Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn a dynes sy'n gwisgo cotiau labordy gwynion yn gwneud arbrofion mewn labordy.

  Mae biolegwyr yn astudio organebau byw, sef planhigion, anifeiliaid a micro-organebau. Gwneir y gwaith yn aml mewn labordy.

 • Mae dyn sy'n gwisgo cot labordy wen yn eistedd wrth ddesg ac yn gweithio darn mawr o offer gwyddonol.

  Defnyddio microsgop pwerus i gynhyrchu lluniau ar y sgrîn.

 • Mae rhywun sy'n gwisgo cot labordy wen a gogls diogelwch yn sefyll mewn labordy ac yn defnyddio darn o offer.

  Mae angen llaw ddi-sigl i staenio samplau o facteria.

 • Mae rhywun sy'n gwisgo cot labordy wen a gogls diogelwch yn sefyll mewn labordy ac yn defnyddio darn o offer.

  Mae dilyn canllawiau iechyd a diogelwch yn ofnadwy o bwysig gan fod biolegwyr yn gweithio'n aml ag organebau a allai fod yn beryglus.

 • Biolegydd

 • Biolegydd

Biolegydd

Cyflwyniad

Mae biolegwyr yn astudio popeth byw, o blanhigion ac anifeiliaid hyd at ficro-organebau, a'u perthynas â'i gilydd ac â'u hamgylchedd. Mae llawer o fiolegwyr yn defnyddio'u canfyddiadau i ddatrys problemau neu ddatblygu prosesau a chynhyrchion newydd. Mae bioleg yn bwnc eang sy'n cynnwys llawer o arbenigeddau.

Fideo - Sharon: Biotechnolegydd

Fideo - Richard: Ecolegydd

Gweithgareddau Gwaith

Mae arbenigeddau’r maes bioleg yn cynnwys bioleg ddynol, anifeiliaid eraill (swoleg), planhigion (botaneg) microbioleg, biotechnoleg, geneteg, imiwnoleg a gwyddor fiomeddygol. Fel Biolegydd, gallech weithio mewn labordai yn bennaf. Serch hynny, yn ôl y maes lle y byddwch yn gweithio ynddo, efallai y byddwch hefyd yn treulio amser y tu allan i’r labordy yn gwneud gwaith maes i gasglu samplau a gwneud arbrofion. Yn y labordy, byddwchyn cynllunio ac yn gosod arbrofion, yn mesur ac yn sylwi ar newidiadau, yn cofnodi’r canlyniadau (yn aml, gan ddefnyddio ystadegau a rhaglenni cyfrifiadurol) ac yn dadansoddi ac yn dangos y canlyniadau ar ffurf amrywiaeth o siartiau, graffiau, modelau ac adroddiadau (unwaith eto, trwy ddefnyddio meddalwedd gyfrifiadurol). Byddwch yn defnyddio llawer o dechnegau a thechnoleg yn eu gwaith sy’n amrywio o wneud arsylwadau gan ddefnyddio’r llygad noeth hyd at astudio micro-organebau drwy ficrosgopau electron ac o ddylunio arbrofion cymhleth unigol i wneud profion ar filoedd o samplau’n dra chyflym trwy ddefnyddio offer profi awtomatig. Mae biolegwyr yn gwneud naill ai ymchwil cymhwysol neu ymchwil pur. Mae ymchwil pur, sydd fel arfer yn digwydd mewn prifysgolion, yn datblygu gwybodaeth i ddarganfod pam mae pethau’n digwydd a phrofi’r damcaniaethau. Darganfod sut y gall bioleg ddatrys problemau yw ymchwil cymhwysol, er enghraifft, canfod cyffur newydd i drin clefyd, cynyddu’r cynhaeaf, rheoli llygredd a diogelu rhywogaethau sydd o dan fygythiad. Mae ymchwil biolegol yn hanfodol i lawer o faterion sy’n effeithio ar ein cymdeithas heddiw, gan gynnwys GM cnydau, trwy ddefnyddio genynnau i drechu clefydau a deall sut mae rheoli heintiau megis MRSA. Fel Biolegydd Ymchwil a Datblygu, byddwch yn gweithio mewn prifysgol, canolfannau ymchwil ac mewn diwydiant, yn enwedig mewn cwmnïaufferyllol, biotechnegol ac agrocemegol. Mae gwneud profion dros gyfnod hir yn rhan bwysig o waith ymchwil a datblygu. Er enghraifft, mae’n cymryd 12 mis ar gyfartaledd i ddatblygu cyffur newydd, o wneud cais am batent hyd nes y bydd y cyffur ar gael mewn fferyllfeydd.

