Swydd werth gofalu amdani - Stuart Bryce

(Gofal Cymdeithasol Cymru)

Gofal yn Galw: Gyrfa i CHI?

Rhowch gynnig ar ein her fideo ryngweithiol

(Sgiliau ar gyfer Gofal a Datblygu)

Rhagor o wybodaeth am

 

 

 Golwg ar

Ofal


Gyrfa ym maes gofal

Oes gennych chi sgiliau cyfathrebu gwych ac ydych chi’n ymrwymedig i helpu pobl yn eich cymuned? Yna gallai gyrfa ym maes gofal fod at eich dant.

Mae swyddi ym maes gofal yn cynnwys: Gweithiwr Gofal a Gofal Cartref, Cwnselydd, Swyddog Tai, Gweinyddes Feithrin, Gweithiwr Chwarae, Swyddog Prawf, Seicolegydd, Gweithiwr Cymdeithasol, Gweithiwr Ieuenctid, a mwy…

Yn sgil y cynnydd o 33% yn nifer y bobl a fydd dros 65 erbyn 2030, bydd y galw am ofal yn cynyddu. (Y Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus, 2016)

Mae'n debygol y bydd angen i'r DU recriwtio a hyfforddi 1.6 miliwn o
weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol
 erbyn 2020, i wneud
iawn am y bobl sy'n gadael ac i ymateb i'r cynnydd yn y galw.
(Y Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus, 2016)

Yng Nghymru rhagwelir y bydd
tua 22,000
o swyddi ar gael i Weithwyr
Gofal a Gofalwyr Cartref

rhwng 2014 a 2024
(Working Futures, 2014-2024)

        Cafodd bron i  3,400 o swyddi
     eu hysbysebu ar-
      lein yng Nghymru
        ar gyfer Gweithwyr
         Gofal a Gofalwyr
          Cartref yn ystod y
            12 mins
             diwethaf.
(Labour
Insights,
2017)

Mae tua 5,250
o Weithwyr Cymdeithasol yn cael eu cyflogi ledled Cymru.
(Gofal Cymdeithasol
Cymru, 2018)

Mae bron i 
22,000,
sef dros 1 o
bob 5

o bobl sy'n gweithio yn y
sector gofal yng
Nghymru'n gweithio i awdurdodau lleol.
(StatsWales, 2015-2016)

 

Mae tua
23,000
bobl yng Nghymru
yn gweithio gyda
phobl ifanc mewn
swyddi blynyddoedd
cynnar a gwaith
chwarae.
(Partneriaeth Dysgu,
Medrau ac Arloesi)


 Mae bron i1 o bob 12 o'r gweithlu gyfan yng Nghymru yn gweithio
    mewn gofal.
 (NOMIS BRES, 2016)

 

 

 

 

 

 

Mae ar Gymru angen mwy o…

 

 Uwch Weithwyr Gofal,Gweithwyr Chwarae,
Gofalwyr plant a swyddi cysylltiedig, Swyddogion Tai,Pobl broffesiynol sy’n gysylltiedig â lles a thai,  Gweithwyr Gofal a Gofalwyr Cartref,Gweithwyr Ieuenctid a Chymunedol , Rhieni Tai a Wardeniaid Preswyl, Gweinyddwyr a Chynorthwywyr Meithrin, Rheolwyr Gofal Preswyl, Gofal Dydd a Gofal Cartref , Gweithwyr Cymdeithasol


Prif Ardaloedd Cyflogaeth

(Y galw am waith yn ôl ardal awdurdod lleol)

O'r holl swyddi ym Mro Morgannwg, mae 1 o bob 5 person yn gweithio yn y diwydiant gofal. (NOMIS BRES, 2016)

Caerdydd
16,700

 Mae dros 12%o
Reolwyr Cartrefi Gofal cofrestredig
dros 60 oed
(y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru, 2015).
Mae hyn yn golygu ei bod yn debygol y bydd angen Rheolwyr Cartrefi Gofal ar y sector yn y dyfodol oherwydd ymddeoliadau.

