Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw, sy'n gwisgo gwisg amddiffynnol lawn, yn gwneud arbrawf mewn ystafell sydd wedi'i selio.

  Mae rhai o'r organebau a'r cemegolion y maen nhw'n gweithio gyda nhw o bosibl yn beryglus, felly mae angen i fiocemegwyr wisgo dillad amddiffynnol i osgoi halogi.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo cot labordy wen, yn sefyll mewn labordy, wrth ochr peiriant mawr.

  Defnyddio peiriannau awtomataidd i ddadansoddi cyfansoddiad casgliadau mawr o samplau.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo cot labordy wen, yn gwneud arbrawf mewn labordy.

  Mae biocemegwyr yn ymchwilio i'r prosesau cemegol sy'n digwydd mewn celloedd a meinweoedd byw.

 • Mae rhes o bobl, sy'n gwisgo cotiau labordy gwyn, yn eistedd wrth fainc waith hir. Maen nhw'n gwneud arbrofion amrywiol.

  Mae llawer o'r gwaith yn cael ei wneud mewn labordy.

 • Mae tri unigolyn, sy'n gwisgo cotiau labordy gwyn, yn eistedd mewn labordy. Maen nhw'n gwneud arbrofion, ac mae un ohonyn nhw'n edrych ar sgrin gyfrifiadur.

  Defnyddio cyfrifiadur a microsgop i greu delwedd glir o sampl facteriol.

 • Biocemegydd

Biocemegydd

Cyflwyniad

Mae biocemegwyr yn astudio cemeg bywyd. Maen nhw'n ymchwilio i brosesau bywyd ar lefel moleciwlau, gan ddefnyddio eu gwybodaeth i nodi a datrys problemau biolegol. Maen nhw'n ymchwilio i gynhyrchion a phrosesau newydd, a'u datblygu, a fydd yn fuddiol i amrywiaeth eang o feysydd, gan gynnwys prosesu bwyd, deunydd fferyllol, gofal iechyd ac amaethyddiaeth.

Gweithgareddau Gwaith

Mae Biocemeg yn golygu astudio prosesau sylfaenol bywyd, er enghraifft, y ffordd y mae DNA yn cael ei drosglwyddo rhwng celloedd ac yn gallu cael ei drin i ddatrys problemau. Mae Biocemegwyr yn gweithio gyda phob math o organebau, o ficro-organebau i blanhigion ac anifeiliaid. Mae technegau biocemegol yn bwysig iawn i bron pob maes ymchwil fiolegol, felly mae Biocemegwyr yn gweithio ym mhob maes bioleg fodern.

Diwydiant Fel Biocemegydd Diwydiannol, byddwch chi'n datblygu cynhyrchion newydd ac yn monitro'r broses gynhyrchu, gan sicrhau diogelwch ac ansawdd. Byddwch chi'n gweithio mewn amrywiaeth eang iawn o ddiwydiannau, gan gynnwys cwmnïau bwyd, fferyllol, bragu, biotechnoleg ac agrocemegol. Er enghraifft, mae Biocemegwyr mewn cwmnïau biotechnoleg wedi datblygu technegau genetig a'u defnyddio i wneud proteinau a hormonau hollbwysig fel inswlin, sef cemegyn sy'n brin mewn pobl sydd â diabetes. Gallech chi helpu i gynhyrchu brechlynnau a gwrthgyrff, ac ymchwilio i'r ffordd y gall DNA gael ei drin i ddarparu meddyginiaethau ar gyfer anhwylderau genetig. Biocemegwyr sydd wedi datblygu'r defnydd o gymryd olion bysedd DNA mewn gwyddoniaeth fforensig.

Ar ddechrau prosiectau ymchwil fferyllol, byddwch chi fel arfer yn ymchwilio i sut mae clefyd yn datblygu a lledaenu. Mae'r canlyniadau'n helpu i benderfynu ar y nodweddion biolegol a'r strwythur cemegol a ddylai fod gan gyffur. Fel Biocemegydd, gallech chi hefyd helpu i benderfynu ar y ffurf fwyaf priodol ar gyfer cyffur fel meddyginiaeth, er enghraifft, tabled, pigiad neu olchdrwyth. Mae gweithio ar gyffur newydd yn golygu gwneud profion arferol, yn gyntaf ar gelloedd mewn tiwb profi neu ddysgl meithrin (profi 'in vitro') ac yna ar anifeiliaid a gwirfoddolwyr dynol ('in vivo').

