Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn sefyll ar fuarth fferm ac yn dal pad nodiadau. Mae'n edrych ar bentwr mawr o datws.

  Mae syrfewyr eiddo gwledig yn gwerthuso eiddo, peirianwaith, cnydau a da byw.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, gan ddefnyddio cyfrifiannell ac edrych ar amryw o ddogfennau papur.

  Mae syrfewyr meintiau'n cyfrifo costau llafur, deunyddiau, trethi ac yn y blaen sy'n rhan o brosiect adeiladu.

 • Mae dyn yn plygu dros ochr cwch. Mae'n tanio gwn plastig i'r dwr.

  Mae syrfewyr hydrographig yn gwneud arolygon o gefnforoedd ac afonydd.

 • Mae dynes sy'n gwisgo siaced lachar yn sefyll mewn cae. Mae'n edrych drwy dwll sydd newydd ei geibio.

  Mae syrfewyr adeiladau'n cynghori ar waith codi a chynnal adeiladau a strwythurau eraill.

 • Mae dau o bobl sy'n gwisgo siacedi llachar a hetiau caled yn sefyll mewn chwarel. Mae un ohonynt yn edrych drwy ddyfais gwneud arolygon sydd ar drybedd. Mae'r dyn arall yn dal ffon fetel.

  Syniad pobl o syrfëwr yw rhywun sy'n edrych drwy theodolit, fel y syrfëwr tir hwn. Serch hynny, mae sawl gwahanol fath o syrfëwr.

 • Syrfëwr

Syrfëwr

Cyflwyniad

Gall syrfewyr gynnal arolygon ar bob math o eiddo ac adnoddau naturiol fel adeiladau, tir a gwely'r môr. Mae gwaith syrfëwr yn cynnwys tasgau fel mesur, prisio, ac asesu'r eiddo neu'r adnoddau naturiol.

Mae syrfewyr yn cynghori gweithwyr proffesiynol neu gleientiaid am ganlyniadau arolygon, er mwyn i unrhyw waith angenrheidiol gael ei wneud.

Fideo - Nishil: Syrfëwr Adeiladu

Fideo - James: Syrfëwr Tir

Fideo - Mark: Syrfëwr Meintiau

Fideo - James: Syrfëwr

Fideo - Polly: Syrfëwr

Gweithgareddau Gwaith

Mae syrfewyr yn cynnal arolygon ar bob math o eiddo (adeiladau, tir a meddiannau fel da byw) ac adnoddau naturiol, yn cynnwys y rheiny ar y tir ac yn y môr, ee, gwaddodion mwynau.

Mae syrfewyr yn arbenigo mewn un o sawl math o arolygon, ond ar y cyfan mae'r gwaith yn cynnwys tasgau fel:

 • cymryd mesuriadau
 • mapio, prisio ac asesu'r eiddo neu'r adnoddau naturiol
 • rheoli, cynllunio, datblygu a chyfrifo costau prosiectau.

Gall fod angen i syrfewyr ddefnyddio offer electronig a chyfrifiaduron soffistigedig i gasglu, rheoli a dadansoddi data arolygon.

Unwaith y mae arolwg wedi ei gwblhau, mae syrfewyr yn rheoli ac yn dadansoddi'r wybodaeth. Yna maent yn ysgrifennu ac yn cyflwyno adroddiad i gleientiaid neu weithwyr proffesiynol eraill fel cartograffwyr, peirianwyr, penseiri a chynllunwyr.

Gall yr adroddiad gynnwys data, syniadau ac argymhellion er mwyn bod unrhyw waith angenrheidiol yn gallu cael ei wneud, ee, er mwyn gallu llunio mapiau, er mwyn i brosiect adeiladu allu dechrau.

Wrth wneud gwaith safle, mae'n rhaid i syrfewyr gadw at reoliadau iechyd a diogelwch. Er enghraifft, mae angen iddynt wisgo het galed ar y safle.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel syrfëwr, bydd angen i chi:

 • Feddu ar sgiliau trafod a chyfathrebu cadarn.
 • Rhoi sylw i fanylion.
 • Meddu ar sgiliau TG. Mae profiad o ddefnyddio meddalwedd dylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD) yn ddefnyddiol iawn weithiau.
 • Bod yn dda ym mathemateg.
 • Meddu ar sgiliau cynllunio rhagorol.

