Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dwy ddynes yn chwarae gwyddbwyll.

  Mae mwy i faes nyrsio na gofal ymarferol. Gall treulio amser gyda phobl fod yn rhan bwysig o'u triniaeth.

 • Nyrs

Nyrs

Cyflwyniad

Fel Nyrs, byddwch chi'n gofalu am bobl sy'n sâl neu sydd angen gofal arbennig oherwydd anabledd dysgu. Byddwch chi'n cynllunio sut i ddiwallu anghenion y claf, a bydd gennych ddyletswyddau ymarferol, er enghraifft gwirio'i dymheredd, rhoi pigiadau a rhwymo clwyfau. Ar wahân i weithio mewn ysbytai, gallech hefyd weithio mewn lleoliadau yn y gymuned, megis meddygfeydd meddygon teulu a chlinigau lleol.

Fideo - Gurdev: Prif Nyrs Ward

Fideo - Nikki: Uwch-nyrs

Fideo - David: Uwch-nyrs Staff

Fideo - Caroline: Nyrs Plant Gymunedol

Fideo - Marie: Nyrs Anabledd Dysgu

Gweithgareddau Gwaith

Mae Nyrsys yn arbenigo mewn un o bedwar maes:

 • nyrsio oedolion
 • nyrsio plant
 • nyrsio iechyd meddwl
 • nyrsio anableddau dysgu

O fewn y meysydd yma, gall eich gwaith fel Nyrs fod yn amrywiol iawn. Bydd rhai cleifion yn treulio cyfnodau byr mewn ysbytai, ac mewn clinigau cymunedol a meddygfeydd byddwch yn gweld nifer fawr o gleifion mewn cyfnodau byr. Er enghraifft, gallech fod yn trin rhywun sydd wedi torri braich, neu roi brechiad i rywun sydd ar fin mynd ar wyliau.

Ond bydd nyrsio rhai cleifion, megis rhai sydd â chanser, yn golygu gweithio gyda hwy am gyfnodau o fisoedd neu flynyddoedd. Mae’r math yma o nyrsio yn dibynnu ar feithrin perthynas agos ac ymddiriedaeth rhyngoch chi â’r claf.

O fewn nyrsio, mae sawl maes gwaith gwahanol, yn ddibynnol ar ba faes yr ydych ynddo. Dyma ychydig enghreifftiau o feysydd arbenigol:

 • gofal dwys
 • gofal canser
 • theatr ac adferiad
 • gofal pobl hyn

Pa bynnag faes y byddwch yn gweithio ynddo, byddwch yn canolbwyntio ar y person sy’n derbyn eich gofal, yn hytrach na’r rheswm y maent angen gofal meddygol yn unig. Mae hyn yn golygu y bydd rhaid i chi ystyried a chynllunio ffyrdd o ateb holl anghenion gofal yr unigolyn, gan gynnwys eu hanghenion emosiynol, gan ystyried unrhyw broblemau cymdeithasol neu bersonol sydd ganddynt.

Rhaid i chi wrando a siarad gyda’r claf, gan ateb cwestiynau a thrin unrhyw bryderon sydd ganddynt. Yn aml, byddwch hefyd yn siarad gyda theulu neu ofalwyr y claf, gan roi diweddariadau iddynt ynglyn â’u cynnydd neu egluro triniaethau, er enghraifft.

Fel Nyrs, bydd rhaid i chi ofalu eich bod yn cadw cofnodion manwl a chywir. Efallai bydd gofyn i chi newid y cynllun gofal yn sgil eich arsylwadau chi am y claf. Byddwch yn cydweithio’n agos gyda Doctoriaid, Therapyddion, a staff clinigol eraill, gan eu hysbysu o unrhyw newidiadau neu ddatblygiadau.

Gallai nyrsio ymarferol ymwneud â:

 • mesur tymheredd
 • rhoi pigiadau a chyffuriau
 • trin clwyfau a newid rhwymau

Fel arfer, cyfrifoldeb y Cynorthwywyr Gofal Iechyd, yn hytrach na Nyrsys, yw gosod gwelyau a helpu cleifion i fwyta, i ymolchi, ac i wisgo.