Dros y 12 mis diwethaf, cafodd 500 o swyddi eu hysbysebu ar-lein ar gyfer Rheolwyr Gofal Preswyl, Gofal Dydd a Gofal Cartref.
(Labour Insights, 2017)

Abertawe
8,110

 

Rhondda Cynon Taf
8,000

 

Bro Morgannwg
7,200

 

Sir Gaerfyrddin
6,100

 

Caerffili
5,300

 

Conwy
5,100

 

Wrecsam
4,800

 

Gwynedd
4,700

 

Powys
4,700

 

Castell Nedd Port Talbot
4,300

 


Sir Benfro
4,000

 

Casnewydd
4,000

 

Sir Ddinbych
4,000

 

Sir y Fflint
3,400

 

Pen-y-bont ar Ogwr
3,300

 

Torfaen
3,200

 

Sir Fynwy
2,300

 

Ceredigion
1,900

 

Blaenau Gwent
1,900

 

Ynys Môn
1,600

 

Merthyr Tydfil
1,200

 

(NOMIS BRES, 2016)


Cyfarfod â’r Cyflogwyr

Dyma rai o’r cyflogwyr yng Nghymru:

Darparwyr cartrefi gofal mawr yng Nghymru


HC-One Ltd

BUPA Group

Hafod Care Association Ltd

Hallmark

Grwp Gofal Cymru

Grwp Gwalia

Barchester Healthcare Homes Ltd

FC Ltd

Bansal, Ashok

Four Seasons (Bamford) Ltd

Parkcare Homes Ltd

Pendine Park Care Organisation

Leyton Healthcare (No 11) Ltd

Forest Gate Healthcare Ltd

Plas Newydd Care Ltd(y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru, 2015)

 

Mae 2/3
o weithwyr gofal cartref yng Nghymru yn cael eu cyflogi gan Asiantaethau Gofal a chwmnïau annibynnol eraill.
(Llywodraeth Cymru, 2016)

Mae1/4 o sefydliadau yn y
Trydydd Sector (gan gynnwys elusennau a sefydliadau anllywodraethol annibynnol) yn cynnig gwasanaethau ym maes iechyd a
gofal cymdeithasol (WCVA, 2016).
Mae hyn yn eu gwneud yn
gyflogwyr arwyddocaol
ar gyfer swyddi
gofal.

Beth alla’i ei ennill?

Gall cyflogau amrywio yn dibynnu ar eich profiad, y cyflogwr a ble rydych chi’n byw. Gellir rhoi cyflogau uwch ar gyfer swyddi uwch. Mae cyflogau’n amrywio hefyd ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig.

Ystod cyflogau swyddi gan ddibynnu ar brofiad (£)


£11,500 - £19,000


£13,000 - £22,000


£13,000 - £25,000


£13,000 - £21,000


£14,000 - £22,000


£14,500 - £22,500


£15,000 - £23,000


£15,000 - £25,000


£16,500 - £27,000


£16,500 - £27,000


£18,000 - £28,500


£18,500 - £24,500


£18,500 - £28,000


£19,000 - £31,000


£19,500 - £40,000


£20,000 - £30,000


£20,000 - £33,000


£21,000 - £32,000


£21,000 - £36,000


£21,000 - £40,500


£21,000 - £52,000


£24,000 - £36,000


£25,000 - £40,000


£25,000 - £50,000(CASCAID, 2015)Dechrau arni

Mae’r mathau o gyrsiau y gallwch eu dilyn yn amrywio yn dibynnu ar y swydd. Dyma rai o’r cyrisau y gallwch eu dilyn:

Gwaith Gofal
 • Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
 • Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
 • Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gofal Plant
 • Diploma Lefel 2 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau
 • Diploma Cyntaf Lefel 2 EDEXCEL BTEC mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
 • Diploma CACHE Lefel 2 mewn Gofal Plant ac Addysg y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol
 • Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
 • Diploma Estynedig Cache mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
 • Tystysgrif Cenedlaethol/Diploma Lefel 3 EDEXCEL BTEC mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
 • BA Addysg ac Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar (gyda statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar)
 • Gradd Sylfaen mewn Addysg ac Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar (gyda statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar)
 • BA (Anrh) mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar (gyda statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar)

Beth am wneud cais am Brentisiaeth ym maes Gofal? Mae cyflogwyr gofal yn recriwtio ar gyfer Prentisiaethau ym maes
Gofal yn rheolaidd.


