Camwch i mewn i’r GIG:

Defnyddiwch y Step into the NHS career map

(Ffynhonnell: NHS Careers)

Rhagor o wybodaeth am
Wyddorau Bywyd

Cogent Skills Logo

Hub logo

 NHS shared servies partnership logo

Archwilio tueddiadau ym maes swyddi

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

 

Golwg ar

Wyddorau Bywyd


Gwyddoniaeth sy’n gweithio er lles bywyd

Diddordeb mewn gwyddoniaeth a sut y gallech chi ddefnyddio gwyddoniaeth mewn swydd? Yna, meddyliwch am yrfa mewn Gwyddorau Bywyd.

Gwyddorau Bywyd yw’r rhan o wyddoniaeth sy’n astudio unrhyw beth sy’n fyw, fel pobl, anifeiliaid, planhigion a micro-organebau.

Mewn swydd gwyddorau bywyd, efallai y byddech chi’n datblygu iachâd i ganser, yn dyfeisio technoleg newydd i achub bywyd pobl, neu’n ymchwilio i wrthwenwyn i glefyd heintus. Fe allech chi hyd yn oed fod yn gweithio yn y gofod, neu ar brosiectau i ddatblygu systemau cynnal bywyd er mwyn i bobl allu byw y tu hwnt i’r ddaear.

Mae Cymru ar flaen y gad ym maes ymchwil a datblygu gwyddorau bywyd. Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £100 miliwn o bunnoedd i ddatblygu Gwyddorau Bywyd yng Nghymru (Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, 2015). Felly, er bod y diwydiant gwyddorau bywyd yn fach ar hyn o bryd yng Nghymru, mae’n debygol o barhau i greu argraff yma ac o gwmpas y byd.

34,000
o weithwyr newydd y gall
fod eu hangen ym maes Gwyddorau Bywyd yn y Deyrnas Unedig
erbyn 2020
(Cogent Skills, 2013)

30%
o weithwyr
ym maes Gwyddorau Bywyd sydd dros 50 oed, felly bydd gofyn recriwtio pobl newydd
(Llywodraeth Cymru, 2015)

7.5%
o fyfyrwyr Cymru gyfan
sy’n fyfyrwyr Gwyddorau Bywyd
(Llywodraeth Cymru, 2014)

£100 miliwn
y mae Llywodraeth Cymru yn ei fuddsoddi i ddatblygu Gwyddorau Bywyd yng Nghymru
(Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, 2015)


Ble y gallech chi weithio mewn swydd Gwyddorau Bywyd:

60%
GIG

22%
Diwydiant

18%
Ymchwil

 

Mae mwy na hanner y swyddi gwyddorau bywyd yn y DU yn y GIG


Ffynhonnell: Cogent Skills, 2013


 1% o gyfanswm y gweithlu yng Nghymru sydd wedi’u cyflogi ym maes Gwyddorau Bywyd 

(Llywodraeth Cymru, 2014)


Mae ar Gymru angen mwy o...


Gweithwyr Proffesiynol Sicrhau Ansawdd 
Biocemegwyr, Gwyddonwyr Cemegol , 
Technegwyr Labordy Gwyddonwyr Biolegol, 
Rhaglenwyr a Datblygwyr Meddalwedd,
Fferyllwyr, Radiograffwyr Meddygol,
Technegwyr Gwyddoniaeth a Pheirianneg, Optegwyr Offthalmig,
Technegwyr FferyllolPrif Ardaloedd Cyflogaeth

Cyfanswm nifer y swyddi ym maes gwyddorau bywyd yng Nghymru yw 12,900.
Dyma’r ardaloedd lle mae niferoedd uwch o swyddi ym maes Gwyddorau Bywyd yng Nghymru.

Wrecsam
2,200

 

Caerdydd
1,800

 

Pen-y-bont ar Ogwr
1,700

 

Blaenau Gwent
800

 

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru, 2015

 

Mae17% o’r swyddi gwyddorau bywyd yng Nghymru yn Wrecsam. Mae’r rhain yn cynnwys gweithio mewn cwmnïau fferyllol.
(Llywodraeth Cymru, 2015)


 

Cyfarfod â’r Cyflogwyr

Dyma rai o’r cyflogwyr ym maes Gwyddorau Bywyd yng Nghymru:


Siemens Healthcare Diagnostics,   
Llanberis.Packaging Coordinators,  
Y Gelli Gandryll. Ortho Clinical Diagnostics,  
Pencoed.Biomet, 
Pen-y-bont ar Ogwr.

Wockhardt UK,  
Wrecsam.Convatec Ltd,
Tredegar a Sir y Fflint.Norgine Ltd,  
Hengoed.GE Healthcare,
Caerdydd. Beth alla'i ei ennill?

Bydd y cyflog yn amrywio a dibynnu ar eich profiad, y cyflogwr ac ar ble’r ydych chi’n byw. Mae’r cyflogau ar gyfer swyddi uwch yn gallu bod yn fwy. Bydd cyflogau gweithwyr hunangyflogedig hefyd yn amrywio.


