The Big Hospitality Conversation

Ffynhonnell : British Hospitality Association

Map gyrfa yr Hospitality Guild

Defnyddiwch map gyrfa yr Hospitality Guild

(The Hospitality Guild, 2015)

Map gyrfa Careers that Move

Defnyddiwch map gyrfa Careers that Move

(Careers that Move, 2015)

Mwy o wybodaeth am Dwristiaeth, Lletygarwch ag Hamdden

British Hospitality Logo

People 1st Logo

Big Hospitality Logo

Archwilio Tueddiadau mewn swyddi

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

 

Golwg ar

Dwristiaeth, Lletygarwch

 

a Hamdden


Mae’n amser dechrau’r antur!

Pwy a ŵyr lle gallai gyrfa mewn Twristiaeth, Lletygarwch a Hamdden eich tywys!

Gallwch fod yn crwydro’r byd yn gweini mewn awyren neu long neu’n entrepreneur
yn rhedeg eich busnes gwely a brecwast eich hun yng Nghymru. Gallwch fod yn rheoli
cadwyn o westai mawr, yn gweithio fel Sommelier, yn trefnu gŵyl anferth neu’n dysgu pobl
i syrffio.

Mae mwy na 2 filiwn o swyddi yn y sector Dwristiaeth, Lletygarwch a Hamdden yn y DU.

Mae swyddi ar bob lefel, yn amrywio o swyddi rheoli fel Rheolwr Adnoddau Dynol i swyddi medrus fel Prif-gogydd a swyddi mwy ymarferol fel gweithio mewn bwyty poblogaidd, gweithio fel Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr Agored neu ofalu am anifeiliaid mewn sw.

Mae dros hanner, 53%
y bobl sy’n gweithio yn y sector Twristiaeth a Lletygarwch yn gweithio’n rhan-amser
(People 1st, 2014)

Gwerth twristiaeth Gweithgareddau Awyr Agored yng Nghymru yw £481 million.
Mae hynny’n 8,000
o swyddi yng Nghymru
(Llywodraeth Cymru, 2015)

Bydd angen,

66,000
o swyddi Rheoli yn y DU erbyn 2022
(People 1st, 2015)

Mae’n anodd llenwi 47%
o swyddi Prif-gogydd
(UKCES, 2014)

Mae 9% o’r gweithlu yng Nghymru yn cael eu cyflogi ym maes Twristiaeth, Lletygarwch a Hamdden. Mae hynny’n 1 o bob 11swydd. 
(Llywodraeth Cymru, 2014)


Mae ar Gymru angen mwy o...

Cynorthwywyr Cegin,
Staff Bar, Tafarnwyr, Hyfforddwyr Ffitrwydd,
Hyfforddwyr a Chyfarwyddwyr Chwaraeon, Rheolwyr Bwytai,
Gweinyddion,
Cogyddion,  
Gweithwyr Marchnata a Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiedig
Rheolwyr Gwestai, Pen-gogyddion,
Cynorthwywyr Chwaraeon a Hamdden,
Rheolwyr Arlwyo, Gyrwyr Bysys Moethus,  
Gyrwyr Tacsis a Chauffers, 

Prif Ardaloedd Cyflogaeth

Caerdydd
24,490

 

Abertawe
12,900

 

Gwynedd
8,000

 

Rhondda Cynon Taf
6,300

 

Sir Benfro
5,800

 

Casnewydd
5,700

 

Conwy
5,400

 

Powys
5,200

 

Sir Gaerfyrddin
4,800

 

Pen-y-bont ar Ogwr
4,500

 

Ceredigion
4,400

 

Sir y Fflint
4,400

 

Bro Morgannwg
4,400

 

Sir Fynwy
4,200

 

Caerffili
4,000

 

Sir Ddinbych
3,600

 

Wrecsam
3,600

 

Castell-nedd Port Talbot
3,500

 

Ynys Môn
2,700

 

Torfaen
2,600

 

Blaenau Gwent
1,800

 

Merthyr Tudful
1,400

 

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru, 2015

Fel prifddinas, mae gan Gaerdydd boblogaeth o 346,000 ac mae’n cyflogi llawer yn y sector Twristiaeth, Lletygarwch a Hamdden ar gyfer digwyddiadau fel gemau Rygbi’r Chwe Gwlad neu gyngherddau yng Nghanolfan y Mileniwm.
(Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, 2015)