Bellach, mae mwy a mwy o Nyrsys yn dewis derbyn rhagor o ddyletswyddau yn dilyn hyfforddiant pellach. Gallech wneud pethau megis rhoi llawdriniaethau bychain, rhagnodi meddyginiaeth a thriniaethau, cyfeirio cleifion a’u derbyn, a rhedeg clinigau.

Mae sawl math o nyrsio yn ddibynnol ar dechnoleg fodern, megis offer achub bywydau neu offer monitro. Efallai bydd angen i chi ddefnyddio mathau gwahanol o offer.

Yn ogystal â thasgau gofal, efallai byddwch yn rhoi cymorth i gleifion ddysgu neu ail-ddysgu’r sgiliau y maent eu hangen i fyw’n annibynnol, yn eu cartref neu yn y gymuned. Er enghraifft, gallai Nyrs Anableddau Dysgu helpu claf i ddysgu sut i ddefnyddio offer cegin ac i wneud paned o de.

Gallai siarad, ysgrifennu, a darllen Cymraeg fod o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Nyrs, byddwch angen:

 • bod yn berson cyfeillgar a gofalgar, er mwyn gallu meithrin perthynas gyda chleifion
 • tact a sensitifrwydd
 • y gallu i drin pob claf fel unigolyn
 • sgiliau arsylwi da er mwyn adnabod newidiadau yng nghyflwr y claf
 • gallu ymdopi â newidiadau mewn gweithdrefnau a thriniaethau
 • y gallu i wrando ar gleifion a’u teuluoedd, eu cysuro, ac i esbonio pethau’n eglur
 • sgiliau ymarferol a’r gallu i ddefnyddio gwahanol fathau o offer
 • bod yn heini (mae’r rhan helaeth o swyddi nyrsio yn gofyn i chi fod ar eich traed am gyfnodau hir)
 • sgiliau rhifedd er mwyn cofnodi mesuriadau’r corff, megis pwysedd gwaed
 • amynedd a goddefgarwch i ymdopi â sefyllfaoedd anodd
 • cadernid emosiynol er mwyn trin sefyllfaoedd gofidus
 • y gallu i ddilyn gweithdrefnau iechyd a diogelwch
 • sgiliau cydweithio effeithiol

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Caiff staff y GIG eu talu ar raddfa gynyddol o fewn bandiau cyflog penodol, yn unol â’u sgiliau a’u cyfrifoldebau. Mae’r cyfraddau cyflog isod yn rhai bras:

Cychwynnol:

 • Band 5: £24,214 - £30,112

Ar y cyfan, mae cyflogau o fewn y sector breifat yn agos i gyflogau’r GIG.

Oriau Gwaith

Mae Nyrsys yn gweithio 37.5 awr yr wythnos. Mae gwaith shifft yn gyffredin. Mae rhai cyflogwyr yn cynnig oriau gwaith hyblyg, ac mae goramser yn gyffredin.

Ble allwn i weithio?

Dyma rai cyflogwyr cyffredin:

 • y GIG (mewn ysbytai ac yn y gymuned)
 • darparwyr gofal iechyd preifat
 • elusennau
 • y lluoedd arfog
 • y gwasanaeth carcharu

Bydd cyfleoedd i weithio mewn gwledydd eraill hefyd (bydd rhai gwledydd yn gofyn am gymwysterau ychwanegol).

Mae cyfleoedd i’w cael mewn trefi, dinasoedd, ac mewn ardaloedd gwledig hyd a lled y DU.

Ble caiff swyddi eu hysbysebu?

Hysbysebir swyddi mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau cyflogwyr a gwefannau recriwtio, ac ar Dod o Hyd i Swydd(www.gov.uk/jobsearch).

Gallwch weld swyddi yn y GIG ar wefan (https://www.jobs.nhs.uk/)

Mae’r cyfryngau cymdeithasol, megis LinkedIn, Twitter, a Facebook, yn ffyrdd gwych o ryngweithio, i ganfod swyddi, ac i gysylltu â chyflogwyr posibl. Sicrhewch fod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol a fyddai’n apelio at gyflogwyr posibl.

