Cael eich ysbrydoli

Loading the player ...

Mechanical Engineer

Eisiau gwylio mwy o fideos?

Cael eich ysbrydoli

Loading the player ...

Manufacturing Engineer

Eisiau gwylio mwy o fideos?

Golwg ar y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch

Archwilio Tuedddiadau Swyddi

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Golwg ar

Ddeunyddiau a
Gweithgynhyrchu Uwch


Beth am greu gyrfa newydd i chi eich hun

Mae'r sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch yn sector cyffrous yng Nghymru ac mae'n cyflogi dros 150,000 o bobl. Er enghraifft, os oes gennych ffôn symudol mae'n debyg y bydd y dechnoleg wedi'i datblygu yma yng Nghymru.

Mae llawer o swyddi yn gofyn am lefel uchel o sgiliau ac yn talu cyflogau da. Gallech weithio ar ddronau, dyfeisiau'r gofod, cynnal a chadw awyrennau jet, dyfeisiau cyfathrebu, hologramau neu danwydd a thechnolegau amgen.

Gallech weithio yn y meysydd Awyrofod ac Amddiffyn, Modurol, Ffotoneg (gronynnau golau ee opteg ffibr, laserau), Gofod, Carbon Isel, Cynnal a Chadw, Atgyweirio a Gweithrediadau a Systemau Awyrennau Di-griw (UAS)/Systemau Awyrennau a Reolir o Bell (RPAS).

Mae deunyddiau uwch yn allweddol i dechnolegau clyfar a thwf cynaliadwy. Byddant yn cael eu defnyddio i helpu i ddatblygu cynhyrchion nad ydynt hyd yn oed yn bodoli eto.Mae150,000 o bobl yn gweithio yn y maes Gweithgynhyrchu yng Nghymru mewn 5,000 o gwmnïau. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn Fusnesau Bach a Chanolig (BBaChau) 
(Llywodraeth Cymru, 2014)

Mae Cymru yn un o arweinwyr y byd ym maes tanwydd amgen a rhaglenni carbon isel
(Llywodraeth Cymru, 2016)


Gweithgynhyrchu yw'r 3ydd diwydiant mwyaf yng Ngogledd Cymru ac mae'n cyflogi 27,000 
o bobl
(Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, 2016)Bydd galw mawr am Beirianwyr yng Nghymru. Bydd angen 8,000o Beirianwyr yng Nghymru tan 2022
(Working Futures,
2012-2022)


Mae 7% o weithlu Cymru yn cael ei gyflogi yn y sector. (Llywodraeth Cymru, 2015)
Mae hyn yn uwch na'r ganran ar gyfer y DU yn ei chyfanrwydd.


Mae ar Gymru angen mwy o…

Rhaglenwyr a Datblygwyr Meddalwedd, Swyddogion Rheoli Stoc, 
Swyddogion Gwerthu Busnes,  Rheolwyr a
Chyfarwyddwyr Cynhyrchu,

Gweithwyr Cynhyrchu a Chynnal a Chadw Gwath Metel, 
Trydanwyr a Gosodwyr Trydanol, 

Rheolwyr Cyfrifon Ariannol, Gweithwyr Proffesiynol Sicrhau Ansawdd, 
Rheolwyr a Chyfarwyddwyr Storfeydd, 
Gweithwyr Proffesiynol TG a Thelathrebu,  
Technegwyr Peirianneg,  Gweithwyr Proffesiynol Peirianneg 

Prif Ardaloedd Cyflogaeth

Sir y Fflint
11,400

 

Castell-nedd Port Talbot
7,900

 

Pen-y-bont ar Ogwr
7,300

 

Rhondda Cynon Taf
7,100

 

Wrecsam
6,800

 

Caerffili
6,000

 

Caerdydd
5,900

 

Casnewydd
5,800

 

Sir Gaerfyrddin
4,500

 

Torfaen
4,400

 

Powys
3,500

 

Sir Ddinbych
3,000

 

Sir Fynwy
2,700

 

Abertawe
2,300

 

Blaenau Gwent
2,200

 

Sir Benfro
1,700

 

Bro Morgannwg
1,500

 

Merthyr Tudful
1,200

 

Ynys Môn
1,100

 

Gwynedd
800

 


Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru, 2015

Mae Gorllewin Cymru yn gartref i ofod awyr pwrpasol mwyaf y byd ar gyfer profi Systemau Awyrennau a Reolir o Bell (RPAS)  
(Just ask Wales, 2014)

Mae 4% o bobl yn y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch yn hunangyflogedig
(Llywodraeth Cymru, 2015)

Mae bron 60% o bobl yn cael eu cyflogi mewn cwmnïau mawr  
(Llywodraeth Cymru, 2015)

 


 

Cyfarfod â'r Cyflogwyr

Dyma rai o’r cyflogwyr yn y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch yng Nghymru:


Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd
Glannau Dyfrdwy 


BA Wales Plc
Cynnal a Chadw Awyrennau, Pontyclun


Biomet UK Ltd
Gweithgynhyrchydd Mewnblaniadau ac Offer Llawfeddygol, Pen-y-bont ar Ogwr


Ford Motor Company
Pen-y-bont ar Ogwr

Airbus
Gweithgynhyrchu Awyrennau, Brychdyn, Sir y Fflint  


Control Techniques Drives Ltd
Gweithgynhyrchu Cynhyrchion Rheoli Moduron, Y Drenewydd


GE Aircraft Engineer Services Ltd
Nantgarw


IQE Plc
Cyflenwr Cynhyrchion Waffer i'r Diwydiant Lled-ddargludyddion, Caerdydd 

Beth alla'i ei ennill?