Mae twristiaeth yn bwysig iawn mewn sawl rhan arall o Gymru. Mae’n cynhyrchu  £1.8 biliwn i economi’r Gogledd bob blwyddyn.
(Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, 2015)


Yn Sir Benfro, Gorllewin Cymru disgwylir i swyddi yn y gwasanaethau llety a bwyd dyfu gyflymaf erbyn 2030, a chyfrif am 1 o bob 9 swydd yn y sir.
(Ffynhonnell: Cambridge Econometrics 2015)

 


Cyfarfod â’r Cyflogwyr

Dyma rai o’r cyflogwyr Twristiaeth, Lletygarwch a Hamdden yng Nghymru:

Tŷ a Gerddi Plas Newydd 
Llanfairpwll, Ynys Môn.


Zip World
Zip Line hiraf Ewrop,
Bethesda, Gwynedd.


Neuadd Ynyshir
Gwesty sydd wedi ennill gwobrau, Machynlleth, Powys.


Parc Antur a Sw Folly Farm
Sir Benfro

Surf Snowdonia
Lagŵn tonau artiffisial, Dolgarrog, Conwy.


BikePark Wales
Cyrchfan beicio mynydd gorau’r DU, Merthyr Tudful.


Celtic Manor Resort
Gwesty gyda chwrs golff o safon byd, Casnewydd, Gwent


Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Rafftio dŵr gwyn, Bae Caerdydd.Beth alla’i ei ennill?

Gall cyflogau amrywio yn ôl eich profiad, y cyflogwr a ble rydych chi’n byw. Gall cyflogau uwch gael eu talu ar gyfer swyddi uwch. Mae cyflogau’n amrywio hefyd ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig.

Bydd cyflogau ar gyfer swyddi Twristiaeth, Lletygarwch a Hamdden yn amrywio’n sylweddol. Bydd cyflog Prif-gogydd yn dibynnu ar sgiliau coginio arbenigol sydd eu hangen, gall cyflog Rheolwyr Gwesty ddibynnu ar faint y gwesty a bydd cyflog Trefnwyr Digwyddiadau yn dibynnu ar faint y digwyddiad.

Gall swyddi gynnwys oriau hyblyg a chyflogaeth dymhorol a all fod yn addas i lawer o bobl.

Mae gwaith yn y sector yn golygu cyswllt â chwsmeriaid sy’n aml yn dangos gwerthfawrogiad o wasanaeth drwy dipio. Mae llawer o bobl sy’n gweithio yn y sector yn gwneud arian ychwanegol fel hyn.

Un o fanteision swyddi fel Cynrychiolydd Teithio a Gweinydd Teithiau Hedfan yw bod llety a bwyd am ddim neu am bris gostyngedig i weithwyr.Ystod Cyflog Swyddi yn dibynnu ar brofiad (£)


£10,000 - £15,000


£10,000 - £16,000


£10,000 - £20,000


£10,000 - £25,000


£10,000 - £25,000


£12,000 - £20,000


£12,000 - £23,000


£12,500 - £23,500


£13,000 - £20,000


£13,000 - £23,500


£13,000 - £27,000


£14,000 - £32,500


£15,000 - £18,000


£15,000 - £30,000


£15,000 - £33,000


£16,000 - £37,500


£16,000 - £37,500


£16,500 - £35,000


£18,000 - £28,000


£18,000 - £32,000


£20,000 - £80,000


£22,500 - £52,500


£23,500 - £40,000


Ffynhonnell: CASCAID, 2015


 

Dechrau arni

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio’ch ffordd i’r brig yn y diwydiant, mae cyfleoedd niferus i ddatblygu ym maes Twristiaeth, Lletygarwch a Hamdden.

Mae llawer o’r swyddi yn y diwydiant yn rhai ymarferol. Gallwch gael troed i mewn heb gymwysterau neu ddilyn llwybr Prentisiaeth a fydd yn eich galluogi i ddysgu yn y swydd, ennill cymwysterau a chyflog.

Dyma ambell i enghraifft o gyrsiau:

 • BTEC Lefel 2 Antur Awyr Agored (Chwaraeon)
 • Lefel 3 Hyfforddi, Datblygu a Ffitrwydd Chwaraeon
 • Lefel 2 Chwaraeon a Hamdden
 • Lefel 2 mewn Gwasanaethau Teithio
 • Diploma Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol
 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Patisserie a Melysion Proffesiynol
 • Lefel 3 mewn Egwyddorion Lletygarwch ac Arlwyo

Chwilio am Brentisiaethau Dewch o hyd i gwrs

Gair i gall!
Cofiwch edrych ar y Cyfryngau Cymdeithasol. Mae llawer o gyflogwyr yn defnyddio Twitter a Facebook i hysbysebu swyddi. Cofiwch hefyd y gallen nhw weld eich cyfrif Twitter neu wal Facebook, felly byddwch yn ofalus beth sydd yno.