Meddygaeth Fel Biocemegydd Clinigol, byddwch chi fel arfer yn gweithio mewn ysbytai, yn dadansoddi meinweoedd a hylifau'r corff er mwyn helpu i wneud diagnosis o glefyd. Mae clefyd yn achosi newid ym miocemeg gymhleth y corff, felly gall Biocemegwyr ganfod clefyd trwy ddadansoddi faint o sylweddau sy'n bresennol yn hylifau a meinweoedd y corff. Er enghraifft, mae lefelau glwcos yn cynyddu mewn cleifion sydd â diabetes mellitus, ac mae wrea yn cynyddu pan fydd gan bobl glefyd yr arennau. Bydd ysbyty cyffredinol nodweddiadol yn gwneud dros filiwn o brofion y flwyddyn, felly byddwch chi'n defnyddio peiriannau profi awtomataidd soffistigedig iawn i brofi hyd at fil o samplau yr awr (er enghraifft, lefelau sodiwm, glwcos ac wrea yn y gwaed). Ar y llaw arall, gallai gymryd diwrnodau o brofi mwy cymhleth â llaw i adnabod cyffur anhysbys a gymerwyd mewn gorddos, gan ddefnyddio amrywiaeth o wahanol fathau o dechnoleg a thechnegau labordy. Gallech chi hefyd fod yn rhan o ymchwilio i dechnegau dadansoddol newydd a'u datblygu, gan weithio'n aml gyda chydweithwyr mewn diwydiant neu brifysgolion. Amaethyddiaeth Fel Biocemegydd Amaethyddol, byddwch chi'n gweithio ym maes ymchwil amaethyddol ac yn y diwydiant agrocemegol yn helpu i ddatblygu cynhyrchion fel plalaleiddiaid a gwrteithiau. Byddwch chi'n defnyddio eich gwybodaeth am addasu genetig i ddatblygu cnydau sy'n gwrthsefyll plâu, gwella cynnyrch cnwd a gwneud i fwyd bara'n hirach. Efallai y byddwch chi'n monitro'r amgylchedd, er enghraifft, gan olrhain llygrwyr wrth iddynt symud trwy gadwyni bwyd.

Cyfrifiadura a biowybodeg Mae nifer o Fiocemegwyr yn gweithio ym maes biowybodeg, sef defnyddio technoleg gwybodaeth (fel y rhyngrwyd a chronfeydd data) mewn bioleg. Er enghraifft, mae cronfeydd data ar gael ar y rhyngrwyd sy'n cynnwys dilyniant genom cyfan gwahanol facteria. Byddech chi'n defnyddio'r wybodaeth hon i ddadansoddi pa mor debyg yw un bacteriwm i un arall.

Meysydd arbenigol eraill Mae Biocemegwyr yn gallu gweithio mewn llawer o feysydd eraill hefyd, gan gynnwys addysg, ysgrifennu meddygol, newyddiaduraeth, marchnata a gwerthiannau. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Fiocemegydd, bydd arnoch angen:

 • chwilfrydedd a meddwl ymholgar.
 • y gallu i feddwl yn rhesymegol.
 • dull trylwyr, amyneddgar a threfnus o weithio.
 • sgiliau trefnu da i gynllunio a chynnal arbrofion.
 • sgiliau labordy ymarferol.
 • sgiliau arsylwi, cywirdeb a sylw i fanylion.
 • sgiliau mathemategol, ystadegol a chyfrifiadurol.
 • y gallu i esbonio canlyniadau'n eglur ac yn gryno, gan gynnwys mewn adroddiadau ysgrifenedig.
 • sgiliau gwaith tîm.

Gallai'r broses o sicrhau bod cynnyrch cemegol yn ddiogel gynnwys profion ar anifeiliaid, felly mae angen i chi fod yn barod i gymryd rhan yn hyn.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

Mae staff y GIG yn cael eu talu ar raddfa gynyddol o'r Agenda ar gyfer Newid.