Cymrwch gip ar ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol ‘Dod o Hyd i Waith ar y We’.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad a hyfforddiant

Er mwyn cymhwyso fel Nyrs, bydd angen i chi gwblhau cwrs gradd cyn-gofrestru mewn Nyrsio. Bydd rhaid i’r cwrs fod yn un sydd wedi’i gymeradwyo gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

Fel rheol bydd yn cymryd tair blynedd i gwblhau gradd mewn Nyrsio (pedair yn yr Alban). Mae ychydig o gyrsiau rhan-amser i’w cael ar gyfer y rhai a gyflogir fel Ymarferwyr Cynorthwyol gan y GIG.

Yng Nghymru, gallai gymryd rhwng dwy a phedair blynedd i gwblhau cwrs nyrsio, yn ddibynnol ar y cwrs yr ydych yn ei astudio. Yng Nghymru, mae llwybrau mynediad israddedig llawn amser a rhan amser, yn ogystal â rhai ôl-raddedig, ar gael ar gyfer nyrsio. Fel arfer, defnyddir y llwybrau rhan amser gan y rhai sydd eisoes wedi’u cyflogi gan un o’r Ymddiriedolaethau neu Fyrddau Iechyd yng Nghymru. Mae nawdd ar gael i ddychwelyd at ymarfer http://www.weds.wales.nhs.uk/return-to-practice

Mae modd i chi ddefnyddio addysg flaenorol neu brofiad ymarferol er mwyn cwblhau’ch gradd mewn cyfnod byrrach. Byddwch yn gwneud hyn trwy achredu addysg (brofiadol) flaenorol neu APEL. Gall rhai prifysgolion gwtogi hyd at flwyddyn o’r cyfnod cyn-gofrestru. Gallai addysg flaenorol gynnwys gradd mewn pwnc perthnasol neu brofiad ymarferol o nyrsio, gofal, neu faes perthnasol.

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi dau lwybr mynediad newydd i faes nyrsio:

 • Prentisiaeth Gradd Nyrsio - Bellach, mae modd i chi fod yn Nyrs ar brentisiaeth. Eich cymwysterau a’ch profiad presennol fydd yn penderfynu ble’n union y byddwch yn dechrau eich prentisiaeth gradd, ac ni fydd gofyn i chi gael TGAU mewn Saesneg neu Fathemateg ar gyfer y cwrs. Byddwch yn dysgu’r sgiliau angenrheidiol yn y gweithle, ac yn treulio cyfnod yn cwblhau eich gradd mewn prifysgol.
 • Cydymaith Nyrsio- Gallwch ddechrau gweithio fel Cydymaith Nyrsio. Yn y swydd hon byddwch yn cael eich hyfforddi yn y gweithle, a gall gynnig llwybr at nyrsio cymwysedig i’r rhai mewn swyddi iechyd a gofal cefnogol. Byddwch yn gweithio dan arweiniad Nyrs gymwysedig ac yn cwblhau cymhwyster Lefel 5. Yna, gallwch ychwanegu at y cymhwyster i gael gradd Nyrs gymwysedig.

Nodyn Pwysig: Nid yw Prentisiaeth Gradd Nyrsio na Chydymaith Nyrsio ar gael yng Nghymru. Yng Nghymru, dim ond trwy gwrs gradd mewn nyrsio y gellir mentro i’r maes, mae bwrsariaeth ar gael. I ddysgu sut i ymgeisio am fwrsariaeth, ewch i http://www.nwssp.wales.nhs.uk/student-awards

Y Cwrs Gradd

Ar eich cwrs gradd, byddwch yn treulio’r flwyddyn gyntaf yn cwblhau’r Rhaglen Sylfaen Gyffredin (CFP). Bydd hwn yn gyflwyniad cyffredinol i faes gwaith nyrsio ac yn datblygu eich sgiliau arsylwi, cyfathrebu, a gofalu.

