Gyrfaoedd ManwerthuFfynonnell: Manwerthu yn y DU

Cael eich ysbrydoli

Loading the player ...

Fashion Buyer

Eisiau gwylio mwy o fideos?

Rhagor o wybodaeth am y sector Manwerthu

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

 

Golwg ar

Fanwerthu


Mynnwch yrfa i chi eich hun yn y sector Manwerthu!

Mae manwerthu'n golygu dim ond gweithio mewn siop tydi? Anghywir! Os ydych chi'n chwilio am yrfa sy'n rhoi'r cyfle i chi gwrdd â phobl newydd bob dydd, gweithio mewn amgylchedd prysur sy'n ffynnu, a chael cyfleoedd i symud ymlaen a dringo'r grisiau gyrfa, yna Manwerthu yw'r maes i chi. Mae mwy i fanwerthu nag y tybiwch. Gallech fod yn:

 • Gynorthwyydd Gwerthu sy'n delio â'r cwsmeriaid
 • Rheolwr sy'n arwain tîm mawr o staff
 • Teithio’r wlad (a hyd yn oed y byd!) yn gweithio fel prynwr i gwmni
 • Datblygu'r technolegau newydd a ddefnyddir ar gyfer siopa mewn siop ac ar-lein
 • Rheoli cyllid y cwmni neu'n gweithio ym mhrif swyddfa siop fanwerthu fawr

Bydd angen bron i
8,000
o Reolwyr Manwerthu yng Nghymru erbyn 2024
(Working Futures, 2014-2024)

Bydd angen dros17,000
o Gynorthwywyr Gwerthu a Manwerthu yng Nghymru erbyn 2024
(Working Futures 2014-2024)

Mae117,000 o bobl yn gweithio mewn galwedigaethau 'Gwerthu a Gwasanaeth Cwsmeriaid' yng Nghymru
(ONS Nomis, 2016)


Mae dros
6,000
o bobl yn gweithio mewn swyddi Adnoddau Dynol yn y diwydiant manwerthu yn y DU
(UKCES, 2015)

Mae 1 o bob o'r gweithlu cyfan yng Nghymru yn gweithio yn y sector Manwerthu a Chyfanwerthu.
(ONS, 2016)


Yng Nghymru, mae angen mwy o...

Derbynyddion Arian Manwerthu a Gweithredwyr Desgiau Talu, Gwerthwyr dros y Ffôn, Arolygwyr Safonau a Rheoliadau, 
Galwedigaethau Canolfannau Galwadau a Chyswllt, 
Goruchwylwyr Gwerthu, Gynorthwywyr Gwerthu a Manwerthu, Galwedigaethau Prosesau a Pheirianwaith Elfennol, 
Galwedigaethau sy'n Gysylltiedig â Gwerthu,  Siopwyr yn y sector Manwerthu a Chyfanwerthu, Cigyddion, Rheolwyr a Chyfarwyddwyr yn y sector Manwerthu a Chyfanwerthu, 
Rheolwyr a Goruchwylwyr Gwasanaeth Cwsmeriaid, Llenwyr Silffoedd, 
Galwedigaethau Gwasanaeth Cwsmeriaid, 
Clercod Banciau a Swyddfa'r PostPrif Ardaloedd Cyflogaeth

Dyma gyfanswm nifer yr holl swyddi Manwerthu a Chyfanwerthu yng Nghymru (ffigyrau wedi'u talgrynnu).

Caerdydd
26,100

 

Abertawe
12,300

 

Casnewydd
9,200

 

Sir Gaerfyrddin
8,300

 

Rhondda Cynon Taf
8,100

 

Sir y Fflint
7,400

 

Pen-y-bont ar Ogwr
6,400

 

Caerffili
6,100

 

Gwynedd
5,800

 

Wrecsam
5,700

 

Powys
5,400

 

Conwy
5,300

 

Sir Benfro
5,000

 

Castell-nedd
4,900

 

Torfaen
4,200

 

Bro Morgannwg
4,000

 

Sir Ddinbych
3,800

 

Sir Fynwy
3,800

 

Merthyr Tudful
2,900

 

Ceredigion
2,800

 

Ynys Môn
2,600

 

Blaenau Gwent
2,300

 

(EMSI, 2017, yn gywir pan argraffwyd)

Manwerthu a Gwerthu yw un o’r sectorau mwyaf ar draws Gogledd Cymru gyda bron i  1 o bob 3 o bobl yn gweithio yn y sector ar draws y rhanbarth.
(Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, 2016)


Disgwylir i ganolfan hamdden a manwerthu werth £40 miliwn ym Merthyr Tudful gael ei chwblhau erbyn 2018, gan greu 400 o swyddi

 


Mae Prif Swyddfa Iceland Foods wedi'i lleoli yng Nglannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, ac mae'r cwmni'n cyflogi tua 22,000 yn ei siopau ledled y DU
(Iceland, 2016)


 

Cwrdd â'r Cyflogwyr

Dyma rai o gyflogwyr y sector manwerthu a chyfanwerthu yng Nghymru:

Retro Styler
Manwerthwr ar-lein, Conwy. 