Ystod cyflogau ar gyfer swyddi a dibynnu ar brofiad (£)


£14,000 - £19,000


£14,000 - £25,000


£14,500 - £28,000


£20,000 - £37,500


£21,000 - £40,000


£21,000 - £40,000


£21,000 - £40,000


£21,000 - £40,000


£21,000 - £40,000


£22,000 - £42,000


£22,000 - £47,000


£22,000 - £47,000


£22,000 - £47,000


£22,500 - £46,500


£23,500 - £41,500


£24,000 - £46,000


£26,000 - £45,000


Ffynhonnell: CASCAiD, 2015


 

Dechrau arni

Er mwyn dechrau gyrfa ym maes Gwyddorau Bywyd, fel rheol, byddai angen ichi gael cymwysterau TGAU, gan gynnwys pynciau Gwyddonol.

Esiamplau o’r hyfforddiant y gallech ei wneud yn y swydd neu fel prentis yw:

 • Diploma NVQ/QCF Lefel 2 a 3 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol
 • Diploma NVQ/QCF Lefel 3 mewn Gwyddor Labordy

I ddod o hyd i brentisiaeth neu swydd a allai arwain at brentisiaeth, gallwch ddechrau drwy edrych ar swyddi yn y GIG.

Mae cwmnïau gwyddorau bywyd ym mhob rhan o Gymru hefyd! Bydd y cwmnïau hyn yn aml yn recriwtio ar eu gwefannau eu hunain. I ddod o hyd iddyn nhw, gallwch chwilio ar-lein neu ddefnyddio cyfeiriaduron busnes lleol. Efallai yr hoffech chi gysylltu â’r cwmnïau sydd yn yr adran Cyfarfod â’r cyflogwyr.

Chwilio am Gyrsiau

‘7% yw'r cynnydd tebygol
mewn swydd prentisiaeth
ym maes Gwyddorau Bywyd
yn y dyfodol. ’
(Cogent Skills, 2013)
‘30% yw’r cynnydd yn nifer y graddedigion y disgwylir iddynt fynd i faes Gwyddorau Bywyd, yn enwedig Biowyddoniaeth, Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg. ’
(Cogent Skills, 2014)

Mae'r gofynion derbyn ar gyfer gradd gwyddor bywyd fel arfer yn cynnwys graddau Lefel A da mewn o leiaf 2 bwnc gwyddonol ac amrywiaeth o bynciau TGAU ar radd A-C.

Dyma’r mathau o raddau y byddai angen ichi eu gwneud er mwyn dechrau ym maes Gwyddorau Bywyd:

 • BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd
 • BSc (Anrh) Gwyddor Fiomeddygol
 • BSc Optometreg
 • PGCert Ymchwil Biofeddygol
 • MPharm Fferylliaeth
 • MSc/Mhres Gwyddor Bywyd a Mentrau Gofal Iechyd
 • PhD Niwrowyddoniaeth Integreiddiol
 • PhD Gwyddorau Biolegol

Rhowch gynnig ar ein Chwiliad Gyrfaoedd

Dewch o hyd i gwrs Addysg Uwch


 


Mae 5 prif faes mewn graddau gwyddorau gofal iechyd sy'n eich galluogi i weithio fel gwyddonydd gofal iechyd:

 • Cardiofasgwlaidd, ffisioleg gardiaidd, gwyddor resibiradol a gwyddor cwsg
 • Gwyddorau Niwrosynhwyrol (awdioleg, niwroffisioleg, offthalmoleg a gwyddor y golwg)
 • Gwyddorau patholeg (gwyddorau gwaed, gwyddorau haint, gwyddorau celloedd, gwyddorau geneteg)
 • Ffiseg feddygol (ffiseg radiotherapi, ffiseg arbelydru, meddygaeth niwclear)

Cael gwybod rhagor yn NHS Careers

 


Ewch ati i rwydweithio!

Mae rhwydweithio a siarad â phobl yn arbennig o bwysig yn y sector Gwyddorau Bywyd. Ceisiwch ddod i ’nabod pobl eraill a busnesau, wyneb-yn-wyneb a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol. Dechreuwch adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau i werthu’ch hun a’ch syniadau iddyn nhw.

Rhwydweithio! Rhwydweithio! Rhwydweithio!

Mynnwch brofiad!

Ceisiwch gael cymaint o brofiad gwaith ag sy’n bosib. Diffyg profiad gwaith cyffredinol yw un o’r 3 phrif reswm y bydd cyflogwyr yn eu rhoi am beidio â chyflogi rhywun.


 

Mae 47% o weithwyr ym maes Gwyddorau Bywyd â gymhwyster cyfwerth a chymhwyster lefel 4
neu uwch.  Er enghraifft, Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)

 

 


 

Galw am sgiliau

Y sgiliau y mae galw amdanynt ym maes Gwyddorau Bywyd yw cymwysterau a phrofiad technegol, proffesiynol a rheoli. Mae’n bwysig bod y cymwysterau iawn gennych.