Gall cyflogau amrywio yn ôl eich profiad, y cyflogwr a ble rydych chi’n byw. Gall cyflogau uwch gael eu talu ar gyfer swyddi uwch. Mae cyflogau’n amrywio hefyd ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig.

Mae'r cyflog cyfartalog ar gyfer gweithwyr llawn amser yn y diwydiant Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch yn fwy na  
£600 yr wythnos.
Mae hyn yn uwchna'r cyflogau llawn amser cyfartalog yng Nghymru
(ASHE ONS, 2016)

Mae'r sector hwn yn ychwanegu mwy o werth i'r economi na'r rhan fwyaf o sectorau eraill.

(Arolwg Busnes Blynyddol ONS, 2015)


Ystod cyflog swyddi yn dibynnu ar brofiad (£)


£12,500 - £19,500


£12,500 - £20,000


£13,000 - £25,000


£14,000 - £24,000


£14,000 - £25,000


£15,000 - £28,000


£16,000 - £27,500


£16,500 - £31,000


£17,000 - £45,000


£18,000 - £43,000


£21,500 - £35,000


£22,500 - £38,500


£22,500 - £42,000


£24,000 - £42,000


£24,000 - £45,000


£24,000 - £48,000


£24,000 - £48,000


£24,500 - £48,000


£24,500 - £48,000


£26,000 - £45,000


£26,000 - £45,000


Ffynhonnell: CASCAiD, 2016


 

Dechrau arni

Mae llawer o swyddi yn y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch yn rhai sy'n gofyn am lawer o sgiliau megis rheolwyr, gweithwyr proffesiynol a thechnegwyr. Mae angen graddedigion Gwyddoniaeth, Technoleg a Mathemateg ar y diwydiant.

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ymuno â'r sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch. Gallwch ddechrau ar lefel mynediad neu weithio tuag at radd lefel uwch fel rhan o'ch prentisiaeth:

 • Prentisiaeth Gweithgynhyrchu Peirianneg (Lefelau 2 a 3)
 • Technegwyr Labordy a Gwyddoniaeth (Lefelau 2 a 3)
 • Peirianneg Cyfansawdd (Lefelau 2 a 3)
 • Prosesu Metel a Gweithrediadau Perthynol (Lefelau 2 a 3)
 • Gweithrediadau a Gwella Ansawdd (Lefel 3)
 • Gweithgynhyrchu uwch (Lefel 4)
 • Gweithgynhyrchu Peirianneg (Lefel 4)
 • Gweithgynhyrchu Uwch (Lefel 6)

Chwilio am Brentisiaethau Dod o hyd i gwrs

'Gall peirianwyr newydd
ennill 
£28,992
ar gyfartaledd, o gymharu â £21,700 ar gyfer yr holl raddedigion ’
(HESA, 2013)
Mae mwy o raddedigion
peirianneg yn
dod o hyd i gyflogaeth na graddedigion newydd yn gyffredinol, 74% o gymharu â 68%
(HESA, 2014)

Ar gyfer swyddi mwy proffesiynol yn y sector, bydd cyflogwyr yn chwilio am lefel sgiliau uwch felly efallai y bydd angen cymhwyster ar lefel gradd.

Mae digonedd o gyrsiau AU y gallech eu gwneud. Megis:

 • BEng mewn Peirianneg Awyrofod neu Beirianneg Gemegol neu Beirianneg Amgylcheddol neu Wyddor Deunyddiau a Pheirianneg
 • MEng mewn Peirianneg Awyrofod neu Beirianneg Gemegol neu Beirianneg Amgylcheddol neu Wyddor Deunyddiau a Pheirianneg
 • MSc mewn Peirianneg Awyrofod neu Nanowyddoniaeth i Nanotechnoleg neu Beirianneg Deunyddiau
 • Doethuriaeth mewn Peirianneg
 • PhD mewn Peirianneg Gemegol neu Nanotechnoleg

Mae 6 chymhwyster ar lefel meistr yn cael eu datblygu gyda'r diwydiant.

Rhowch gynnig ar ein Chwiliad Gyrfaoeddh Dod o hyd i gwrs AU
Ewch ati i rwydweithio!

Mae rhwydweithio ac argymhelliad personol yn hynod bwysig ym maes Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch.

