Y Swyddi Creadigol Mwyaf Rhyfedd

Ffynhonnell: Hiive

Dolenni defnyddiol

Archwilio tueddiadau mewn swyddi

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

 

Golwg ar

Ddiwydiannau Creadigol


Byddwch yn Greadigol

Mae’r Diwydiannau Creadigol yn rhai o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru. Maent yn cynnwys ystod eang o swyddi mewn sectorau gwahanol, o rolau technegol yn y cyfryngau digidol, teledu, theatr neu ffilm i’r celfyddydau perfformio a chrefftau mwy traddodiadol.

Gallech gael eich hun yn gweithio ar safle teledu neu ffilm, yn datblygu apiau, gofalu am amgueddfa, dylunio’r ffasiynau diweddaraf, perfformio ar y llwyfan, neu efallai’n creu eich celfwaith eich hun.

Mae’r diwydiannau creadigol yn symud yn gyflym, maent yn arloesol ac yn gyffrous, felly byddwch yn barod am lawer o gystadleuaeth er mwyn ymuno.

Mae31%
o swyddi creadigol
Cymru yng
Nghaerdydd
(Ystadegau Sector
Blaenoriaeth LIC, 2018)

Caiff dros hanner, 56%
o weithwyr creadigol eu
recriwtio trwy ddulliau anffurfiol
(Creative Skillset, 2015)

Mae gan73%
o weithwyr creadigol
gymhwyster lefel 4 neu’n uwch
(Ystadegau Sector Blaenoriaeth LlC, 2018)

Mae 35%
o weithwyr creadigol
yn hunangyflogedig
(Ystadegau Sector Blaenoriaeth LlC, 2018)

 Mae4% o’r holl weithlu yng Nghymru wedi’u cyflogi yn y Diwydiannau Creadigol
(Ystadegau Sector Blaenoriaeth LlC, 2018)


Mae ar Gymru angen mwy o...

Cymdeithion Marchnata Proffesiynol,
Ffotograffwyr, a Gweithredwyr Camera a Sain, Dylunwyr Graffig, Penseiri, Newyddiadurwyr a Golygwyr y Newyddion, Dylunwyr a Datblygwyr y We,  Rhaglenwyr a Datblygwyr Meddalwedd, Llyfrgellwyr, Actorion a Chyflwynwyr, Ysgrifenwyr a Chyfieithwyr,   Artistiaid,  Cynhyrchwyr a Chyfarwyddwyr, Prynwyr, Pobl Broffesiynol ym myd Cysylltiadau Cyhoeddus

Prif Ardaloedd Cyflogaeth

Caerdydd
14,861

 

Abertawe
3,268

 

Sir Gaerfyrddin
2,516

 

Sir y Fflint
2,480

 

Gwynedd
2,306

 

Bro Morgannwg
1,949

 

Rhondda Cynon Taf
1,933

 

Sir Fynwy
1,899

 

Pen-y-bont ar Ogwr
1,873

 

Wrecsam
1,855

 

Casnewydd
1,811

 

Conwy
1,744

 

Powys
1,615

 

Caerffili
1,560

 

Torfaen
1,510

 

Ceredigion
1,464

 

Sir Ddinbych
1,151

 

Castell-nedd Port Talbot
1,056

 

Sir Benfro
1,049

 

Ynys Môn
584

 


Ffynhonnell: Ystadegau Sector Blaenoriaeth LlC 2014

Mae1/3
y swyddi
creadigol
wedi’u lleoli
yng Nghaerdydd


Mae Porth Teigr ym Mae Caerdydd yn gartref i Roath Lock Studios y BBC, un o’r buddsoddiadau mwyaf mewn cyfleusterau drama newydd yn Ewrop, a GloWorks, canolfan y cyfryngau ar gyfer diwydiannau creadigol.
Ffynhonnell: LlC, Just Ask Wales


Yn ogystal, mae Caerdydd yn un o’r 12 canolfan sy’n dod i’r amlwg o ran cynhyrchu gemau fideo yn y DU.
Ffynhonnell: Adroddiad LlC a Nesta, Medi 2014.

 

Cyfarfod â’r cyflogwyr

Dyma rai o gyflogwyr y diwydiannau creadigol yng Nghymru:

BBC Cymru
Cynhyrchu a Darlledu Teledu
a Radio, Bangor. 


Tonto Films
Cwmni Cynhyrchu,
Castell-nedd.


Tinopolis Cymru
Cynhyrchu’r Cyfryngau,
Llanelli


Wales Interactive Ltd
Datblygwr a chyhoeddwr
gemau, Pen-y-bont ar Ogwr.