Mae cyflogwyr hefyd am gael pobl sydd â sgiliau cyfathrebu da, sy’n gallu gweithio mewn tîm, ac sydd â sgiliau cynllunio a threfnu. Mewn Gwyddorau Bywyd, mae sylw i fanylion hefyd yn bwysig iawn. Allech chi gynnig y pethau hyn?

Yn newydd yn y sector...

Mae technoleg yn camu yn ei blaen yn gyflym iawn ac mae hyn yn golygu datblygiadau ym maes ymchwil a thechnoleg feddygol:

Meddygaeth atgynhyrchiol ac ymchwil i fôn-gelloedd yw meddygaeth sy’n rhoi celloedd dynol, meinweoedd neu organau yn lle’r rhai sydd yno eisoes er mwyn iddynt weithio’n iach.

Dyma rai o’r geiriau allweddol y gallech chi eu clywed sy’n gysylltiedig â meddygaeth atgynhyrchiol:

 • peirianneg meinweoedd
 • bôn-gell
 • therapi genynnau
 • nanodechnoleg
 • biobeirianneg

Mae Prifysgolion Cymru’n arwain gwaith ymchwil drwy’r byd ym maes meddygaeth atgynhyrchiol.
(Life Science Exchange, 2014)

Ystyr eiechyd yw defnyddio TG a thechnoleg ddigidol i wella gofal iechyd. Gallai hyn olygu cael apwyntiad â’ch meddyg dros y we, neu feddyg yn monitro’ch iechyd o bell.

Dyma rai o’r geiriau allweddol y gallech chi eu clywed sy’n gysylltiedig ag eiechyd:

 • teleofal iechyd
 • mIechyd
 • dadansoddeg iechyd
 • systemau iechyd wedi’u digideiddio

Yn Abertawe y mae EHi2 Canolfan Arloesi Diwydiannau eIechyd Cymru sy'n rhoi cyfle i gwmnïau fanteisio ar dechnolegau eIechyd.
(Life Science Exchange, 2014)

Niwrowyddoniaeth yw gwyddoniaeth yr ymennydd ac mae’n edrych ar gyflyrau fel iselder, anafiadau i’r ymennydd, dementia, epilepsi a sgitsoffrenia.

Dyma rai o’r geiriau allweddol y gallech chi eu clywed sy’n gysylltiedig â niwrowyddoniaeth:

 • genomeg
 • niwrowyddoniaeth wybyddol
 • niwrowybodeg/niwrogyfrifo

Mae Cymru’n arwain y sector ym maes darganfod genynnau, technoleg feddygol a niwroddelweddu.
(Life Science Exchange, 2014)
 


A oes angen sgiliau Cymraeg arnaf?

Os ydych chi’n gweithio yng Nghymru, mae medru siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg ac yn Saesneg yn gallu rhoi mantais ichi yn y gweithlu, yn enwedig os ydych chi’n gweithio mewn ardaloedd Cymraeg eu hiaith.   

Yn y Sectorau Gwyddorau Bywyd

 Mae 18%
o’r bobl sy’n gweithio ym maes Gwyddorau Bywyd yn siarad Cymraeg
(Cyfrifiad, 2011)


Beth am y dyfodol?

Mae Llywodraeth Cymru’n buddsoddi yn nhwf Gwyddorau Bywyd yng Nghymru. Mae cwmnïau gwyddorau bywyd o dramor yn buddsoddi yng Nghymru a swyddi newydd yn cael eu cyhoeddi.

 • Agorodd yr Hwb Gwyddorau Bywyd yng Nghaerdydd yn 2014 ac mae’n arddangos y sector gwyddorau bywyd yng Nghymru.
 • Mae’r Sefydliad Gwyddorau Bywyd ym Mhrifysgol Abertawe’n gyfleuster ymchwil meddygol sydd â’r nod o ddatblygu gwyddorau meddygol.

Y Swyddi Gwyddorau Bywyd sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru - canran y twf.

 Optegwyr Offthalmig/Optometrydd
68%


 Fferyllwyr
28%


 Radiograffwyr Meddygol
27%


 Gwyddonwyr Biolegol a Biocemegwyr
22%


 Technegwyr Fferyllol
21%


 Gweithwyr Proffesiynol Sicrhau Ansawdd
a Rheoleiddio
20%


 Rheolwyr Prosiectau TG a Rhaglenni
19%


 Peirianwyr Cynhyrchu a Phrosesau
17%


 Prynwyr a Swyddogion Caffael
17%


 Dadansoddwyr Busnes TG, Penseiri a
Dylunwyr Systemau
15%


 Rhaglenwyr a Datblygwyr Meddalwedd
13%


 Rheolwyr Ymchwil a Datblygu
12%


 Technegwyr Labordy
7%


 Technegwyr Cynllunio, Prosesau
a Chynhyrchu
6%


 Technegwyr Sicrhau Ansawdd
5% Y twf cyffredinol a ragwelir ar gyfartaledd
yng Nghymru
4%


Ffynhonnell: Working Futures 2012-2022


Yn ôl i Tueddiadau SwyddiYn ôl i’r frig y dudalen

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English