 • Cychwynnol: Cyflog band 6 o £28,050 - £36,644
 • Gyda phrofiad: cyflog Band 7 o £33,222 - £43,041
 • Bydd Uwch-fiocemegwyr yn ennill cyflog band 9 o £84,507 - £102,506

Oriau gwaith Mae Biocemegwyr fel arfer yn gweithio 35-39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ond, mae'n bosibl y bydd angen iddynt ddechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr, gweithio shifftiau a gweithio ar y penwythnos. Ble allen i weithio? Mae cyflogwyr mawr ar draws y Deyrnas Unedig yn cynnwys cwmnïau yn y diwydiannau bragu, bwyd a diod a fferyllol. Mae cyfleoedd eraill ar gael gyda phrifysgolion, y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol, y Cyngor Ymchwil Feddygol, Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) a'r GIG.

Mae cyfleoedd ar gyfer Biocemegwyr yn codi mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a chyflogwyr, ac ar Dod o Hyd i Swydd (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a chysylltu â chyflogwyr posibl. Gwnewch yn siwr bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol a fydd yn apelio at gyflogwyr posibl. Cymerwch olwg ar ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol ''Dod o hyd i waith ar-lein'. Mae GreenJobs yn fwrdd swyddi i bobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/biology-jobs/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Fel arfer, bydd gan Fiocemegwyr radd mewn biocemeg neu bwnc tebyg sy'n cynnwys llawer o fiocemeg. Mae'n bwysig gwirio gwefannau colegau/prifysgolion yn ofalus iawn i weld faint o fiocemeg sy'n cael ei chynnwys. Mae graddau un pwnc mewn biocemeg ar gael yn gyffredin. Yn aml, mae prifysgolion yn cyfuno biocemeg â phynciau megis cemeg, geneteg a biotechnoleg. Mae graddau mewn biocemeg feddygol ar gael hefyd. Mae nifer o raddau rhyng-gwrs mewn biocemeg ar gael. Mae rhai prifysgolion yn cynnig cyrsiau gyda blwyddyn sylfaen. Blwyddyn ychwanegol yw hon ar gyfer myfyrwyr nad oes ganddynt y cymwysterau gwyddoniaeth Safon Uwch sy'n ofynnol ar gyfer mynediad. Mae nifer bach o brifysgolion yn cynnig graddau gwyddoniaeth cyfunedig (ISciences), sy'n ceisio rhoi gwybodaeth a sgiliau rhyngddisgyblaethol i raddedigion trwy ddull seiliedig ar broblem. Gan fod biocemeg yn ddisgyblaeth seiliedig ar ymchwil, mae llawer o raddedigion yn mynd ymlaen i wneud cymhwyster ôl-raddedig, megis MSc arbenigol, neu'n gwneud ymchwil tuag at MPhil neu PhD. Mae cymwysterau ôl-raddedig yn aml yn hanfodol i gael swyddi ymchwil mewn sefydliadau addysg uwch a sefydliadau ymchwil. Fe allai fod yn bosibl i chi weithio'ch ffordd i fyny o swydd technegydd labordy. Fel arfer, byddai angen i chi astudio'n rhan-amser wrth weithio fel technegydd i wneud hyn, er enghraifft trwy gael eich rhyddhau o'ch swydd am y dydd. Fel arfer, mae gweithwyr newydd sydd â chymwysterau HND neu raddau sylfaen gwyddonol perthnasol yn dechrau mewn swyddi ar lefel technegydd. I ymuno â Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr (STP) y GIG fel biocemegydd clinigol, bydd angen bod gennych o leiaf 2.1 mewn gradd BSc (Anrh) berthnasol. Er enghraifft, gallai hyn fod mewn biocemeg, cemeg neu bwnc arall sy'n cynnwys llawer o fiocemeg. Mae gradd ôl-raddedig berthnasol a/neu brofiad ymchwil yn ddymunol. (Mae recriwtio ar gyfer STP yn agor ym mis Ionawr bob blwyddyn). HyfforddiantMae rhai cyflogwyr yn rhoi cyfle i raddedigion weithio tuag at gymhwyster ôl-raddedig tra byddant mewn swydd.

Mae biocemegwyr clinigol dan hyfforddiant sy'n dilyn Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr (STP) y GIG yn cael tair blynedd o hyfforddiant cymeradwy ac achrededig yn y gweithle. Mae'r flwyddyn gyntaf yn cael ei chynnal mewn amrywiaeth o leoliadau, a byddwch chi'n arbenigo yn ystod y ddwy flynedd olaf. Byddwch chi hefyd yn gweithio tuag at MSc perthnasol. Datblygiad Gallech symud ymlaen i swydd oruchwylio neu reoli. Gall cymwysterau ôl-raddedig fod yn bwysig iawn ar gyfer symud ymlaen yn eich gyrfa. Mae biocemegwyr clinigol yn dilyn llwybr gyrfa strwythuredig, sy'n arwain yn y pen draw at swydd ymgynghorydd, er enghraifft fel pennaeth adran fawr mewn ysbyty.