Er y gallech dreulio amser yn gweithio ar eich pennau eich hunain naill ai’n gweithio yn y labordy neu’n gwneud gwaith maes, bydd eich gwaith yn debygol o ddod â chi i gysylltiad â mathau eraill o wyddonwyr (Cemegwyr a Fisegwyr) ynghyd â Biolegwyr sydd â gwybodaeth am arbenigedd gwahanol i’ch arbenigedd chi (megis Gwyddonwyr Swolegol, Ecolegwyr, Botanwyr a Biotechnolegwyr). Yn aml, fel Biolegydd byddwch yn arwain timau o dechnegwyr sy’n gyfrifol am gynnal y labordy o ddydd i ddydd. Ar wahân i faes ymchwil a datblygu, mae Biolegwyr ar gael ym maes addysg, ymchwil a darlithio mewn prifysgolion ynghyd â dysgu mewn ysgolion a cholegau. Hefyd, mae Biolegwyr yn gweithio ym maes cyfathrebu gwyddonol fel arddangoswyr mewn canolfannau gwyddoniaeth, amgueddfeydd a chanolfannau natur ac yn y cyfryngau, er enghraifft, yn newyddiadurwyr cylchgronnau a phapurau newydd gwyddonol. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Fiolegydd, byddwch angen:

 • sgiliau dadansoddol, meddwl ymchwiliol a’r gallu i feddwl yn rhesymegol
 • dull trylwyr a threfnus o wneud eich gwaith
 • sgiliau trefniadol i gynllunio a gwneud arbrofion
 • y gallu i esbonio canlyniadau’n eglur a chryno, gan gynnwys ar ffurf adroddiadau ysgrifenedig
 • sgiliau gweithio mewn tîm
 • sgiliau cyfathrebu
 • y gallu i ddefnyddio amrywiaeth o offer yn y labordy
 • sgiliau rhifedd cryf i lunio ystadegau a data rhifyddol eraill
 • y gallu i ddysgu a dilyn gweithdrefnau diogelwch

Fel Biolegydd, bydd yn rhaid i chi hefyd fod y barod i gadw i fyny â datblygiadau yn eich maes arbenigol, er enghraifft trwy ddarllen cyfnodolion gwyddonol, dod yn aelodau o gorff proffesiynol fel y Gymdeithas Fioleg, neu fynd i gynadleddau.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw’r rhai a nodir isod.

 • Cyflog cychwynnol: £27,500 - £30,000
 • Gyda phrofiad: £35,000 - £41,000
 • Mae Uwch Fiolegwyr yn ennill £44,500 - £50,000
Oriau gwaith Fel arfer byddwch yn gweithio wythnos o 35 i 39 awr o ddydd Llun i ddydd Gwener. Serch hynny, efallai y byddwch yn gorfod dechrau'n fore, gorffen yn hwyr, gwneud gwaith sifftiau a gweithio ar y penwythnos, er enghraifft, wrth i derfynau amser nesáu. Ble y gallwn i weithio? Y cyflogwyr ledled y Deyrnas Unedig yw cwmnïau yn y diwydiannau fferyllol ac agrocemegol ac ym maes biotechnoleg ddiwydiannol. Hefyd, mae cyfleoedd ar gael yn y GIG ac mewn asiantaethau ac adrannau llywodraeth genedlaethol ynghyd â chynghorau ymchwil. Neu gallech weithio ym maes ymchwil mewn prifysgolion ac mewn swyddi dysgu. Mae cyfleoedd ar gael i Fiolegwyr mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ledled y Deyrnas Unedig. Ble y mae'r swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?Hysbysebir y swyddi gwag mewn cylchgronau gwyddonol megis y 'New Scientist' (sydd hefyd yn hysbysebu swyddi ar ei wefan), ar wefannau recriwtio arbenigol ac mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol. Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, megis LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, darganfod swyddi gwag a chysylltu â chyflogwyr posibl. Sicrhewch fod eich proffil yn rhoi argraff broffesiynol a fydd yn ddeniadol i ddarpar gyflogwyr. Edrychwch ar ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol ynghylch www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/biology-jobs/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae gan y rhan fwyaf o ddechreuwyr o leiaf radd gyntaf (israddedig) naill ai mewn pwnc biolegol cyffredinol (megis gwyddor fiolegol neu fioleg gymhwysol) neu yn un o’r meysydd arbenigol niferus, megis gwyddor swolegol, biotechnoleg, gwyddor fiolegol, ecoleg neu fotaneg.