Gair i gall!
Mae edrych ar hysbysebion swyddi yn ffordd wych o ganfod pa gymwysterau a sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gwahanol swyddi.

Am swyddi proffesiynol yn y diwydiant, fel swyddi rheoli efallai y byddwch angen gymhwyster gradd: 

 • BA (Anrh) Addysg Awyr Agored ac Antur
 • BSc (Anrh) Arwain a Rheoli Antur Awyr Agored
 • BSc (Anrh) mewn Rheoli Lletygarwch a Digwyddiadau Rhyngwladol
 • BA (Anrh) Astudiaethau Twristiaeth a Hamdden
 • BA (Anrh) mewn Rheoli Teithio a Thwristiaeth
 • BA (Anrh) mewn Rheoli Gwestai Rhyngwladol

Dewch o hyd i wahanol swyddi Twristiaeth, Lletygarwch a Hamdden:

Rhowch gynnig ar ein Chwiliad Gyrfaoedd


Dewch o hyd i gwrs Addysg Uwch

 

Ewch ati i rwydweithio!

Mae rhwydweithio a chyfathrebu ar lafar yn arbennig o bwysig yn y diwydiannau Twristiaeth, Lletygarwch a Hamdden. Maent yn dod i gysylltiad dyddiol â’r cyhoedd, felly mae cyflogwyr yn chwilio am bobl hawdd siarad â nhw a chyfathrebwyr da. Beth am alw mewn gwesty, bwyty neu ganolfan weithgareddau leol a chyflwyno’ch hun a gadael CV gyda nhw? Datblygwch eich rhwydwaith i werthu’ch hun.

Rhwydweithio! Rhwydweithio! Rhwydweithio!

Mynnwch brofiad!

Mae llawer yn dewis gweithio yn y diwydiant i ddechrau a chael profiad o’r swyddi amrywiol sydd ar gael cyn penderfynu pa lwybr gyrfa maent am ei ddilyn. Mae swyddi’n hyblyg a thymhorol sy’n gallu bod yn wych wrth astudio.

Mynnwch gymaint o brofiad gwaith ag y gallwch. Diffyg profiad gwaith cyffredinol yw un o'r 3 prif resymau mae cyflogwyr yn ei roi dros beidio a chyflogi rhywun. 

Mae gan 26% o weithwyr twristiaeth, lletygarwch a hamdden gymhwyster cyfwerth â
chymhwyster Lefel 4 neu uwch. Er enghraifft, Tystysgrif Genedlaethol Uwch


 

Galw am sgiliau

Mae cyflogwyr wastad yn chwilio am weithwyr gyda sgiliau cyflogadwyedd amrywiol sy’n barod i ddysgu a hyfforddi.

Mae 61% o fusnesau Twristiaeth a Lletygarwch yn nodi mai sgiliau trafod cwsmeriaid sydd bwysicaf, gyda chynllunio a threfnu a sgiliau gwaith tîm ar ôl hynny. (People 1st, 2015)

Mae’r sgiliau allweddol eraill y byddant yn chwilio amdanynt yn cynnwys:

 • Sgiliau technegol, ymarferol neu benodol i’r swydd
 • Cyfathrebu llafar
 • Datrys problemau
 • Sgiliau e-farchnata
 • Rheoli ac arwain eraill
 • Cyfathrebu ag eraill
 • Technoleg Gwybodaeth

(People 1st, 2015)

Newydd yn y sector...

