Llwybrau Gyrfa Lantra

Use Defnyddiwch Lwybrau Gyrfa Lantra i weld y cyfeiriadau amrywiol sydd ar gael i chi trwy weithio yn y sector Ffermio a Thir.

(Lantra, 2015)

Map Gyrfaoedd Blasus

Rhowch gynnig y map rhyngweithiol Gyrfaoedd Blasus i gael gwybod mwy am swyddi ym maes Gweithgynhyrchu Bwyd/p>

(tastycareers.org.uk, 2015)

Rhagor o wybodaeth am Yrfaoedd Bwyd a Ffermio

 

Archwiliwch Dueddiadau Swyddi

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

 

Golwg ar

Fwyd a Ffermio


Gyrfa mewn tyfu

Mae ffermio a chynhyrchu bwyd yn hollbwysig i economi Cymru, ac i bawb ohonom. Erbyn 2020, nod Llywodraeth Cymru yw gweld y sector hwn yn tyfu 30%. Mae ffermio ym Mhrydain yn creu tua 63% o’r bwyd a fwytawn, ond yn ogystal â gwneud yn siwr bod gennym ni’r bwyd sydd ei angen arnom, mae ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd yn defnyddio’r technolegau diweddaraf i ofalu am anifeiliaid a diogelu ein hamgylchedd naturiol.

Mae eich dewis o yrfa ym maes Bwyd a Ffermio yn ehangach nag erioed. Mae’n ymwneud â mwy na chaeau glas, boreau cynnar a llinellau cynhyrchu yn unig. Fe allech fod yn dylunio dronau awyr i gyfrifo anghenion gwrtaith, datblygu cynnyrch bwyd newydd, rheoli buches odro neu ddylunio offer robotaidd newydd i’w bwydo.   


Mae 64%

o ffermwyr yn 55 oed a hŷn. Bydd y galw am recriwtiaid newydd yn uchel.
(Prosiect Sgiliau Bwyd a Diod Cymru, 2014)

Mae77%
o’r gweithwyr amaethyddol yng Nghymru yn hunangyflogedig. (Llywodraeth Cymru, 2014)


Mae 87%
o arwyneb tir Cymru wedi’
i neilltuo i amaethyddiaeth.
(Llywodraeth Cymru, 2014)

Cyflogir dros 22,000
o bobl ym maes Gweithgynhyrchu Bwyd a Diod yng Nghymru; yn ei gwneud y sector gweithgynhyrchu mwyaf. (Gwella, 2015)

Cyflogir 16,000
o bobl ym maes gofalu
am anifeiliaid yng Nghymru
(Lantra, 2013)Cyflogir 3.5% o gyfanswm y gweithlu yng Nghymru ym maes
Ffermio a Gweithgynhyrchu Bwyd.
(Llywodraeth Cymru 2014)

Mae 19%, neu bron i 1 o bob 5,o’r gweithwyr yng Nghymru yn gweithio yn y gadwyn gyflenwi Bwyd a Diod cyfan; naill ai’n tyfu, gwneud, gwerthu neu weini cynhyrchion bwyd i ni.
(Prosiect Sgiliau Bwyd a Diod, 2014)


Mae ar Gymru angen mwy o...

Gweithwyr Fferm,Garddwyr a Thirweddwyr, 
Milfeddygon,  Gweithwyr Gofal Anifeiliaid,  Ffermwyr,
Rheolwyr ym maes Amaethyddiaeth a
Garddwriaeth, Technegwyr Peirianneg a Labordy, 
Gwyddonwyr Biolegol a Biocemegwyr,  Gweithwyr
Amgylcheddol Proffesiynol,
Gweithwyr Proses Bwyd
a Diod, 
Gweithwyr Pysgota ac Amaethyddol, 
Pacwyr, Potelwyr, Canwyr a Llenwyr 

Prif Ardaloedd Cyflogaeth

Powys
6,604

 

Sir y Fflint
4,696

 

Sir Gaerfyrddin
4,564

 

Wrecsam
3,864

 

Sir Benfro
3,172

 

Gwynedd
2,720

 

Ceredigion
2,638

 

Caerdydd
2,099

 

Ynys Môn
1,928

 

Caerffili
1,739

 

