Cael eich ysbrydoli

Loading the player ...

Risk Manager

Eisiau gwylio mwy o fideos?

Rhagor o wybodaeth am Wasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Golwg ar

Wasanaethau Ariannol
a Phroffesiynol


Gwneud i fyd busnes weithio i chi

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol yw’r sector sydd â’r nifer fwyaf o swyddi cyflogedig yng Nghymru. Mae’n arbennig o gryf yn Ne Cymru, sydd â chanolfannau ariannol yng Nghaerdydd, Abertawe a Chasnewydd. Mae gan Gymru enw da yn y sector hwn.

Mae sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol Cymru yn cynnwys:

Bancio Manwerthu
Rheoli Cyfoeth
Gwasanaethau Cynghori
Gwasanaethau Corfforaethol
Benthyca
Yswiriant Cyffredinol
Yswiriant Bywyd
Swyddi cyfreithiol
Adnoddau Dynol
Penseiri
Cyllid Asedau
Pensiynau
Cyfrifyddu
Gwasanaethau Treth


Ni fyddai busnesau’n gallu gweithio heb wasanaethau ariannol a phroffesiynol, o fancio o ddydd i ddydd, yswiriant, cyngor ar drethi, benthyca a phensiynau, i benseiri, cyfreithwyr ac adnoddau dynol. Mae’r gwasanaethau hyn yn helpu busnesau i wella’u cynhyrchiant.

 

Mae dros 50%
o fusnesau gwasanaethau ariannol a phroffesiynol yn rhai hunangyflogedig
(Ystadegau sectorau blaenoriaethol Llywodraeth Cymru, 2016)

Bydd angen mwy na 50,000 o bobl ym maes Gwasanaethau Ariannol, Yswiriant a Phroffesiynol yng Nghymru erbyn 2024
(Working Futures, 2014-2024)

Disgwylir mai ym maes Busnes, Gwasanaethau Proffesiynol a Thechnoleg Gwybodaeth (TG) fydd y twf mwyaf mewn swyddi yn y DU erbyn 2024
(UKCES,2016)

Mae Cymru yn anelu at fod yn rhanbarth mwyaf cystadleuol y DU y tu allan i Lundain ym maes Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol erbyn 2021
(Llywodraeth Cymru, 2016)


Mae bron 8.5% o’r gweithlu yng Nghymru wedi’u cyflogi yn y sector.  
Mae hynny’n cyfateb i 1 o bob 12 o swyddi
(Llywodraeth Cymru, 2015)

 


Prif Ardaloedd Cyflogaeth

Caerdydd

 42,000

 

Abertawe
13,200

 

Casnewydd
7,900

 

Sir Y Fflint
6,100

 

Wrecsam
6,000

 

Rhondda Cynon Taf
6,000

 

Pen-y-bont ar Ogwr
5,600

 

Bro Morgannwg
5,000

 

Powys
4,900

 

Sir Gaerfyrddin
4,900

 

Sir Fynwy
4,800

 

Gwynedd
4,000

 

Sir Ddinbych
3,500

 

Conwy
3,300

 

Castell-nedd Port Talbot
3,300

 

Caerffili
3,100

 

Torfaen
3,100

 

Ceredigion
2,800

 

Sir Benfro
2,300

 

Merthyr Tydfil
1,900

 

Ynys Môn
1,400

 

Blaenau Gwent
1,100

 

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru, 2015

Mae hanner y 140,000 o’r gweithwyr yn y Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol yng Nghymru wedi’u lleoli yn rhanbarth Caerdydd.
(Busnes Cymru, 2016)


Erbyn hyn, Cymru yw canolfan Ewrop ar gyfer gwefannau cymharu prisiau i gwsmeriaid, wrth i bencadlysoedd Moneysupermarket.com, Go Compare a Confused.com gael eu lleoli yma.
(Llywodraeth Cymru, 2016)


Yn Ne-ddwyrain Cymru, mae
25%
o’r hyfforddiant ym maes Gwasanaethau Ariannol yn hyfforddiant ar ffurf ‘dysgu yn y gwaith’ yn unig.
(LSIP, 2016)

 


Cyfarfod â’r Cyflogwyr

Dyma rai o’r cyflogwyr ym maes Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol yng Nghymru:

HSBC
Canolfan Fasnachol Bangor


Admiral
Caerdydd, Abertawe, Casnewydd


Deloitte
Caerdydd 

Money Supermarket
Sir y Fflint


Legal  & General
Caerdydd


Lloyds
Caerdydd


Principality
CaerdyddBeth alla’i ei ennill?