Cadwch lygad am swyddi o ddatblygiadau newydd yn y sector:

 • 2016 yw Blwyddyn Antur i hyrwyddo Cymru fel prifddinas twristiaeth antur y byd. Bydd hyn yn rhoi Cymru ar y map fel cyrchfan antur flaenllaw. 2017 fydd Blwyddyn Chwedloniaeth a 2018 fydd Blwyddyn y Môr.
 • Mae Gweithgareddau Awyr Agored/Antur ar gynnydd gyda datblygiadau newydd mewn cyfleusterau sydd ar agor gydol y flwyddyn fel Zip World, Bounce Below a Surf Snowdonia
 • Mae cyfryngau digidol yn bwysig. Defnyddiodd 44% o gwsmeriaid ddulliau digidol i ryngweithio â chwmnïau yn y sector Twristiaeth
  (UKCSI, 2014)Diffyg prif-gogyddion

Mae bwytai ledled y DU yn cael trafferth recriwtio prif-gogyddion. Mae angen

11,000 o Prif-gogyddion newydd yn y DU erbyn 2022, gyda 3,500 o’r rheini yng Nghymru. (Working Futures 2012-2022).

Gall gweithio fel prif-gogydd fod yn yrfa greadigol a gwerth chweil. Gall cymwysterau a’r sgiliau cywir agor drysau i gyfleoedd byd-eang.

I fod yn brif-gogydd mae angen sgiliau a phriodweddau fel; cymhelliant, hyblygrwydd, dawn unigol, brwdfrydedd, creadigrwydd a gweithio mewn tîm 

 


A oes angen sgiliau Cymraeg arnaf?

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, bydd gallu siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn rhoi mantais i chi yn y gweithle, yn enwedig os ydych chi’n gweithio mewn ardaloedd lle siaredir Cymraeg ac angen cyfathrebu gyda phobl fel rhan o’ch swydd.    

Yn y sector Twristiaeth, Lletygarwch a Hamdden

 Mae 18%
o’r gweithlu twristiaeth, lletygarwch a hamdden yn siarad Cymraeg
(Cyfrifiad, 2011)


Mae 35%
o gyflogwyr twristiaeth, lletygarwch a hamdden yn ystyried bod sgiliau Cymraeg yn bwysig yn y gweithle.
(Llywodraeth Cymru, 2014)


Ieithoedd Tramor Modern

Mae Twristiaeth, Lletygarwch a Hamdden yn sectorau byd-eang sy’n golygu y gallwch chi fod yn gweithio mewn gwlad dramor. Mae cael sgiliau iaith yn bwysig ac yn ffordd o gynyddu posibiliadau swyddi o gwmpas y byd.  

Gall iaith dramor fodern fod yn ddefnyddiol ar gyfer swyddi fel; staff gwestai, swyddogion gweithredol marchnata, rheolwyr busnes a chriw awyrennau. 

 


Beth am y dyfodol?

Nod Llywodraeth Cymru yw datblygu twristiaeth a bydd yn canolbwyntio ar gefnogi:
 • mwy o westai brand a moethus
 • mwy o gyfleusterau lles, fel spa
 • mwy o westai treftadaeth sy’n defnyddio adeiladau hanesyddol ac unigryw
 • mwy o atyniadau, gweithgareddau a phrofiadau diwylliannol gydol y flwyddyn
 • mwy o gynhyrchion arloesol, anarferol ac unigryw

Y swyddi twristiaeth, lletygarwch a hamdden sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru, wedi’u dangos mewn canran y twf.

Mae twristiaeth yn fusnes mawr yng Nghymru. Mae twristiaid yn gwario oddeutu £14 miliwn, sef tua £5.1 biliwn y flwyddyn
(Llywodraeth Cymru, 2015)

Bydd angen bron i 40,000 o bobl yn y sector yng Nghymru dros y 5 mlynedd nesaf.
(Llywodraeth Cymru, 2015)

 Curadur Amgueddfa / Oriel Gelf
28%


 Peilot Awyrennau
20%


 Gweithwyr Marchnata a Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiedig
17%


 Trefnwyr Cynhadledd/Arddangosfa
16%


 Hyfforddwyr Ffitrwydd
14%


 Hyfforddwyr Chwaraeon
14%


 Cynorthwywyr Teithiau Trên
13%


 Rheolwyr Asiantaethau Teithio
13%


 Pobyddion a Theisenwyr
11%


 Chwaraewyr Chwaraeon
10%


 Gyrwyr Bysys Moethus
9%


 Gweithwyr Cadwraeth ac Amgylcheddol Proffesiynol
9%


 Cynorthwywyr Teithiau Awyren
8%


 Rheolwyr Gwestai
7%


 Pen-cogyddion
5% Twf cyffredinol ar gyfartaledd yng Nghymru
4%


Ffynhonnell: Working Futures 2012-2022

 


Yn ôl i Tueddiadau SwyddiYn ôl i’r frig y dudalen

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English