Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn, sy'n gwisgo oferôls gwyrdd, yn gorwedd mewn lle bach, cyfyng. Mae'n bwydo gwifrau trydanol i dwll.

  Mae trydanwyr yn gallu gweithio mewn un o nifer o safleoedd, fel cartrefi, swyddfeydd, ffatrïoedd, ysbytai a chanolfannau siopa.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo siwt taniwr gwyrdd, yn sefyll mewn ty sydd heb ei orffen. Mae'n edrych ar ddiagram ar ddalen fawr o bapur.

  Mewn rhai amgylchiadau, maen nhw'n gweithio o gynlluniau a lluniadau technegol.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo siwt taniwr, yn cyrcydu yng nghornel ystafell. Mae'n torri gwifrau sydd ynghlwm wrth wal.

  Mae'r gwaith yn cynnwys mesur, torri, cysylltu a gosod ceblau, gan ddefnyddio amrywiaeth o offer llaw ac offer pwer.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo siwt taniwr gwyrdd, yn sefyll mewn ystafell sydd heb ei gorffen. Mae'n paratoi ffitiad golau, sydd ar bâr o ysgolion bach.

  Mae eu gwaith yn cynnwys gosod a chynnal a chadw ceblau, gwifrau, mesuryddion a chyfarpar trydanol.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo siwt taniwr gwyrdd, yn profi soced trydanol, gan ddefnyddio dyfais profi diogelwch.

  Mae profi cyfarpar trydanol yn rhan bwysig o waith trydanwr.

 • Trydanwr

Trydanwr

Cyflwyniad

Mae trydanwyr yn gosod ac yn cynnal gwasanaethau trydanol fel goleuadau, pwer a gwres. Maent yn gweithio mewn amrywiaeth helaeth o adeiladau, gan gynnwys tai, swyddfeydd, ffatrïoedd, ysbytai a gorsafoedd pwer. Mae rhai trydanwyr yn trwsio diffygion trydanol mewn safleoedd domestig a busnes. Mae eraill yn cynnal a chadw cyfarpar trydanol, ac yn ei drwsio, yn y diwydiannau gweithgynhyrchu a pheirianneg.

Fideo - Indie: Trydanwr Cynhyrchu - Teledu

Gweithgareddau Gwaith

Fel Trydanwr, byddwch chi'n gweithio mewn amrywiaeth eang o adeiladau, yn gosod ac yn cynnal gwasanaethau trydanol.

Os byddwch chi'n mynd yn Drydanwyr Gosod, byddwch chi'n gosod yr holl geblau, gwifrau, mesuryddion, switshis, cwndid (sianel fetel i'r ceblau), gosodion a chyfarpar sydd eu hangen mewn adeiladau newydd ac wrth drawsnewid hen adeiladau.

Byddwch chi'n defnyddio cynlluniau a lluniadau technegol sy'n dangos ym mha rannau o'r adeilad y mae angen trydan. Byddwch chi'n dehongli'r cyfarwyddiadau, gan benderfynu sut i osod y ceblau ac ymhle i osod switshis, socedi, goleuadau a dyfeisiau eraill. Ar brosiectau llai o faint, efallai byddwch chi'n cynllunio eich gwaith eich hun.

Mae'r gwaith yn cynnwys mesur, torri, cysylltu a ffitio ceblau, gan ddefnyddio amrywiaeth o offer llaw ac offer pwer, fel gefeiliau, tyrnsgriwiau, haclifiau a driliau. Wrth drawsnewid hen adeiladau, bydd yn rhaid i chi dynnu'r hen system a'i gwifrau yn gyntaf.

Nid yw'r holl waith yn drydanol, ac mae'n cynnwys gweithgarwch corfforol, er enghraifft codi estyll a drilio tyllau. Bydd hefyd angen i chi sicrhau eich bod yn archebu'r deunyddiau a'r cyfarpar perthnasol cyn i chi ddechrau eich gwaith.

