Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dwy ddynes yn sefyll ger bwrdd mewn dosbarth celfyddyd. Mae'r ddwy'n edrych ar enghraifft o gelf sydd ar y bwrdd.

  Dysgu techneg gelfyddydol i fyfyriwr mewn dosbarth celf a dylunio.

 • Mae athro sy'n gwisgo cot wen yn dangos i fyfyriwr sut mae defnyddio peiriant torri mawr.

  Dylunio a thechnoleg: dysgu myfyriwr sut mae dylunio a chynhyrchu gwrthrych.

 • Mae athrawes yn sefyll o flaen y dosbarth.

  Athro daearyddiaeth sy'n esbonio gwers heddiw.

 • Mae athro mathemateg yn sefyll wrth ymyl merch sy'n eistedd wrth fwrdd. Mae'r athro'n dal pensel ac mae'r ddau ohonynt yn edrych ar lyfr gwyn.

  Rhoi cymorth unigol i ddisgybl mewn dosbarth mathemateg.

 • Mae athrawes yn sefyll o flaen y dosbarth ac yn esbonio nodwedd ieithyddol.

  Athro ieithoedd tramor sy'n helpu'r dosbarth i ymarfer yr ynganu.

 • Mae myfyrwraig yn chwarae'r piano. Mae dynes yn sefyll wrth ei hochr ac yn ei gwylio'n ofalus.

  Dysgu myfyriwr i chwarae offeryn cerddorol.

 • Mae dyn yn dal bat rownderi yn ei law dde. Gyda'i law chwith, mae'n dangos i fyfyriwr sut mae dal bat.

  Athro addysg gorfforol sy'n arddangos techneg chwaraeon i fyfyriwr.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn nhu blaen ystafell ddosbarth. Mae plan yn eistedd wrth ddesgiau ac yn gwrando ar y dyn.

  Dysgu dosbarth mewn ysgol gynradd.

 • Athro

Athro/Athrawes

Cyflwyniad

Mae athrawon yn gweithio gyda phlant, fel arfer o bump oed, tan eu bod yn oedolion. Maent yn addysgu grwpiau gallu cymysg neu debyg. Mae rhai athrawon yn addysgu un pwnc arbenigol; mae eraill yn addysgu amrywiaeth o bynciau.

Mae'r gwaith yn cynnwys paratoi a chynllunio gwersi, marcio gwaith, ysgrifennu adroddiadau myfyrwyr a mynd i gyfarfodydd a nosweithiau rhieni.

Fideo - Janet: Athro Anghenion Addysgol Arbennig

Fideo - Kelly: Athro Derbyn

Fideo - Tennille: Athro

Gweithgareddau Gwaith

Fel Athro/Athrawes, byddwch chi fel rheol yn gweithio gyda phobl o fewn grwp oedran penodol fel blynyddoedd cynnar, cynradd, uwchradd neu oedolion. Byddwch chi'n addysgu grwpiau o alluoedd cymysg, grwpiau o allu tebyg neu weithiau'r ddau. Fel Athro/Athrawes Ysgol Gynradd, byddwch chi'n addysgu ystod o bynciau. Fodd bynnag, os byddwch chi'n dewis dod yn Athro/Athrawes Uwchradd, byddwch chi'n arbenigo mewn un pwnc (er, yn aml gallwch chi addysgu un neu fwy o bynciau cysylltiedig, fel Saesneg a Drama). Gallai eich dulliau addysgu gynnwys grwpiau bach, prosiectau, a'r defnydd o ddeunydd clyweledol, byrddau gwyn rhyngweithiol, gemau dysgu ar-lein. Gan ddefnyddio cymysgedd o weithgareddau sy'n helpu ennyn diddordeb, dysgu a dychymyg; datblygu amryw o sgiliau; a chyfarfod anghenion disgyblion gyda gwahanol dulliau o ddysgu ac anghenion. Gall eich addysg ddigwydd yn y dosbarth, labordy, gweithdy, gampfa neu faes chwarae, er enghraifft - yn dibynnu ar y pwnc sy'n cael ei addysgu. Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys:

 • Paratoi a chynllunio gwersi.
 • Marcio gwaith a rhoi adborth.
 • Monitro ac adrodd ar gynnydd myfyrwyr.
 • Creu neu addasu adnoddau dysgu.
 • Mynd i gyfarfodydd staff a nosweithiau rhieni.
 • Gosod a gorfodi safonau ymddygiad.
 • Adnabod disgyblion sy'n tangyflawni a darparu cefnogaeth ychwanegol os bydd angen.
Mae rhai Athrawon hefyd yn ymddwyn fel tiwtoriaid dosbarth, sy'n cynnwys dyletswyddau fel cymryd cofrestr, dosbarthu gwybodaeth gyffredinol a rhoi arweiniad. Efallai y byddwch chi'n goruchwylio gwaith un neu fwy o Gynorthwywyr Addysgu.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel Athro/Athrawes, bydd angen:

 • Y gallu i annog, ysgogi ac ysbrydoli eich myfyrwyr.
 • Creadigrwydd, brwdfrydedd ac egni!
 • Sgiliau cyfathrebu.
 • Amynedd a doethineb.
 • Cynnal disgyblaeth ac ymdrin ag ymddygiad heriol.
 • Sgiliau trefnu a chynllunio da.
 • Y gallu i weithio'n dda o dan bwysau.

