Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dynes yn eistedd wrth fwrdd gyda dau fachgen ifanc. Mae'n helpu'r bechgyn i chwarae â blociau pren o wahanol faint.

  Mae'r cynorthwy-ydd gofal hwn yn helpu plant i ddysgu a datblygu drwy ddefnyddio gemau a theganau ysgogol.

 • Mae dyn yn helpu dynes i ddringo i mewn i ochr ambiwlans.

  Mae cynorthwywyr gofal ambiwlansys yn helpu i gludo cleifion allanol i ac o'r ysbyty.

 • Mae dynes yn eistedd mewn cadair freichiau. Mae dyn yn penglinio wrth ei hochr ac maent yn siarad â'i gilydd.

  Mae cynorthwy-ydd gofal yn sgwrsio â phreswylydd yn y cartref nyrsio cyn ei hebrwng i'r ystafell fwyta.

 • Mae dyn yn eistedd ger gwely mewn ysbyty. Mae dynes sy'n gwisgo gwisg unffurf ysbyty o liw gwyn yn eistedd ar y gwely ac yn ysgrifennu ar ddalen o bapur.

  Mae cynorthwy-ydd gofal iechyd yn gwneud nodiadau am gyflwr claf.

 • Cynorthwyydd Gofal

Cynorthwy-ydd Gofal

Cyflwyniad

Mae Cynorthwywyr Gofal yn helpu pobl sydd yn methu ag ymdopi â thasgau bob dydd ar eu pen eu hun, ac yn eu cefnogi. Gallai hyn fod oherwydd eu hoed, mater yn ymwneud â iechyd corfforol neu feddyliol neu anhawster dysgu difrifol. Mae Cynorthwywyr Gofal yn gweithio mewn cartrefi preswyl, ysgolion arbennig, canolfannau dydd neu yng nghartrefi pobl.

Adwaenir hefyd fel

 • Cynorthwy-ydd Gofal Nos
 • Cynorthwy-ydd Gofal Cymunedol
 • Gweithiwr Gofal
 • Gofalwr Cartref

Fideo - Lesley: Cynorthwy-ydd Gofal Cartref

Gweithgareddau Gwaith

Fel Cynorthwyydd Gofal, byddwch yn darparu gofal personol i bobl sydd angen cymorth a chefnogeth gyda thasgau bob dydd. Mae'r union fath o ofal y byddwch yn ei ddarparu yn dibynnu ar allu'r bobl y byddwch yn gofalu amdanynt. Gall gofal syfaenol olygu helpu rhywun i olchi neu wisgo, bwydo'u hunain, mynd i'r ty bach neu mynd o le i le yn gyffredinol.

Ble bynnag fyddwch chi'n gweithio, byddwch yn helpu'ch cleientiaid i gadw cymaint o'u hannibynniaeth ac ansawdd bywyd ag y gallant. Byddwch yn annog pobl i wneud tasgau personol a chymdeithasol, yn hytrach na gwneud tasgau iddynt. Mae hyn yn golygu y byddwch yn helpu nifer o bobl i gadw'u hunan-gynhaliaeth ac ymdeimlad o urddas.

Fel Cynorthwyydd Gofal, byddwch yn ymgymryd â sawl rôl:

 • Plant a phobl ifanc - Byddwch yn darparu gofal sylfaenol, yn ogystal â chyfeillio plant, darparu gweithgareddau cymdeithasol a'u hannog i ddysgu a datblygu. Weithiau byddwch yn goruchwylio plant a phobl ifanc ar weithgareddau awyr agored neu ymweliadau.
 • Pobl Hyn - Byddwch yn gweithio yng nghartrefi pobl neu mewn cartref preswyl, ac yn darparu gofal syflaenol, gan ddibynnu ar ofynion yr unigolyn.
 • Cynorthwyydd Gofal Nos - Byddwch yn gweithio yng nghartref y client neu mewn cartref preswyl, ac yn darparu gofal sylfaenol yn ystod y nos. Fel arfer, gallech fod yn gweithio o 8 yr hwyr tan 8 y bore..
 • Anableddau Dysgu - Yn y maes gofal hwn, efallai y byddwch yn gweithio mewn ysgol arbennig neu yng nghartref y client, gan ddarparu gofal arbenigol a gynlluniwyd i fodloni eu hanghenion unigol. Gallai hyn olygu eich bod yn gorfod defnyddio dulliau eraill o gyfathrebu, fel arwyddion llaw.
 • Anabledd Corfforol - Gallai hyn gynnwys helpu gyda thasgau sylfaenol, fel golchi a gwisgo.
Gallech hefyd annog dysgu a datblygiad, efallai trwy helpu gyda dosbarthiadau sy'n addysgu sgiliau cymdeithasol. Ym mha bynnag faes fyddwch chi'n gweithio fel Cynorthwyydd Gofal, rhaid i chi fod yn ymwybodol o newidiadau yn iechyd a lles meddyliol eich claf. Rhaid i chi ddweud wrth swyddog gofal neu swyddog sydd ar ddyletswydd am unrhyw bryderon neu faterion fel poen, iselder, gorbryder neu golli symudedd. Fel arfer, byddwch yn gweithio fel aelod o dîm. Gallech hefyd fod yn gweithio gyda Gweithwyr Cymdeithasol, Nyrsys Ardal a Nyrsys sydd wedi'u lleoli mewn ysbytai, a Meddygon.