Merthyr Tudful
1,605

 

Sir Fynwy
1,565

 

Sir Ddinbych
1,269

 

Conwy
1,210

 

Casnewydd
1,037

 

Torfaen
813

 


Ffynhonnell: Ystadegau Sector Blaenoriaethol Llywodraeth Cymru, 2014

Ceir y nifer fwyaf o swyddi Bwyd a Ffermio yn siroedd mwyaf gwledig Cymru


 

Cyfarfod â’r Cyflogwyr

Dyma rai o gyflogwyr bwyd a ffermio yng Nghymru:

 


Rachel's Dairy Ltd, 
Fferm Laeth a Gweithgynhyrchwr Bwyd, Aberystwyth.


Dunbia (Wales), 
Dunbia (Cymru), Ffatri Gig,
Llanybydder, Ceredigion.


The First Milk Cheese
Company Limited
Hufenfa, Hwlffordd.

The Village Bakery Ltd, 
Pobyddion, Wrecsam.


South Caernarfon
Creameries Ltd,

Cwmni Cydweithredol Llaeth
a Berchenogir gan Ffermwyr, Pwllheli, Gwyneddy


Randall Parker Foods Limited, 
Prosesu a Phacio Cig, Llanidloes, Powys.


Memory Lane Cakes Ltd
Finsbury Food Group Plc, Gweithgynhyrchwr Bwyd, Caerdydd. Beth alla’ i ei ennill?

Gall cyflogau amrywio yn dibynnu ar eich profiad, y cyflogwr a lle rydych chi’n byw. Mae cyflogau uwch yn bosibl ar gyfer swyddi uwch. Mae cyflogau’n amrywio ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig hefyd.

Amrediad Cyflogau Swyddi yn dibynnu ar brofiad (£)


£12,000 - £30,000


£13,000 - £22,000


£13,000 - £24,000


£14,000 - £21,000


£14,000 - £25,000


£15,000 - £26,000


£17,000 - £29,000


£17,000 - £30,000


£17,000 - £31,000


£18,000 - £36,000


£22,000 - £35,000


£22,000 - £43,000


£22,000 - £46,000


£22,000 - £60,000


£23,000 - £42,000


£23,000 - £47,000


£23,000 - £47,000


£24,000 - £36,000


£24,000 - £45,000


£24,000 - £45,000


£25,000 - £60,000Ffynhonnell: CASCAiD, 2015


Dechrau arni

Dyma rai enghreifftiau o’r hyfforddiant arbenigol sydd ar gael:

 • Rheoli Glaswelltir
 • Deall Marchnadoedd Bwyd Cenedlaethol a Rhyngwladol
 • Cynaliadwyedd o ran Bwyd a Diod
 • Gwella bioddiogelwch
 • Labelu Bwyd
 • Asesu Iechyd a Lles Anifeiliaid Fferm
 • Marchnata Digidol a Chyfryngau Cymdeithasol
 • Dyfarniad mewn Defnydd Diogel o Blaleiddiaid

Mae ystod eang o gyrsiau coleg mewn astudiaethau tir a chynhyrchu bwyd ar gael ar wahanol lefelau. Dyma rai enghreifftiau yn unig:

 • Diploma Cenedlaethol BTEC mewn Amaethyddiaeth
 • Tystysgrif mewn Garddwriaeth  
 • Diploma mewn Astudiaethau Tir  
 • NVQ mewn Cynhyrchu Da Byw
 • NVQ mewn Gweithgynhyrchu Bwyd 
 • Dyfarniad Diogelwch Bwyd mewn Gweithgynhyrchu
 • Tystysgrif Hyfedredd mewn Sgiliau’r Diwydiant Bragu

Mae rhaglenni Prentisiaeth ar gael hefyd.


Chwilio am Brentisiaethau Dod o hyd i Gwrs

 

Bydd angen i chi astudio cwrs addysg uwch ar gyfer rhai swyddi, er enghraifft:

 • Gradd BSc (Anrh) mewn Amaethyddiaeth
 • Biowyddoniaeth Geffylau a Milfeddygol 
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg Bwyd 
 • Rheoli Cynhyrchu Bwyd
 • Peirianneg Amaethyddol 

Darganfyddwch sut i gael gwahanol swyddi Bwyd a Ffermio:


Rhowch gynnig ar ein Chwiliad Gyrfaoedd

Dod o hyd i gwrs Addysg Uwch


Enillwch brofiad!