Cyflog a Chyfleoedd

Tâl

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod:

 • Fel arfer, bydd athrawon sydd heb gymhwyso'n ennill rhwng: £17,000 - £27,000
 • Bydd athrawon sydd newydd gymhwyso yn ennill rhwng £23,000 - £29,500
 • Gyda phrofiad gall hyn godi i £36,500 - £48,000

Gall athrawon sydd â chyfrifoldebau rheoli ennill cyflogau uwch na hyn.

Oriau gwaith

Fel arfer, mae athrawon yn gweithio o 8:30 neu 9:00-3:30 neu 4:00, Dydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o athrawon yn gweithio oriau ychwanegol - marcio gwaith, paratoi gwersi ac yn mynd i gyfarfodydd. Maent yn aml yn gorfod gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau i baratoi gwersi a marcio gwaith.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn ysgolion wladwriaeth a phreifat.

Mae yna hefyd gyfleoedd i addysgu mewn gwledydd eraill.

Mae rhai athrawon yn ychwanegu at eu hincwm drwy ddysgu'n breifat, marcio arholiadau cenedlaethol neu ysgrifennu gwerslyfrau.

Yng Nghymru, mae galw uchel am addysg cyfrwng Cymraeg, felly os ydych yn bwriadu addysgu yng Nghymru, a'ch bod yn siarad Cymraeg yn iaith gyntaf neu'n ail iaith, gallech wella'ch gobeithion o gael swydd addysgu drwy hyfforddi i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gallech hefyd gael cymorth ariannol drwy gynllun cymhellion cyfrwng Cymraeg. Holwch ddarparwr eich cwrs.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu gan awdurdodau lleol ac yn y wasg leol a chenedlaethol, gan gynnwys 'The Guardian' a 'The Times Educational Supplement' (TES). Mae yna hefyd byrddau gwaith, megis 'eTeach'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Er mwyn dod yn Athro cymwysedig, mae angen i chi ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC) drwy hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA). Mae sawl llwybr HCA. Yng Nghymru, bydd safonau proffesiynol newydd ar gyfer myfyrwyr sy'n dechrau eu HCA o fis Medi 2019. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Profiad Gwaith Yn gyntaf, bydd darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr eisiau gweld tystiolaeth bod gennych y sgiliau a'r cymhelliad sy'n ofynnol i lwyddo fel Athro/Athrawes. I gyflawni hyn, gall fod angen rhyw fath o brofiad arnoch o weithio gyda phlant/myfyrwyr o oed perthnasol. Weithiau, mae angen o leiaf pythefnos o brofiad gwaith. Ond sut ydych chi'n cael profiad gwaith mewn ysgol neu goleg? Dyma rai atebion posibl:

 • Siaradwch ag unrhyw gysylltiadau sydd gennych mewn ysgolion e.e. teulu neu ffrindiau.
 • Siaradwch ag ysgolion yn uniongyrchol a gofyn a allwch chi arsylwi dosbarth neu gysgodi athro.
 • Ymunwch â Rhaglen Profiad Ysgol. Mae'r rhain wedi'u hanelu at fyfyrwyr blwyddyn olaf a graddedigion. Gellir trefnu lleoliadau sy'n para rhwng diwrnod a 10 diwrnod mewn ysgol.
 • Mae'n bosibl y gallwch ennill profiad hanfodol trwy weithio mewn rôl gynorthwyol mewn ysgol, e.e. Technegydd Labordy, Cynorthwyydd Addysgu, Mentor Dysgu.
 • Gweithiwch fel Mentor Gwirfoddol. Mae cyfleoedd i bobl weithio'n unigol gyda myfyrwyr, gan eu helpu nhw yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol. Byddai hyn yn brofiad gwych i unrhyw ddarpar athro/athrawes.
Israddedigion Mae’n bosibl cyflawni SAC drwy radd BEdneu BA/BSc gyda SAC. Yn enwedig ar lefel uwchradd, mae nifer cyfyngedig o bynciau a chyrsiau. Mae graddau addysg gynradd gyda SAC weithiau yn caniatáu i chi arbenigo mewn pwnc arbennig. Ôl-raddedigion Mae’r rhan fwyaf o ôl-raddedigion yn cymryd TAR mewn pwnc addysg uwchradd neu addysg gynradd. Mae rhai cyrsiau TAR addysg gynradd yn caniatáu i chi arbenigo mewn pwnc arbennig. Fel arfer, mae cyrsiau yn llawn amser am un flwyddyn. Mae rhai cyrsiau dwy flynedd, rhan amser ar gael (er nid ym mhob pwnc). Mae angen i chi wneud cais drwy Ymarfer Dysgu UCAS, neu'n uniongyrchol i'r darparwr hyfforddiant. Mae cymelliadau o hyd at £20,000 ar gyfer graddedigion â graddau penodol sydd am hyfforddi i fod yn Athro yng Nghymru. Mae cynllun seiliedig ar gyflogaeth School Direct hefyd ar gael: byddwch chi'n hyfforddi wrth weithio mewn ysgol. Y disgwyl yw y byddwch yn symud ymlaen i weithio yn yr ysgol neu grwp o ysgolion lle y cawsoch eich hyfforddi, er nad oes sicrwydd o gyflogaeth ar ddiwedd eich hyfforddiant. Yn Lloegr, gallwch hefyd hyfforddi mewn ysgol ar ôl eich gradd drwy hyfforddiant cychwynnol athrawon wedi ei ganoli yn yr ysgol (SCITT). Caiff y rhaglenni hyn eu darparu gan grwpiau o ysgolion a cholegau cyfagos a'u nod yn aml yw diwallu anghenion addysgu lleol. Yng Nghymru, gallwch hyfforddi mewn swydd mewn ysgol a gynhelir drwy'r Rhaglen Athrawon Graddedig (GTP) ond mae lleoedd yn gyfyngedig ac yn dibynnu ar anghenion recriwtio lleol. Hefyd yng Nghymru, mae angen Gradd B mewn Saesneg Iaith a Mathemateg ar bob ymgeisydd ar gyfer hyfforddiant i athrawon. Efallai y bydd angen gradd C/4 neu uwch mewn TGAU Cymraeg (iaith gyntaf) ar fyfyrwyr sydd am addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae ‘Teach First’ yn elusen sy’n recriwtio a chefnogi graddedigion i ddysgu mewn ysgolion mewn cymunedau incwm isel mewn sawl rhanbarth o’r DU. Mae’r rhaglen yn cymryd dwy flynedd i’w chwblhau.Hyfforddiant Unwaith y byddwch wedi'ch cyflogi, rhaid i Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) gwblhau cyfnod sefydlu o dri thymor, fel rheol mewn blwyddyn ysgol unigol. Dilyniant Mae cyfleoedd i Athrawon symud i hyfforddi athrawon, gwaith ymgynghorol, ymchwil addysgol neu arolygu ysgolion. Gall Athrawon ddod yn benaethiaid adran, penaethiaid blwyddyn neu gydlynwyr anghenion addysgol arbennig neu lywio gyrfaoedd. Adsefydlu TroseddwyrMae’r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod angen i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr ynghylch unrhyw euogfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion a ddisbyddwyd neu rai na ddisbyddwyd, os byddant yn gofyn i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Mae pob ymgeisydd ar gyfer ymarfer dysgu angen TGAU (neu gymwysterau cyfatebol cymwysedig) ar radd C/4 neu uwch yn Saesneg Iaith a Mathemateg. Yng Nghymru, mae angen i bob ymgeisydd hyfforddiant athrawon fod â Gradd B mewn Saesneg Iaith a/neu Gymraeg, a mathemateg. Mae angen TGAU gradd C/4 neu uwch mewn gwyddoniaeth ar athrawon cynradd hefyd. Hefyd, bydd angen TGAU gradd C neu uwch mewn Cymraeg (iaith gyntaf) ar fyfyrwyr sy'n hyfforddi i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn Lloegr, os hoffech addysgu yng Nghyfnod Allweddol 3 (11-14 oed), rhaid i chi hefyd fod â chymhwyster TGAU (neu gymhwyster cywerth sy'n cael ei gydnabod) ar radd C/4 neu uwch yn un o'r pynciau gwyddoniaeth. Os nad oes gennych y cymwysterau TGAU sydd eu hangen fel arfer, efallai y byddwch yn gallu sefyll prawf cywerthedd cyn mynediad; dylech gysylltu â darparwyr cwrs unigol i drafod eich sefyllfa cyn gwneud eich cais. I gael Statws Athro Cymwysedig, mae angen i athrawon dan hyfforddiant lwyddo mewn profion Saesneg a Mathemateg. Bydd ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg hefyd yn cwblhau prawf llythrennedd Cymraeg. I gael mynediad i radd, fel BEd, neu BA/BSc gyda QTS, bydd angen i chi fodloni gofynion eraill yn ymwneud â chymwysterau, yn dibynnu ar y cwrs a’r pwnc. Fel rheol, bydd angen 2/3 cymhwyster TGAU pellach ar radd C neu uwch ac o leiaf 2 Safon Uwch. Ymhlith dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch mae:

 • Cymwysterau Lefel 3 BTEC
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau’n amrywio, felly gwiriwch brosbectysau yn ofalus. Er mwyn cael mynediad i gwrs TAR addysg uwchradd , fel rheol dylai eich gradd fod yn berthnasol i’r pwnc rydych chi am ei addysgu. Fel rheol, mae prifysgolion yn derbyn graddau gydag o leiaf 50% o gynnwys perthnasol. Ar gyfer cwrs TAR addysg gynradd, mae angen unrhyw radd sy’n berthnasol i’r Cwricwlwm Cenedlaethol cynradd. Yng Nghymru, byddwch angen gradd sy'n berthnasol i addysg gynradd. Gall fod yn bosibl cael mynediad i gwrs TAR addysg uwchradd heb radd uniongyrchol berthnasol. Er enghraifft, gall prifysgolion awgrymu eich bod yn cynyddu eich gwybodaeth drwy gwrs gwella gwybodaeth bynciol (SKE). Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau SKE yn edrych ar fathemateg, ffiseg a chemeg; mae niferoedd llai mewn dylunio a thechnoleg, TGCh ac ieithoedd modern. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

I wneud cyrsiau hyfforddiant athrawon, fel arfer bydd angen eich bod wedi arsylwi rhai dosbarthiadau mewn ysgol gynradd neu uwchradd prif ffrwd o leiaf. Ar gyfer rhai cyrsiau, bydd angen profiad gwaith â thâl neu wirfoddol yn yr ystafell ddosbarth, neu brofiad perthnasol arall gyda phlant a/neu bobl ifanc.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i wneud cwrs gradd, efallai y gallech ddechrau gwneud un ar ôl gwneud Cwrs mynediad i goleg neu brifysgol. Fel arfer nid oes angen unrhyw gymwysterau arnoch i ddechrau cwrs Mynediad, er y dylech wirio hyn gyda darparwr y cwrs.

Mar rhai cyrsiau TAR ar gael yn rhan-amser, dros ddwy flynedd.

Os nad ydych yn hyderus iawn am eich gwybodaeth am bwnc (uwchradd) neu os nad oes gennych y cymwysterau i ddechrau hyfforddiant ôl-radd yn syth, efallai y gallech wneud cwrs Gwella Gwybodaeth am Bwnc (SKE) i ddechrau. Bydd darparwr eich cwrs yn asesu a oes angen i chi wella neu loywi eich gwybodaeth. Mae cyrsiau SKE ar gael mewn nifer gyfyngedig o bynciau.

Dysgu o bell

Mae rhai cyrsiau TAR ar gael ar sail dysgu hyblyg. Er enghraifft, efallai y gallech hyfforddi trwy ddysgu o bell ar y cyd ag ymarfer dysgu mewn ystafell ddosbarth ac astudiaeth campws.

Hyfforddiant mewn cyflogaeth

Yn lle mynd i brifysgol i wneud TAR, gall graddedigion ddilyn llwybr mewn cyflogaeth. Mae hyn yn golygu hyfforddi mewn ysgol. Mae llwybrau mewn cyflogaeth yn cynnwys School Direct, hyfforddiant cychwynnol i athrawon mewn ysgol (SCITT) a'r cynllun sy'n cael ei gynnig gan Teach First. Am fwy o wybodaeth, gweler 'Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant'.

Cyllid

Am wybodaeth am gyllid, ewch i wefan GOV.UK, neu wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru os ydych yn byw yng Nghymru.

Gwybodaeth Bellach

UCAS Teacher Training

Gwefan www.ucas.com/how-it-all-works/teacher-training

Teach First

Gwefan www.teachfirst.org.uk

Department of Education Northern Ireland

Irish enquiries

E-bost DE.DEWebMail@education-ni.gov.uk

Gwefan www.deni.gov.uk

General Teaching Council for Scotland (GTC Scotland)

Scottish enquiries

E-bost gtcs@gtcs.org.uk

Gwefan www.gtcs.org.uk

GOV.UK

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk

Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh)

Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh

E-bost gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk

Gwefan www.colegcymraeg.ac.uk

Welsh Government Education and Skills Department

E-bost customerhelp@gov.wales

Gwefan www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/?lang=en

Mudiad Meithrin

E-bost post@meithrin.co.uk

Gwefan www.meithrin.co.uk

Student Finance Wales

Welsh enquiries

Ffôn 0845 6028845

Gwefan www.studentfinancewales.co.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English