Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth fainc waith. Mae’n gwneud mowld dannedd. Mae darnau amrywiol o gyfarpar yn gorwedd ar y fainc waith.

  Mae’r technegydd deintyddol yn defnyddio cwyr modelu i wneud mowld i’r dannedd.

 • Mae dyn yn eistedd wrth fainc waith. Mae’n defnyddio cyfarpar i weithio ar bâr o ddannedd gosod.

  Pan fydd y dannedd gosod bron wedi’u gorffen, rhaid iddyn nhw gael eu trimio a’u llyfnu er mwyn iddyn nhw ffitio’n gyffyrddus yn y geg.

 • Mae dyn yn sefyll wrth ymyl mainc waith. Mae’n defnyddio turn.

  Rhaid i’r dannedd gosod gael eu caboli a’u glanhau.

 • Mae menyw, a chot labordy wen amdani, yn sefyll wrth ymyl bwrdd. Mae nifer o barau o ddannedd gosod yn gorwedd ar y bwrdd.

  Paratoi mowldiau i wneud dannedd gosod newydd.

 • Mae dyn yn sefyll wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Mae’r technegydd deintyddol yn defnyddio cyfrifiadur i storio cofnodion a dogfennau busnes.

 • Technegydd Deintyddol

Technegydd Deintyddol

Cyflwyniad

Mae technegwyr deintyddol yn gwneud ac yn trwsio corunau, pontydd, dannedd gosod a theclynnau deintyddol eraill, gan ddefnyddio argraffion (mowldiau) a chyfarwyddiadau sydd wedi'u paratoi fel arfer gan ddeintydd. Maen nhw'n rhai medrus am weithio gyda phlastigau, aloeon metel, cerameg a thechnegau mowldio.

Fideo - Nigel: Technegydd Deintyddol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Technegydd Deintyddol, byddwch chi'n gwneud ac yn trwsio corunau, pontydd a theclynnau deintyddol eraill. Byddwch chi'n dilyn cyfarwyddiadau gan Ddeintydd neu Feddyg, ac yn defnyddio argraff (mowld) o ddannedd a deintgig y claf i wneud cast neu fodel yn sail ar gyfer gwneud y ddyfais. Byddwch chi'n defnyddio ystod eang o ddeunyddiau fel cwyrau, aur, porslen, plastigau, titaniwm, dur gwrthstaen a phlastr Paris. Bydd angen gwybodaeth fanwl am y deunyddiau hyn arnoch chi, er mwyn dylunio a gwneud y ddyfais fwyaf priodol. Byddwch chi'n defnyddio offer llaw ac offer pwer, gan fireinio pob darn i'r union ofynion. Ni fydd unrhyw ddwy ddyfais yr un peth, felly bydd yn rhaid i chi weithio i raddau cywir iawn, iawn er mwyn cyfateb dyfeisiau'n union i ddannedd pob claf unigol. Unwaith y byddant wedi cymhwyso a chael profiad, mae Technegwyr Deintyddol yn gallu arbenigo mewn (ceisiwch fynd ati i ddysgu beth yw ystyr yr holl dermau hyn!):

 • orthodonteg
 • gwarchod (neu dechnoleg corunau a phontydd)
 • prosthodonteg
 • gwaith y genau a'r wyneb.
Byddwch chi hefyd yn helpu i wneud teclynnau orthodontig, gan gynnwys bresys, i gywiro afreoleidd-dra yn safle'r dannedd yn y genau, gwella edrychiad y claf ac atal problemau yn nes ymlaen. Mewn gwaith gwarchod, byddwch chi'n defnyddio deunyddiau fel cerameg a metelau bwrw i wneud corunau sy'n adfer dannedd naturiol, a phontydd i'w gosod yn lle dannedd sydd wedi'u colli. Mewn prosthodonteg, byddwch chi'n dylunio ac yn gwneud dannedd gosod cyflawn neu rannol. Efallai bydd angen y rhain ar glaf os yw wedi colli nifer o ddannedd yn yr un rhan o'r geg, fel nad yw'r Deintydd yn gallu defnyddio pont. Rhaid i Dechnegwyr sy'n gweithio yn y maes hwn fod yn ofalus iawn i sicrhau bod y dannedd gosod yn ffitio'n gywir ac yn edrych yn ddeniadol. Mae Technegwyr sy'n arbenigo yng ngwaith y genau a'r wyneb yn gweithio mewn ysbytai. Gan weithio dan oruchwyliaeth uniongyrchol Llawfeddyg y Genau a'r Wyneb, byddwch chi'n dylunio ac yn gwneud teclynnau sy'n adfer wynebau cleifion sydd wedi'u hanafu'n wael, eu llosgi neu wedi cael llawdriniaeth fawr. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Dechnegydd Deintyddol, byddwch angen:

 • y gallu i ddefnyddio'ch dwylo'n fedrus, mewn gwaith manwl.
 • y gallu i ganolbwyntio a rhoi sylw gofalus i fanylion.
 • y gallu i ddefnyddio amrywiaeth o offer llaw ac offer pwer.
 • rhywfaint o allu artistig a'r dychymyg i addasu technegau i ddatrys problemau.

Mae peiriannau sy'n cael eu defnyddio mewn gwaith weldio, llifanu a chaboli yn gallu creu llwch: fe allai hyn fod yn broblem os ydych yn dioddef o asthma neu anhwylder arall sy'n berthnasol i anadlu.

Byddai'r swydd hon yn addas i chi os ydych yn hapus i weithio'n rhan o dîm ond hefyd yn mwynhau gwneud llawer o'ch gwaith heb oruchwyliaeth agos.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae gweithwyr y GIG yn cael eu talu ar raddfa gynyddol mewn bandiau cyflog pendant, a hynny'n unol â'u sgiliau a'u cyfrifoldebau. Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: cyflog Band 5 o £24,214 - £30,112
 • Gyda phrofiad: cyflog Band 6 o £30,401 - £37,267
 • Safleoedd uwch: cyflog Band 7 o £37,570 - £43,772

Oriau gwaith Mae'r oriau gwaith yn amrywio. Mewn labordai masnachol, yn aml yr oriau yw 9:00 am - 5:30 pm. Mewn ysbytai, mae oriau gwaith yn gallu bod yn afreolaidd gan gynnwys nosweithiau a phenwythnosau 'ar alwad'. Efallai bydd goramser ar gael. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys labordai deintyddol masnachol, y GIG (mewn ysbyty, practis cyffredinol ac yn y gymuned) a'r lluoedd arfog. Mae cyfleoedd i Dechnegwyr Deintyddol yn codi mewn labordai deintyddol mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a chyflogwyr, ac ar Dod o Hyd i Swydd (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a chysylltu â chyflogwyr posibl. Gwnewch yn siwr bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol a fydd yn apelio at gyflogwyr posibl. Cymerwch olwg ar ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o hyd i waith ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad a hyfforddiant

Rhaid i Dechnegwyr Deintyddol gael eu cofrestru gyda'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC). Mae hyn yn golygu bod rhaid i'ch enw fod ar Gofrestr Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol y GDC er mwyn i chi weithio fel Technegydd Deintyddol.

Ni fyddwch chi'n gallu ymuno â'r Gofrestr heblaw eich bod wedi cwblhau un o'r cymwysterau canlynol:

 • Diploma Cenedlaethol Estynedig Edexcel (BTEC) lefel 3 mewn technoleg ddeintyddol
 • cwrs gradd sy'n cael ei gydnabod mewn technoleg ddeintyddol
 • diploma addysg uwch (DipHE) mewn technoleg ddeintyddol ym Mhrifysgol Leeds
 • gradd sylfaen sy'n cael ei chydnabod mewn technoleg ddeintyddol.

Mae cyrsiau gradd sy'n cael eu cydnabod ar gael ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Mae Prifysgol De Montfort yn cynnig cwrs gradd sylfaen sy'n cael ei gydnabod, sydd ar gael yng Ngholeg De Nottingham (ond rhaid gwneud cais yn uniongyrchol i Brifysgol De Montfort).

Mae graddau sylfaen ar gael hefyd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd ac yng Ngholeg Metropolitan Birmingham (wedi'u dyfarnu gan Brifysgol Fetropolitan Manceinion).

Am restr lawn o gyrsiau wedi'u cymeradwyo, trowch at wefan y GDC.

Gallwch naill ai wneud cwrs amser llawn sy'n cael ei gydnabod ac yna dechrau gweithio mewn labordy, neu ddod o hyd i swydd dan hyfforddiant a chwblhau cymhwyster sy'n cael ei gydnabod yn rhan-amser. Mae hyfforddeiaeth yn ffordd wych o gychwyn ar yr yrfa hon, darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Hyfforddeiaethau' am ragor o wybodaeth.

