Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae bachgen ifanc yn gorwedd ar gadair deintydd. Mae menyw yn sefyll uwch ei ben, yn gwisgo mwgwd ddiogelwch. Mae'n perfformio gwaith deintyddol ar y bachgen.

  Mae therapyddion deintyddol yn gweithredu triniaethau megis llenwadau syml, crafu a sgleinio dannedd, a thynnu dannedd bach.

 • Mae bachgen ifanc yn gorwedd ar gadair deintydd. Mae menyw yn sefyll drosto, yn gwisgo mwgwd diogelwch. Mae'n perfformio gwaith deintyddol ar y bachgen.

  Gweithio ar ddannedd plentyn.

 • Mae menyw a merch ifanc yn sefyll dros sinc. Mae'r ferch ifanc yn glanhau ei dannedd. Mae'r fenyw yn dal drych o flaen y ferch.

  Yma, mae'r therapydd yn dangos i glaf ifanc sut mae glanhau ei dannedd yn effeithiol.

 • Mae menyw yn dal peiriant pelydr-x yn erbyn ochr wyneb merch ifanc.

  Cymryd llun pelydr X o ddannedd claf.

 • Mae claf yn gorwedd ar gadair deintydd. Mae dwy fenyw yn sefyll dros y claf, yn perfformio gwaith deintyddol yn ei geg.

  Mae nyrsys deintyddol yn helpu therapyddion yn eu gwaith.

 • Mae menyw yn eistedd ar gadair. Mae'n dal brwsh dannedd anferth a model o ddannedd a deintgig.

  Mae therapyddion deintyddol yn treulio rhan o'u hamser yn rhoi hyfforddiant ac addysg am iechyd deintyddol.

 • Therapydd Deintyddol

Therapydd Deintyddol

Cyflwyniad

Mae therapyddion deintyddol yn rhoi gofal ac addysg ddeintyddol i blant ac oedolion. Maent yn medru gwneud rhai triniaethau, gan gynnwys gwaith digennu, sgleinio a gwneud llenwadau syml. Hefyd, mae ganddynt swyddogaeth addysgiadol ac i hyrwyddo iechyd, gan helpu'r cleifion i ennill y sgiliau a'r wybodaeth y mae eu hangen arnynt i gynnal iechyd y geg.

Adwaenir hefyd fel

 • Therapydd Deintyddol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Therapydd Deintyddol, byddwch yn gweithio ym mhob maes deintyddol, gan gynnwys deintyddfeydd cyffredinol, ysbytai, y Gwasanaeth Deintyddol Gofal Sylfaenol Cyflogedig (SPCDS) a’r lluoedd arfog.

Byddwch yn trin oedolion a phlant. Gallwch arbenigo yn y gwaith o drin cleifion:

 • sy’n nerfus neu sydd â ffobia arnynt yn gysylltiedig â mynd i weld y deintydd
 • sydd ag anabledd corfforol neu anabledd dysgu
 • sydd â chryn bydredd dannedd

Mae Therapyddion Deintyddol yn gymwysedig i wneud gwaith deintyddol, megis:

 • gwaith digennu a sgleinio
 • cymryd lluniau pelydr-X
 • gosod fflworid a deunydd cau tyllau i atal pydredd
 • gwneud gwaith disodli ar frys a thros dro ar gorunau a llenwadau
 • tynnu a rhoi triniaeth therapi bywyn i ddannedd sugno babanod
 • cymryd argraffiadau (mowldiau)

Ar wahân i roi triniaeth, mae rhan bwysig gennych i’w chwarae o ran rhoi addysg a hyfforddiant iechyd, naill ai yn unigol neu i grwpiau o gleifion. Er enghraifft, byddwch yn rhoi cyngor i’r cleifion am ddeiet. Byddwch yn galluogi cleifion i ddatblygu’r sgiliau y mae eu hangen arnyn nhw i gadw’u ceg yn iach, megis sut mae brwsio’u dannedd yn gywir.