Chwilio am Brentisiaethau Canfod Cwrs


I weithio fel Gweinyddes Feithrin/Ymarferydd Meithrin neu Weithiwr/Ymarferydd Dechrau’n Deg byddai angen cymhwyster Lefel 3 o leiaf.

Fel arweinydd Dechrau’n Deg, byddai angen ichi hefyd gael Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Rheoli)

Mae dros 25% o raddedigion seicoleg yn mynd ymlaen i ddilyn cwrs ôl-raddedig
(Cymdeithas Seicolegol Prydain, 2017)

I gofrestru fel Gwarchodwr Plant, bydd angen i chi ddilyn uned o hyfforddiant o’r enw ‘Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref’. Mae’r cymwysterau eraill a dderbynnir yn cynnwys Tystysgrif a Diploma mewn Ymarfer Gwarchod Plant, a Diploma Lefel 3 mewn Gofal Plant yn y Cartref. I ganfod mwy, ewch i wefan PACEY (y Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer
Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar)


Cwnsela
Cyflwyniad i Gwnsela
Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela Lefel 2
Diploma mewn Cwnsela
Diploma Ôl-raddedig mewn Cwnsela a Seicotherapi Cyfunol
MA mewn Cwnsela

Tai
Tystysgrif Lefel 2 CIH mewn Ymarfer Tai
Tystysgrif Lefel 3 CIH mewn Cefnogi Pobl Ddigartref
Tystysgrif Lefel 4 CIH mewn Tai

Seicoleg
I ddod yn Seicolegydd Siartredig, rhaid i’ch cwrs fod wedi’i achredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain

Gallwch ganfod cyrsiau wedi’u hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain yma:


Mae enghreifftiau o’r cyrsiau yn cynnwys:
BSc Seicoleg
BSc Chwaraeon a Seicoleg
MSc Seicoleg Iechyd
DClinPsy Seicoleg Glinigol

Gwaith Cymdeithasol
BSc (Anrh) Gwaith Cymdeithasol
BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol

Defnyddiwch ein Chwiliadur Gyrfaoedd Canfod Cwrs AU

 


Ewch ati i rwydweithio!

Mae rhwydweithio a chael gwybodaeth ar lafar yn arbennig o bwysig ym maes gofal. Ceisiwch ddod i adnabod pobl a busnesau eraill, wyneb yn wyneb, a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol. Adeiladwch eich rhwydwaith o gysylltiadau er mwyn gwerthu eich hunan a’ch synaidau.

Mynnwch brofiad!

Dylech geisio cael cymaint o brofiad gwaith ag y gallwch. Diffyg profiad gwaith cyffredinol yn un o’r 3 prif reswm ymysg cyflogwyr am beidio â chyflogi rhywun.

Galw am sgiliau

Mae tosturi’n nodwedd allweddol sydd ei hangen ar gyfer gweithio mewn swydd gofal.

“Yr anhawster gyda chynorthwywyr gofal yw recriwtio pobl sydd â’r gwerthoedd cywir - mae angen iddynt deimlo tosturi”
Darparwr Cartref Gofal ”
(y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru, 2015)

 
Mae cyflogwyr mewn gofal yn edrych am sgiliau craidd sy’n cynnwys:

• Cyfathrebu’n dda â’r bobl y maent yn eu cefnogi
• Rhoi’r dosau cywir o feddyginiaethau
• Defnyddio cyfrifiadur
• Llunio cynllun gofal
• Gwaith tîm
• Sgiliau datrys problemau..
(Sgiliau ar gyfer Gofal, 2017)


Mae angen y rhinweddau a ganlyn ar weithwyr cymdeithasol:

• Sgiliau cyfathrebu rhagorol
• Gwytnwch - y gallu i oresgyn anawsterau ac ymdrin â sefyllfaoedd anodd   setbacks and to handle difficult situations
• Gwybodaeth am y gyfraith a pholisïau sy’n ymwneud â gwaith cymdeithasol
• Aeddfedrwydd
• Hyblygrwydd
• Gonestrwydd (Gofal Cymdeithasol Cymru, 2017)

 Newydd yn y sector

Angen cynyddol am rolau gofal a rolau cefnogi:

Yn 2014, roedd 79,000o bobl 85 oed a throsodd yng Nghymru.
Erbyn 2030 disgwylir i'r nifer hwn godi i 131,000, sef cynnydd a ragwelir o 66%.
((Llywodraeth Cymru, 2014)
Bydd hyn yn cynyddu'r galw am swyddi gofal a chymorth.