Canolfan Siopa Tweedmill
Llanelwy, Sir Ddinbych.


Trade Centre Wales
Castell-nedd.


Amazon
Abertawe.

Iceland Foods Cyf (Prif Swyddfa),
Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint.


Laura Ashley Ccc
Y Drenewydd, Powys.


Leekes
Rhondda Cynon Taf. 


Beth allai’i ei ennill?

Gall cyflogau amrywio gan ddibynnu ar eich profiad, y cyflogwr a lle rydych yn byw. Gellir talu cyflogau uwch ar gyfer swyddi uwch. Mae cyflogau hefyd yn amrywio ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig.

Mae cyflogeion sy'n gweithio'n llawn-amser yn y sector manwerthu yn ennill llai (£18,500) na chyflog cyfartalog y diwydiant yn y DU (£27,000) (UKCES, 2015)

OND Mae yna gyfleoedd i symud ymlaen a dringo'r grisiau gyrfa yn y sector manwerthu ac ennill mwy o arian. Er enghraifft, mae cyflog Raglen Rheolwyr Ardal i Raddedigion Aldi yn gallu codi i dros £70,000 (Aldi, 2017)


Ystod Cyflogau ar gyfer Swyddi yn ddibynnol ar brofiad (£)


£8,000 - £26,000


£10,000 - £24,000


£10,000 - £16,500


£11,000 - £17,500


£11,500 - £16,000


£12,000 - £19,000


£13,000 - £22,500


£13,000 - £19,000


£13,500 - £21,000


£15,000 - £34,000


£15,000 - £34,000


£16,000 - £40,000


£17,000 - £45,000


£17,500 - £33,000


£18,000 - £32,000


£18,500 - £45,500


£20,000 - £45,000


Dechrau Arni

Nid oes rhaid i chi feddu ar gymhwyster penodol i weithio yn y sector manwerthu, ond mae meddu ar y sgiliau a'r profiad cywir yn bwysig iawn. Mae rhai pobl yn cael gwaith yn y sector manwerthu trwy wneud cais ar-lein, gweld swydd wedi'i hysbysebu yn ffenestr y siop, neu siarad â'r rheolwr.

Gall Cynorthwywyr Manwerthu sydd â'r profiad a'r sgiliau cywir symud ymlaen i rôl Rheolwr Siop ymhen ychydig flynyddoedd.

Mae Colegau a Darparwyr Hyfforddiant, yn ogystal â llawer o gwmnïau, gan gynnwys Aldi, Tesco, M&S a John Lewis, ymhlith eraill, yn cynnig Prentisiaethau Manwerthu i'r rheiny sy'n gadael yr ysgol.

Mae llawer o gwmnïau yn cynnig prentisiaethau i raddedigion, gan gynnwys Arcadia Group (Dorothy Perkins, Burton, Topshop, Wallis, Miss Selfridge), Argos, Asda, Aldi, Abercrombie & Fitch, Next, B&Q a llawer mwy.


Chwilio am Brentisiaethau Dod o hyd i gwrs

Awgrym!Mae cyflogwyr yn hysbysebu swyddi manwerthu mewn ffyrdd gwahanol: hysbyseb mewn ffenestr siop, mewn papur newydd lleol, ar wefan y ganolfan waith, ar wefan y cwmni neu ar y cyfryngau cymdeithasol. Felly cadwch lygad! ’


‘Mae 4% o weithlu manwerthu y DU yn fusnesau bach a
chanolig

(UKCES, 2015)

 

A ydych chi wedi ystyried dechrau eich busnes eich hun?

Mae rhai pobl yn gweld bwlch yn y farchnad ac yn dechrau eu busnes eu hunain, ac mae eraill yn gwneud arian o hobi sydd ganddynt.

Mae yna gefnogaeth ar gael i entrepreneuriaid sydd am ddechrau eu busnes eu hunain. Am ragor o wybodaeth, ewch i:

Rhowch gynnig ar ein Chwiliad Gyrfaoedd Dewch o hyd i gwrs Addysg UwchEwch ati i rwydweithio!

Mae rhwydweithio ac argymhellion personol yn arbennig o bwysig yn y diwydiant manwerthu. Dewch i adnabod pobl a busnesau eraill, wyneb yn wyneb, a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol. Datblygwch eich rhwydwaith o gysylltiadau er mwyn gwerthu eich hun a'ch syniadau.

Rhwydweithiwch! Rhwydweithiwch! Rhwydweithiwch!

Mynnwch brofiad!

Ceisiwch gael cymaint o brofiad gwaith ag y gallwch. Mae diffyg profiad gwaith cyffredinol yn un o'r tri phrif reswm y mae cyflogwyr yn eu rhoi dros beidio â chyflogi rhywun. Mae llawer o bobl yn cael profiad yn y sector Manwerthu trwy ddechrau gweithio mewn siop ar benwythnosau neu yn ystod cyfnodau tymhorol prysur fel gwyliau'r haf a'r Nadolig. 