Mae rhai Therapyddion Deintyddol yn ymweld ag ysgolion a mannau eraill yn y gymuned i roi areithiau i gynghori pobl am iechyd y geg. Mae’r rhan hon o’r gwaith yn cynnwys cyswllt â Gweithwyr Gofal Iechyd eraill ac Athrawon.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Therapydd Deintyddol, byddwch angen:

 • meddu ar ddull o ymddwyn sy'n ddymunol a chysurus gan wneud i bobl deimlo'n gartrefol
 • sgiliau dwylo da a chryn ganolbwyntio
 • hyder a'r gallu i gyflwyno gwybodaeth i grwpiau

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Telir gweithwyr y GIG ar raddfa gyflog gynyddol o fewn bandiau cyflog diffiniol, yn ôl eu sgiliau a’u cyfrifoldebau. Bras gyfraddau cyflog yw'r rhai a nodir isod.

 • Cychwynnol: cyflog Band 5 of £24,214 - £30,112
 • Gyda phrofiad: cyflog Band 6 o £30,401 - £37,267
 • Bydd Uwch-therapyddion Deintyddol yn ennill cyflog Band 7 o £37,570 - £43,772

Efallai y bydd Therapyddion Deintyddol sy’n gweithio mewn deintyddfeydd cyffredinol mewn swyddi cyflogedig, yn hunangyflogedig neu yn ennill fesul awr, er enghraifft.

Oriau gwaith

Fel arfer, mae Therapyddion Deintyddol yn gweithio o 9:00yb tan 5:30yh, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Efallai y bydd yn rhaid iddynt weithio ar ddydd Sadwrn.

Fel arfer, cynigir dau i dri diwrnod o waith yr wythnos mewn deintyddfa neu nifer o ddeintyddfeydd i Therapyddion Deintyddol hunangyflogedig.

Ble y gallwn i weithio?

Mae Therapyddion Deintyddol yn gweithio ym mhob maes deintyddol, gan gynnwys deintyddfeydd cyffredinol, y GIG (mewn ysbytai ac yn y gymuned) a’r lluoedd arfog.

Mae cyfleoedd ar gael i Therapyddion Deintyddol mewn trefi a dinasoedd ledled y Deyrnas Unedig.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd i Therapyddion Deintyddol weithio’n annibynnol fel ymarferwyr hunangyflogedig.

Ble y mae'r swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Hysbysebir y swyddi gwag yn y wasg ddeintyddol, papurau newydd lleol/cenedlaethol, yn y Ganolfan Byd Gwaith, ar wefan Dod o Hyd i Swydd, ar wefan swyddi GIG ac ar fyrddau swyddi.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Er mwyn dod yn Therapydd Deintyddol, bydd arnoch angen cwblhau cwrs diploma, gradd neu radd sylfaen sy’n eich galluogi i gofrestru gyda’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol. Cyfunir y cyrsiau Diploma ym maes therapi deintyddol â’r diploma ym maes hylendid deintyddol, gan eich galluogi i gofrestru gyda’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol ar gyfer y ddwy yrfa. Mae’r cyrsiau’n cymryd 27 mis i’w cwblhau ac maent ar gael mewn nifer o ysgolion deintyddol. Mae cyrsiau gradd yn rhoi hyfforddiant ym maes hylendid deintyddol a therapi deintyddol. Mae teitlau’r cyrsiau’n cynnwys 'hylendid deintyddol a therapi deintyddol' a 'gwyddorau iechyd y geg'. Hefyd, mae Prifysgol Essex yn cynnig gradd sylfaen gymeradwy mewn 'gwyddorau iechyd y geg'. Mae rhestr gyflawn ar gael o ddarparwyr cyrsiau ar wefan Cymdeithas Therapyddion Deintyddol Prydain.

Mae’r cyrsiau’n cwmpasu meysydd fel:

 • clefydau’r geg
 • gwaith clinigol
 • iechyd deintyddol plant
 • deintyddiaeth ataliol
 • radiograffeg ddeintyddol

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Dilyniant

Yn sgîl cymhwyso ac ennill profiad, efallai y gallech ddechrau swydd ddysgu neu ymchwil. Gall Therapyddion Deintyddol fynd ymlaen i fod yn berchen ar eu deintyddfa’u hunain, gan gyflogi Deintyddion a staff eraill.

Profiad Gwaith Os nad ydych yn meddu ar y cymwysterau angenrheidiol i ddechrau cwrs gradd perthnasol, efallai y gallech ddechrau gradd ar ôl cwblhau Cwrs Mynediad, fel mynediad i wyddoniaeth. Nid oes angen cymwysterau arnoch fel arfer i ddechrau cwrs Mynediad, ond dylech gadarnhau hynny gyda darparwr y cwrs.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi'u disbyddu neu sydd heb ddarfod, os byddant yn gofyn i chi wneud hynny.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill lle mai dim ond am gollfarnau sydd heb ddarfod y mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth, os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Mae’r gofynion mynediad i wneud y diploma ym maes therapi deintyddol (mewn cyfuniad â’r diploma ym maes hylendid deintyddol) yn amrywio yn ôl yr ysgol therapi deintyddol. Felly, gwiriwch y prosbectysau yn ofalus.

