Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn, sy'n gwisgo oferôls coch a menig latecs glas, yn edrych ar injan darn o offer amaethyddol. Mae yn yr awyr agored.

  Cynnal a chadw darn o offer amaethyddol.

 • Mae dau ddyn, sy'n gwisgo oferôls coch, yn sefyll mewn clos, yn siarad. Maen nhw'n edrych ar dractor oren. Mae tractor arall yn y cefndir ac un arall yn eu hymyl.

  Trafod gwaith gyda chydweithiwr.

 • Mae dyn yn eistedd wrth fwrdd, yn defnyddio gliniadur. Mae'n gwisgo oferôls coch.

  Ysgrifennu adroddiad.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo oferôls coch, yn sefyll yn ymyl wal sydd â llawer o offer metel yn hongian arni.

  Mae peirianwyr amaethyddol yn defnyddio pob math o offer arbenigol.

 • Mae tractor mawr mewn clos. Mae dyn, sy'n gwisgo oferôls gwyrdd, yn eistedd y tu mewn i'r tractor, ar fin ei brofi.

  Gyrru tractor ar daith brawf.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo oferôls coch, yn defnyddio gliniadur a theclyn trydanol llaw i brofi allbwn pwer tractor. Mae'n sefyll y tu allan mewn clos.

  Defnyddio offer cyfrifiadurol i brofi allbwn pwer tractor.

 • Mae yna glos gyda thri thractor ynddo. Mae un yn las, un yn goch ac un yn felyn. Y tu ôl i'r tractorau, mae adeilad mawr lle mae'r tractorau'n cael eu cadw.

  Mae peirianwyr amaethyddol yn gweithio gydag amrywiaeth eang o beiriannau.

 • Mae dyn yn sefyll mewn clos, yn gweithio ar beiriant sy'n torri canghennau coed i wneud naddion pren. Mae'n sefyll nesaf at dractor. Mae'n gwisgo oferôls coch.

  Gweithio ar beiriant sy'n torri canghennau coed i wneud naddion pren.

 • Peiriannydd Amaethyddol

Peiriannydd Amaethyddol

Cyflwyniad

Mae peirianwyr amaethyddol yn defnyddio gwyddoniaeth beirianneg i ddatrys problemau yn y diwydiant amaethyddol. Maen nhw'n cynllunio, yn datblygu, yn profi ac yn rheoli peiriannau ac offer amaethyddol. Mae'r rhan fwyaf o beirianwyr amaethyddol yn arbenigo mewn maes penodol.

Adwaenir hefyd fel

 • Peiriannydd, Amaethyddol
 • Peiriannydd Ffermio
 • Peiriannydd Tir

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Amaethyddol, byddwch yn cynllunio, yn datblygu, yn gosod ac yn rheoli peiriannau, adeiladau, cerbydau a systemau sy'n cael eu defnyddio yn y diwydiant amaethyddol. Gallech hefyd weithio ym meysydd garddwriaeth, coedwigaeth, gofal tir (e.e. ar gyfer lleoliadau chwaraeon proffesiynol fel cyrsiau golff) a pheirianneg amgylcheddol - mewn gwirionedd, mewn unrhyw faes lle mae 'peirianneg yn cyfarfod â'r tir'. Yn dilyn hyfforddiant cychwynnol, mae'n debygol y byddwch yn dewis arbenigo mewn gwneud cerbydau a pheiriannau, gwerthu a pheirianneg gwasanaethu, trefnu ffermydd neu beirianneg caeau. Fel Peiriannydd Amaethyddol sy'n gweithio ym maes dylunio cynhyrchu, byddwch yn cynllunio a phrofi manylebau newydd ar gyfer peiriannau a chyfarpar, gan helpu ffermwyr i:

 • drin, draenio a dyfrhau pridd
 • hau, chwistrellu a chynaeafu cnydau
 • graddio, storio a phrosesu cynnyrch
 • cartrefu, bwydo a rhoi dwr i dda byw.
Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau gweithgynhyrchu yn fach, felly byddwch yn gyfrifol am fwy nag un swyddogaeth fel arfer. Mewn cwmni gweithgynhyrchu mawr, mae'n fwy tebygol y byddwch yn arbenigo mewn maes penodol ac yn gweithio fel aelod o dîm sy'n cynnwys peirianwyr mecanyddol a chynhyrchu, gwyddonwyr deunyddiau ac arbenigwyr prisio. Efallai y byddwch yn gweithio i ddelwyr peiriannau lleol. Yn y sefyllfa hon, byddwch yn darparu peiriannau addas i ffermwyr, awdurdodau lleol a chwsmeriaid eraill, yn ogystal â chynnig cyngor, gwybodaeth a gwasanaeth ar ôl gwerthu. Gallech hefyd ddarparu cyngor a gwybodaeth i dyfwyr a gweithgynhyrchwyr peiriannau a chyfarpar. Fel Peiriannydd Amaethyddol, efallai y byddwch yn gwneud gwaith trefnu ffermydd hefyd. Gallai hyn gynnwys dylunio cynllun adeiladau fel sychwyr cnydau a thai gwydr, er mwyn sicrhau bod prosesau ffermio a garddwriaethol yn cael eu cyflawni mewn ffordd mor effeithlon â phosibl. Byddwch hefyd yn dewis ac yn gosod systemau a reolir gan gyfrifiaduron sy'n rheoleiddio tymheredd, lleithder a chyfraddau bwydo. Mae Peirianwyr Amaethyddol yn gwneud mwy a mwy o waith ym maes cadwraeth yr amgylchedd gwledig, er enghraifft, drwy reoli gwastraff. Mae peirianwyr caeau yn gyfrifol am reoli tir gwledig ac am gynllunio'r defnydd mwyaf effeithlon o adnoddau pridd a dwr. Mewn gwledydd sy'n datblygu, mae angen mawr am Beirianwyr Amaethyddol sy'n gallu cyflwyno dulliau o leihau methiant cnydau a chynyddu cynnyrchcnydau, gan roi ystyriaeth i faterion cadwraeth a datblygu cynaliadwy. Gallech weithio i sefydliadau ymchwil arbenigol, colegau a phrifysgolion, a gwneuthurwyr cyfarpar. Mae peirianwyr ymchwil yn datrys problemau amaethyddol mewn meysydd fel amddiffyn yr amgylchedd, diogelwch bwyd a rheoli llygredd. Gallech baratoi a chyflwyno adroddiadau ar eich canfyddiadau. Yn aml, mae Peirianwyr Amaethyddol yn gyfrifol am reoli timau o beirianwyr eraill, technegwyr peirianneg a mecanyddion. Byddwch yn gweithio dan do ac yn yr awyr agored, gan ddibynnu ar eich maes arbenigol. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd Amaethyddol, bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • gwybodaeth eang am beirianneg, e.e. peirianneg fecanyddol, electronig, sifil ac amgylcheddol
 • dealltwriaeth o'r problemau sy'n bodoli ym maes amaethyddiaeth
 • datrys problemau drwy gyfuno gallu technegol â chreadigrwydd a dychymyg
 • y gallu i feddwl am syniadau newydd
 • gweithio'n dda fel aelod o dîm
 • diddordeb mewn materion amgylcheddol a dealltwriaeth ohonynt
 • sgiliau dadansoddi da
 • parodrwydd i ddysgu a datblygu gwybodaeth newydd a dysgu am y dechnoleg ddiweddaraf
 • sgiliau trefnu da i gynllunio a chydlynu adnoddau a gweithio'n unol â therfynau amser
 • cyfathrebu'n effeithiol wrth egluro gwybodaeth dechnegol i bobl nad oes ganddynt gefndir ym maes peirianneg

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cyflog dechreuol: £22,000 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £28,500 - £34,500
 • Mae Uwch Beirianwyr Amaethyddol yn ennill cyflog o £37,500 - £42,500
Oriau gwaith Mae'r rhan fwyaf o Beirianwyr Amaethyddol yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd angen dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gwneud rhywfaint o waith ar y penwythnos, yn enwedig wrth i derfynau amser agosáu. Ble allwn i weithio?

