Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw'n gorwedd ar gadair deintydd, yn dal drych. Mae menyw, sy'n gwisgo gwisg wen, masg wyneb a menig latecs, yn eistedd wrth ei hymyl gyda phecyn o edau dannedd yn ei llaw.

  Yma, mae'r hylenydd yn dangos i'r claf sut i ddefnyddio edau dannedd.

 • Mae menyw'n gorwedd ar gadair deintydd. Mae menyw, sy'n gwisgo gwisg wen a mwgwd wyneb, yn sefyll drosti.

  Mae angen i hylenydd fwynhau gweithio'n agos gyda phobl a gallu gwneud iddyn nhw deimlo'n gartrefol.

 • Mae menyw'n gorwedd mewn cadair deintydd. Mae merch arall, sy'n gwisgo gwisg wen a menig latecs, yn edrych i mewn i'w cheg.

  Mae hylenydd deintyddol yn gwneud gwaith glanhau, er enghraifft, digennu dannedd.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo gwisg wen, yn eistedd wrth ddesg. Mae hi'n pwyntio at bosteri sy'n cynnwys lluniau o ddannedd.

  Bydd hylenydd deintyddol yn defnyddio siartiau, lluniau a modelau er mwyn dysgu pobl am hylendid y geg.

 • Hylenydd Deintyddol

Hylenydd Deintyddol

Cyflwyniad

Mae hylenyddion deintyddol yn atal a thrin problemau gyda’r dannedd a’r deintgig. Maen nhw’n gwneud gwaith deintyddol, fel digennu a sgleinio dannedd, cymryd pelydrau-X, a defnyddio deunydd selio er mwyn lleihau pydredd dannedd. Maen nhw’n rhoi cyngor ar sut i frwsio dannedd yn iawn a bwyta'r bwydydd iawn i atal problemau. Mae hylenyddion deintyddol yn gweithio'n agos gyda deintyddion, sy'n archwilio'r claf yn gyntaf ac yn penderfynu ar y driniaeth.

Adwaenir hefyd fel

 • Hylenydd, Deintyddol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Hylenydd Deintyddol, byddwch yn gweithio'n agos gyda'r Deintydd ac yn argymell triniaeth i'r claf.

Mae eich dyletswyddau'n cynnwys:

 • addysgu pobl am hylendid y geg
 • rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i gadw eu ceg yn iach
 • rhoi gwybodaeth i bobl am bwysigrwydd diet
 • dangos iddyn nhw sut i frwsio’u dannedd yn iawn
 • sut i ddefnyddio fflos deintiol a chegolchion

Yn ogystal â digennu, glanhau a sgleinio dannedd, gall Hylenyddion Deintyddol:

 • osod fflworidau a deunydd selio tyllau i atal pydredd dannedd
 • cymryd pelydrau X
 • cynnal a monitro iechyd y geg a chlefyd y deintgig mewn cleifion dros gyfnod o amser

Mae'r rhan fwyaf o Hylenyddion Deintyddol yn gweithio mewn practisiau deintyddol cyffredinol. Gallai Hylenyddion Deintyddol mewn ysbytai helpu cleifion sy'n cael llawdriniaeth neu driniaeth ddeintyddol gywirol. Hefyd, gall hylenyddion Deintyddol weithio mewn gwasanaethau deintyddol cymunedol a'r lluoedd arfog.

Mae rhai Hylenyddion Deintyddol yn ymweld ag ysgolion a lleoliadau cymunedol eraill i roi sgyrsiau ar iechyd y geg. Mae'r rhan hon o'r gwaith yn cynnwys cyswllt â Gweithwyr Gofal Iechyd eraill ac Athrawon.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Hylenydd Deintyddol, bydd angen i chi:

 • fwynhau gweithio gyda phobl
 • Bod yn gyfeillgar, amyneddgar, sensitif a doeth, i dawelu meddyliau'r cleifion
 • meddu ar sgiliau cyfathrebu er mwyn rhoi gwybodaeth a chyngor clir ar hylendid y geg
 • meddu ar hyder, llaw ddi-sigl, golwg da a golwg lliw ar gyfer y gwaith ymarferol

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae gweithwyr y GIG yn cael eu talu ar raddfa gynyddol o fewn bandiau cyflog pendant, yn ôl eu sgiliau a'u cyfrifoldebau.

