Gweminar am Feddygon Teulu

Camwch i mewn i’r GIG:

Defnyddiwch y Step into the NHS career map

(Ffynhonnell: NHS Careers)

Rhagor o wybodaeth am yrfaoedd ym maes iechyd/

nhs Wales logo

skills for health logo

royal college of nursing logo

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

 

Golwg ar

Yrfaoedd ym

maes Iechyd


Pwyso a mesur gyrfaoedd ym maes Iechyd yng Nghymru

Bydd angen i bob un ohonom ddefnyddio gwasanaethau iechyd ar ryw adeg yn ein bywydau. Ond a ydych wedi ystyried gyrfa ym maes iechyd?

Gyda phoblogaeth sy'n heneiddio, bydd mwy o alw ar y sector iechyd i ddarparu gwasanaethau.

Wyddoch chi fod yna dros 350 o rolau gwahanol yn y GIG yn unig? (Step into the NHS, 2017)
Mae bron 74,000 o bobl yn cael eu cyflogi gan y GIG yng Nghymru. (StatsCymru, 2015)

Mae datblygiadau ym maes technoleg ac iechyd yn golygu bod y swyddi'n amrywio o Nyrs i Raglennydd Cyfrifiaduron, ac o Feddyg Teulu i Beiriannydd Meddygol. Mae gyrfaoedd ym maes iechyd hefyd yn cynnwys swyddi ym maes therapïau cyflenwol, er enghraifft Aciwbigwr, Ceiropractydd ac Adweithydd.

Gan fod y sector iechyd mor fawr, ac yn cynnwys nifer o wahanol fathau o swyddi, beth am fwrw golwg i weld a oes yna swydd sy'n addas i chi?

Hysbysebodd y GIG 9,500
o swyddi gwag yn ystod y 12 mis diwethaf. Dyma'r cyflogwr a hysbysebodd y nifer mwyaf o swyddi yng Nghymru.
(Labour Insights, 2017)

Mae tua  80%
o'r bobl sy'n gweithio ym maes iechyd yn gweithio yn y GIG neu yn y sector gwirfoddol.
(Gweithlu GIG Cymru, 2015)
Yn ystod y 12 mis diwethaf, cafodd tua  8,300
o swyddi Nyrsys eu hysbysebu ar-lein. Dyma'r swydd fwyaf cyffredin a gafodd ei hysbysebu ar-lein.
(Labour Insights, 2017)

Yn 2016, roedd tua
665,841
o nyrsys yn gweithio yn y DU; cynnydd o
23% ers 2006.
(CNB, 2016)

 


Mae 1 o bob 9 o gyfanswm y gweithlu yng Nghymru yn gweithio ym maes iechyd.
(BRES, 2015)
Mae ar Gymru angen mwy o ...


Gweithiwr Cymorth Nyrsio Gofal Iechyd,
Bydwragedd,
Nyrsys Deintyddol, Ffisiotherapyddion,
Ymarferwyr Meddygol (Meddygon),
Ymarferwyr Deintyddol (Deintyddion) , Nyrsys,
Gweithwyr iechyd proffesiynol cyswllt,
Technegwyr Meddygol a Deintyddol, 
Gwyddonwyr Biolegol a Biocemegwyr, FferyllwyrPrif Ardaloedd Cyflogaeth

Dyma gyfanswm nifer yr holl swyddi ym maes iechyd yng Nghymru (ffigyrau wedi'u talgrynnu).

Caerdydd
15,300

 

Abertawe
11,600

 

Rhondda Cynon Taf
8,100

 

Casnewydd
7,000

 

Wrecsam
6,500

 

Sir Gaerfyrddin
6,500

 

Pwy sy'n cyflogi nyrsys a bydwragedd?

 Awdurdod iechyd neu
 ymddiriedolaeth GIG: 80.8%

 Y sector breifat: 14.7%

 Sector elusennol /
 gwirfoddol: 1.0%

 Sector cyhoeddus: 2.7%


Pwy sy'n cyflogi gweithiwr cymorth nyrsio gofal iechyd?

 Awdurdod iechyd neu
 ymddiriedolaeth GIG: 64.8%

 Y sector breifat: 22.7%

 Sector elusennol /
 gwirfoddol: 6.6%

 Sector cyhoeddus: 2.7%


(RCN Labour Market Review, 2016)

Sir Ddinbych
6,400

 

Pen-y-bont ar Ogwr
5,600

 

Gwynedd
5,500

 

Sir Fynwy
5,000

 

Powys
4,000

 

Sir Benfro
3,500

 

Torfaen
3,500

 

Conwy
3,100

 

Merthyr Tudful
3,000

 

Castell-nedd Port Talbot
2,800

 

Caerffilly
2,600

 

Ceredigion
2,300

 

Sir y Fflint
2,000

 

Bro Morgannwg
1,600

 

Blaenau Gwent
1,200

 

Ynys Môn
800

 

 

(NOMIS BRES, 2015)

 

Cwrdd â'r Cyflogwyr

Y GIG yw'r prif gyflogwr ar gyfer gyrfaoedd ym maes iechyd yng Nghymru. Mae yna wyth bwrdd iechyd yn y GIG ledled Cymru. Gellir dod i hyd i swyddi'r GIG yn www.jobs.nhs.uk

Mae cyflogwyr eraill ym maes iechyd yn cynnwys Meddygfeydd Teulu a Deintyddfeydd, cyfleusterau gofal iechyd preifat a labordai.