Arqiva Ltd
Seilwaith Cyfathrebiadau/
Gwasanaethau’r Cyfryngau,
Yr Wyddgrug.


Zodiac Seats (UK) Ltd
Dylunio/datblygu /
seddau awyrennau, Cwmbrân.


Pinewood Studios
Gwasanaethau Ffilm/ Teledu, Casnewydd.


Boom Cymru
Cynhyrchu Teledu/Ffilm, Caerdydd. Beth alla'i ei ennill?

Gall cyflogau amrywio yn dibynnu ar eich profiad, y cyflogwr a ble rydych yn byw. Mae modd dyfarnu cyflogau uwch ar gyfer swyddi uwch. Mae cyflogau hefyd yn amrywio ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig.

Bydd cyflogau ar gyfer rhai swyddi creadigol yn amrywio llawer. Bydd cyflogau ar gyfer swyddi megis Artist, Actor/Actores, Awdur, Cynorthwy-ydd Cynhyrchu Darllediadau,Cerddor, Cyflwynydd Darlledu a Chanwr yn dibynnu ar fath a hyd y contract, pa mor boblogaidd yw eu gwaith, pa mor llwyddiannus y maent ac a ydynt yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig.

 Mae gan gerddoriaeth a’r celfyddydau perfformio a gweledol y gyfran uchaf o swyddi hunangyflogedig. Mae mwy na 7 allan o 10 swydd yn hunangyflogedig.

Ffynhonnell: Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon – Amcangyfrifon Economaidd y Diwydiannau Creadigol, Ionawr 2014.


Ystod Cyflog Swyddi yn dibynnu ar brofiad


£15,000 - £35,000


£15,000 - £40,000


£16,000 - £32,000


£16,000 - £35,000


£16,000 - £35,000


£17,000 - £40,000


£17,000 - £43,000


£18,000 - £30,000


£18,000 - £35,000


£18,000 - £40,000


£18,000 - £41,000


£18,000 - £41,500


£19,000 - £38,000


£22,000 - £32,000


£22,000 - £36,000


£22,500 - £44,000


£22,500 - £61,000


£23,500 - £40,000


£23,500 - £50,500


Ffynhonnell: CASCAiD 2015


Dechrau arni

Bydd llwybrau mynediad i’r diwydiannu creadigol yn amrywio o swydd i swydd. Mae’r llwybrau arferol naill ai trwy Prentisiaeth, lle eich bod yn hyfforddi mewn swydd, neu drwy gymhwyster lefel gradd. Yn ogystal, mae’n bosibl y bydd cyfleoedd ar gyfer lleoliadau hyfforddeion a chynlluniau hyfforddi i raddedigion.

Wrth ddewis prentisiaeth neu gwrs, mae’n bwysig gwirio ei fod yn berthnasol ac yn cael ei gydnabod o fewn y diwydiant. Gallwch wneud hyn drwy wirio gyda darparwyr yr hyfforddiant, Cynghorau Sgiliau Sector,  neu drwy gysylltu â chyflogwyr yn uniongyrchol. Cadwch olwg allan am raddau a phrentisiaethau sydd wedi cael dyfarniad y Creative Skillset Tick; nod o ansawdd a ddyfernir gan y diwydiant ar gyfer cyrsiau sydd, yn eu tyb nhw, yn eich paratoi ar gyfer gwaith.   

Chwilio am Brentisiaethau Dewch o hyd i Gwrs


Ar gyfer swyddi creadigol proffesiynol megis peiriannydd darllediadau, rhaglennydd gemau cyfrifiadurol neu ddylunydd graffeg, fel arfer bydd angen cymhwyster lefel gradd neu’r gyfwerth arnoch.

Dysgwch sut i gael mynediad at swyddi creadigol gwahanol.

Rhowch gynnig ar ein Chwiliad Gyrfaoedd

Dewch o hyd i gwrs Addysg Uwch

‘Mae Prifysgolion Cymru yn cynhyrchu dros 5,000 o raddedigion gyda chymwysterau arbenigol megis newyddiaduriaeth, animeiddio, effeithiau gweledol, a datblygu technoleg ddigidol a symudol, gan gynnwys dylunio gemau, codio ac animeiddio.’
Llywodraeth Cymru, Just Ask Wales, 2013


Ewch ati i rwydweithio!

Mae rhwydweithio a chyfathrebu ar lafar yn arbennig o bwysig yn y diwydiannau creadigol. Dewch i adnabod pobl a busnesau creadigol eraill, wyneb yn wyneb, a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol.
Adeiladwch eich rhwydwaith o gysylltiadau er mwyn gwerthu eich hun a’ch syniadau.

Mynnwch brofiad!