Gallwch ddod i adnabod pobl a busnesau eraill, wyneb yn wyneb, a thrwy gyfryngau cymdeithasol. Gallwch greu eich rhwydwatih o gysylltiadau er mwyn gwerthu eich hun a'ch syniadau.

Rhwydweithio! Rhwydweithio! Rhwydweithio!


Mynnwch brofiad!

Dylech geisio cael cymaint o brofiad gwaith ag y gallwch. Diffyg profiad gwaith cyffredinol yw un o'r 3 prif reswm ymysg cyflogwyr am beidio â chyflogi rhywun.


Mae dros 24% o'r rhai sy'n gweithio yn y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch yn meddu ar
gymhwyster Lefel 4
neu uwch.  Er enghraifft, Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)


  

Galw am sgiliau

Mae galw mawr am sgiliau lefel uchel yn y sector hwn. Mae llawer o swyddi cynhyrchu wedi cael eu disodli gan beiriannau neu robotiaid. Mae angen technegwyr, peirianwyr a gwyddonwyr sy'n gallu bod yn hyblyg i ymateb i ddatblygiadau newydd.

Y sgiliau sydd eu hangen:

 • Hyblygrwydd
 • Gwybodaeth fanwl am gynnyrch
 • Sgiliau TGCh Lefel Uchel
 • Sgiliau masnachol a thechnegol
 • Datrys problemau


Yn newydd yn y sector...

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn defnyddio deallusrwydd artiffisial yn y maes peirianneg neu ynni adnewyddadwy morol? Efallai yr hoffech weithgynhyrchu cynaliadwy, creu cynhyrchion ar gyfer byw'n gynaliadwy, neu rai sy'n cael llai o effaith ar yr amgylchedd?

Mae gweithgynhyrchu'n newid yn barhaus. Ymysg rhai o'r meysydd newydd yn y sector mae:

 • Cynhyrchion microsystemau'r genhedlaeth nesaf
 • Mae Deunyddiau Uwch a Mecaneg Gyfrifiadurol yn defnyddio modelau cyfrifiadurol i ddeall deunyddiau'r byd go iawn
 • Rhaglennu a chodio
 • Defnyddir Realiti Rhithwir i ddylunio a datblygu cynhyrchion newydd.
 • Mae argraffu 3D yn datblygu'n barhaus ac mae hyd yn oed rannau metel bellach yn cael eu hargraffu, sy'n cael effaith fawr ar ddylunio a gweithgynhyrchu cynhyrchion
 • Technoleg glyfar

Bydd angen i chi fod yn barod i ailhyfforddi mewn prosesau newydd.

“Mae angen cemegwyr polymer a thechnolegwyr tecstilau arnom. Mae angen llawer o sgiliau trosglwyddadwy arnom, gan gynnwys peirianneg gemegol a pheirianneg proses gonfensiynol.”
(Arolwg o Anghenion Diwydiannol, Prosiect MAeKES, 2014)

Mae'r Academi Beirianneg Frenhinol wedi nodi bod angen mwy na100,000 o raddedigion STEM bob blwyddyn tan 2020

Yn y dyfodol, bydd cynhyrchion gwerth uchel yn canolbwyntio ar fanteisio ar ddeunyddiau newydd megis cyfansoddion, nanodechnoleg, optoelectroneg, electroneg y gellir ei hargraffu.
(Llywodraeth Cymru, 2015)


A oes angen sgiliau Cymraeg arnaf?

Os ydych yn gweithio yng Nghymru, gall medru siarad ac ysgrifennu Cymraeg a Saesneg fod o fantais i chi yn y gweithle, yn arbennig os ydych yn gweithio mewn ardal Gymraeg ei hiaith a bod angen i chi gyfathrebu â phobl fel rhan o’ch swydd.

Yn y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch

 11%
o'r gweithlu Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch yn siarad Cymraeg
(Cyfrifiad, 2011)


 

Beth am y dyfodol?

Mae angen i weithwyr yn y sector hwn ddiweddaru eu sgiliau er mwyn ymateb i'r newidiadau mewn technoleg.

Y swyddi yn y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru, wedi’u dangos fel canran o’r twf.

 Rheolwyr a Chyfarwyddwyr Cynhyrchu
23%


 Gweithwyr Proffesiynol Ansawdd a Rheoleiddio
20%


 Gweithwyr Proffesiynol Peirianneg
18%


 Gweithwyr Proffesiynol TG a Thelathrebu
16%


 Galwedigaethau Dylunio
15%


 Rheolwyr Ymchwil a Datblygu
12%


 Technegwyr Gwyddoniaeth, Peirianneg a Chynhyrchu
6%


 Crefftau Medrus Eraill
5%


 Galwedigaethau Gwaith Prosesu Elfennol
3%
 Y twf cyffredinol cyfartalog a ragwelir yng Nghymru yw
4%


Ffynhonnell: Working Futures 2012-2022


Yn ôl i Tueddiadau SwyddiYn ôl i'r brig

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English