Galw am Sgiliau

Rhagwelir y bydd nifer y bobl yn y gweithlu Manwerthu yn y DU yn cynyddu 1.5 miliwm erbyn 2024. Mae hyn yn golygu y bydd angen i'r sector ddenu staff i lenwi swyddi newydd, yn ogystal â swyddi gweithwyr sy'n gadael. (People 1st, Retail: Skills and Workforce Profile, 2016)

Sgiliau y mae eu hangen:

 • Gwasanaeth cwsmeriaid
 • Sgiliau pobl
 • Cyfathrebu
 • Rheoli pobl
 • Technegol
 • E-fasnach
 • Cynllunio
 • Trefniadol

(UKCES,2015)

A wyddech chi?

Rhwng mis Mawrth 2016 a mis Mawrth 2017, y prif sgiliau y gofynnwyd amdanynt mewn hysbysebion swyddi ar gyfer galwedigaethau Gwerthu a Gwasanaeth Cwsmeriaid oedd:

 • Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Gwerthu
 • Gwerthu a Marchnata
 • Marchnata Uniongyrchol
 • Cyswllt Cwsmer

(Labour Insight, 2016)


Mae cyflogwyr yn y sector manwerthu yn chwilio am bobl sy'n meddu ar rinweddau tebyg i'r agwedd gywir, cymhelliant, dibynadwyedd a hyblygrwydd a pharodrwydd i weithio oriau anghymdeithasol ac ar benwythnosau.

Newydd yn y sector

Gwariodd siopwyr y DU £1 biliwn yr wythnos ar-lein mis Mawrth 2017, sef cynnydd o 19.5% o 2016. Felly, mae manwerthu ar-lein yn bwysig! (ONS Retail Sales, 2017)

Meddyliwch am sut y mae technoleg yn cael ei defnyddio yn y sector manwerthu:

 • Gwefannau ar-lein a'r Cyfryngau Cymdeithasol
 • Archebu ar-lein a chasglu yn y siop
 • Desgiau talu hunanwasanaeth
 • Tracio arferion siopa cwsmeriaid
 • Robotiaid i gynorthwyo cwsmeriaid i ddod o hyd i stoc
 • Rhith-ystafelloedd arddangos
 • Hunansganio
 • Taliadau digyffwrdd
 • Archebu ar-lein gan ddefnyddio Ap ffôn
 • Logisteg (dosbarthu)

Technoleg newydd

Mae technoleg newydd yn golygu bod ar fanwerthwyr angen pobl sydd â'r sgiliau a'r cymwysterau cywir. Mae yna swyddi sydd y tu ôl i lenni llawr y siop, ond sy'n chwarae rôl allweddol yn y sector Manwerthu a Chyfanwerthu. Swyddi ym maes:

 • TGCh
 • Rheoli gwefannau
 • Marchnata
 • Dadansoddi a data mawr (defnyddio data cwsmeriaid i fanteisio i'r eithaf ar botensial prynu)
 • Seiberddiogelwch
 • Datblygu apiau

Mae bron 60% o fanwerthwyr yn cynnig rhyw fath o hyfforddiant, ac mae tua ½ y cyflogwyr yn canolbwyntio ar y defnydd o dechnoleg newydd yn y sector manwerthu. (UKCES, 2015)


Ymhlith rhai o'r swyddi gwag ym maes TGCh sydd wedi cael eu hysbysebu gan Tesco yn y gorffennol y mae:
Dylunydd Digidol, Pennaeth Caffael Data, Dylunydd Rhyngwyneb Defnyddwyr – Clubcard, Datblygwr Prototeipiau, Rheolwr Masnachu Ar-leinynghyd â llawer o rolau eraill.


A oes arnaf angen sgiliau Cymraeg?

Os ydych yn gweithio yng Nghymru, gall y gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg a Saesneg roi mantais i chi yn y gweithle. Bydd y gallu i ddelio â chwestiwn neu gŵyn gan gwsmer yn ei iaith ei hun bob amser yn fuddiol.

Yn y sector manwerthu

 Dywed 33%
o gyflogwyr fod meddu ar sgiliau Cymraeg yn 'bwysig' neu'n 'weddol bwysig'
(Llywodraeth Cymru, 2014)


 

Beth am y dyfodol?

Y swyddi manwerthu sy'n tyfu gyflymaf yng Nghymru, wedi'u dangos yn ôl canran y twf.

 Galwedigaethau Canolfannau Galwadau a Chyswllt
22%


 Rheolwyr a Goruchwylwyr Gwasanaeth Cwsmeriaid
21%


 Galwedigaethau Gwasanaeth Cwsmeriaid
21%


 Rheolwyr a Chyfarwyddwyr yn y sector Manwerthu
a Chyfanwerthu
21%


 Casglwyr Dyledion, Rhent ac Arian Parod arall
12%


 Arolygwyr Safonau a Rheoliadau
12%


 Llenwyr Silffoedd
11%


 Siopwyr a Pherchenogion safleoedd Manwerthu
a Chyfanwerthu
10%


 Gwerthwyr dros y Ffôn
10%


 Clercod Banciau a Swyddfa'r Post
7%


(Working Futures 2014-2024)


Yn ôl i Tueddiadau SwyddiYn ôl i'r brig

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English