Gan ddechrau ar ail flwyddyn y cwrs, byddwch yn dewis arbenigo yn un o bedwar maes nyrsio:

 • nyrsio oedolion
 • nyrsio plant
 • nyrsio iechyd meddwl
 • nyrsio anableddau dysgu

Bydd gan rai o’r cyrsiau enw cyffredinol, megis ‘nyrsio’, tra bo enwau eraill yn disgrifio pa faes y byddwch yn ei ddilyn- ‘nyrsio (oedolion)’ er enghraifft. Nid yw pob prifysgol neu goleg addysg uwch yn cynnig yr holl feysydd wedi i chi gwblhau’r CFP, felly darllenwch wefan y coleg/prifysgol yn ofalus. Mae yna nifer fechan o gyrsiau sy’n cyfuno cymwysterau gofal cymdeithasol a nyrsio hefyd.

Yng Nghymru, byddwch yn astudio arferion nyrsio sylfaenol o fewn eich maes chi o nyrsio, yn ogystal â datblygu sgiliau clinigol, rheoli, ac arwain. Byddwch hefyd yn derbyn cyfle i fynd i weithio ar leoliad mewn ystod eang o leoliadau gofal iechyd. Gellir canfod manylion llawn y cyrsiau ar wefannau’r prifysgolion sy’n cynnig y rhaglenni yma yng Nghymru.

Mae hyfforddeiaeth yn ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon. Am ragor o wybodaeth, darllenwch ein herthygl wybodaeth ‘Hyfforddeiaethau’.

Pa fath o Nyrs fyddwch chi?

Wedi i chi gymhwyso yn un o’r pedwar maes, ac yn meddu ar ychydig o brofiad, gallwch chi ennill cymwysterau ‘ôl-gofrestriad’ er mwyn gweithio mewn ystod o swyddi arbenigol, megis Nyrs Ardal, Nyrs Iechyd Galwedigaethol, Nyrs Theatr, Ymwelydd Iechyd, neu Nyrs Ysgol.

Er mwyn cael hyfforddiant uniongyrchol i fod yn Fydwraig, rhaid cwblhau cwrs gradd mewn bydwreigiaeth. Gall Nyrs gymwysedig gwblhau cyrsiau i hyfforddi fel Bydwraig.

Os ydych chi’n ystyried bod yn Nyrs ac yna hyfforddi i fod yn Fydwraig, Nyrs Ardal, neu Nyrs Iechyd Galwedigaethol yn nes ymlaen, dylech ystyried pa faes nyrsio yr ydych am fentro iddo yn ofalus. Gall fod anodd cael lle ar gwrs os nad ydych wedi gweithio ym maes nyrsio oedolion.

Efallai y bydd modd i chi ddechrau cwrs gradd yn sgil gradd sylfaenol mewn pwnc perthnasol.

Gallai fod yn bosibl dechrau cwrs gradd mewn nyrsio gyda Phrentisiaeth Lefel Uwch berthnasol.

Cynnydd

Mae sawl cyfle gwahanol i fentro ymhellach yn y maes. Gallech ddechrau gweithio swyddi rheoli neu ymchwil. Mae rhai Nyrsys yn mynd yn hyfforddwyr, gan hyfforddi myfyrwyr nyrsio. Gallwch wneud hyfforddiant uwch neu arbenigol er mwyn bod yn Fydwraig, Nyrs Ardal, neu Nyrs Iechyd Galwedigaethol er enghraifft.

Profiad Gwaith

Mae rhai cyflogwyr yn galluogi staff profiadol mewn swyddi perthnasol (megis Uwch-gynorthwywyr Gofal Iechyd neu Ymarferwyr Cynorthwyol) i ddechrau cyrsiau cyn-gofrestru rhan amser ar gyflog llawn, cyn belled â’u bod yn ateb y gofynion mynediad arferol.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi hysbysu’ch cyflogwr am unrhyw gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi'u disbyddu neu sydd heb gael eu disbyddu, os gofynnir i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill lle mae'n rhaid i chi roi gwybod am gollfarnau sydd heb eu disbyddu'n unig, os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Yng Nghymru, mae’r gofynion mynediad ar gyfer cwrs gradd cyn-gofrestru mewn nyrsio yn gallu amrywio yn ddibynnol ar y Brifysgol. Dyma rai anghenion mynediad arferol:

 • Safon Uwch
 • Bagloriaeth Cymru
 • Mynediad i Addysg Uwch
 • BTEC
 • 5 TGAU gan gynnwys mathemateg a Saesneg iaith
 • Gradd mewn pwnc perthnasol ar gyfer cwrs mynediad ôl-raddedig

Byddai’n syniad da i gysylltu â’r brifysgol os nad ydych yn meddu ar y cymwysterau arferol a restrir uchod, er mwyn trafod rhagor.

I ddechrau cwrs gradd mewn nyrsio, y gofynion fel arfer yw:

 • 3 Safon Uwch, bydd rhai prifysgolion yn gofyn am o leiaf un pwnc gwyddonol, seicoleg, a chymdeithaseg
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU ychwanegol ar radd C/4 neu uwch
 • Efallai byddent yn gofyn am Saesneg a mathemateg yn benodol

Gallwch gael mynediad gyda chymwysterau lefel 3 gwahanol, megis:

 • NVQ
 • BTEC
 • City & Guilds
 • Cambridge Technicals
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol

Ond gall anghenion y cyrsiau gwahanol amrywio, felly darllenwch wefannau colegau/prifysgolion yn ofalus.

Bydd rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gael mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallant ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hynny.

Sgiliau/profiad

Mae rhai cyflogwyr yn galluogi i’w staff profiadol sydd mewn swyddi perthnasol (megis uwch-gynorthwywyr gofal iechyd neu ymarferwyr cynorthwyol) wneud cwrs gradd cyn cofrestru'n rhan amser ar gyflog llawn cyn belled â’u bod yn cwrdd â’r gofynion mynediad arferol.

Cyrsiau

Os nad yw'r cymwysterau gennych sydd fel arfer yn angenrheidiol i gael mynediad i gwrs gradd ym maes nyrsio, efallai y gallech gychwyn un ar ôl cwblhau cwrs Mynediad coleg neu brifysgol e.e. Mynediad at Nyrsio. Nid oes angen cymwysterau arnoch i gychwyn cwrs Mynediad, ond dylech wirio hyn â'r cwrs unigol.

Gall fod yn bosibl cael mynediad i gwrs gradd ym maes nyrsio ar ôl cwblhau Prentisiaeth Lefel Uwch, er enghraifft, Iechyd a Gofal Cymdeithasol; Iechyd - Cymorth Gofal Iechyd Clinigol; neu Iechyd – Cymorth Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Gall NVQ/Diploma lefel 3 mewn pwnc perthnasol neu gredydau cwrs modiwlar o'r Brifysgol Agored fod yn llwybrau posibl eraill i gael mynediad i radd nyrsio.

Efallai y gallwch ddefnyddio dysg flaenorol neu brofiad ymarferol i gwblhau’ch gradd mewn cyfnod byrrach. Gwneir hyn drwy achredu dysgu blaenorol (drwy brofiad). Mae rhai prifysgolion yn gostwng y cyfnod cyn cofrestru gan gymaint â blwyddyn. Gallai enghreifftiau o ddysgu blaenorol gynnwys pwnc gradd perthnasol neu brofiad ymarferol o faes nyrsio, gofal neu faes cysylltiedig.

Hefyd, mae yna nifer fechan o gyrsiau MSc neu ddiplomâu ôl-radd cyn cofrestru ar gael a hynny fel arfer i raddedigion sydd â gradd iechyd neu wyddoniaeth (mae rhai prifysgolion yn ystyried graddedigion yn unrhyw bwnc).

Os ydych wedi cael saib o wneud gwaith nyrsio ac am ddychwelyd i’r GIG, bydd angen i chi gwblhau rhaglen Dychwelyd i Ymarfer sy’n cael cymeradwyaeth y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Mae’r rhaglenni’n adnewyddu sgiliau clinigol a thrafodir theori mewn sesiynau yn yr ystafell ddosbarth. Mae sawl un o’r cyrsiau Dychwelyd i Ymarfer yn rhai rhan amser.