Gall cyflogau amrywio yn ôl eich profiad, y cyflogwr a ble rydych chi’n byw. Gall cyflogau uwch gael eu talu ar gyfer swyddi uwch. Mae cyflogau’n amrywio hefyd ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig.

Ystod cyflogau ar gyfer swyddi a dibynnu ar brofiad (£)


£13,000 - £23,000


£13,000 - £35,000


£14,500 - £23,500


£15,000 - £28,000


£16,000 - £32,000


£16,000 - £55,000


£18,000 - £32,000


£18,000 - £33,000


£19,000 - £80,000


£20,000 - £45,500


£20,000 - £60,000


£20,000 - £80,000


£22,000 - £55,000


£22,000 - £75,000


£22,500 - £60,000


£22,500 - £60,000


£23,000 - £70,000


£23,000 - £150,000


£24,000 - £75,000


£25,000 - £55,000


£25,000 - £70,000


£30,000 - £60,000Ffynhonnell: CASCAiD, 2015


 

Dechrau arni

Ceir swyddi ar bob lefel yn y sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol, o’r swyddi sy’n addas i’r rhai sydd newydd adael ysgol i swyddi ar lefel sgiliau uwch sy’n gofyn am radd neu gymhwyster lefel uwch.

Mae prentisiaethau’n ffordd wych o ddechrau arni yn y sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol. Gallwch ddechrau ar lefel mynediad neu gallwch weithio tuag at radd lefel uwch fel rhan o’ch prentisiaeth.

 • AAT Tystysgrif Lefel 2 mewn Cyfrifyddiaeth
 • AAT Diploma Lefel 3 a 4 mewn Cyfrifyddiaeth
 • Lefel 3 Technegydd Cyfrifyddu dan Hyfforddiant
 • Lefel 3 Cyllid, Risg a Buddsoddi
 • Lefel 4 Prentisiaeth Uwch

Chwilio am Brentisiaethau Dod o hyd i gwrs

Awgrym
Mae prentisiaethau’n ffordd wych o gael profiad gyda chyflogwr tra byddwch yn gweithio tuag at ennill cymwysterau. Gallwch hyd yn oed astudio ar gyfer gradd fel rhan o’ch prentisiaeth Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol.

Awgrym
Cofiwch ddefnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol! Mae gan nifer o gyflogwyr eu tudalennau Twitter a Facebook eu hunain ac felly maent yn hysbysebu swyddi yno! Cofiwch y gallent hwythau weld eich porthiant Twitter neu wal Facebook chi, felly byddwch yn ofalus o ran yr hyn sydd arnynt. Ystyriwch LinkedIn hefyd.

Mae cwmnïau yn y sector yn creu swyddi sy’n gofyn am sgiliau ar lefel uchel.
Ar gyfer swyddi mwy proffesiynol yn y sector, bydd cyflogwyr yn chwilio am sgiliau ar lefel uwch ac felly efallai y bydd angen cymhwyster gradd arnoch.

Mae’r ‘pedwar cwmni mawr’ o blith y cwmnïau cyfrifyddu, sef PwC, Deloitte, KPMG ac Ernst & Young, i gyd ymysg y deg cwmni sydd ar frig rhestr y Times o’r 100 o Gyflogwyr Gorau i Raddedigion yn 2014. (Ffynhonnell: Times Top 100 Graduate Employers 2014-15). Mae pob un ohonynt â swyddfeydd yng Nghymru.

Dyma rai o’r cyrsiau gradd y gallech eu gwneud:

 • BA (Anrhydedd) mewn Rheolaeth a Busnes
 • BSc (Anrhydedd) Cynllunio Ariannol, Buddsoddi a Risg
 • BA (Econ) Cyfrifyddiaeth a Chyllid
 • BA (Anrhydedd) Rheoli Adnoddau Dynol
 • LLB (Anrhydedd) y Gyfraith
 • Pensaernïaeth (BSc/MArch)
 • MSc Cyllid a Buddsoddi

Rhowch gynnig ar ein Chwiliad Gyrfa Dod o hyd i Gwrs Addysg Uwch

Ewch ati i rwydweithio!

Mae rhwydweithio ac argymhelliad personol yn hynod bwysig yn y sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol. Gallwch ddod i adnabod pobl a busnesau eraill, wyneb yn wyneb, a thrwy gyfryngau cymdeithasol. Gallwch greu eich rhwydwaith o gysylltiadau er mwyn gwerthu eich hun a’ch syniadau.