Dyma’r cyfraddau cyflog yn fras.

 • Cychwynnol - Band 5: £24,214 - £30,112
 • Gyda phrofiad - Band 6: £30,401 - £37,267
 • Mae Hylenyddion Deintyddol Uwch yn ennill cyflog Band 7 o: £37,570 - £43,772

Yn y sector preifat, gall hylenyddion hunangyflogedig ennill tua £28 i £35 yr awr.

Oriau gwaith

Mae Hylenyddion Deintyddol cyflogedig fel arfer yn gweithio 9:00 yb -17:30 yh, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Efallai y bydd yn rhaid gweithio rhai nosweithiau hwyr a dydd Sadwrn. Mae cyfleoedd ar gyfer gwaith rhan-amser.

Fel arfer, mae Hylenyddion Deintyddol hunangyflogedig yn cael cynnig dau i dri diwrnod o waith yr wythnos mewn practis neu nifer o bractisau.

Ble allwn i weithio?

Mae'r rhan fwyaf o Hylenyddion Deintyddol yn gweithio mewn practisau deintyddol cyffredinol. Mae eraill yn gweithio mewn ysbytai, yn y gymuned ac yn y lluoedd arfog. Mae cyfleoedd ar gyfer Hylenyddion Deintyddol i’w cael mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Gweithio’n hunangyflogedig

Mae cyfleoedd i Hylenyddion Deintyddol weithio'n annibynnol, fel Ymarferwyr hunangyflogedig ac i fod yn berchen ar eu practis eu hunain.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu men cylchgronau deintyddol, papurau newydd lleol/cenedlaethol, mewn Canolfannau Byd Gwaith, ar wefan Dod o Hyd i Swydd, ar wefan Swyddi'r GIG, ac ar fyrddau swyddi.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad a hyfforddiant

Er mwyn dod yn Hylenydd Deintyddol, mae angen i chi gwblhau cwrs diploma, gradd neu radd sylfaen sy'n eich galluogi i gofrestru â'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC).

Hyfforddiant

Mae'r diploma mewn hylendid deintyddol yn cymryd dwy flynedd i'w gwblhau ar sail amser llawn. Mae’r rhan fwyaf o ddarparwyr hyfforddiant yn cynnig diploma cyfunol mewn hylendid deintyddol a therapi deintyddol, sy'n cymryd 27 mis i'w gwblhau ar sail amser llawn. Mae hyn yn eich galluogi i gofrestru â'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol ar gyfer y ddwy yrfa. Mae cyrsiau ar gael mewn ysbytai addysgu deintyddol.

Mae'r hyfforddiant yn cynnwys:

 • anatomeg gyffredinol
 • anatomeg ddeintyddol
 • deintyddiaeth ataliol
 • hybu iechyd y geg
 • rheoli a gofalu am gleifion

Gallwch ddod o hyd i restr o ddarparwyr cyrsiau a gymeradwywyd ar wefan y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Hylendid a Therapi Deintyddol (BSDHT). Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Profiad Gwaith Bydd profiad blaenorol mewn swydd ofalu, er enghraifft mewn cartref gofal neu ysbyty, yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Efallai eich bod wedi gofalu, neu yn gofalu am berthynas neu ffrind agos? Bydd y profiad hwn yn dangos bod gennych y sgiliau angenrheidiol ar gyfer y rôl hon a bydd eich natur ofalgar yn bwysig i gyflogwyr.