Cyllid

Er mwyn cael cymorth ariannol gan y GIG, bydd arnoch angen cwrdd â meini prawf penodol. Gellir cael mwy o wybodaeth ar wefan Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Os byddwch yn bodloni'r meini prawf, telir eich ffioedd dysgu'n llawn ac efallai y cewch fwrsari. Byddwch yn cael grant o £1,000 bob blwyddyn. Gallwch wneud cais am fwrsari sy'n destun prawf modd o hyd at £4,395 y flwyddyn (neu fwy yn Llundain)

Gall Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG dalu hyd at 85% o gostau gofal plant cymeradwy i fyfyrwyr nyrsio. Hefyd, efallai y byddai hawl gan fyfyrwyr llawn amser sydd â phlant dibynnol gael y lwfans Dysgu i Rieni, ond bydd hyn yn dibynnu ar incwm yr aelwyd. Gall hyn fod hyd at £1,180 y flwyddyn.

Mae cronfeydd ymddiriedolaethau awdurdodau iechyd lleol ac elusennau yn ffynonellau cyllid eraill, er mai prin aiwn yw’r lleoedd ar gyrsiau hyfforddiant nyrsio i fyfyrwyr nad ydynt yn cael eu cyllido gan y GIG.

Mae nifer o ysgoloriaethau a dyfarniadau ar ôl cyfrestru gan y Coleg Nyrsio Brenhinol i nyrsys profiadol a chymwysedig. Mae’r Coleg hwn hefyd yn cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr nyrsio cyn cofrestru.

Gall fod cymorth ar gael i gyrsiau Dychwelyd i Ymarfer, ond mae'n dibynnu ar Ymddiriedolaeth leol y GIG. Gallai hynny gynnwys bwrsari tra’ch bod yn gwneud y cwrs, tâl adeg y lleoliad clinigol a chymorth tuag at gostau teithio a gofal plant. Gellir cael mwy o wybodaeth a manylion am y prifysgolion sy’n cynnal y cyrsiau Dychwelyd i Ymarfer ar wefan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Ystadegau

 • Mae 31% o nyrsys yn gweithio'n rhan amser.
 • Mae 8% ar oriau hyblyg.
 • Mae 3% o'r gweithwyr yn rhai dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae gan sefydliadau proffesiynol y swyddogaethau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd drwy gadw'r safonau'n uchel yn eu galwedigaethau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gwiriwch y manylion cyswllt isod.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

Queen's University Belfast

Irish enquiries

Gwefan www.qub.ac.uk

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

University of Ulster

Irish enquiries

Ffôn 028 7012 3456

Gwefan www.ulster.ac.uk

NHS Education for Scotland (NES)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Westport 102, West Port, Edinburgh EH3 9DN

Ffôn 0131 6563200

E-bost enquiries@nes.scot.nhs.uk

Gwefan www.nes.scot.nhs.uk

NHS Business Services Authority

Gwefan www.nhsbsa.nhs.uk

Royal College of Nursing (RCN)

Cyfeiriad 20 Cavendish Square, London W1G 0RN

Ffôn 0345 7726100

E-bost rcn.library@rcn.org.uk

Gwefan www.rcn.org.uk

Nursing and Midwifery Council

Cyfeiriad 23 Portland Place, Marylebone, City of Westminster, London W1B

Ffôn 020 7637 7181

E-bost UKenquiries@nmc-uk.org

Gwefan www.nmc-uk.org

Nursing Careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan nursing.nhscareers.nhs.uk

Royal College of Nursing (RCN) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 42 South Oswald Road, Edinburgh EH9 2HH

Ffôn 0345 7726100

E-bost scottish.board@rcn.org.uk

Gwefan www.rcn.org.uk

Nursing and Midwifery Board of Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad 18-20 Carysfort Avenue, Blackrock, County Dublin

Ffôn 01 6398500

E-bost ncc@nursingboard.ie

Gwefan www.nursingboard.ie

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English