Y gallu i weithio’n dda gydag amrywiaeth o sefydliadau, a gwneud mwy o waith yn y gymuned:

Bydd awdurdodau lleol, y maes iechyd, tai, a sefydliadau eraill sy’n darparu gofal yn y gymuned fel elusennau yn cydweithio’n agosach (Llywodraeth Cymru, 2014). Gelwir hyn yn ofal integredig. Mae’n bosibl y bydd mwy o swyddi mewn cymunedau’n cael eu hysbysebu. Mae meddu ar y sgiliau i weithio’n dda mewn amrywiaeth o sefydliadau eraill yn bwysig.

Ymwybyddiaeth o ddementia, hyfforddiant a chynnydd yn yr angen am ofal a chymorth:

Mae tua 45,000 o bobl yng Nghymru yn byw gyda dementia ar hyn o bryd. Maae Cymdeithas Alzheimer’s Cymru yn rhagfynegi y bydd y nifer hwn yn cynyddu i tua 53,000 erbyn 2021. (Alzheimer's Society, 2016).

Mae’n debygol y bydd angen i Gymru ddarparu mwy o ofal a chymorth. Mae’n bosibl y bydd angen rhagor o hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o ddementia a gofal dementia hefyd.

A oes angen sgiliau Cymraeg arnaf?

Os ydych yn gweithio yng Nghymru, gall medru siarad ac ysgrifennu Cymraeg a Saesneg roi mantais i chi yn y gweithle.

Yn y sector gofal:

 Mae 16%
o bobl Cymru sy'n gweithio ym maes iechyd pobl a gwaith cymdeithasol yn gallu siarad Cymraeg.
(Cyfrifiad, 2011)


 Mae 43%
o gyflogwyr yn y sector gofal yn ystyried bod cael sgiliau Cymraeg yn bwysig.
(Llywodraeth Cymru, 2014)


 Mae gan 66%
o staff yn y sector gofal plant sgiliau yn y Gymraeg.
(Llywodraeth Cymru, 2014)


 Mae 84%
o gyflogwyr gofal plant yng Nghymru yn ystyried bod cael staff â sgiliau yn y Gymraeg yn bwysig.
(Llywodraeth Cymru, 2014)


Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella’r defnydd o’r Gymraeg mewn gofal. Mae hyn yn rhan o ganolbwyntio ar anghenion pobl a pha iaith sydd orau ganddynt. “Cafodd gwaith ei wneud gyda chartrefi gofal sy’n gofalu am bobl â dementia, er mwyn canfod nifer y preswylwyr y mae’n well ganddynt ddefnyddio’r Gymraeg a nifer y staff sy’n medru siarad Cymraeg ”
(Mwy na geiriau, Llywodraeth Cymru, 2016)Beth am y dyfodol?

Y gyrfaoedd ym maes gofal yw’r rhai sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru, wedi’u dangos fel canran o’r tŵf.

 Hebryngwyr Gofal (Cynorthwyydd Trafnidiaeth Gofal)
22%


 Swyddogion Prawf
18%


 Pobl Broffesiynol Llesiant
16%


 Gweithwyr Cymdeithasol
16%


 Swyddogion Tai
15%


 Swyddogion Plant a’r Blynyddoedd Cynnar
14%


 Gweithwyr Ieuenctid a Chymunedol
13%


 Rhieni Tai a Wardeniaid Preswyl
13%


 Clerigwyr
13%


 Gweithwyr Proffesiynol Cyswllt Llesiant a Thai
13%


 Gwarchodwyr Plant a Swyddi Cysylltiedig
12%


 Cwnselwyr
11%


 Rheolwyr a Chyfaddwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol
11%


 Gweithwyr Chwarae
10%


 Gweinyddwyr a Chynorthwywyr Meithrin
10%


 Gweithwyr gofal a gofalwyr cartref
9%


 Rheolwyr Gofal Preswyl, Gofal Dydd a Gofal Cartref
9%


(Working Futures, 2014-2024)


Tueddiadau swyddiYn ôl i'r brig

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English