Bydd angen gwybodaeth eang am adeiladu, economeg a'r gyfraith arnoch hefyd.

Cyflog a Chyfleoedd

Tâl

Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

Mae syrfewyr yn ennill yn yr ardal o £21,000 - £26,000, gan godi i £34,000 - £45,500 gyda phrofiad. Mae cyflogau o dros £60,000 yn bosibl ar gyfer swyddi uwch.

Oriau gwaith

Mae'r rhan fwyaf yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd gennych dechrau'n gynnar a gorffen yn hwyr ac efallai y bydd angen i chi weithio dros y penwythnosau.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys llywodraeth leol a llywodraeth ganolog, adeiladu, eiddo a chwmnïau arbenigol tirfesur, banciau, cymdeithasau adeiladu a chwmnïau yswiriant.

Mae cyfleoedd ar gyfer syrfewyr yn digwydd gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Mae cyfleoedd yn codi i syrfewyr i weithio ar brosiectau mewn gwledydd eraill, yn Ewrop a gweddill y byd.

Hunan-gyflogaeth

Mae cyfleoedd yn codi i syrfewyr weithio'n ymgynghorwyr annibynnol neu mewn partneriaeth ag arbenigwyr eraill mewn ymarfer proffesiynol.

Ble mae swyddi gwag n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar yr holl brif byrddau gwaith, ar Universal Jobmatch, ac yn Y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Y llwybr mwyaf uniongyrchol i mewn i'r yrfa hon yw astudio gradd achrededig mewn tirfesur, neu bwnc cysylltiedig. Mae Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) yn creu rhestr o gyrsiau achrededig.

Nid oes angen gradd yn ymwneud â thirfesur bob amser i fod yn syrfëwr. Bydd graddau mewn pynciau eraill yn dderbyniol yn aml. Mae pobl â sgiliau cyfathrebu a busnes yn werthfawr iawn i'r proffesiwn hwn.

Mae Uwch Brentisiaeth hefyd yn fan cychwyn da.

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnal HND mewn Tirfesur. Gellir defnyddio hwn fel llwybr i gwrs gradd llawn, neu fel mynediad i swyddi syrfewyr technegol.

Hyfforddiant

Yn dilyn y cam addysg, byddwch yn cael hyfforddiant yn y swydd. I fod yn aelod cwbl gymwys o'r RICS, bydd angen i chi wneud o leiaf dwy flynedd o ddysgu strwythuredig tra'n gweithio. Mae aelodau llawn o'r RICS yn cael statws siartredig. Dyma lefel uchaf cymhwysedd mewn proffesiwn.

Mae nifer o gyrsiau ôl-radd yn ymwneud â thirfesur ar gael yn y DU.

Dilyniant

Gall syrfewyr profiadol symud i uwch swyddi, ee, prif syrfëwr. Mae rhai syrfewyr yn mynd yn hunangyflogedig.

Cymwysterau

I gael lle ar Uwch Brentisiaeth, bydd arnoch angen 5 TGAU ar radd C/4 neu uwch fel arfer, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, neu bydd angen eich bod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Canolradd.

I gael lle ar Brentisiaeth Gradd , bydd arnoch angen o leiaf 2 Safon Uwch fel arfer.

I wneud cwrs gradd perthnasol, fel arfer bydd arnoch angen:

 • 3 chymhwyster Safon Uwch. Dylai'r rhain gynnwys Mathemateg yn aml.
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 TGAU arall ar radd C/4 neu'n uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg.

Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol yn lle Safon Uwch, er enghraifft

 • Cymhwyster BTEC Lefel 3 (Byddai Tirfesur neu Technolegau Tirfesur yn rhoi mantais i chi)
 • :Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau gwahanol yn amrywio, felly porwch yn ofalus iawn trwy wefannau colegau/prifysgolion am fwy o fanylion.

I wneud yr HND mewn Tirfesur sydd ar gael ym Mhrifysgol De Cymru, bydd arnoch angen o leiaf:

 • 120 o bwyntiau UCAS.
 • 3 TGAU ar radd C/4 neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg iaith.