Dilyniant

Ar ôl cael cymwysterau a phrofiad pellach, fe allech fod yn Uwch-dechnegydd. Mae hefyd yn bosibl symud ymlaen i swydd rheoli ansawdd, addysgu neu werthu.

Efallai byddwch chi'n gweld bod rhaid i chi symud i labordy mwy o faint i wella'ch gobeithion o gael dyrchafiad. Gallwch arbenigo mewn maes penodol, fel orthodonteg, gwarchod, prosthodonteg neu waith y genau a'r wyneb.

Y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi roi gwybod i gyflogwr am unrhyw gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod yn unig, os oes gofyn i chi wneud hynny.

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol o ofal yn hynod ddefnyddiol yn yr yrfa hon, mewn ysbyty neu gartref gofal er enghraifft.

Cymwysterau

Er nad oes unrhyw ofynion mynediad academaidd lleiaf i ddechrau gweithio fel Technegydd Deintyddol, mae'n debygol y bydd angen cymwysterau arnoch i ddechrau hyfforddi tuag at gymhwyster sy'n cael ei gydnabod.

Y ffordd arferol o gael lle i wneud cymhwyster lefel 3 BTEC mewn technoleg ddeintyddol yw gyda 4 TGAU (A*-C neu 9-4). Efallai bydd darparwyr yn enwi Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth, neu bynciau cywerth. Y ffordd arferol o gael lle ar gwrs gradd mewn technoleg ddeintyddol yw gyda:

 • 2/3 Safon Uwch, gan gynnwys o leiaf un pwnc gwyddonol os oes modd
 • TGAU ar radd C/4 ac uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall ar radd C/4 ac uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg
Mae Prifysgol Fetropolitan Manceinion yn rhedeg 'blwyddyn sylfaen' ychwanegol i bobl sydd heb y cymwysterau sydd eu hangen fel arfer i gael lle ar ei chwrs gradd mewn technoleg ddeintyddol. Efallai bydd cymwysterau cyfwerth, fel cymwysterau lefel 3 BTEC a Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, yn dderbyniol i gael eich derbyn - gwiriwch wefannau colegau/prifysgolion yn ofalus. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Bydd colegau fel arfer yn ystyried ceisiadau gan oedolion sydd heb fodloni eu gofynion mynediad arferol. Dylech ddarllen polisïau derbyn y gwahanol golegau.

Mae modd cael lle ar gyrsiau perthnasol drwy Achredu Profiad a Dysgu Blaenorol (APEL).

Mae cwrs gradd rhan-amser ar gael ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion.

Mae graddau sylfaen rhan-amser mewn technoleg ddeintyddol ar gael o Brifysgol De Montfort a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Cyllid

Byddai cyllid yn dod fel arfer oddi wrth gyflogwr, fel awdurdod iechyd neu labordy masnachol.

Ystadegau

 • Mae 14% o bobl mewn galwedigaethau fel technegydd deintyddol yn hunangyflogedig.
 • Mae 11% yn gweithio rhan-amser.
 • Mae 4% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 5% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd drwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

Cymdeithas y Technegwyr Deintyddol yw'r sefydliad proffesiynol ar gyfer yr yrfa hon.

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

British Dental Association (BDA)

Cyfeiriad 64 Wimpole Street, London W1G 8YS

Ffôn 020 7935 0875

E-bost enquiries@bda.org

Gwefan www.bda.org

General Dental Council (GDC)

Cyfeiriad 37 Wimpole Street, London W1G 8DQ

Ffôn 0845 2224141

Gwefan www.gdc-uk.org

British Dental Association (BDA) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Forsyth House, Lomond Court, Castle Business Park, Stirling FK9 4TU

Ffôn 01786 476040

E-bost enquiries@bda.org

Gwefan scotland.bda.org

Dental Technologists Association (DTA)

Cyfeiriad 3 Kestrel Court, Waterwells Drive, Waterwells Business Park, Gloucester GL2 2AT

Ffôn 01452 886366

E-bost info@dta-uk.org

Gwefan www.dta-uk.org

Dental Laboratories Association (DLA)

Cyfeiriad 44-46 Wollaton Road, Beeston, Nottingham NG9 2NR

Ffôn 0115 9254888

E-bost info@dla.org.uk

Gwefan www.dla.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English