Gallai'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Gynorthwyydd Gofal, byddwch angen:

 • amynedd a thact
 • trugaredd a synnwyr digrifwch
 • sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol
 • y gallu i siarad a gwrando ar bobl o bob cefndir
 • y gallu i weithio'n agos gyda chydweithwyr, er enghraifft Nyrsys a Meddygon, Athrawon, Swyddogion Gofal neu Weithwyr Cymdeithasol
 • rhoi cymorth a chefnogaeth pan fydd gan bobl yn eich gofal bryderon neu broblemau emosiynol
 • parchu hawl pob unigolyn i fod mor annibynnol a phreifat ag y gallant
 • trin pob person fel unigolyn, gydag anghenion corfforol ac emosiynol gwahanol
 • bod yn ddisylw, a gallu lleddfu embaras pobl wrth eu helpu i wneud tasgau personol, fel golchi neu ddefnyddio'r ty bach
 • bod yn barod i ddysgu a datblygu sgiliau newydd yn y swydd

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: cyflog Band 2 o £17,460 - £18,702
 • Gyda phrofiad: cyflog Band 3 o £17,787 - £20,448
 • Bydd Uwch-gynorthwywyr Gofal yn ennill cyflog Band 4 o £20,150 - £23,363

Oriau gwaith

Mae Cynorthwywyr Gofal yn gweithio 37.5 awr yr wythnos fel arfer. Mae gwaith sifft, dechrau yn gynnar a gorffen yn hwyr yn arferol. Mae rhai cyflogwyr yn cynnig gwaith amser hyblyg a rhan-amser, ac mae gwaith dros dro hefyd yn bosibl.

Ble y gallwn i weithio?

Mae yna gyfleoedd ar gyfer Cynorthwywyr Gofal mewn lleoliadau cymunedol a phreswyl ledled y DU. Mae'r cyflogwyr yn cynnwys:

 • adrannau gwasanaethau cymdeithasol ac addysg awdurdodau lleol
 • elusennau
 • sefydliadau gwirfoddol a phreifat sy'n darparu gofal preswyl

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd yn codi ar gyfer cynorthwywyr gofal i ddod yn hunangyflogedig, gan weithio trwy asiantaethau recriwtio iechyd/gofal.

Ble y caiff swyddi gwag eu hysbysebu?

Caiff swyddi gwag eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch).

Mae'r gwefannau recriwtio arbenigol canlynol hefyd yn arddangos swyddi gwag perthnasol: Mae'r cyflogwyr yn cynnwys:

Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, megis LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag, a chysylltu â chyflogwyr posibl. Sicrhewch fod eich proffil yn rhoi argraff broffesiynol a fydd yn ddeniadol i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol ynghylch â ''Darganfod Gwaith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Nid oes angen cymwysterau bob tro, er bod cymhwyster lefel 2 perthnasol yn ddymunol. Mae'n well gan lawer o gyflogwyr ymgeiswyr sydd â phrofiad perthnasol (cyflogedig neu ddi-dâl) a hyfforddiant mewn amgylchedd gofal.

Gallech astudio cwrs iechyd a gofal cymdeithasol yn yr ysgol neu'r coleg i'ch helpu i gael gwybod mwy am y math hwn o waith.

Efallai bod Prentisiaethau Canolradd ac Uwch Brentisiaethau</ G> mewn gwaith gofal ar gael yn eich ardal chi. Efallai gallech astudio ar gyfer <G ID="31">NVQ fel rhan o'r brentisiaeth. Darllenwch ein herthygl am ragor o wybodaeth: 'Prentisiaethau- sut mae ymgeisio?'

Byddai tystysgrif cymorth cyntaf yn ddymunol.

Hyfforddiant

Wedi ichi ddechrau'r gwaith, dylech gael y cyfle i ddysgu gan gydweithwyr eraill, gwneud cyrsiau hyfforddi byr neu efallai mynd i'r coleg ddiwrnod yr wythnos i astudio cwrs mewn iechyd a gofal cymdeithasol. Yn ystod y cyrsiau byrion, gallech ddysgu am gymorth cyntaf, hylendid bwyd neu sut mae symud pobl yn ddiogel. Yn y gwaith yma, efallai byddwch angen cwblhau tystysgrif gofal cyn cychwyn. Darllenwch ein herthygl am ragor o wybodaeth: tystysgrif gofal

Dilyniant

Gyda phrofiad a chymwysterau pellach, mae'n bosib cael swydd fwy arbenigol. Gallech ddod yn Gydlynydd Gweithgareddau mewn cartref preswyl, yn Gynorthwyydd Personol neu ganolbwyntio ar waith cymorth gyda phobl sydd â materion iechyd meddwl. Yn aml, gwelir gwaith gofal fel llwybr tuag at feysydd eraill o fewn gofal cymdeithasol, a gall gynnig profiad gwerthfawr iawn ar gyfer gyrfaoedd megis gwaith cymdeithasol.