Camu ymlaen yn eich swydd

Gall fod yn bosibl i Hylenyddion Deintyddol ddod yn Rheolwyr Practisau neu’n berchen ar eu practis eu hunain. Efallai y gallwch gael swydd addysgu neu ymchwil. Gallech hefyd ddod yn Therapydd Orthodontig, yn helpu Deintyddion i ymdrin â phroblemau deintyddol fel dannedd cam. Gallwch hefyd hyfforddi i fod yn Therapydd Deintyddol trwy gwrs trosi.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae’r yrfa hon yn cael ei heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarn, rhybudd, cerydd neu rybuddiad sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd gofyn i chi wneud hynny.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle does ond gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau heb ddarfod os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Fel arfer, byddwch angen 5 TGAU, yn cynnwys Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddonol gyda graddau A* - C neu 9 - 4. Fel arfer hefyd, byddwch angen 2 Safon Uwch, yn cynnwys o leiaf un pwnc gwyddonol. Mae rhai ysgolion yn gofyn am fioleg yn benodol. Mae rhai ysgolion yn derbyn cymhwyster nyrsio deintyddol neu dechnegydd deintyddol a gydnabyddir yn genedlaethol yn lle un neu'r ddwy Safon Uwch. Mae’n bosibl y bydd cymwysterau cyfatebol eraill, fel cymhwyster lefel 3 BTEC a Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol yn dderbyniol. I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, fel arfer bydd angen i chi gael:

 • 2/3 Safon Uwch, gan gynnwys o leiaf un pwnc gwyddonol lle gall Bioleg fod yn bwnc hanfodol
 • 5 TGAU gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddonol
Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i ddilyn cwrs gradd, gradd sylfaen neu gwrs Diploma yn arwain at gofrestru gyda'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol, efallai y gallwch ddilyn cwrs o’r fath ar ôl cwblhau cwrs Mynediad coleg neu brifysgol, er enghraifft Mynediad i Wyddoniaeth. Fel arfer, ni fydd angen unrhyw gymwysterau i ddechrau cwrs Mynediad, er y dylech wirio hyn gyda'r darparwr y cwrs.

Cyllid

I gael cymorth ariannol gan y GIG, rhaid i chi fodloni rhai meini prawf penodol. Os ydych chi’n bodloni’r meini prawf, fel arfer bydd eich ffioedd dysgu yn cael eu talu’n llawn ac efallai y gallwch gael bwrsariaeth. Byddwch yn cael £1,000 o grant bob blwyddyn. Gallwch ymgeisio am fwrsariaeth prawf modd o hyd at £4,395 bob blwyddyn (neu fwy yn Llundain). Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Amddiffyn y cyhoedd trwy gadw safonau’n uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy’n berthnasol i’r yrfa hon, gweler y cysylltiadau isod.

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

Queen's University Belfast

Irish enquiries

Gwefan www.qub.ac.uk

NHS Education for Scotland (NES)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Westport 102, West Port, Edinburgh EH3 9DN

Ffôn 0131 6563200

E-bost enquiries@nes.scot.nhs.uk

Gwefan www.nes.scot.nhs.uk

NHS Business Services Authority

Gwefan www.nhsbsa.nhs.uk

British Dental Association (BDA)

Cyfeiriad 64 Wimpole Street, London W1G 8YS

Ffôn 020 7935 0875

E-bost enquiries@bda.org

Gwefan www.bda.org

General Dental Council (GDC)

Cyfeiriad 37 Wimpole Street, London W1G 8DQ

Ffôn 0845 2224141

Gwefan www.gdc-uk.org

British Dental Association (BDA) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Forsyth House, Lomond Court, Castle Business Park, Stirling FK9 4TU

Ffôn 01786 476040

E-bost enquiries@bda.org

Gwefan scotland.bda.org

British Society of Dental Hygiene and Therapy (BSDHT)

Cyfeiriad 3 Kestrel Court, Waterwells Drive, Waterwells Business Park, Gloucester GL2 2AT

Ffôn 01452 886365

E-bost enquiries@bsdht.org.uk

Gwefan www.bsdht.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English