgol ddeintyddiaeth mewn prifysgol sy'n defnyddio UKCAT, yn ddelfrydol, dylech sefyll y prawf cyn gwneud cais i'r ysgol drwy UCAS. Gweler gwefan UKCAT am ragor o wybodaeth.

Bydd angen i chi sefyll prawf GAMSAT UK os ydych chi'n gwneud cais am rai cyrsiau Deintyddiaeth 4 blynedd i raddedigion. Am ragor o wybodaeth, gweler gwefan GAMSAT.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Gwybodaeth Bellach

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

General Dental Council (GDC)

Cyfeiriad 37 Wimpole Street, London W1G 8DQ

Ffôn 0845 2224141

Gwefan www.gdc-uk.org

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

British Orthodontic Society

E-bost ann.wright@bos.org.uk

Gwefan www.bos.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English