Porwch yn ofalus iawn trwy wefannau colegau/prifysgolion am y manylion diweddaraf.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oed

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oed ar gyfer dechrau cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod angen gwirioneddol dros gael y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i wneud eich cwrs gradd neu HND dewisol, gallai Cwrs Mynediad coleg neu brifysgol fod yn ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn wedi eu cynllunio ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i mewn i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech wirio hyn gyda cholegau unigol.

Os ydych yn raddedig heb radd achrededig, gallwch wneud cwrs trosi ôl-radd dwy flynedd mewn tirfesur. Efallai y bydd y rheiny â gradd berthnasol fel adeiladwaith neu adeiladu yn cael blaenoriaeth.

Mae'r Coleg Rheoli Ystadau yn cynnig gradd

ôl-raddedig mewn Tirfesur, gydag amrywiaeth o opsiynau arbenigol, trwy ddysgu o bell.

Mae nifer o sefydliadau'n cynnig cymwysterau ôl-radd mewn tirfesur trwy ddysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 3% o syrfewyr yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 15% oriau hyblyg.
 • Mae 4% yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

Yr RICS yw'r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer pobl sy'n gweithio fel syrfewyr.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Chartered Institute of Building (CIOB)

Cyfeiriad Englemere, Kings Ride, Ascot, Berkshire SL5 7TB

Ffôn 01344 630700

E-bost reception@ciob.org.uk

Gwefan www.ciob.org.uk

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Construction Employers Federation (CEF)

Irish enquiries

Cyfeiriad 143 Malone Road, Belfast BT9 6SU

Ffôn 028 9087 7143

E-bost mail@cefni.co.uk

Gwefan www.cefni.co.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

bConstructive

Publisher: CITB-ConstructionSkills

Ffôn 0344 994 4010

E-bost myapprenticeship@citb.co.uk

Gwefan www.bconstructive.co.uk

Association of Building Engineers (ABE)

Cyfeiriad Lutyens House, Billing Brook Road, Weston Favell, Northampton NN3 8NW

Ffôn 01604 404121

E-bost building.engineers@abe.org.uk

Gwefan www.abe.org.uk

Asset Skills

Facilities management, housing, property, planning, cleaning and parking

Cyfeiriad 2 The Courtyard, 48 New North Road, Exeter EX4 4EP

Ffôn 0800 0567160

E-bost info@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Cyfeiriad RICS HQ, Parliament Square, London SW1P 3AD

Ffôn 0870 3331600

E-bost contactrics@rics.org

Gwefan www.rics.org

Asset Skills Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Bank Street, Aberfeldy, Perthshire PH15 2BB

Ffôn 0844 8731018 or 01887 829171

E-bost scotland@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 9 Manor Place, Edinburgh EH3 7DN

Ffôn 0131 2257078

E-bost scotland@rics.org

Gwefan www.rics.org

Find Your Way

Publisher: Asset Skills

Ffôn 0845 6782888

E-bost findyourway@assetskills.org

Gwefan www.findyourway.co.uk

Chartered Surveyors Training Trust (CSTT)

Cyfeiriad 6-8 Gunnery Terrace, The Royal Arsenal, London SE18 6SW

Ffôn 020 7871 0454

E-bost info@cstt.org.uk

Gwefan www.cstt.org.uk

College of Estate Management (CEM)

Cyfeiriad Whiteknights, Reading, Berkshire RG6 6AW

Ffôn 0800 0199697

E-bost courses@cem.ac.uk

Gwefan www.cem.ac.uk

Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES)

Cyfeiriad Dominion House, Sibson Road, Sale, Cheshire M33 7PP

Ffôn 0161 9723100

E-bost education@cices.org

Gwefan www.cices.org

Surveying Your Future?

Publisher: Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES)

Gwefan www.cices.org/pdf/Careers%20Leaflet%202010.pdf

Society for Underwater Technology (SUT)

Cyfeiriad 1 Fetter Lane, London EC4A 1BR

Ffôn 020 3440 5535

E-bost info@sut.org

Gwefan www.sut.org.uk

Society for Underwater Technology (SUT) Aberdeen Branch

Scottish enquiries

Cyfeiriad Enterprise Centre, Exploration Drive, Bridge of Don, Aberdeen AB23 8GX

Ffôn 01224 823637

E-bost info@sut.org

Gwefan www.aberdeen.sut.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Become a Surveyor

The Survey Association

Gwefan www.becomeasurveyor.com

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English