Un o'ch rolau pwysicaf fel trydanwyr fydd 'daearu' y system, ac yna'i phrofi'n drwyadl iawn i sicrhau eich bod wedi gosod yr holl gylchedau'n gywir ac yn ddiogel.

Fel Trydanwyr Gwasanaeth, byddwch chi'n trwsio namau mewn teclynnau cartref a swyddfa. I wneud hyn, byddwch chi'n teithio i gartref neu safle busnes y cwsmer, yn dod o hyd i'r nam ac yn gwneud diagnosis ohono, yn arunigo'r gylched, ac yna'n gwneud y gwaith trwsio.

Dim ond pan fydd y cyflenwad wedi'i droi ymlaen y bydd modd dod o hyd i rai diffygion, er enghraifft diffygion mewn cylchedau trydanol, felly byddwch chi'n defnyddio offer a chyfarpar wedi'u hynysu i ddod o hyd i'r diffyg.

Os byddwch chi'n mynd yn Drydanwyr Cynnal a Chadw, byddwch chi'n gweithio mewn cwmnïau gweithgynhyrchu a pheirianneg, yn cynnal a chadw peiriannau a chyfarpar trydanol ac yn eu trwsio. Byddwch chi'n gwneud diagnosis o ddiffygion, yn trwsio peiriannau a chyfarpar trydanol, ac yn gosod cyfarpar newydd. Efallai y byddwch chi'n delio ag amrywiaeth o beiriannau neu'n arbenigo mewn un math.

Mae trydanwyr yn aml yn teithio i weithio ar wahanol osodiadau, sy'n golygu y byddant oddi cartref weithiau. Efallai y byddwch chi'n gweithio ochr yn ochr â gweithwyr medrus eraill, er enghraifft Plymwyr, Bricwyr a Seiri.

Gall y gwaith fod dan do ac yn yr awyr agored, er enghraifft ar safle adeiladu.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Drydanwr, bydd arnoch angen y canlynol:

 • sgiliau ymarferol da, i ddefnyddio amrywiaeth o offer a chyfarpar
 • y gallu i ddarllen a dehongli lluniadau technegol
 • y gallu i ddilyn gweithdrefnau diogelwch yn ofalus iawn
 • sgiliau datrys problemau cryf
 • y gallu i roi sylw gofalus i fanylion
 • cadw'n gyfoes gyda datblygiadau'r diwydiant
 • bod yn drefnus, yn drwyadl ac yn fanwl
 • mwynhau gwneud tasg gyfan o'r dechrau i'r diwedd
 • sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • y gallu i weithio'n dda ar eich pen eich hun a chyd-dynnu'n dda ag eraill
 • y gallu i egluro'ch gwaith yn glir i gwsmeriaid a thawelu eu meddyliau â'ch gwybodaeth
 • modd proffesiynol, digyffro
 • ffitrwydd corfforol gan fod y swydd fel arfer yn cynnwys penlinio, plygu, a chodi cyfarpar trwm. Efallai hefyd y bydd rhaid i chi weithio i fyny'n uchel

Bydd gofyn i chi lwyddo mewn prawf golwg lliw. Efallai bydd gofyn i chi gael trwydded yrru gyfredol.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r rhai a nodir isod.

 • Cychwynnol: £23,500 - £26,000
 • Gyda phrofiad: £28,500 - £33,500
 • Uwch Drydanwyr yn ennill £36,500 - £39,500
Oriau gwaith Fel arfer, bydd Trydanwyr yn gweithio 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ble allwn i weithio?

Mae'r cyflogwyr yn amrywio o fusnesau trydanol teuluol, bach i gwmnïau contractio trydanol cenedlaethol, mawr.