Mae amrywiaeth eang o gyflogwyr ar gael, gan gynnwys y rhai sy'n gwneud peiriannau a chyfarpar amaethyddol. Mae cyflogwyr yn cynnig cyfleoedd i Beirianwyr Amaethyddol mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ledled y DU. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Caiff swyddi eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a chyflogwyr, ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a chysylltu â darpar gyflogwyr. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich cyflwyno mewn ffordd broffesiynol a fydd yn apelio at ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'. Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/agriculture-jobs/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Fel arfer, mae Peirianwyr Amaethyddol yn cwblhau gradd, gradd sylfaenneu HND perthnasol mewn peirianneg. Mae graddau arbenigol a graddau sylfaen mewn peirianneg amaethyddol ar gael mewn prifysgolion gwahanol. Gall pobl o gefndiroedd peirianneg gwahanol, yn enwedig peirianneg fecanyddol, ddod yn Beirianwyr Amaethyddol hefyd. Mae gradd ychwanegol, blwyddyn o hyd, ar gael yng Ngholeg Myerscough. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Gallai Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch eich helpu i gael y swydd hon hefyd. Mae'n bosibl y gallwch wneud NVQ yn rhan o'ch prentisiaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut ydw i'n gwneud cais', am fwy o fanylion ynglyn â gwneud cais am swyddi prentisiaeth. Mae'n hanfodol darllen gwefannau colegau/prifysgolion yn ofalus er mwyn sicrhau bod y cwrs o'ch dewis yn berthnasol i'r maes peirianneg rydych chi am ei ddilyn. Mae Sefydliad y Peirianwyr Amaethyddol (IAgrE) yn darparu gwybodaeth am gyrsiau perthnasol. Mae cymwysterau galwedigaethol BTECa City & Guilds amrywiol ar gael a gallent eich helpu i ymuno â'r yrfa hon - gweler isod am ragor o fanylion. Hyfforddiant Mae rhai graddedigionyn ymuno â chynlluniau hyfforddi graddedigion, sy'n cynnig hyfforddiant a phrofiad strwythuredig. Gan ddibynnu ar eu lefel mynediad, gall peirianwyr ennill statws proffesiynol Peiriannydd Siartredig (CEng) neu Beiriannydd Corfforedig (IEng). Mae parch mawr at y rhain gan gyflogwyr ledled y diwydiant. Er mwyn cofrestru fel CEng neu IEng, mae'n rhaid i chi ymuno â sefydliad peirianneg perthnasol, proffesiynol a drwyddedir gan y Cyngor Peirianneg, fel yr IAgrE. Mae'n rhaid i chi ddangos y cymhwysedd a'r ymrwymiad priodol i fod yn CEng neu'n IEng. Mae'r safonau ar gyfer hyn wedi'u cynnwys yn nogfen UK-SPEC y Cyngor Peirianneg, sydd ar gael ar ei wefan. Gall UK-SPEC a'r sefydliad peirianneg rydych chi wedi ymuno ag ef roi gwybod i chi am y cymwysterau sydd wedi'u hachredu neu eu cymeradwyo tuag at statws CEng neu IEng. Bydd eich sefydliad peirianneg hefyd yn rhoi cyngor i chi ar eich cais, a'i brosesu. Mae'r llwybrau i statws CEng yn cynnwys cwblhau:

 • gradd anrhydedd achrededig mewn peirianneg neu dechnoleg, a naill ai gradd Meistr berthnasol neu ddoethuriaeth beirianneg (EngD) a achredir gan sefydliad peirianneg proffesiynol, neu ddysgu pellach priodol hyd at lefel meistr.
 • Neu radd MEng achrededig, integredig.
Mae’r llwybrau i statws IEng yn cynnwys cwblhau:
 • gradd faglor neu anrhydedd achrededig mewn peirianneg neu dechnoleg.
 • neu HNC, HND neu radd sylfaenmewn peirianneg neu dechnoleg, yn ogystal â dysgu pellach priodol hyd at lefel gradd.
 • neu NVQ lefel 4, a gymeradwywyd gan sefydliad peirianneg trwyddedig.
Fodd bynnag, gallwch chi ennill statws CEng neu IEng os nad oes gennych chi'r cymwysterau academaidd hyn. Mae rhagor o wybodaeth am y broses asesu ar gael yn UK-SPEC. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd ffermio yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Dilyniant Gan ddibynnu ar eu cymhwyster, gall Peirianwyr Amaethyddol gamu ymlaen drwy dderbyn mwy o gyfrifoldeb am reoli prosiectau peirianneg a thimau o Beirianwyr Amaethyddol. Mae rhai Peirianwyr Amaethyddol yn dewis bod yn hunangyflogedig neu'n derbyn gwaith contract ar eu liwt eu hunain.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd mewn peirianneg amaethyddol, y gofyniad arferol yw:

 • 2/3 chymhwyster Safon Uwch
 • , gan gynnwys mathemateg a phwnc gwyddoniaeth fel arfer
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 2/3 phwnc arall
 • Fel arfer mae angen TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth.
I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch, fel arfer bydd arnoch angen TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn pum pwnc, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg. Mae cymwysterau eraill, megis cymhwyster BTEC lefel 3 mewn amaethyddiaeth, neu ddiploma’r Fagloriaeth Ryngwladol yn cael eu derbyn yn aml. Darllenwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus. Mae cymwysterau galwedigaethol eraill ar gael, megis:
 • BTEC lefel 2 a lefel 3 - technoleg yn seiliedig ar y tir (peirianneg)
 • BTEC lefel 2 a lefel 3 - amaethyddiaeth a defnydd tir
 • City and Guilds lefel 2 - peirianneg yn seiliedig ar y tir.
Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi’r cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer y cwrs gradd neu HND o’ch dewis, gallwch gael mynediad drwy gwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol (e.e. Mynediad i Beirianneg).

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau hyn â cholegau unigol.

Mae Coleg Prifysgol Harper Adams yn cynnig gradd i raddedigion mewn Peirianneg Amaethyddol, drwy astudio'n rhan-amser.

Ar gyfer cyrsiau Harper Adams, bydd y rhai nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol yn cael eu hystyried ar sail eu profiad gwaith.

Dysgu o bell

Mae nifer o sefydliadau yn cynnig cymwysterau peiriannegisraddedig ac ôl-raddedig drwyddysgu o bell.

Hyfforddiant

Mae gwybodaeth am lwybrau i gofrestru fel Peiriannydd Siartredig (CEng) neu Gorfforedig (IEng) ar gael ar wefan y Cyngor Peirianneg.

Cyllid

Mae cymorth ariannol ar gyfer peirianneg gwasanaethu ar y tir ar gael gan Ymddiriedolaeth Douglas Bomford.

Ystadegau

 • Mae 16% o beirianwyr amaethyddol yn hunangyflogedig.
 • Mae 6% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 17% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 3% o weithwyr cyflogedig yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gweler y cysylltiadau isod.

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

The Engineer

Engineering technology news

E-bost customerservices@theengineer.co.uk

Gwefan www.theengineer.co.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Farmers Weekly Interactive

Publisher: Reed Business Information Ltd

E-bost fwiinfo@rbi.co.uk

Gwefan www.fwi.co.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Improve Ltd

Skills for food and drink industries

E-bost info@nsafd.co.uk

Gwefan www.improveltd.co.uk

Tasty Careers

Food and drink careers

E-bost info@tastycareers.org.uk

Gwefan tastycareers.org.uk

Engineer Jobs

Publisher: Venture Marketing Group

E-bost ner@vmgl.com

Gwefan www.engineerjobs.co.uk

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

Institution of Agricultural Engineers (IAgrE)

Cyfeiriad The Bullock Building (Bldg 53), University Way, Cranfield, Bedford MK43 0GH

Ffôn 01234 750876

Gwefan www.iagre.org

Douglas Bomford Trust

Cyfeiriad The Bullock Building (Bldg 53), University Way, Cranfield, Bedford MK43 0GH

Ffôn 01234 750876

Gwefan www.dbt.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English