Cymwysterau

I ddilyn cwrs gradd mewn biocemeg, y gofyniad lleiaf arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch gyda chemeg yn hanfodol fel arfer, ynghyd ag o leiaf un pwnc gwyddonol arall neu fathemateg. Mae rhai prifysgolion yn gofyn am fioleg fel pwnc hanfodol hefyd. Mae eraill yn gofyn am gemeg neu fioleg.
 • Cymwysterau TGAU ar radd C/4 ac uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 TGAU arall ar radd C/4 ac uwch. Gellir gofyn am naill ai Saesneg neu fathemateg (neu'r ddau)
 • Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Gymhwysol Ychwanegol.
Mae dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • y Diploma Bagloriaeth Ryngwladol.
Ond, mae gofynion cyrsiau'n amrywio, felly darllenwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae rhai gweithwyr newydd wedi datblygu sgiliau labordy yn ystod lleoliadau gwaith diwydiannol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i ddilyn cwrs gradd, gradd sylfaen neu HND, fe allai fod yn bosibl i chi ddechrau un ar ôl cwblhau cwrs Mynediad, er enghraifft, Mynediad i Wyddoniaeth. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau arnoch i ddilyn cwrs Mynediad, ond dylech gadarnhau hyn gyda darparwr y cwrs.

Mae rhai prifysgolion a cholegau addysg uwch yn cynnig blwyddyn sylfaen cyn i radd neu HND mewn gwyddoniaeth ddechrau ar gyfer myfyrwyr nad oes ganddyn nhw'r cymwysterau Safon Uwch gwyddonol sydd eu hangen fel arfer i gael mynediad i'r cwrs.

Cyllid

Mae cyllid ar gyfer astudio ac ymchwil ôl-raddedig ar gael, trwy brifysgolion, gan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC), Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC) a'r Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC).

Ystadegau

 • Mae 5% o fiocemegwyr yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 24% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 9% o weithwyr yn gweithio ar sail dros dro.

Gwybodaeth Bellach

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

New Scientist

Publisher: Reed Business Information Ltd

E-bost ns.subs@quadrantsubs.com

Gwefan www.newscientist.com

Queen's University Belfast

Irish enquiries

Gwefan www.qub.ac.uk

Association for Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine (ACB)

Ffôn 020 7403 8001

Gwefan www.acb.org.uk

Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI)

Cyfeiriad 7th floor, Southside, 105 Victoria Street, London SW1E 6QT

Ffôn 0870 8904333

Gwefan careers.abpi.org.uk

Biochemical Society

Cyfeiriad Charles Darwin House, 12 Roger Street, London WC1N 2JU

Ffôn 020 7685 2400

E-bost genadmin@biochemistry.org

Gwefan www.biochemistry.org

Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1UH

Ffôn 01793 413200

E-bost webmaster@bbsrc.ac.uk

Gwefan www.bbsrc.ac.uk

Natural Environment Research Council (NERC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1EU

Ffôn 01793 411500

Gwefan www.nerc.ac.uk

Medical Research Council (MRC)

Cyfeiriad 14th Floor, One Kemble Street, London WC2B 4AN

Ffôn 01793 416200

E-bost corporate@headoffice.mrc.ac.uk

Gwefan www.mrc.ac.uk

Earthworks-jobs.com

Gwefan www.earthworks-jobs.com

Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Crichton House, 4 Crichton's Close, Edinburgh EH8 8DT

Ffôn 0131 5230493

Gwefan careers.abpi.org.uk

Genetics Society

Cyfeiriad c/o Portland Customer Services, Commerce Way, Colchester CO2 8HP

Ffôn 01206 796351

E-bost theteam@genetics.org.uk

Gwefan www.genetics.org.uk

Department for Environment, Food & Rural Affairs (Defra)

Cyfeiriad Nobel House, 17 Smith Square, London SW1P 3JR

Ffôn 0845 9335577

E-bost defra.helpline@defra.gsi.gov.uk

Gwefan www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English