Mae cyfleoedd i Drydanwyr yn codi gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd i Drydanwyr cymwys a phrofiadol fod yn hunangyflogedig. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac Dod o Hyd i Swydd (www.gov.uk/chwilio-am-swydd). Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, megis LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o ryngweithio, dod o hyd i swyddi gwag, a chysylltu â chyflogwyr posibl. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn rhoi argraff broffesiynol a fydd yn ddeniadol i gyflogwyr posibl. Darllenwch ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol 'Chwilio am swyddi ar-lein'. Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd swyddi sydd wedi ei anelu at bobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/electrician/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediadMae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch yn fan cychwyn da. Efallai y gallech astudio am NVQ yn rhan o'ch prentisiaeth. Mae amryw o gymwysterau BTEC a City and Guilds galwedigaethol ar gael, a gallent eich helpu i ddechrau yn yr yrfa hon. Ffordd arall o gael y swydd hon yw trwy wneud cwrs coleg mewn gosod offer trydanol. Bydd hyn yn eich helpu i ddatblygu ychydig o'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen, ond bydd angen i chi gael profiad yn y gweithle wedyn er mwyn cymhwyso. Pe hoffech chi hyfforddiant, mae City & Guilds yn cynnig cymhwyster lefel 3 mewn technoleg electrodechnegol. Gallech astudio'r unedau canlynol ar y cwrs:

 • deall deddfwriaeth, arferion, a gweithdrefnau iechyd a diogelwch
 • deall arferion a gweithdrefnau wrth baratoi a gosod systemau gwifrau ac offer electrodechnegol mewn adeiladau, strwythurau, ac yn yr amgylchedd
 • cynnal a chadw systemau ac offer electrodechnegol
Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal chi.

Pan fyddwch chi wedi cymhwyso, mae cyrsiau byr ychwanegol ar gael mewn archwilio a phrofi; rheoliadau gosod gwifrau, a phrofi cyfarpar cludadwy. Bydd arnoch angen rhai o'r cymwysterau ychwanegol hyn i wneud rhai swyddi. Mae cyrsiau ar gael hefyd os hoffech droi eich llaw at ynni adnewyddadwy, megis gosod paneli solar, er enghraifft.

Cynllun Ardystio Electrodechnegol

Byddwch angen cerdyn Cynllun ardystio Electrodechnegol (ECS) er mwyn gweithio ar safleoedd. Mae'r cardiau yma'n profi eich bod chi'n gymwys i wneud y gwaith yr ydych wedi cael eich cyflogi i wneud. Mae cardiau ECS yn costio £48. Bydd rhaid i chi gwblhau ffurflen gais trwy gyflwyno eich holl gymwysterau perthnasol ynghyd â phrawf o'ch hunaniaeth- gallai hwn fod ar ffurf trwydded yrru neu basbort er enghraifft. Er mwyn llwyddo yn Asesiad Iechyd a Diogelwch y cynllun Ardystio Electrodechnegol, bydd angen i chi brofi fod gennych ddealltwriaeth o ystod o bynciau gwahanol. Byddwch eich gwybodaeth am y testunau canlynol yn cael ei brofi:

 • iechyd a diogelwch cyffredinol
 • gwaith trin gyda llaw
 • adrodd am ddamweiniau
 • offer amddiffynnol personol yn y gweithle
 • iechyd a hylendid
 • tân ac argyfyngau
 • gweithio ar uchder
 • offer gwaith
 • peryglon arbennig ar safleoedd
 • agweddau electrodechnegol, megis effaith cerrynt trydanol ar y corff, a gweithdrefnau ynysu diogel wrth weithio ar systemau ac offer trydanol
 • agweddau amgylcheddol, megis adnabod gwastraff peryglus/arbennig, ynghyd â gweithredoedd i ailgylchu neu leihau gwastraff
Ewch i wefan ECS am ragor o wybodaeth.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio yn y byd adeiladu yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Datblygiad Gall Trydanwyr symud ymlaen i swyddi arbenigol neu swyddi Arweinydd Tîm ar ôl cael hyfforddiant a phrofiad pellach. Daw rhai Trydanwyr cymwys a phrofiadol yn hunangyflogedig. Pe baech yn dymuno symud i swyddi lefel uwch, gallai HNC, HND, gradd sylfaen neu radd mewn peirianneg electronig a thrydanol neu beirianneg gwasanaethau adeiladu fod yn ddefnyddiol.