Dewch o hyd i leoliad ysbytai yng Nghymru:


Beth allai'i ei ennill?

Gall cyflogau amrywio, gan ddibynnu ar eich profiad, y cyflogwr a lle rydych yn byw. Gellir talu cyflogau uwch ar gyfer swyddi uwch. Mae cyflogau hefyd yn amrywio ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig.

Mae yna strwythur cyflog penodol ar gyfer swyddi yn y GIG yng Nghymru.

Gall cyflog ar gyfer swyddi y tu allan i'r GIG amrywio. Mae'r rhan fwyaf o bobl ym maes therapïau cyflenwol yn hunangyflogedig, ac felly, gall eu hincwm amrywio'n fawr.


Ystod Cyflog ar gyfer Swyddi yn ddibynnol ar brofiad (£)


£14,000 - £19,000


£14,000 - £19,000


£14,000 - £19,000


£15,500 - £25,500


£16,000 - £22,000


£16,000 - £32,000


£21,000 - £28,000


£21,000 - £34,000


£21,000 - £34,000


£21,000 - £34,000


£21,000 - £34,000


£21,500 - £34,500


£22,000 - £35,000


£22,000 - £35,000


£21,000 - £40,000


£21,000 - £40,000


£21,000 - £40,000


£25,000 - £45,000


£25,500 - £67,000


£38,500 - £82,500


£54,500 - £82,000


£76,000 - £102,500Dechrau arni

Mae llawer o swyddi ym maes iechyd yn gofyn am gymhwyster mewn pynciau Gwyddoniaeth, er enghraifft Bioleg a Chemeg, yn ogystal â Mathemateg a Saesneg. Mae swyddi ym maes iechyd yn aml yn ei gofyn am radd a chymwysterau proffesiynol.

Os nad oes gennych gymwysterau TGAU a Safon Uwch yn y pynciau cywir, mae yna rai cyrsiau prifysgol sy'n derbyn cyrsiau Mynediad. Gwiriwch gyda'r brifysgol gyntaf, er mwyn gwneud yn siŵr ei bod yn derbyn y cwrs mynediad penodol yr ydych yn ei ddewis.

Dyma rai enghreifftiau o gyrsiau y gallwch eu gwneud:

 • TGAU Gwyddoniaeth
 • Cyflwyniad i Therapi Tylino
 • VRQ Lefel 2 mewn Therapïau Cyflenwol
 • UG/Safon Uwch Bioleg
 • UG/Safon Uwch Cemeg
 • UG/Safon Uwch Ffiseg

Dyma enghreifftiau o gymwysterau ar lefel gradd:

 • HND Gwybodeg Iechyd
 • BDS Llawdriniaeth Ddeintyddol
 • BMid Bydwreigiaeth
 • BN Nyrsio Oedolion
 • BN Nyrsio Plant
 • BSc Ffisiotherapi
 • BSc Aciwbigo
 • BSc Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol
 • BSc Radiograffeg Ddiagnostig a Delweddu
 • BSc Ymraferwr Adran Lawdriniaeth
 • BSc Gwyddor Gofal Iechyd
 • MBBCh Meddygaeth
 • MEng Peirianneg Feddygol
 • Meistr Ciropracteg
 • MSc Rheoli Poen
'Mae angen cynyddol am sgiliau technoleg TG yn y GIG. Mae GIG Cymru yn buddsoddi mewn prentisiaethau a chyfleoedd datblygu i raddedigion ar gyfer sgiliau technoleg. Mae hyn yn cynnwys gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Abertawe i ddarparu hyfforddiant.'
(Gwasanaeth Gwybodeg GIG,
Adolygiad Blynyddol 2016)

'Os ydych yn ymddiddori mewn TG ac yn mwynhau gweithio gyda data, dysgwch fwy am Wasanaeth Gwybodeg Iechyd GIG Cymru (gwasanaeth TG ar gyfer GIG Cymru) trwy brofiad gwaith'

Chwilio am Brentisiaethau Dod o hyd i gwrs Rhoi cynnig ar Chwilio am Yrfa  Dod o hyd i gwrs Addysg Uwch