Mae cynnwys cyrsiau gradd cyffredinol yn amrywio’n ôl y brifysgol, er bod y pynciau craidd fel arfer yn cynnwys anatomeg, ffisioleg a biocemeg, ynghyd ag ymddygiad ac ecoleg anifeiliaid a phlanhigion. Mae Mathemateg, ystadegau ac astudiaethau cyfrifiadurol yn aml yn bynciau cefnogol.

Nes ymlaen ar y cwrs, byddwch fel arfer yn medru arbenigo mewn meysydd biolegol penodol, megis geneteg, microbioleg, imiwnoleg a biocemeg.

Mae graddau rhyngosod yn eich galluogi i dreulio blwyddyn mewn diwydiant, er enghraifft, gyda chwmni fferyllol neu fiotechnolegol.

Mae rhai prifysgolion yn cynnig cyrsiau gyda blwyddyn sylfaen. Blwyddyn ychwanegol yw honno i fyfyrwyr sydd heb lefel A yn y pynciau gwyddoniaeth penodol sy’n ofynnol i gael mynediad.

Hefyd, efallai y bydd modd cael mynediad os bydd gennych HND neu radd sylfaen er mai i swyddi technegwyr y mae hynny fel arfer.

Mae Prentisiaeth Lefel Uwch hefyd yn fan cychwyn da.

Mae llawer o bobl sydd â gradd gyntaf gyffredinol yn mynd ymlaen i wneud gradd MScôl-radd arbenigol neu wneud ymchwil tuag at MPhil neu PhD .

Mae rhai cyflogwyr yn gofyn am gymhwyster ôl-radd a bydd angen un arnoch fel arfer i gael mynediad i swydd ymchwil ym maes addysg uwch neu ganolfan ymchwil.

Hyfforddiant

Byddwch yn cael hyfforddiant yn y swydd ym maes gweithdrefnau a thechnegau’r labordy, offer arbenigol a meddalwedd. Mae rhai cyflogwyr yn galluogi i raddedigion ennill cymhwyster ôl-radd neu i dechnegwyr gwblhau gradd tra’u bod yn gweithio.

Dod ymlaen

Yn sgîl gradd gyffredinol, megis bioleg neu fiowyddoniaeth, gallwch ddatblygu i arbenigo mewn amrywiaeth dra eang o feysydd, gan gynnwys gwyddor swolegol, botaneg, microbioleg, geneteg ac imiwnoleg. Efallai y bydd arnoch angen cymhwyster ôl-radd i gael mynediad i rai meysydd arbenigol.

Gellir datblygu yn yr yrfa i wneud swydd goruchwylio neu reoli.

Mae’r Gymdeithas Bioleg yn cynnig Statws Siartredig (CBiol) i Aelodau a Chymrodyr y Gymdeithas sydd â chymhwyster Meistr neu’r hyn sy’n cyfateb ac sydd hefyd yn medru arddangos bod y cymwyseddau proffesiynol angenrheidiol ganddynt ynghyd â’r ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus. Gweler gwefan y Gymdeithas i gael mwy o wybodaeth.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd yn y gwyddorau biolegol, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf:

 • 2/3 Safon Uwch, gyda bioleg yn hanfodol fel arfer, ac efallai y bydd angen o leiaf un pwnc gwyddonol arall arnoch
 • TGAU ar radd C/4 ac uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • TGAU ar radd C/4 ac uwch mewn 2/3 phwnc arall, a gellir mynnu naill ai Saesneg neu Fathemateg, neu'r ddau bwnc
Mae rhai prifysgolion yn gofyn am gemeg os nad yw'r pwnc gennych fel Safon Uwch.