Cymwysterau

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch, bydd arnoch angen 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys, o bosibl, Saesneg a mathemateg.

Ar gyfer cwrs coleg lefel 2 mewn gosod offer trydanol, byddai angen 4 TGAU arnoch fel arfer, yn aml yn cynnwys mathemateg, Saesneg, a phwnc gwyddoniaeth weithiau. Ar ôl cwblhau cwrs lefel 2 yn llwyddiannus, gallech wneud cais i ymuno â lefel 3. Bydd y cymwysterau galwedigaethol canlynol yn helpu i'ch gwahaniaethu oddi wrth y gweddill:

 • BTEC Lefel 1 neu Lefel 2 - Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • BTEC Lefel 3 - Theori Technolegau Trydanol
 • BTEC Lefel 3 - Peirianneg Drydanol
 • City and Guilds Lefel 3 - Technoleg Electrodechnegol
 • City and Guilds Lefel 1, 2 a 3 - Gosod Offer Trydanol.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai bod modd dangos bod gwir angen y terfynau hyn.

Cyrsiau

Bydd y rhan fwyaf o golegau'n ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr hyn sydd heb y gofynion mynediad arferol. Dylech holi am bolisi derbyn y gwahanol golegau.

Mae nifer o golegau neu ddarparwyr hyfforddiant lleol yn cynnig cyrsiau nos neu gyrsiau penwythnos mewn pynciau perthnasol.

Dysgu o bell

Mae Ysgolion Gohebu Rhyngwladol yn cynnig Diploma Uwch lefel 3 BTEC mewn Gwaith Gosod Trydanol, drwy ddysgu o bell.

Hyfforddiant

Mae nifer gynyddol o gyflogwyr yn cyflogi oedolion ac yn eu hyfforddi oherwydd prinder ymadawyr ysgol yn dechrau hyfforddiant.

Ceir cynllun Credydau Cymhwysedd Electrodechnegol, sy'n asesu oedolion sy'n drydanwyr ac yn arwain at NVQ lefel 3. Mae hyn yn bodloni gofynion y Cynllun Ardystio Electrodechnegol (Cerdyn ECS), a gafodd ei ddatblygu gan JIB.

Ystadegau

 • Mae 32% o drydanwyr yn hunangyflogedig.
 • Mae 4% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 4% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 2% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

International Correspondence Schools (ICS Learn)

Distance learning

Ffôn 0800 0563983

E-bost icscourseadvisors@ics-uk.co.uk

Gwefan www.icslearn.co.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

JTL Training

Cyfeiriad National Administration Centre, Unit 3H1, Third Floor, Redwither Tower, Redwither Business Park, Wrexham L13 9XT

Ffôn 0800 0852308

Gwefan www.jtltraining.com

Electrical Training Trust (ETT)

Irish enquiries

Cyfeiriad Units 57-59, Ballymena Business Centre, 62 Fenaghy Road, Ballymena, Co Antrim BT42 1FL

Ffôn 028 2565 0750

E-bost info@ett-ni.org

Gwefan www.ett-ni.org

Scottish Electrical Charitable Training Trust (SECTT)

Scottish enquiries

Cyfeiriad The Walled Garden, Bush Estate, Midlothian EH26 0SE

Ffôn 0131 4455659

E-bost admin@sectt.org.uk

Gwefan www.sectt.org.uk

Scottish Joint Industry Board for the Electrical Contracting Industry (SJIB)

Scottish enquiries

Cyfeiriad The Walled Garden, Bush Estate, Midlothian EH26 0SB

Ffôn 0131 4459216

E-bost admin@sjib.org.uk

Gwefan www.sjib.org.uk

Utility Week

Publisher: Faversham House

Gwefan www.utilityweek.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Electrical Careers - The Electrotechnical Skills Partnership

Gwefan www.electricalcareers.co.uk/

Electrotechnical Certification Scheme (ECS)

Cyfeiriad PO Box 127, Swanley, BR8 9BH

Ffôn 01322 661622

E-bost administration@ecscard.org.uk

Gwefan www.ecscard.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English