Beth hoffech chi ei wneud?

(Saesneg yn Unig)
Ffynhonnell: Gyrfaoedd STEM

Archwiliwch y Cynghorau Sgiliau Sector sy’n rhoi cymorth i gyflogwyr STEM

Mae’r mwyafrif o wefannau isod ar gael yn Saesneg yn unig

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

 

Golwg ar

STEM

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg.

 

Mwy o gyfleoedd a rhagolygon gwell

Allwch chi weld eich hun yn dylunio tyrbin gwynt neu adeiladu’r Airbus nesaf; datblygu cyffuriau newydd neu decstilau perfformiad uchel; neu efallai ffilmio’r Doctor Who nesaf?

Mae llawer o gyfleoedd swyddi cyffrous ar gyfer pobl sydd â sgiliau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ac nid ar lefel gradd yn unig.

Mae gan bobl sydd â sgiliau STEM ragolygon gyrfa gwell ac maent hefyd yn gallu ennill mwy o arian!


Mae72%
o holl fusnesau’r
DU yn dibynnu
ar bobl sydd â sgiliau STEM
(CBI, 2014)


Mae graddedigion
STEM yn ennill
£250,000
yn fwy yn ystod eu bywydau na’r rhai nad ydynt yn raddedigion
(Gyrfaoedd STEM)

Dim ond
1/5
o fyfyrwyr Ffiseg Lefel A sy’n ferched
(EngineeringUK, 2014)

Mae 53%
o gyflogwyr yn
disgwyl trafferthion recriwtio technegwyr a graddedigion STEM yn y tair blynedd nesaf
(CBI, 2014)
 


Galw mawr am sgiliau STEM

Mae angen technegwyr medrus yn ogystal â graddedigion STEM ar Gymru. Nid cyflogwyr STEM yn unig sydd eisiau sgiliau STEM. Mae pob cyflogwr yn chwilio am y sgiliau y gall astudio pwnc STEM eu rhoi i chi; sgiliau fel datrys problemau a rhifyddeg.

 

Mae ar Gymru angen mwy o..

Genetegwyr, Therapyddion, Fferyllwyr,
Peirianwyr, Nyrsys, Technegwyr Medrus,
Technolegwyr Tecstilau, 
Biolegwyr Morol , 
Meddygon, 
Cyfrifwyr, 
 Crefftau Adeiladu Medrus, 
Dylunwyr , Athrawon STEM, Gwyddonwyr Amgylcheddol, 
Rhaglenwyr Cyfrifiadurol. 

Pam astudio pwnc neu gwrs STEM?

 Bydd 1 o bob 5 swydd newydd sy’n cael eu creu yn y DU erbyn 2022 yn swyddi STEM.

 

Erbyn 2022, bydd ar Gymru angen..

25,000
o nyrsys

20,000
o weithwyr
iechyd proffesiynol

19,000
o rolau
gwasanaethau
ariannol/cyfrifyddu

17,000
o swyddi
adeiladu

11,000
o weithwyr TGCh a
Thelathrebu proffesiynol

8,000
o beirianwyr

4,500
o wyddonwyr

4,300
o dechnegwyr
gwyddoniaeth a pheirianneg


 

Ffynhonnell:  Dyfodol Gwaith Cymru 2012-2022


Cwrdd â’r Cyflogwyr

Dyma rhai o gyflogwyr STEM Cymru:

RWE npower plc
Ynni ac Ynni Adnewyddadwy, Safleoedd Ynni Gwynt, Gogledd Cymru.


BTG Protherics UK Ltd
Cynhyrchion Gofal Iechyd,
Llandysul, Ceredigion. 


Valero
Purfa Olew, Penfro.


Tinopolis Cymru
Cynhyrchu Cyfryngau.

Airbus
Gwneuthurwyr Awyrennau, Brychdyn, Sir y Fflint


Admiral Group plc
Yswiriant, Abertawe,
Casnewydd, Caerdydd


Biomet UK Ltd
Cynhyrchwyr Mewnblaniadau ac Offerynnau Llawfeddygol, Pen-y-bont ar Ogwr.


SPTS Technologies Ltd
Cynhyrchwyr Electroneg Casnewydd.


Faint alla i ennill?

Gall cyflogau amrywio’n fawr yn dibynnu ar eich profiad, y cyflogwr a’r ardal lle mae’r gwaith. 