Mae cymwysterau yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • Cymwysterau BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd arnoch angen o leiaf dwy Safon Uwch fel arfer, neu Uwch Brentisiaeth.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gael mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallant ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hynny.

Sgiliau/profiad

Mae rhai dechreuwyr wedi ennill sgiliau yn ystod lleoliadau gwaith mewn diwydiant neu waith maes gwyddonol perthnasol.

Cyrsiau

Os na fydd y cymwysterau angenrheidiol gennych i gael mynediad i gwrs gradd, gradd sylfaen neu HND perthnasol, efallai y byddwch yn medru dechrau un ar ôl cwblhau cwrs Mynediad , megis Mynediad at Wyddoniaeth. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau arnoch i gychwyn cwrs Mynediad, er y dylech wirio hyn â darparwr y cwrs.

Mae blwyddyn sylfaen ar gael cyn cychwyn gradd neu HND gwyddoniaeth mewn rhai prifysgolion a cholegau addysg uwch i fyfyrwyr sydd heb lefel A yn y pynciau gwyddonol y mae eu hangen fel arfer i gael mynediad i'r cwrs

Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig gradd BSc yn y Gwyddorau Naturiol drwy gyfrwng dysgu o bell.

Cyllid

Mae nawdd ar gael drwy brifysgolion oddi wrth y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) i wneud ymchwil ac astudiaethau ôl-radd.

Ystadegau

 • Mae 5% o bobl sydd mewn galwedigaethau megis biolegwyr yn gweithio'n rhan amser.
 • Mae 24% ar oriau hyblyg.
 • Mae 9% o'r gweithwyr yn rhai dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Civil Service Jobs

Gwefan www.civilservice.gov.uk/jobs

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

New Scientist

Publisher: Reed Business Information Ltd

E-bost ns.subs@quadrantsubs.com

Gwefan www.newscientist.com

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1UH

Ffôn 01793 413200

E-bost webmaster@bbsrc.ac.uk

Gwefan www.bbsrc.ac.uk

Earthworks-jobs.com

Gwefan www.earthworks-jobs.com

Genetics Society

Cyfeiriad c/o Portland Customer Services, Commerce Way, Colchester CO2 8HP

Ffôn 01206 796351

E-bost theteam@genetics.org.uk

Gwefan www.genetics.org.uk

Society of Biology

Cyfeiriad Charles Darwin House, 12 Roger Street, London WC1N 2JU

Ffôn 020 7685 2550

E-bost info@rsb.org.uk

Gwefan www.societyofbiology.org

Natural England

Cyfeiriad Foundry House, 3 Millsands, Riverside Exchange, Sheffield S3 8NH

Ffôn 0845 6003078

E-bost enquiries@naturalengland.org.uk

Gwefan www.naturalengland.org.uk

Countryside Jobs Service (CJS)

Cyfeiriad The Moorlands, Goathland, Whitby, North Yorkshire YO22 5LZ

Ffôn 01947 896007

E-bost ranger@countryside-jobs.com

Gwefan www.countryside-jobs.com

Countryside Management Association (CMA)

Cyfeiriad Writtle College, Lordship Road, Writtle, Chelmsford, Essex CM1 3RR

Ffôn 01245 424116

E-bost cma@writtle.ac.uk

Gwefan www.countrysidemanagement.org.uk

Natural Resources Wales

Welsh enquiries

Cyfeiriad Ty Cambria, 29 Newport Road, Cardiff CF24 0TP

Ffôn 0300 0653000

E-bost enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Gwefan naturalresourceswales.gov.uk

Cogent SSC Ltd

Chemical, pharmaceutical, nuclear, oil, gas, petroleum, polymer industries

Cyfeiriad Unit 5, Mandarin Court, Centre Park, Warrington, Cheshire WA1 1GG

Ffôn 01925 515200

Gwefan www.cogent-ssc.com

Planet Science

Publisher: Tinopolis

Gwefan www.planet-science.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English