Fel arfer, bydd arnoch angen 5 TGAU, gan gynnwys Saesneg a bioleg. Mae rhai ysgolion hefyd yn gofyn am fathemateg.

Fel arfer, bydd arnoch hefyd angen 2 lefel A, gan gynnwys un pwnc gwyddonol. Mae rhai ysgolion yn nodi bioleg.

Mae rhai ysgolion yn derbyn cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol ym maes nyrsio deintyddol neu dechnegydd deintyddol yn lle un o’r pynciau lefel A neu’r ddau bwnc (weithiau, bydd arnoch angen lefel A neu lefel UG mewn bioleg o hyd). Hefyd, gallai cymwysterau cyfatebol eraill, megis cymhwyster BTEC lefel 3 a’r Diploma Bagloriaeth Ryngwladol fod yn dderbyniol. Gwiriwch y prosbectysau os gwelwch yn dda.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gael mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallant ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hynny.

Cyrsiau

Os na fydd y cymwysterau angenrheidiol gennych i gael mynediad i gwrs gradd perthnasol, efallai y byddwch yn medru dechrau un ar ôl cwblhau cwrs Mynediad , megis Mynediad at Wyddoniaeth. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau arnoch i gychwyn cwrs Mynediad, er y dylech wirio hyn â darparwr y cwrs.

Cyllid

Er mwyn cael cymorth ariannol gan y GIG, bydd angen i chi fodloni meini prawf penodol. I gael mwy o wybodaeth, gweler gwefan Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Os byddwch yn bodloni'r meini prawf a'ch bod ar gwrs sy'n arwain at gael eich cofrestru gyda'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol, fel arfer bydd eich ffioedd dysgu yn cael eu talu'n llawn. Byddwch yn cael grant o £1,000 y flwyddyn ar gyfer eich cwrs. Hefyd, gallwch wneud cais am fwrsari sy'n destun prawf modd sy'n werth hyd at £4,395 y flwyddyn (a mwy yn achos myfyrwyr yn Llundain).

Ystadegau

 • Mae 14% o bobl sydd mewn galwedigaethau megis therapyddion deintyddol yn hunangyflogedig.
 • Mae 11% yn gweithio'n rhan amser.
 • Mae 4% ar oriau hyblyg.
 • Mae 5% o'r gweithwyr yn rhai dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y swyddogaethau canlynol :

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd drwy gadw'r safonau'n uchel yn eu galwedigaethau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gwiriwch y manylion cyswllt isod.

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

NHS Education for Scotland (NES)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Westport 102, West Port, Edinburgh EH3 9DN

Ffôn 0131 6563200

E-bost enquiries@nes.scot.nhs.uk

Gwefan www.nes.scot.nhs.uk

NHS Business Services Authority

Gwefan www.nhsbsa.nhs.uk

British Dental Association (BDA)

Cyfeiriad 64 Wimpole Street, London W1G 8YS

Ffôn 020 7935 0875

E-bost enquiries@bda.org

Gwefan www.bda.org

General Dental Council (GDC)

Cyfeiriad 37 Wimpole Street, London W1G 8DQ

Ffôn 0845 2224141

Gwefan www.gdc-uk.org

British Dental Association (BDA) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Forsyth House, Lomond Court, Castle Business Park, Stirling FK9 4TU

Ffôn 01786 476040

E-bost enquiries@bda.org

Gwefan scotland.bda.org

British Society of Dental Hygiene and Therapy (BSDHT)

Cyfeiriad 3 Kestrel Court, Waterwells Drive, Waterwells Business Park, Gloucester GL2 2AT

Ffôn 01452 886365

E-bost enquiries@bsdht.org.uk

Gwefan www.bsdht.org.uk

British Association of Dental Therapists (BADT)

Cyfeiriad Providence House, 11 The Broadway, Sandhurst, Berkshire GU47 9AB

Ffôn 07511 128081

E-bost badt-membership@badt.org.uk

Gwefan www.badt.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English