Y Gronfa Ddoniau yw rhaglen addysg ar gyfer gwyddorau bywyd ac iechyd dan arweiniad Coleg Gŵyr Abertawe, sy'n cynnwys:

 • Astudiaeth lawn-amser i bobl ifanc sydd am astudio'r pynciau Gwyddoniaeth, Mathemateg, Technoleg a Pheirianneg.
 • Rhaglen brentisiaeth uwch i bobl dros 18 oed sy'n gweithio yn y sectorau gwyddor bywyd neu iechyd dynol
(ARCH, 2017)

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi 
£95 miliwn i  hyfforddi gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol yng Nghymru, gan gynnwys:

 • Cynnydd o 13% mewn llefydd hyfforddi nyrsio
 • Cynnydd o 40% mewn llefydd hyfforddi bydwreigiaeth

(Llywodraeth Cymru, 2017)


Dod i wybod am Gyllid


‘Mae dros 1/4 yr holl nyrsys
yn gweithio'n rhan amser'
(Adolygiad o'r Farchnad Lafur gan y Coleg
Nyrsio Brenhinol, 2016)

Hunangyflogaeth

Mae Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Cyswllt yn cynnwys swyddi fel Aciwbigwr, Homeopath, Hypnotherapydd, Therapydd Tylino, Adweithegydd a Therapydd Chwaraeon. Mae pobl sy'n gweithio yn y swyddi hyn yn aml yn hunangyflogedig.

Dysgwch fwy am ddod yn hunangyflogedig:
Ewch ati i rwydweithio!

Mae rhwydweithio ac argymhellion personol yn arbennig o bwysig yn y sector iechyd. Dewch i adnabod pobl a busnesau eraill, wyneb yn wyneb, a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol.
Adeiladwch eich rhwydwaith o gysylltiadau er mwyn dod o hyd i brofiad gwaith.

Rhwydweithiwch! Rhwydweithiwch! Rhwydweithiwch!

Mynnwch brofiad!

Ceisiwch gael cymaint o brofiad gwaith â phosibl. Mae diffyg profiad gwaith cyffredinol yn un o'r tri phrif reswm y mae cyflogwyr yn ei roi dros beidio â chyflogi rhywun.

Mae dros 1/2 o staff a gyflogwyd yn y GIG yn y DU wedi cymhwyso'n broffesiynol. (Workforce and Facilities, NHS Digital 2016)


Galw am Sgiliau

Mae'r swyddi sydd ar restr Galwedigaethau Prin y DU ym maes iechyd yn cynnwys:

Meddygon Ymgynghorol yn y meysydd canlynol:
 • Meddygaeth Frys
 • Niwroffisioleg Clinigol
 • Haematoleg
 • Seiciatreg Fforensig
 • Seiciatreg Henaint

(UK Shortage Occupations List, 2014)

 

Nyrsys Arbenigol:

 • Gweithio mewn Theatrau Llawdriniaeth
 • Unedau Gofal Dwys Newyddenedigol

(UK Shortage Occupations List, 2014)

Ymarferwr Adran Lawdriniaeth, Radiograffydd Diagnostig, Radiograffydd Therapiwtig 
(Rhestr Galwedigaethau Prin y DU, 2014)

 

Meddygon ag arbenigedd mewn Anaestheteg, Meddygaeth Frys, Meddygaeth Gyffredinol, Llawdriniaeth Gyffredinol.  
(Gweithlu GIG Cymru, 2015)

 

 


Cymru sydd â'r nifer lleiaf ond un, a'r gweithlu hynaf ond un, o feddygon teulu yn y DU. Mae bron ¼ y meddygon teulu yng Nghymru yn 55 oed neu'n hŷn. Mae angen mwy o feddygon teulu i gymryd lle'r rhai sy'n ymddeol, ac i ddiwallu anghenion newidiol y dyfodol.
(Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, 2015)

Swyddi gwag ar gyfer meddygon oedd y 6ed swydd a hysbysebwyd fwyaf ar-lein yng Nghymru yn ystod y 12 mis diwethaf.
(Labour Insights, 2017)

Mae'r galw am sgiliau TG yn cynyddu ym maes iechyd, a hynny er mwyn darparu gwasanaethau digidol tebyg i e-iechyd/telefeddygaeth.
(Gweithlu GIG Cymru, 2015)

Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dros £5.5 miliwn ar gyfer blaenoriaethau digidol o fewn GIG Cymru. (Llywodraeth Cymru, 2017) Yn unol â thueddiadau cyfredol, mae tyfiant hefyd yn debygol o fod yn y swyddi TG yn y GIG yng Nghymru.