Rhwydweithio! Rhwydweithio! Rhwydweithio!

Mynnwch brofiad!

Dylech geisio cael cymaint o brofiad gwaith ag y gallwch. Diffyg profiad gwaith yn gyffredinol yw un o’r 3 prif reswm ymysg cyflogwyr dros beidio â chyflogi rhywun.


Mae gan 55% o’r rhai sy’n gweithio ym maes gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol gymhwyster sy’n cyfateb i Lefel 4 neu uwch.  Er enghraifft,  Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)


 

Galw am sgiliau

Bydd angen i chi fod yn drefnus a gallu blaenoriaethu er mwyn gweithio yn y sector hwn.

Bydd cyflogwyr yn chwilio am ymgeiswyr sydd â’r sgiliau hyn:

 • Sgiliau Trefnu
 • Sgiliau Rhifedd
 • Gallu rhoi sylw i fanylion
 • Sgiliau TG
 • Datrys Problemau
 • Rheoli Amser
 • Sgiliau Cyfathrebu Rhagorol
 • Hyderus a Phendant
 • Gallu Blaenoriaethu
 • Gallu dadansoddi data a’u dehongli

Mae busnesau’n defnyddio technoleg i ymateb i reoliadau newydd a newidiadau yn y farchnad ac felly byddwch yn barod i ymdrin â sefyllfa sy’n newid. Mae diogelwch bob amser yn un o brif flaenoriaethau’r sector hwn a defnyddir technoleg i amddiffyn unigolion a busnesau.

Newydd yn y sector…

Mae gwasanaethau ariannol a phroffesiynol yn sector pwysig, yn arbennig yn Ne Cymru. Chwiliwch am swyddi sy’n deillio o ddatblygiadau newydd yn y sector. Dyma ddetholiad o’r datblygiadau diweddaraf:

 • Mae Ardal Fenter Canol Caerdydd yn ardal fusnes 140 erw newydd a fydd yn canolbwyntio ar Wasanaethau Ariannol a Phroffesiynol, TGCh, Diwydiannau Creadigol.
 • Mae Porth y Gorllewin yn Wrecsam yn cynnwys pencadlys newydd £15m cwmni Moneypenny.
 • Lansiwyd Cymdeithas Actwaraidd Cymru ym mis Medi 2016. Mae’n anelu at godi proffil y proffesiwn hwn yng Nghymru.
 • Data Mawr - casglu data mawr i’w dadansoddi er budd busnesau.A oes angen sgiliau Cymraeg arnaf?

Os ydych yn gweithio yng Nghymru, gall medru siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg fod o fantais i chi yn y gweithle, yn arbennig os ydych yn gweithio mewn ardal Gymraeg ei hiaith a bod angen i chi gyfathrebu â phobl fel rhan o'ch swydd.   

Yn y Gwasanaethau Ariannol, Yswiriant a Phroffesiynol

 Mae 14% o’r gweithlu Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol yn siarad Cymraeg
(Census, 2011)


Beth am y dyfodol?

Y swyddi Gwasanaethau Ariannol, Yswiriant a Phroffesiynol sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru, wedi’u dangos fel canran o’r twf.

 Gwarantwyr Yswiriant
37%


 Rheolwyr a Chyfarwyddwyr Sefydliadau Ariannol
31%


 Gwerthwyr Tai ac Arwerthwyr
23%


 Rheolwyr Cyfrifon Hysbysebu
23%


 Broceriaid
22%


 Swyddi Canolfan Alwadau
22%


 Rheolwyr Eiddo
21%


 Dadansoddwyr a Chynghorwyr Ariannol
20%


 Glanhawyr Diwydiannol
20%


 Gweithwyr Proffesiynol Sicrhau Ansawdd
20%


 Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad
19%


 Rheolwyr Ariannol
19%


 Rheolwyr Prynu
19%


 Bargyfreithwyr a Barnwyr
18%


 Prynwyr
17%


 Rheolwyr Cyfrifon Ariannol
16%


 Cyfarwyddwyr Hysbysebu a Chysylltiadau Cyhoeddus
16%


 Amcangyfrifwyr ac Aseswyr
16% Y twf cyffredinol a ragwelir ar gyfartaledd
yng Nghymru
4%


Ffynhonnell: Working Futures 2012-2024


Yn ôl i Tueddiadau SwyddiYn ôl i frig y dudalen

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English