Gall swyddi uwch ennill mwy o arian na’r isod (£)


£15,000 - £28,000


£15,000 - £27,000


£16,000 - £34,000


£18,000 - £35,000


£18,000 - £47,000


£18,000 - £30,000


£19,000 - £33,000


£21,000 - £34,000


£22,000 - £46,000


£22,000 - £47,000


£22,000 - £42,000


£22,000 - £37,000


£22,000 - £46,000


£22,000 - £43,000


£24,000 - £46,000


£24,000 - £45,000


£25,000 - £48,000


£28,000 - £101,000


£30,000 - £50,000


£37,000 - £50,000


£45,000 - £61,000


 


Mae’r cyflogau graddedigion cychwynnol uchaf yn y pynciau STEM

1. Deintyddiaeth
£30,681

2. Peirianneg Gemegol
£28,992

3. Meddygaeth
£28,871

4. Peirianneg Gyffredinol
£27,280

5. Peirianneg Fecanyddol
£26,197
6. Economeg
£26,146

7. Meddygaeth Filfeddygol
£26,045

8. Peirianneg Awyrennol a Gweithgynhyrchu
£25,061

9. Technoleg Deunyddiau
£24,870

10. Ffiseg ac Astronomeg
£24,504 Y cyflog cychwynnol cyfartalog ar gyfer graddedigion yw £21,702


Ffynhonnell:  HESA 2011-12 Cyhoeddwyd Mai 2014


Beth sydd angen i mi ei wneud?

Mae angen sgiliau STEM lefel uchel ar Gymru. Enillwch gymaint o gymwysterau ag y gallwch.
Bydd y galw ar gyfer graddedigion sydd â graddau sy’n gysylltiedig â phynciau STEM yn tyfu’n gyflymach nag ar gyfer pynciau eraill, yn enwedig ar gyfer:

 • Meddygaeth, meddygaeth atgynhyrchiol a galwedigaethau cysylltiedig
 • Y Gwyddorau Biolegol a Chemegol
 • Y Gwyddorau Ffisegol
 • Y Gwyddorau Amgylcheddol
 • Y Gwyddorau Cyfrifiadurol a Mathemategol
 • Uwch Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu
 • Peirianneg, Technoleg a Phensaernïaeth
 • Y Gwyddorau Morol
 • Technoleg a Chyfryngau Digidol
 • Dysgu pynciau STEM

Gwelwch sut i gael hyd i swydd STEM penodol.

Rhowch gynnig ar ein Chwiliad Gyrfa Dewch o hyd i gwrs AU
‘Mae galw mawr am bobl sydd â sgiliau STEM ar bob lefel, boed yn brentisiaethau a thechnegwyr, neu uwch’ ’ CBI, 2014
‘Mae mwy nag un o bob 4 cyflogwr STEM yn nodi eu bod yn cael trafferth recriwtio technegwyr 
CBI, 2014

Nid y brifysgol yw’r unig opsiwn!

Mae angen sgiliau STEM ar bob lefel yng Nghymru. Mae nifer cynyddol o brentisiaethau sy’n gysylltiedig â STEM ar gael, ar wahanol lefelau mewn:

 • Amaethyddiaeth, Garddwriaeth a Gofal Anifeiliaid
 • Peirianneg
 • Technolegau Gweithgynhyrchu
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
 • Cyfrifyddu a Gwasanaethau Ariannol
 • Technoleg y Cyfryngau
 • Iechyd, Gwasanaethau Cyhoeddus a Gofal
 • Adeiladu 

Yn dibynnu ar lefel y brentisiaeth fe allech chi weithio tuag at gymhwyster lefel gradd, ennill cyflog ac osgoi ffioedd myfyrwyr.

Chwiliwch am
Brentisiaethau

Ymchwiliwch i raglenni prentisiaethau
cyflogwyr trwy'r Cynghorau Sgiliau Sector

 

Oes angen sgiliau Cymraeg arnaf?

Os ydych yn gweithio yng Nghymru, mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg a Saesneg yn gallu bod yn fanteisiol yn y gweithle, yn enwedig os ydych yn gweithio yn y diwydiant gwasanaethau a swyddi sy’n ymwneud â chyfathrebu â phobl.

Mae’r galw ar gyfer sgiliau dwyieithog yn y diwydiannau STEM yn amrywio …

 

Galw uchel am sgiliau Cymraeg
 • Y Cyfryngau
 • Y Diwydiannau Creadigol
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Y Gwasanaethau Ariannol
 • Dysgu Pynciau STEM


Galw isel am
sgiliau Cymraeg 
 • Uwch ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu 
 • Y Gwyddorau Bywyd
 • Peirianneg
 • Diwydiannau Uwch dechnoleg a Byd eang


 


Beth am y dyfodol?

Disgwylir i’r twf mewn swyddi STEM fod ymhlith y cyflymaf yng Nghymru.

Swyddi STEM sy’n dangos y twf mwyaf yng Nghymru:

 Doctoriaid, Optegwyr a Deintyddion
34%


 Parafeddygon a Thechnegwyr meddygol a deintyddol
32%


 Nyrsys a Bydwragedd
25%


 Gweithwyr Proffesiynol yn y Cyfryngau
25%


 Therapyddion
24%


 Cyfrifwyr a Rheolwyr Cyllid
22%


 Gwyddonwyr
20%


 Gweithwyr Peirianneg Proffesiynol
18%


 Gweithwyr TG a Thelathrebu Proffesiynol
16%


 Crefftau Adeiladu
7%


 Swyddi Gweinyddol Cyllid
1%


Ffynhonnell:  Dyfodol Gwaith Cymru 2012-2022


Yn ôl i Tueddiadau SwyddiYn ôl i frig y dudalen

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English