Newydd yn y Sector


TG a thechnoleg mewn gyrfaoedd ym maes iechyd

Mae 88% o oedolion yn y DU yn defnyddio'r Rhyngrwyd, ond dim ond 2% sy'n ei ddefnyddio i ryngweithio â'r GIG..
(Ymddiriedolaeth Nuffield, 2016)

Mae roboteg a dulliau diagnostig newydd yn cael eu datblygu ym maes iechyd, pob un ohonynt yn gofyn am sgiliau TG a thechnoleg.
(Gweithlu GIG Cymru, 2015)


 • Mae dros 165,000 o apiau iechyd ar gael
 • Bydd 500 miliwn o bobl yn y byd yn defnyddio ap gofal iechyd eleni
 • Bydd 50% o boblogaeth y DU yn defnyddio'r Rhyngrwyd at ddibenion hunanddiagnosis
 • Mae 75% o bobl yn chwilio'r We am wybodaeth iechyd
  (Ymddiriedolaeth Nuffield, 2016)

Bydd gyrfaoedd a sgiliau TG ym maes iechyd yn cynnwys:

 • Rhaglenwyr a datblygwyr - apiau a dyfeisiau gwisgadwy, sy'n darparu data amser real i staff meddygol a gwasanaeth monitro y tu allan i'r ysbyty (Ymddiriedolaeth Nuffield, 2016)
 • Gweithredu a rheoli teleiechyd – apwyntiadau meddygon ar-lein (Ymddiriedolaeth Nuffield, 2016)
 • Data mawr a dadansoddi rhagfynegol – yn defnyddio algorithmau cyfrifiadurol i ddadansoddi cofnodion electronig cleifion ac i gynhyrchu gwybodaeth am y bobl hynny sy'n wynebu risg yn y dyfodol agos (Ymddiriedolaeth Nuffield, 2016)
 • Roboteg – mae nifer y llawdriniaethau â chymorth robot ledled y byd wedi cynyddu o 80,000 yn 2007 i 205,000 yn 2010. (Cronfa'r Brenin, 2017) Oherwydd buddsoddiad Llywodraeth Cymru, mae theatrau ysbytai yng Nghymru yn cynnwys offer hyfforddi robotig a systemau triniaeth robotig (GIG Cymru, 2015)
 • Rhith-efelychu - ffordd o ddarparu hyfforddiant i fyfyrwyr meddygol ar weithdrefnau llawfeddygol (Cronfa'r Brenin, 2017

Gweler Golwg ar Dechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
am ragor o wybodaeth am yrfaoedd ym maes TG.

Mae yna ddatblygiadau eraill ym maes geneteg, meddygaeth adfywiol, ymchwil i fôn-gelloedd, a niwrowyddoniaeth.
(Life Science Exchange, 2014)

Gweler Gweler Golwg ar Wyddorau Bywyd am ragor o wybodaeth.


A oes arnaf angen sgiliau Cymraeg?

Os ydych yn gweithio yng Nghymru, gall y gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg roi mantais i chi yn y gweithle.

Yn 2015, dywedodd 368 o feddygon teulu eu bod yn gallu siarad Cymraeg Mae hyn yn golygu bod tua 1.2 o feddygon teulu sy'n siarad Cymraeg ar gyfer 10,000 o bobl.
(StatsCymru 2015)

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gryfhau'r defnydd o'r Gymraeg ym maes gofal iechyd.
(Gov.Wales, 2016)

“Mae gallu cael mynediad at wasanaethau Cymraeg yn amlwg yn ddymuniad i rai ... mae’n medru bod yn fater o angen hefyd ac yn elfen hollbwysig wrth sicrhau canlyniadau llesiant positif. "
(Mwy na geiriau, Llywodraeth Cymru, 2016)


Yn y sector

 Mae 18%
o'r gweithlu iechyd dynol a gofal cymdeithasol yn siarad Cymraeg.
(Welsh Government, 2014)


 

Beth am y dyfodol?

Y gyrfaoedd sy'n tyfu gyflymaf ym maes iechyd yng Nghymru, wedi'u dangos yn ôl canran y twf.

 Optometryddion
68%


 Fferyllwyr
45%


 Parafeddygon
24%


 Technegwyr meddygol a deintyddol
23%


 Ymarferwyr Deintyddol
20%


 Staff ambiwlans
20%


 Bydwragedd
20%


 Gweithwyr iechyd proffesiynol cyswllt
19%


 Gweithwyr iechyd proffesiynol
19%


 Rheolwyr a chyfarwyddwyr iechyd y
cyhoedd a gwasanaethau iechyd
18%


 Nyrsys Deintyddol
18%


 Ffisiotherapyddion
17%


 Gweithiwr Cymorth Nyrsio Gofal Iechyd
17%


 Rheolwyr practis gofal iechyd
15%


 Radiograffwyr meddygol
15%


 Nyrsys
15%


 Ymarferwyr Meddygol
14%


 Technegwyr Fferyllol
14%


(Working Futures 2014-2024)


Yn ôl i Tueddiadau SwyddiYn ôl i'r brig

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English