Mynnwch gymaint o brofiad gwaith ag y gallwch. Diffyg profiad gwaith cyffredinol yw un o’r 3 phrif reswm mae cyflogwyr yn eu rhoi dros beidio â chyflogi rhywun.


 

Mae gan 64% o weithwyr creadigol gyfwerth â chymhwyster lefel 4 neu’n uwch.  
Er enghraifft, Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)neu’n uwch.


 

Galw am sgiliau

Mae cystadleuaeth ar gyfer swyddi creadigol yn uchel. Yn ogystal â chwilio am sgiliau a chymwysterau penodol sy’n perthyn i swyddi, mae ar gyflogwyr eisiau pobl sydd ag ystod o sgiliau cyflogadwyedd eraill a fydd yn golygu y gallwch chi weithio’n dda o fewn timau prysur o bobl a helpu i sicrhau bod eu busnes yn llwyddo.

Byddant yn chwilio am sgiliau allweddol gan gynnwys: 

 • Syniadau creadigol
 • Sgiliau cyfathrebu cryf
 • Y gallu i weithio mewn tîm
 • Sgiliau ymarferol a thechnegol, gan gynnwys y gallu i ddefnyddio’r feddalwedd ddiweddaraf, e.e. Photoshop, CAD
 • Arloesedd

Newydd yn y sector...

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £30 miliwn mewn datblygu prosiectau ffilm a theledu yng Nghymru rhwng 2014 a 2019. Mae datblygiadau teledu a ffilm pwysig wedi cynnwys Pinewood Studios yng Nghaerdydd, Dragon Studios ym Mhencoed, Stiwdio’r Bae yn Abertawe a BAD WOLF Productions.

Mae £3 miliwn arall o fuddsoddiad mewn technoleg ddigidol.

Mae ar y diwydiannau creadigol yng Nghymru angen pobl a all gyfuno sgiliau creadigol a chael syniadau gwych. Ond dylent hefyd feddu ar sgiliau technegol a digidol. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys:

 • Datblygu meddalwedd
 • Effeithiau gweledol
 • Peirianneg darlledu
 • Dylunio graffeg
 • Datblygu apiau
 • Delweddu ffotograffau
 • Dylunio a datblygu ar y we
 • Creu a thechnoleg dillad
 • ArchifyddionA oes angen sgiliau Cymraeg arnaf?

Os ydych yn gweithio yng Nghymru, gall bod â’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg roi mantais i chi yn y gweithle, yn enwedig os ydych yn gweithio ym meysydd ffilm/animeiddio, y cyfryngau rhyngweithiol/hysbysebu, cyhoeddi, radio a’r teledu.

Yn y Diwydiant Creadigol…

 Mae 39%
o gyflogwyr o’r farn bod sgiliau Cymraeg yn bwysig yn y gweithle.
(Anghenion Sgiliau Cymraeg mewn wyth sector 2014, Llywodraeth Cymru, 2014)


Beth am y dyfodol?

Rydym yn rhan o’r oes ddigidol ac yn defnyddio technoleg ddigidol i gysylltu â phobl a chyrraedd cynulleidfa eang.

Mae defnyddio’r cyfryngau digidol ym mron popeth a wnawn yn golygu mwy o alw ar gyfer swyddi yn TG, meddalwedd a gwasanaethau cyfrifiadurol yn ogystal â ffilm, teledu, radio a ffotograffiaeth. Meddyliwch am wefannau, y cyfryngau cymdeithasol, apiau ar gyfer ffonau symudol a llechi, gemau, ffrydu a darlledu ar-lein.

Y swyddi creadigol sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru, wedi’u dangos mewn canran y twf.

 Pobl broffesiynol mewn cysylltiadau cyhoeddus
27%


 Ysgrifenwyr a chyfieithwyr
25%


 Dylunwyr a datblygwyr gwefannau
25%


 Newyddiadurwyr a golygyddion papurau newyddion
25%


 Llyfrgellwyr
22%


 Cymdeithion marchnata proffesiynol
20%


 Cyfarwyddwyr hysbysebu a chreadigol
20%


 Ffotograffwyr a gweithredwyr camera a sain
18%


 Artistiaid
18%


 Prynwyr
17%


 Dylunwyr graffeg
17%


 Penseiri
17%


 Actorion a chyflwynwyr
14%


 Rhaglenwyr a datblygwyr meddalwedd
13%


 Cynhyrchwyr a chyfarwyddwyr
13%


 Dawnswyr
10%


 Cerddorion
7%


Ffynhonnell: Working Futures 2012-2022


Yn ôl i Tueddiadau SwyddiYn ôl i frig y dudalen

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English