Ceisiwch gael cymaint o brofiad gwaith â phosibl. Diffyg profiad gwaith cyffredinol
yw un o’r 3 phrif reswm a roddir gan gyflogwyr dros beidio â chyflogi rhywun.
Edrychwch ar y dudalen Mae angen profiad arna i.


 

Mae gan19% o’r gweithwyr Bwyd a Ffermio gymhwyster cyfwerth â Lefel 4 neu uwch. 
Er enghraifft, a Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC), Gradd neu uwch. 

Galw am sgiliau

Dyma’r sgiliau pwysicaf y mae eu hangen ar draws y Gadwyn Gyflenwi Bwyd a Diod:

 • Ymwybyddiaeth o Wastraff
 • Ymwybyddiaeth Amgylcheddol
 • Gwerthiannau a Marsiandïaeth
 • Sgiliau Busnes a Gweinyddol
 • Gweithredu a chynnal a chadw offer
 • Cyrchu
 • Technoleg Bwyd
 • Rheoli deunyddiau crai

(Prosiect Sgiliau Bwyd a Diod Cymru, 2014)


A oes angen sgiliau Cymraeg arnaf?

Os ydych chi’n gweithio yng Nghymru, gallai’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg roi mantais i chi yn y gweithle, yn enwedig os ydych chi’n gweithio mewn ardaloedd Cymraeg eu hiaith.

Mae llawer o swyddi Bwyd a Ffermio wedi’u lleoli yn ardaloedd mwy gwledig Cymru lle y mae’r Gymraeg yn iaith gyntaf yn aml. Felly, er nad yw’n hanfodol, gallai’r gallu i siarad Cymraeg fod o fantais mewn ardaloedd fel Sir Gaerfyrddin, Gwynedd a Cheredigion. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn dod yn bwysicach i fusnesau amaethyddol na rhannau eraill o’r gadwyn gyflenwi bwyd a diod.

(Prosiect Sgiliau Bwyd a Diod Cymru, 2014)    

Newydd yn y sector..

 • Technolegau newydd, fel tagio da byw yn electronig neu lywio â GPS ar gyfer tractorau
 • Y Newid yn yr Hinsawdd, Diogelu’r Amgylchedd a Lles Anifeiliaid
 • Datblygu Cnydau GM
 • Rheoliadau
 • Diogelwch a Diogeledd Bwyd
 • Rheoli Gwastraff
 • Cyrchu cynhyrchion lleol


Ym maes Bwyd a Ffermio

 

Mae 46% o gyflogwyr Bwyd a Ffermio yn dweud bod sgiliau Cymraeg yn ‘bwysig iawn’ neu’n ‘eithaf pwysig’.

(Llywodraeth Cymru, 2014)


Beth am y dyfodol?

Bydd angen pobl sydd â sgiliau gwyddoniaeth, technoleg a busnes ar y maes Bwyd a Ffermio

Y swyddi Bwyd a Ffermio sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru, a ddangosir fel canran twf:

 Gweithwyr Gofal Anifeiliaid
28%


 Milfeddygon
25%


 Nyrsys Milfeddygol
24%


 Rheolwyr Cynhyrchu mewn Gweithgynhyrchu
24%


 Gwyddonwyr Biolegol a Biocemegwyr
22%


 Gweithwyr Proffesiynol Iechyd yr Amgylchedd
21%


 Gweithwyr Pysgota ac Amaethyddol
20%


 Gweithwyr Proffesiynol yr Amgylchedd
18%


 Rheolwyr ym maes Amaethyddiaeth a Garddwriaeth
15%


 Gweithwyr Cadwraeth Proffesiynol
15%


 Swyddogion Rheoli Plâu
15%


 Pobyddion a Chyffeithwyr Blawd
11%


 Gweithwyr Coedwigaeth
7%


Fyfnhonnell: Dyfodol Gwaith Cymru 2012-2022

 


Yn ôl i Tueddiadau SwyddiYn ôl i frig y dudalen

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English