Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae nyrs ddeintyddol fenyw’n gosod offerynnau deintyddol mewn hambwrdd.

  Gosod offerynnau deintyddol allan.

 • Mae nyrs ddeintyddol fenyw’n gosod cwpan o gegolch mewn daliwr.

  Rhoi cegolch deintyddol yn ei gynhwysydd.

 • Mae nyrs ddeintyddol fenyw’n cofnodi nodiadau claf ar gyfrifiadur.

  Rhoi cofnodion cleifion ar y cyfrifiadur.

 • Mae deintydd fenyw’n dal tiwb sugno yng ngheg claf wrth i ddeintydd fenyw weithio ar lenwad.

  Defnyddio tiwb sugno i waredu gwaed a phoer tra bydd y deintydd yn gwneud llenwad.

 • Mae nyrs ddeintyddol fenyw’n dal drych o flaen y claf. Mae deintydd fenyw’n dangos i’r claf sut mae brwsio ei dannedd yn iawn.

  Dal drych wrth i'r deintydd roi addysg i'r claf am iechyd y geg.

 • Mae nyrs ddeintyddol ar fin gwasgu dyfais llaw i weithio peiriant pelydr X.

  Ar fin gweithio’r peiriant pelydr X.

 • Mae nyrs ddeintyddol yn eistedd y tu ôl i ddesg derbynfa, yn defnyddio cyfrifiadur. Mae’n siarad â chlaf sy’n sefyll o flaen y dderbynfa.

  Mae gan rai nyrsys deintyddol ddyletswyddau yn y dderbynfa. Yma, mae’r nyrs ddeintyddol yn trefnu apwyntiad arall i’r claf.

 • Nyrs Ddeintyddol

Nyrs Ddeintyddol

Cyflwyniad

Prif rôl nyrsys deintyddol yw helpu'r deintydd yn ystod triniaeth y cleifion. Maen nhw'n sicrhau bod cyfarpar a deunyddiau'n barod, yn diheintio ardaloedd clinigol, ac yn cyfarch cleifion. Maen nhw'n helpu yn ystod triniaeth drwy baratoi cleifion, cymysgu deunyddiau ar gyfer llenwadau a rhagweld anghenion y deintydd. Mae rhai hefyd yn gwneud gwaith derbynyddion, er enghraifft, trefnu apwyntiadau a delio â thaliadau.

Adwaenir hefyd fel

 • Cynorthwyydd Llaw-drin Deintyddol

Fideo - Claire: Nyrs Ddeintyddol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Nyrs Ddeintyddol, efallai mai chi fydd y person cyntaf y bydd claf yn ei weld pan ddaw i mewn i'r adeilad. Rhaid i chi gyfarch pob claf mewn modd proffesiynol a gofalgar.

Mae pobl yn gallu bod yn nerfus iawn pan fyddant yn mynd at ei Deintydd felly gallwch helpu i dawelu eu meddyliau. Yn ystod triniaeth, byddwch chi'n cymysgu'r deunyddiau ac yn estyn yr offer cywir i'r Deintydd pan fydd eu hangen arno. Byddwch chi'n cymryd nodiadau o gyfarwyddiadau'r deintydd ac yn monitro'r claf i sicrhau ei fod yn gysurus. Byddwch chi'n defnyddio cyfarpar i dynnu poer a dwr o offer, sydd hefyd yn ei gwneud yn haws i'r Deintydd weld beth mae'n ei wneud. Ar ôl triniaeth, rhaid i chi ddiheintio yr offer. Rydych chi hefyd yn gyfrifol am reoli haint yn y ddeintyddfa. Byddwch chi'n paratoi deunyddiau llenwadau parhaol a gorchuddion dros dro, ac yn prosesu pelydrau X. Rôl bwysig i chi fel Nyrs Ddeintyddol fydd gwneud yn siwr bod y ddeintyddfa yn lân ar ddiwedd y dydd. Rhaid i chi ffeilio cofnodion cleifion yn gywir ac yn ddiogel. Bydd hefyd rhaid i chi baratoi unrhyw gofnodion bydd eu hangen drannoeth, a gwneud unrhyw dasgau gweinyddol eraill. Mae'n bosibl y byddwch yn gyfrifol am archebu stoc a chyfarpar. Weithiau, efallai bydd rhaid i chi weithio yn y dderbynfa, yn ateb y ffôn, yn cyfarch cleifion, yn cymryd taliadau ac yn trefnu apwyntiadau dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Nyrs Ddeintyddol, bydd angen y canlynol arnoch:

 • personoliaeth hyderus, gyfeillgar, glên.
 • p gallu i dawelu meddyliau cleifion pryderus.
 • sgiliau llaw da a sylw da i fanylion.
 • sgiliau trefnu.
 • y gallu i weithredu'n gyflym ac yn ddigyffro dan bwysau.
 • sgiliau cyd-dynnu i weithio yn rhan o'r tîm deintyddol.
 • stamina a ffitrwydd corfforol; yn y swydd hon, byddwch fel arfer yn treulio llawer o amser ar eich traed.
 • y gallu i gymryd nodiadau cywir.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae gweithwyr y GIG yn cael eu talu ar raddfa gynyddol mewn bandiau cyflog pendant, a hynny'n unol â'u sgiliau a'u cyfrifoldebau. Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol - Band 2: £17,652 - £19,020
 • Gyda phrofiad - Band 4: £21,089 - £23,761
 • Safleoedd uwch - Band 5: £24,214 - £30,112
Oriau Gwaith Fel arfer, byddwch chi'n gweithio rhwng 9:00 am a 5:30 pm, ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae'n bosibl hefyd y bydd rhaid i chi weithio dyddiau Sadwrn. Ble allwn i weithio? Mae Nyrsys Deintyddol yn gweithio mewn deintyddfeydd cyffredinol, yn y GIG (mewn ysbytai ac yn y gymuned), ac yn y lluoedd arfog. Mae cyfleoedd i Nyrsys Deintyddol yn codi mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ledled y DU. Mae'r rhan fwyaf o Nyrsys Deintyddol yn gweithio mewn practis deintyddol cyffredinol. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a chyflogwyr, ac ar Dod o Hyd i Swydd(www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a chysylltu â chyflogwyr posibl. Gwnewch yn siwr bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol a fydd yn apelio at gyflogwyr posibl. Cymerwch olwg ar ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol Dod o hyd i waith ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Nid oes llwybrau mynediad penodol i ddechrau gweithio fel Nyrs Deintyddol. Mae’n bosibl y bydd cyflogwyr yn gofyn am TGAU Saesneg, mathemateg, a phwnc gwyddoniaeth. I ddod yn Nyrs Deintyddol cymwys, bydd angen i chi astudio am ddiploma, tystysgrif neu raglen gradd nyrsio, wedi’i gymeradwyo gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC). Mae gofynion mynediad yn amrywio, ond mae’n debyg y byddwch chi angen 3 Lefel A, gan gynnwys pwnc gwyddonol. Gallwch gael mynediad i’r yrfa hon trwy brentisiaeth lefel 3. Ar ôl cwblhau’r brentisiaeth hon, gallwch gofrestru gyda’r GDC fel Nyrs Deintyddol cymwys. Hyfforddiant Mae'r rhan fwyaf o ymgeiswyr yn dechrau trwy ddod o hyd i waith mewn deintyddfa gyffredinol. Maen nhw'n cael hyfforddiant ymarferol yn y swydd. Efallai bydd rhai'n cael amser i ffwrdd i astudio tuag at eu rhaglenni nyrsio deintyddol. Mae eraill yn gwneud hyn gyda'r nos, ar ôl y gwaith. Gallwch hefyd ymuno â'r lluoedd arfog a hyfforddi i fod yn Nyrs Deintyddol. Datblygiad Gallech gael eich dyrchafu i swydd Arweinydd Tîm. Gyda hyfforddiant pellach, gall Nyrsys Deintyddol symud ymlaen i fod yn Hylenyddion Deintyddol neu'n Therapyddion Deintyddol. Mae hefyd yn bosibl mynd i swydd addysgu deintyddol. Y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr Mae'r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi roi gwybod i gyflogwr am unrhyw gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi'u disbyddu neu sydd heb eu disbyddu, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb eu disbyddu yn unig, os bydd gofyn i chi wneud hynny. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o waith gofal yn hynod ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon, mewn ysbyty neu gartref gofal er enghraifft.

Cymwysterau

Gallwch ddechrau gwaith heb unrhyw gymwysterau, gan hyfforddi tuag at gymhwyster nyrsio deintyddol tra byddwch mewn swydd. Fodd bynnag, bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr a cholegau'n chwilio am addysg gyffredinol dda. Efallai bydd rhai ohonyn nhw'n gofyn am gymwysterau TGAU; mae Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth neu fioleg yn ddefnyddiol.

Bydd gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau hyfforddi hefyd yn amrywio rhwng darparwyr hyfforddiant. Er enghraifft, nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer rhai cyrsiau tystysgrif genedlaethol neu ddiploma lefel 3 mewn nyrsio deintyddol, ond bydd rhai darparwyr yn gofyn am 2 i 5 TGAU (A*-C), efallai yn cynnwys Saesneg, mathemateg, gwyddoniaeth neu fioleg. Fel arfer, i gael eich derbyn i Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu rhaid eich bod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Mae modd dod i mewn i'r yrfa hon hefyd drwy wneud Prentisiaeth Lefel Uwch mewn Iechyd - Nyrsio Deintyddol.

Ystadegau

 • Mae 15% o nyrsys deintyddol yn gweithio rhan-amser.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd drwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael gwybod rhagor am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, trowch at y cysylltiadau isod.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

NHS Education for Scotland (NES)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Westport 102, West Port, Edinburgh EH3 9DN

Ffôn 0131 6563200

E-bost enquiries@nes.scot.nhs.uk

Gwefan www.nes.scot.nhs.uk

British Association of Dental Nurses (BADN)

Cyfeiriad PO Box 4, Room 200, Hillhouse International Business Centre, Thornton-Cleveleys FY5 4QD

Ffôn 01253 338360

E-bost admin@badn.org.uk

Gwefan www.badn.org.uk

British Dental Association (BDA)

Cyfeiriad 64 Wimpole Street, London W1G 8YS

Ffôn 020 7935 0875

E-bost enquiries@bda.org

Gwefan www.bda.org

General Dental Council (GDC)

Cyfeiriad 37 Wimpole Street, London W1G 8DQ

Ffôn 0845 2224141

Gwefan www.gdc-uk.org

British Dental Association (BDA) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Forsyth House, Lomond Court, Castle Business Park, Stirling FK9 4TU

Ffôn 01786 476040

E-bost enquiries@bda.org

Gwefan scotland.bda.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

National Examining Board for Dental Nurses

Ffôn 01772 429917

E-bost info@nebdn.org

Gwefan www.nebdn.org/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English