Gallai gradd o'r brifysgol, ynghyd â phrofiad, agor y drws i gyfleoedd eraill, lefel uwch.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio mewn amgylcheddau fel cartref gofal neu ysbyty yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddweud wrth gyflogwr am unrhyw euogfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae'n rhaid ichi ddatgelu gwybodaeth am euogfarnau sydd heb ddarfod yn unig, os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, ond mae'n well gan rai cyflogwyr bod gennych gymhwyster galwedigaethol lefel 2 perthnasol. Gallwch astudio am hwn yn yr ysgol, yn y coleg neu drwy brentisiaeth. Bydd cymwysterau fel TGAU mewn Saesneg a mathemateg o fudd. Dylai unrhyw brofiad gwaith lle rydych yn gofalu am eraill fod o gymorth hefyd. I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth, fel arfer bydd arnoch angen pump TGAU gradd C/4 neu uwch, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg. Mae amrywiaeth o gymwysterau galwedigaethol ar gael, er enghraifft BTEC lefel 2 neu lefel 3. Mae pynciau perthnasol yn cynnwys:

 • sefydlu eraill o ran cynorthwyo a symud unigolion mewn gofal cymdeithasol
 • cefnogi darpariaeth gweithgareddau mewn gofal cymdeithasol
 • cynorthwyo a symud unigolion ar gyfer lleoliadau gofal cymdeithasol
 • iechyd a gofal cymdeithasol
 • ymwybyddiaeth o ddementia
 • gofalu am blant
 • gofal, dysgu a datblygiad plant
 • iechyd a gofal cymdeithasol
 • paratoi i weithio ym maes gofal cymdeithasol oedolion
 • hybu diogelwch bwyd a maetheg ym maes iechyd a gofal cymdeithasol neu leoliadau blynyddoedd cynnar a gofal plant
 • gofal plant preswyl
Mae City & Guildshefyd yn cynnig nifer o gymwysterau lefel 2 a 3, yn cynnwys:
 • cynorthwyo a symud
 • gofal ar ôl strôc
 • paratoi i weithio ym maes gofal cymdeithasol oedolion
 • iechyd a gofal cymdeithasol (Level 1)
Bydd cymhwyster Technegol Caergrawnt lefel 3 mewn Iechyd a gofal cymdeithasol hefyd yn helpu i'ch gwahaniaethau oddi wrth y gweddill.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oed

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oed ar gyfer dechrau cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod angen gwirioneddol dros gael y terfynau hyn.

Mynediad

Mae cyflogwyr fel arfer yn gweld sgiliau a galluoedd perthnasol a dull cyfrifol fel mantais.

Hyfforddiant

Gall Prentisiaethau Lefel Ganolradd a Lefel Uwch mewn gwaith gofal fod ar gael yn eich ardal chi.

Cyrsiau

Mae colegau fel arfer yn ystyried ymgeiswyr sy'n oedolion sydd heb y gofynion mynediad arferol. Gwiriwch bolisi derbyn y coleg sy'n cynnal y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Ystadegau

 • Mae 2% o gynorthwywyr gofal yn hunangyflogedig.
 • Mae 40% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 8% oriau hyblyg.
 • Mae 5% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Skills for Care & Development (SfC&D)

Skills for social work, social care and children's services

Cyfeiriad 2nd floor, Westgate, 6 Grace Street, Leeds LS1 2RP

Ffôn 0113 2411240

E-bost sscinfo@skillsforcareanddevelopment.org.uk

Gwefan www.skillsforcareanddevelopment.org.uk

Scottish Social Services Council (SSSC)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Compass House, 11 Riverside Drive, Dundee DD1 4NY

Ffôn 0845 6030891

E-bost enquiries@sssc.uk.com

Gwefan www.sssc.uk.com

Caring Careers

This site is a 'Skills for Care and Development' initiative

Gwefan www.caringcareers.org.uk

Compass Guide: The annual guide to social work and social care

Publisher: Compass Career Opportunities Ltd

Cyfeiriad The Barn, St James' Square, Wadhurst, East Sussex TN5 6AP

Ffôn 01892 784804

E-bost admin@compassjobsfair.com

Gwefan www.compassjobsfair.com/Compass-Guide

Guardian Society

Gwefan www.guardian.co.uk/society

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Welsh Local Government Careers

Gwefan www.lgcareerswales.org.uk/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English